هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

جامع زیست شناسی (3)

جامع زیست شناسی (۳)

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول فصل ۴ زیست شناسی۳

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ماده وراثتی باید به طور ………….. تغییرپذیر باشد. این تغییر پذیری زمینه ………………. را فراهم می کند....

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عادی،۱,۱۰۰ تومان قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
ادامۀ مطلب »

امتحان درس زیست شناسی۳ دی ماه ۹۷

به نام خدا امتحان نوبت اول در س زیست شناسی۳ وقت: نمره
اداره آموزش و پرورش ملکان نام و نام خانوادگی: دبیر: خاقانی
دبیرستان امام حسین (ع) نام کلاس:………… دی ماه ۱۳۹۷

 

ردیف سوالات نمره
۱ صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

آ) مکمل بودن باز های آلی در مولکول رنا(RNA) نتایج آزمایش های چارگاف را تائید می کند. غلط.

ب) انرژی لازم  برای تهیه پلی پپتید  از مولکول های پر انرژی مانندATP  به دست می اید. صحیح .

پ) در هم توانی صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت های خالص مشاهده می شود.. غلط .

ت) مقاوم شدن باکتری ها نسبت به داروها، نشان دهندۀ این است که موجودات زنده می توانند در گذر زمان تغییر کنند. صحیح .

۲
۲ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

آ)گریفیت باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق کردو موش ها …….. سالم ماندند………………………….

ب) نواحی که درمولکول دنا وجود دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف شده …………. میانه )اینترون)…..  می گویند.

پ) رخ نمود صفات …….. تک جایگاهی……………..، غیرپیوسته است. در صورتی که رخ نمود …….. صفات چند جایگاهی…………….. رخ نمود های پیوسته ای دارند.

ت) ژنگان به کل محتوای مادۀ وراثتی گفته می شود و برابر است با…… مجموع محتوای مادهٔ وراثتی هسته ای وسیتوپلاسمی………………………..

۲
۳ گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

آ)کدام گزینه نتایج آزمایش های ایوری و همکارانش را بدرستی بیان می کند.

عامل اصلی و مؤثردر انتقال صفات، دِنا است.                                                                    عامل اصلی و مؤثردر انتقال صفات، پروتئین است

 

ب)در فرایند ترجمه کدام گزینه شرکت دارد؟

رنا بسپاراز                                                                                                                                   رنا تن

 

پ)در بیماری فنیل کتونوری (PKU) کدام مورد وجود ندارد.

آمینو اسید فنیل آلانین                                                                                                            آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آلانین

 

ت) کدام گزینه گونه زایی هم میهنی را بهتر بیان می کند.

پدیدۀ کوه زایی                                                                                                                          پدیدۀ چند لادی

۲
۴ به پرسش های زیر پاسخ  کوتاه دهید.

آ) منظور از جایگاه فعال آنزیم چیست؟  جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش ماده  در آن قرار می گیرد.

ب) تغییر شکل گویچۀقرمز در بیماری ،کم خونی حاصل از گویچه های قرمز داسی شکل ، مربوط به کدام پروتئین است؟ هموگلوبین

پ) در تولید مثل جنسی ،  ارتباط بین نسل ها توسط کدام یاخته ها بر قرار می ماند؟ یاخته های جنسی (گامت یا کامه)

ت) عاملی که توان بقای جمعیت ها را در شرایط متغیر محیط افزایش می دهد چیست؟ تغییر پذیری مادۀ وراثتی( جهش)

۲
۵ با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دھید.

الف) موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱-     گروه فسفات

 

۲-    قند ۵ کربنه

 

۳-   باز آلی نیتروزن دار

۱٫۵
۶ سه مرحلۀ رو نویسی را نام ببرید. آغاز – طویل شدن – پایان . ۱٫۵
۷ جدول زیر را کامل کنید.

DD,Dd

 

گروه خونی A

گروه خونی

 

۱٫۵
۸ نوع جهش را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید.

۱-     ……..,واژگونی…………..                                    ۲-  …..جابجایی……………….             ۳- …مضاعف شدگی………….

۱٫۵
۹ در مورد همانند سازی به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ) کدام آنزیم پیوند های هیدروژنی را می شکند؟ هلیکاز.

ب)کدام آنزیم پیوند فسفو دی استر را می شکند؟  دنا بسپاراز.

۱
۱۰ الف) در چه هنگامی یک آمینو اسید بار مثبت و  منفی به خود می گیرد؟ هنگامی که آمینواسیدی در محیط آبی )یاخته( قرار می گیرد، گروه آمین بارمثبت (+) و گروه کربوکسیل بار منفی (-)به خود می گیرد.

ب)چرا با قرار گرفتن عامل آزاد کننده در جایگاه A ریبوزوم ، ترجمه به پایان می رسد؟چون این پروتئین ها باعث جداشدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند. همچنین این پروتئین ها باعث جدا شدن زیرواحدهای رِناتَن از هم و آزاد شدن رنای پیک می شوند.

۱
۱۱ در مورد تنظیم منفی بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ)در حضور کدام ماده مهار کننده از توالی  اپراتور جدا می شود؟ لاکتوز

ب) این نوع تنظیم معمولاً در کدام جانداران دیده می شود؟ در پیش هسته ای ها

۱
۱۲ در خانواده ای که مادر ناقل است  دختری با گروه خونی AB  و بیماری هموفیلی متولد شده است. با رسم مربع پانت به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) چقدر احتمال دارد که فرزندی با گروه خونی O متولد شود؟

گامتها i
i ii

مادر ناقل هموفیلی وبا گروه خونی  A   × پدر هموفیلی با گروه خونی B

Y i

 

ب) احتمال تولد پسری با بیماری هموفیلی چقدر است؟؟

گامتها
X
Y XY

مادر ناقل هموفیلی وبا گروه خونی  A   × پدر هموفیلی با گروه خونی

Y i

 

۱
۱۳ الف) منظور از ژن نمود خالص چیست؟  یعنی هر دو آلل  مربوط به یک ژن ، در کروموزوم های همتا ، مشابه باشند.(DD,dd).

ب)کدام پدیده می تواند باعث حذف آلل های سازگار، از محیط شود؟ رانش دگره ای

۱
۱۴ در رابطه با تغییر گونه ها به سوالات زیر پاسخ دهید؟

آ) اندام هایی را که طرح ساختاری آنها یکسان است، ولی  کار متفاوتی دارند چه نامیده می شوند؟ ساختار های همتا.

ب) گونۀ جدیدی طی آمیزش گامت های طبیعی دو گیاه با عدد کروموزومی ۲۸ =n4 و ۱۴=n2 به وجود آمده است. گونۀ جدید چند کروموزوم دارد.   کروموزوم  ۲۱ = ۷ +۱۴

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

للل
  • 0
  • 33
  • 11
  • 187
  • 47