هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

Khaghani

Hdh iliii ,hdlld;dksa ih f]v”sah

۹

آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟

مقدمه:

در بدن و محیط اطراف ما مواد و ترکیبات مختلف شیمیایی وجود دارد. این مواد چگونه بوجود آمده اند؟ مولکول های شیمیایی طی واکنش های شیمیایی باهم ترکیب و مولکول های بزرکتر و در نهایت ترکیبات شیمیایی مختلفی ایجاد می شود.این واکنش ها چگونه انجام می گیرد . آیا امکان انجام واکنش در دو جهت رفت و برگشت وجود دارد.

هدف:

نمایش دادن چند واکنش به صورت رفت و برگشت .

جمع آوری اطلاعات:

مس ( II ) سولفات آبدار به رنگ آبی و مس(II) سولفات خشک به رنگ سفید است.

مس ( II ) سولفات خشک با گرفتن آب  به رنگ آبی در می آید.

مس( II )سولفات در شرایط معمولی بدلیل رطوبت هوا به رنگ آبی دیده می شود.

نشاسته در حضور محلول ید به رنگ آبی تیره در می آید.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

۱-مس ( II ) سولفات آب دار ۲- بوته چینی  ۳-آب مقطر ۴- محلول چای ۵- محلول ۰٫۲ مولارهیدروکلریک اسید ۶- محلول ۰٫۲ مولارسود ۷- چسب نشاسته ۸- محلول تنتورید ۸- نمک ۹- آب یخ ۱۰ ظرف دهان گشاد ۱۱- لوله آزمایش  ۱۲- دستکش ۱۳- انبر

 

شرح آزمایش:

آزمایش الف:

مس ( II ) سولفات آبدار را در بوته چینی  ریخته و حرارت دادیم. برای حرارت دادن از شعله کم استفاده شد..

بعد از تغیر رنگ نمک سولفات بوته چینی از روی شعله برداشته و به کناری گذاشتیم تا سرد شود.

در مرحله بعد مقدار ۱ میلی لیترآب مقطر به نمک درون بوته اضافه شد.

این مراحل را دوباره تکرار کرده و مشاهدات رایاد داشت کردیم.

O                                          + CuS                          O  ۵ .CuS

سفید                                             آبی

آزمایش ب:

در سه لوله آزمایش به مقدار یکسان محلول چای ریختیم.

به لوله آزمایش اول، ۲۰ قطره محلول ۰٫۲مول بر لیتر هیدروکلریک اسید اضافه کردیم.

به لوله آزمایش دوم ۲۰ قطره محلول ۰٫۲مول بر لیتر سود اضافه کردیم .

چای +                           چای +

رنگ روشن                                     رنگ تیره

آزمایش پ:

در دو لوله آزمایش چسب نشاسته ریخته و یک قطره محلول تنتورید به هر لوله اضافه کردیم و درب آنها را بستیم.

در یک بشر آب گرم ریخته و دمای آن را به ۸۰درجه سانتیگراد رساندیم و یکی از لوله ها را درآن قرار دادیم(لوله ۱)

در بشر دیگر آب و نمک و یخ رخته و لوله دوم را درآن قرار دادیم..

آب گرم + ید و نشاسته                     چسب نشاسته و ید + آب یخ

بی رنگ                                           آبی تیره

مشاهده و تفسیر:

آزمایش الف: مس ( II ) سولفات آبدارآبی رنگ  در اثر حرارت سفید شد. به بوته چینی بعد از سرد شدن مقداری آب اضافه کردیم دوباره آبی رنگ شد . این واکنش را جند بارتکرارکردیم نتیجه همان بود.

نتیجه اینکه مس ( II ) سولفات آبدار با ازدست دادن آب  سفید رنگ می شود و دوباره با برگشت واکنش ، آب گرفته و آبی می شود.

آزمایش ب: با ریختن و اضافه کردن محلول ۰٫۲ مول برلیتر هیدرو کلریک اسید در لوله آزمایش اول حاوی محلول چای ، چای درون لوله به آزمایش به تدریج بی رنگ شد.

لوله آزمایش دوم حاوی چای ، با اضافه کردن سود تیره تر شد.

در تکرار آزمایش به لوله ازمایش اول که بی رنگ شده بود همان مقدار سود اضافه کردیم و مشاهده شد که دوباره چایی  به رنگ سابق برگشت.

می توان نتیجه گرفت که چای  در محیط اسیدی بی رنگ و در محیط بازی (سود) پر رنگ ترمی شود . پس می شود از  چای به عنوان یک معرف اسید و باز استفاده کرد.

آزمایش پ: لوله ۱ در آب گرم بی رنگ است. و لوله دوم در آب سرد به رنگ آبی تیره است.

نتیجه اینکه: درآب گرم کمپلکس ید با نشاسته شکسته می شود و به همین دلیل رنگی دیده نمی شود.

یافته های من:

واکنش هایی که در شرایط مناسب در هر دو جهت رفت و برگشت قابل انجام باشند را برگشت پذیر می گویند.

در واکنش های برگشت پذیر ، مولکول های فراورده نیز ممکن است بتوانند باهم واکنش داده ، مواد واکنش دهنده را دوباره تولید کنند.

توسعه و کار برد:

 • با استفاده از کاغذ آغشته به کبالت( II )کلرید، آزمایشی طراحی کنید که بتواند اثر تغییر رطوبت را بر واکنش

زیر نشان دهد:

CoC .۶O                 CoC + ۶O

کاغذ آغشته به کبالت( II )کلرید را روی سطح پشتی و بالایی برگ گیاه شمعدانی سنجاق کنید. و مشاهدات خود را یاد داشت کنید.

از روزنه های برگ های گیاه شمعدانی بخار آب خارج می شود.

توضیح: کبالت( II )کلرید در حالت خشک ] آبی رنگ است . CoC    (آبی رنگ)

 

کبالت( II )کلرید در حالت آبدار ، صورتی رنگ است .  CoC .۶O  (صورتی):

دانلود نسخه pdf

۹-آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند

Hcllkhda akhshdd d,k

۱۱

گزارش کار آزمایش چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟

مقدمه:

خواص شیمیایی و فیزیکی آب چیست؟ چرا برخی از نمک ها در آب حل می شوند و برخی حل نمی شوند. آیا آب دریا مخلوطی ازانواع  یون ها و مولکول ها است؟ اغلب چشمه ها، قنات ها و رودخانه ها، آبی زلال و شفاف دارند که شیرین، گوارا و آشامیدنی است. آیا این آب ها خالص اند یا ناخالص؟ آیا آب معدنی های داخل بطری ناخالصی دارند. چگونه می شود به این پرسش ها جواب داد؟

هدف:

۱-شناسایی یون ها با تشکیل رسوب رنگی

۲- نوشتن معادله های واکنش شیمیایی و موازنه کردن

جمع آوری اطلاعات:

. محلول، مخلوطی همگن از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی محلول در سرتاسر آن یکسان و یکنواخت می باشد. و در زندگی ما کاربرد های فراوان دارد. مانند سرم فیزیولوژی محلول نمک طعام در آب است. ضد یخ نیز محلول اتیلن گلیکول در آب است. و گلاب مخلوطی همگن از مواد آلی است. بوسیله واکنش های شیمیایی  انواع محلول ها در طبیعت و یا در آزمایشگاه تهیه می شوند. یکی از واکنش های شیمیایی ، واکنش جابجایی دو گانه است. اگر محلولی از نقره نیترات روی محلولی از سدیم کلرید ریخته شود، رسوب سفید رنگ نقره کلرید به سرعت تشکیل می شود، طبق معدلۀ شیمیایی زیر این واکنش انجام گرفته است.

AgNO3(aq) + NaCl(aq) →AgCl(s) + NaNO3(aq)

شیمی دان ها این گونه واکنش ها را جابه جایی دوگانه می خوانند.

کارهای آزمایشگاهی:

وسایل لازم:

قاشقک،چند لوله آزمایش و قطره چکان

مواد مور نیاز: محلول کلسیم کلراید ، محلول سدیم آگزالات، محلول آهن( III) کلراید، محلول سدیم هیدرواکسید ،محلول مس(II) سولفات ، محلول سرب (II) نیترات ، محلول پتاسیم یدید ، محلول پتاسیم کرومات ، محلول نقره نیترات و محلول کبالت (II) کلرید .

شرح ازمایش:

برای تهیۀ محلول ها مقدار اندکی (به انداز] نوک قاشقک)از هریک از مواد جامد را در یک لوله آزمایش ریخته و سپس در لوله آزمایش تا نیمه آب مقطر ریخته و هم زده شد.

توصیه ها: سعی شد از حداقل مواد استفاده شود. و قطره چکانها در هر بار آزمایش شسته شود.

 1. مطابق دستورالعمل آزمایش به لوله آزمایش حاوی محلول کلسیم کلرید چند قطره سدیم آگزالات را اضافه و مشاهدات را یاد داشت کردیم.
 2. در لوله آزمایش دیگر محلول آهن(III) کلراید را ریخته و به آن قطره قطره محلول سدیم هیدرو اکسید اضافه شد. مشاهدات یاداشت گردید.
 3. در لوله آزمایش دیگر به لوله آزمایش حاوی محلول آهن(II) کلراید، قطره قطره سدیم هیدرواکسید را ریخته و مشاهدات یاد داشت شد.
 4. در لوله آزمایش دیگر به لوله آزمایش حاوی محلول مس(II) سولفات ، قطره قطره سدیم هیدرواکسید را ریخته و مشاهدات یاد داشت شد.
 5. بعد از تهیه جدول مانند دستور کار، به محل خانه ۱ یک قطره محلول سرب (II) نیترات چکاندیم و سپس به همان خانه ، یک قطره محلولپتاسیم یدید اضافه شد.با حرکت ورقه وپلاستیک دو قره را مخلوط کرده و مشاهدات را یاداشت نمودیم.
 6. به خانه ۲ جدول یک قطره محلول سرب (II) نیترات چکانده و به همان خانه با قطه چکان دیکر ، یک قره محلول پتاسیم کرومات چکانده و مشاهدات را یادداشت کردیم.
 7. به خانه ۴ جدول محلول کبالت (II) کلرید و سدیم هیدواکسید را مطابق روش بالا چکاندیم و مشاهدات یاداشت شد..

 

مشاهده ونتیجه گیری:

 1. واکنش کلسیم کلرید – سدیم اگزالات رسوب سفید رنگ اگزالات کلسیم ایجاد می شود.

معادله واکنش بصورت زیر است.

CaCl2(aq)+C2H2O4(aq) ————— Ca(C2O4)(s)+2HCl(aq)

 1. واکنش محلول آهن(III) کلرید با سدیم هیدروکسید: درون لوله آزمایش ۲میلی لیتر محلول آهن(III)کلرید ریخته  و قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید (سود)را به آن اضافه کردیم . رسوب قرمز رنگ ایجاد می شود.

معادله وامنش به قرار زیراست.

FaCl3(aq) +NaOH(aq)————– Fa(OH)3(s) +NaCl(aq)

 1. واکنش آهن (II) کلرید با سدیم هیدروکسید:مراحل آزمایش مانند آزمایش قبلی(۲) است ، فقط به جای رسوب قرمز رنگ رسوب سبز رنگ ایجاد می شود.

FaCl2(aq) +NaOH(aq) ————–Fa(OH)2(s) +NaCl(aq)

 1. واکنش مس(II)سولفات با سدیم هیدروکسید: درون لوله آزمایش رسوب آبی رنگ تشکیل شد.

ومعدله واکنش به قرار زیر است.

CuSO4(aq)+ NaOH(aq) ——————Cu(OH)2(s)+Na2SO4(aq)

 1. واکنش سرب(II)نیترات با پتاسیم یدید:. بامشاهدۀ دقیق رسوب زرد مربوط به سرب(II)یدید تولید می شود.

معادله واکنش به قرار زیر است.

Pb(NO3)(aq)+KI(aq) —————-PbI2(S)+KNO3(aq)

 1. واکنش پتاسیم کرومات با نقره نیترات: رسوب ایجاد شده به رنگ قرمز تشکیل می شود. مطابق واکنش زیر.

AgNO3(aq)+K2CrO4(aq)——————- Ag2CrO4(s)+KNO3(aq)

 1. واکنش کبالت(II)کلرید با سدیم هیدرواکسید: رسوب ایجاد شده به رنگ آبی تشکیل می شود. مطابق واکنش زیر.

CoCl2(aq)+NaOH(aq)—————– Co(OH)2(s)+NaCl(aq)

 

یافته های من:

 1. بعد از انجام هر مرحله قطره چکان را آب مقطر می شوییم تا در نتیجه گیری آزمایش های بعدی اشکال ایجاد نکند.(کنترل آزمایش).
 2. در هنگام واکنش محلول ها رسوب از محلول جدا می شود.
 3. نوشتن معدلات شیمیایی واکنش های شیمیایی.

توسعه و کار برد.

 1. چگونه می توان وجود یون + Fe2 در آب را ثابت کرد؟

اهن دو ظرفیتی (+Fe2) با ارتو فنانترولین تولید رنگ زرد می کند که شدت رنگ ایجاد شده متناسب با غلظت +Fe2است. جذب را طول موج  ۵۱۰nm خوانده و از روی منحنی استانداردغلظت +Fe2 را تعیین می کنند PH  این اندازه گیری باید بین ۳٫۵-۲٫۹ باشد.

دانلود نسخه PDF

چگونه یون ها در محلول ها شناسایی کنیم.

Hclhdsa tj k,v

۱۰

آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته

مقدمه:

گیاهان با استفاده از انرژی نورانی ، از مواد معدنی ساده ، مواد آلی می سازند

هدف:

بررسی اثر نور بر تولید نشاسته در بخش های فتوسنتز کنندهٔ گیاه.

جمع آوری اطلاعات:

فتوسنتز، فرایندی است که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل و در مولکول های قند ذخیره می شود. فرآورده فتوسنتز کربوهیدرات است که درون کلروپلاست بخش های فتوسنتز کنندهٔ گیاه ساخته می شود. گیاهان کربوهیدرات (گلوکز) اضافی را به ترکیبات درشت تری مثل نشاسته تبدیل و در یاخته های خود ذخیره می کنند تا در موقع لزوم با تجزیهٔ نشاسته، گلوکزهارا آزاد، و از انرژی آنها استفاده کنند. فتوسنتز در بخش های سبز گیاهان بخصوص در برگ ها انجام می گیرد . در بخش های سبز گیاه رنگریزه ای به نام سبزینه (کلروفیل) که آغاز کننده واکنش های فتوسنتز است وجود دارد. کلروفیل در حظور نور ساخته می شود . غده های سیب زمینی اگر خارج از خاک قرار بگیرند و در حظور نور رشد کنند نیز سبز میشوند.فتوسنتز در اندامهایی که فاقد سبزینه هستند، انجام نمی گیرد . کلروپلاستها که در سلولهای سبزینه دار گیاهان وجود دارند، محل استقرار مولکول های سبزینه میباشند. سلولهای برگ، بیشترین مقدار کلروپلاست را دارند و به همین دلیل، اندام اصلی فتوسنتز در گیاهان به شمار میآیند.محل انجام فتوسنتز در گیاهان، کلروپلاست نام دارد و در آن، مولکولهای سبزینه وجود دارند. مولکولهای سبزینه که سبزرنگ هستند، نور خورشید را جذب میکنند و به این ترتیب، واکنشهای فتوسنتزی آغاز میشود . سلول های سبزینه، بیشتر نور آبی و قرمز را جذب کرده و نور سبز را منعکس میکنند؛ به همین دلیل، سبزینه سبزرنگ دیده میشود.فتوسنتز که یکی از مهمترین پدیده های حیاتی روی کره زمین محسوب می شود، فرایند ذخیره انرژی است که در حضور نور در برگها و سایر بخش های سبز گیاه روی می دهد. انرژی نورانی ابتدا به انرژی شیمیای ATP تبدیل و سپس بصورت انرژی شیمیایی در مولکول های قند ساده ذخیره می گردد. هنگامی که دی اکسید کربن و آب با هم ترکیب شده و تشکیل یک مولکول قند را در کلروپلاست می دهند، گاز اکسیژن به عنوان یک محصول فرعی آزاد و به درون اتمسفر رها می گردد. بنابراین می توان گفت که حضور دی اکسید کربن ، آب ، نور و مولکول کلروفیل برای انجام فتوسنتز ضروری است .

 

کارهای آزمایشگاهی:

مواد ووسایل لازم:

۱-اسکالپل ۲ -پنس ۳ -لوله آزمایش بزرگ ۴ -بشر ۵ -قیچی ۶ -چراغ بونزن یا گرمکن برقی ۷ -ظرف پتری ۸ -پوش برگ آلومینیمی ۹ -گلدان شمعدانی ۱۰ -اتانول ۱۱-آب ۱۲ -محلول لوگول

شرح ازمایش:

 1. قسمتی از برگ گیاه را با پوش برگ آلومینیمی سوراخ دار پوشانده. و گلدان را دو روز دربرابر نور قرار دادیم.
 2. پس از دو روز پوش برگ آلومینیمی را برداشته و برگ را با قیچی از گیاه جدا کردیم.
 3. مقداری آب در یک بشرریخته و حرارت دادیم تا به جوش آمد.
 4. سپس برگ را درون آب جوش قرار داده، به از ۵ دقیقه از آب خارج کردیم.
 5. در یک لولهٔ آزمایش اتانول ریخته و لوله را درون بشر محتوی آب داغ گذاشتیم.
 6. برگ را وارد لولهٔ آزمایش کرده و بعد از بی رنگ شدن آن را با گیره خارج کردیم . برگ را در آب قرار داده و بعد از خارج کردن آن را در ظرف پتری دیش قرار دادیم.
 7. ظرف پتری را روی کاغذ سفیدی درون یک سینی قرار داده  و روی برگ ،
  محلول لوگول (محلول ید دار) ریختیم.

مشاهده ونتیجه گیری:

۲- در این مرحله ، محل برش آلومینیمی به سبزکم رنگ تغییرکرده بود. نسبت به دیگر قسمت های برگ ،کم رنگتر شده بود.

۳- در این مرحله برگ  حالت اولیه و شادابی خودرااز ذست داد.

۴- دراین مرحله برگ بی رنگ شد و الکل به رنگ سبز در آمد. موقع خروج برگ ازلوله آزمایش به شکننده گی برگ توجه همه جلب شد.

۵-به محظ تماس لوگول با برگ بخش هایی از برگ به رنگ آبی تیره در آمد. محل پوشیده شده با آلومینیم با دیگر قسمتها تفاوت رنگ داشت.

با توجه به اینکه لوگول معرف نشاسته می باشد.نتیجه میگیریم در بخش پوشیده شده با آلومینیم بدلیل اینگه نور کافی  وجود نداشت، فتوسنتز انجام نشده و نشاسته سازی صورت نگرفته است. ولی در باقی قسمت های برگ که در حظور نور قرار داشتند فتوسنتز صورت گرفته و نشاسته ساخته شده است.

تفسیر آزمایش:

گیاهان از طریق فرآیند فتوسنتز، انرژی نور خورشید را جذب میکنند تا به کمک این انرژی، دی اکسیدکربن وآب را که به عنوان دو ماده شیمیایی از محیط جذب کرده اند، به قندهای ساده تبدیل کنند. مولکولهای قند به عنوان واحدهای ساختمانی اولیه برای حفظ سلامت و رشد گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد و منبع اصلی

غذای گیاهان است که نه تنها سلامت گیاه، بلکه رشد آن را نیز تضمین میکند. البته عوامل متعددی وجود داردکه میتواند رشد یک گیاه را تحت تاثیر قرار دهد.

حفظ و بقای گیاهان، مستلزم تابش نور خورشید است. گیاهی که در معرض تابش نور خورشید رشد میکند،گیاهی سالم است و میتواند بدون هرگونه مشکلی به رشدش ادامه دهد؛ چرا که نور خورشید به گیاه کمک میکند تا غذا تولید کند و سالم بماند. گیاهی که در تاریکی قرار میگیرد، گیاه سالمی نیست و نمیتواند بخوبی رشد کند. حتی ممکن است پس از گذشت چند روز، بهعلت ناتوانی در تولید غذای کافی، حیات خود را از دست بدهد و دیگر زنده نماند.

جواب پرسش ها:

۱- چرا برگ ها در مرحله اول، مدتی درون آب جوش قرار داده شد؟

پاسخ:قرار دادن برگ در آب جوش سبب تخریب غشاهای سلولی می شود.

۲- علت قراردادن برگ ها در الکل گرم چیست؟

پاسخ:قراردادن برگ در الکل سبب می شود تا سبزینه در الکل حل شود و تمام رنگیزه های برگ خارج شود.
الکل ضمن رنگبری برگ را محکم و شکننده می کند، و قرار دادن برگ برای بار مجدد در آب ، برای پاک شدن اثر الکل و نرم شدن برگ خواهد شد.
۳-در بخش هایی از برگ که روی پوش برگ شکاف یا سوراخ ایجاد کرده بودید، ریختن لوگول چه رنگی را ایجاد می کند؟

پاسخ:لوگول معرف نشاسته است ، در این مکان ها، نور به برگ تابیده و باعث ساخت نشاسته شده و در نتیجه به رنگ آبی تیره در می آید.
۴- علت تفاوت رنگ در بخش هایی که در برابر نور بوده اند و در بخش های پوشیده برگ ها، پس از ریختن لوگول چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ:در بخش هایی که نور به برگ تابیده ، فتوسنتز انجام شده و ساخت نشاسته انجام شده است.

 دانلود نسخهPDF

آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاستهk,v

‘chva ;hv Hc joldv jkts fd i,hcd

۱۵

آزمایش تخمیر تنفس بی هوازی

مقدمه:

همه موجودات زنده برای فعالیت های خود به انرژی نیاز دارند. جانداران هتروتروف(غیر غذا ساز) به دو طریق انرژ موجود دزر مواد آلی را ازاد و از آن استفاده می کنند. تخمیر یا تنفس بی هوازی یکی از این گزینه ها است.

هدف:

آشنا شدن با مواد مورد نیاز و شرایط لازم برای انجام تخمیر یا تنفس بی هوازی

جمع آوری اطلاعات:

مخمر نان یا مخمر نانوایی در شیرینی پزی و تهیه انواع نانها جهت ورآمدن خمیر مورد استفاده قرار میگیرد. ابتدا کشت خالصی از مخمرها را در آزمایشگاه تهیه کرده ، بعد آن را در مقیاس بزرگ تهیه نموده ، سرانجام آن را در بشکههای بزرگ وارد میکنند. در جریان این مراحل ، توجه زیادی باید بکار رود تا از بروز آلودگی جلوگیری شود.

خمیر مایه یا مخمر نان یک قارچ میکروسکوپی است . در طبیعت در همه جا یافت میشود و قادرست قندها را به الکل و گاز دی اکسید کربن و ترکیبات معطر تبدیل کند. مخمر شرایط اسیدی را برای تخمیر ترجیح می دهد. pH  بین ۴ الی ۶ برای فعالیت آن ایده آل است. در خارج از محدوده مذکور ، فعالیت مخمر به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . مواد نگهدارنده مانند ترکیبات بازدارنده رشد کپک به قدرت مخمر برای تولید گاز آسیب وارد مینماید . درجه حرارت صحیح برای نگهداری مخمر و حفظ فعالیت آن بسیار حائز اهمیت است.

درجه حرارت های خیلی سرد یعنی صفر درجه سانتیگراد و یا کمتر لزوماً مخمر را نمی کشد . در حقیقت مخمر میتواند منجمد شود و زنده بماند اما انجماد غیر صحیح میتواند سلولهای مخمر را تخمیر نماید که در این صورت توانائی تخمیر را از دست میدهد.مخمر برای فعالیت و تخمیر به محیط گرم نیاز دارد بنابراین درجه حرارت خمیر می بایست کنترل شود. درجه حرارت مناسب بین ۲۷ و ۲۴ درجه است.

کارهای آزمایشگاهی:

ایمنی و هشدار:در هنگام کار با آب ۶۰درجه دقت شود.

وسایل لازم:

۱-برای هر گروه ۵ عدد بطری پلاستیکی نوشابه کوچک۲- بادکنک هم اندازه۳- دماسنج۴- ماژیک۵- مخمر ابزار و مواد نانوایی ۶- نمک سدیم کلرید ۷- شکر ۸-  آب.

شرح ازمایش:

بطری ها را طبق دستور کار آزمایش اماده کردیم.

مشاهده ونتیجه گیری:

 • برای انجام تخمیر یاخته ها به مواد غذایی)قند( و رطوبت ، دمای مناسب نیاز دارند بنابراین شدت تخمیر در بطری شماره ۳ و ۴ بیش از سایر بطری ها انجام می شود و این مورد با تولید گاز کربن دی اکسید بیشتر مشخص می شود . بدکنک متصل به این دو بطری زودتر و بیشتر از سایر بطری ها پر می شود .
 • در بطری شماره ۱ و شماره ۲ و شماره۵ تخمیر انجام نمی شودو بادکنک ها به دلیل عدم تولید کربن دی اکسید باد نمی شوند.

پاسخ به پرسش ها و فعالیت های تکمیلی:

 • در این آزمایش، تولید چه ماده ای بیانگر انجام تخمیر است؟ آیا تنها محصول تخمیر،تولید این ماده است؟

گاز کربن دی اکسید. محصول دیگر تخمیر الکل اتانول است.

.۲-  در کدام بطری، تخمیر شدیدتر انجام می شود؟ علت را توضیح دهید.

بطری ۳ و ۴ زیرا هم غذا هم دمای مناسب برای فعالیت مخمر وجود دارد.

دانلود نسخه PDF

تخمیرjold)fi,hcd9

;ddytdhj v,lkyjk

۹

کیفیت روغن

مقدمه:

برای فعالیت های زیستی و در زندگی روزمره برای انجام کار ها و فعالیت های بدنی نیاز به انرژی داریم.  چربی ها و روغن ها، از اصلی ترین اجزای تشکیل دهندهٔ غذای انسان به شمار می رود. وجود چربی ها به عنوان مهم ترین منبع انرژی، حلال ویتامین های محلول در چربی، تنظیم کننده حرارت بدن، پیش ساز هورمون ها و نمک های صفراوی به اندازۀ کافی در رژیم غذایی هر فرد، لازم و ضروری است؛ اما نکته قابل توجه انتخاب روغن مناسب است؛ به عبارتی،شاخص های فیزیکی و شیمیایی، کیفیت هر روغن را تعیین می کند. یکی از مهم ترین شاخص های شیمیایی، تعیین عدد یدی است.

هدف آزمایش:

اندازه گیری تقریبی درصد سیر نشدگی روغن های مختلف و تشویق دانش اموزان و خانواده های آنها به استفاده از روغن های طبیعی با درصد سیرنشدگی بالا .

جمع آوری اطلاعات:

اسیدهای چرب همان کربوکسیلیک اسیدها هستند که تعداد کربن در زنجیر هیدروکربنی آنها بین ۱۴ تا  ۱۸کربن است. اگر در زنجیر هیروکربنی همه ی پیوندها یگانه باشد اسید چرب سیر شده و در غیر این صورت سیرنشده است. استئاریک اسید یک اسیدچرب سیر شده و اولئیک اسید یک اسید چرب سیر نشده است.

امگا ۳ با داشتن ۳ اسید چرب سیر نشده در ترکیب خود ،بهترین روغن سیر نشده و سپس روغن کنجد با داشتن بیش از ۸۵ درصد اسیدهای چرب سیر نشده اولییک و لینولئیک در مرتبه دوم قرار می گیرد. روغن نارگیل با ۹۲ درصد اسیدهای چرب سیرشده بدترین روغن خوراکی محسوب می شود.

اگر تری گلیسیرید در دمای اتاق در حالت جامد باشد به آن چربی اگر در حالت مایع باشد به آن روغن می گویند.

 

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

۱- قطره چکان ۲- گرم کن برقی (هیتر) ۳-لوله آزمایش ۴- بشر ۵- هم زن شیشه ای۶- محلول تنتورید

۷- چندنمونه روغن خوراکی

شرح آزمایش:

 • ابتدا ۴ لوله آزمایش به ترتیب از ۱ تا ۴ شماره گذاری  شد. حدود ۱۰میلی لیتر به  هر یک از لوله ۱ روغن سبوس برنج ، به لوله۲ روغن کنجد ، به لوله ۳ روغن نارگیل و به لوله ۴ روغن امگا۳ ریخته شد.
 • در مرحله بعد برای شروع  ، به هریک از لوله ها ۲ قطره بتادین ریختیم.
 • لوله آزمایش ها در حمام آب گرم قرار گرفت.

 

مشاهده :

 • دو قطره بتادین درلولۀ آزمایش شماره۴ حاوی روغن امگا ۳ کاملا بی رنگ شد.
 • لوله آزمایش شماره ۲ حاوی روغن کنجد به مقدار زیادی رنگ بتادین را از بین برد.
 • لوله آزمایش شمارۀ ۱ حاوی روغن سبوس برنج تا حدودی رنگ بتادین را از بین می برد.
 • لوله آزمایش شمارۀ ۳ حاوی روغن نارگیل اصلاً با بتادین واکنش انجام نمی دهد و رنگ قرمز تیرۀ بتادین در محلول باقی می ماند.

تفسیر و نتیجه گیری:

در این آزمایش با افزودن محلول تنتورید یا بتادین ،یک واکنش افزایشی ساده در حمام آب گرم انجام شده و یک اندازه گیری تقریبی از حضور پیوند دوگانه یا همان سیر نشدگی در روغن های مختلف بدست می آید.بعبارتی در این آزمایش عدد یدی به روش ساده اندازه گیری می شود.

 

پرسش و فعالیت تکمیلی:

 • در مورد شاخص های فیزیکی و شیمیایی روغن خوب تحقیق کنید.

عدد اسیدی: چربی های خوراکی اعم از حیوانی و نباتی دارای مقدار معین و جزیی اسید چرب آزاد هستند ولی ممکن است در اثر عوامل فساد و رخ دادن واکنش هیدرولیز ۲ این مقدار از حد معین تجاوز نماید .بنابراین عدد اسیدی از جمله شاخص هایی می باشند که به ما در تشخیص وجود فساد در روغن ها و چربی ها کمک می نمایند. عدد اسیدی عبارتست از تعداد میلی گرم پتاس لازم برای خنثی کردن اسید های چرب آزاد موجود دریک گرم ماده چرب. محدوده عدد اسیدی روغن های خوراکی بین ۴% – ۰% است . هرچه به عدد صفر نزدیکتر باشد روغن سالمتر تر است و هر چه به عدد ۴ نزدیکتر باشد در روغن فساد بیشتری رخ داده است.

عدد صابونی: در واقع مقیاسی است برای بازگو کردن میانگین وزن ملکولی اسیدهای چرب که در ساختمان چربی به کار رفته اند . به طور ساده تر ، میزان KOH مصرفی که برای صابونی شدن ) هیدرولیز ( یک گرم چربی لازم است را به ما نشان می دهد . هرچه مقدارKOH  مصرف شده بیشتر باشد ، پس به همان مقدار می باید تعداد ملکولها در هر گرم چربی بیشتر باشد و در نتیجه بزرگی ملکولها به طور متوسط به همان نسبت هم کوچکتر است . برای مثال چربی کره که قسمت اعظم آنرا اسیدهای چرب کوچک ملکول تشکیل می دهند ، به طور نسبی عدد صابونی بزرگتری دارد ، تا چربی ذرت که اصولاً فقط از اسیدهای چرب بزرگ ملکول ساخته شده است .

عدد یدی: عبارت است از گرم ید جذب شده توسط ۱۰۰ گرم از نمونه روغن و یا چربی. این اندیس نشان دهنده تعداد پیوند های دوگانه موجود در نمونه آزمایش است،(اندیس یدی درجه سیر نشدگی روغن ها و چربی هاست).در روغن هایی که حالت نرم و مایع دارند، اندیس یدی آن ها بالاست. چنین روغن هایی مستعد فساد اکسیداسیونی هستند به همین دلیل برای غلبه بر این مشکل در صنعت، روغن را هیدروژنه می کنند.طبق استاندارد کشور ما حداقل اندیس یدی روغن های هیدروژنه شده معادل ۷۵ وحداکثر آن در روغن های استاندارد خوراکی حدود۲۰۰می باشد. می باشد. بنابراین به منظور کنترل فرآیند هیدروژناسیون در مراحل مختلف هیدروژنه کردن اندیس یدی نمونه ها اندازه گیری می شود.روغن دانه گل آفتابگردان دارای ۸۵ درصد اسید چرب سیر نشده )اولئیک و لینولئیک ( و ۱۵ درصد اسید چرب سیر شده )پالمیتیک و استاریک (است.

فراوان ترین اسید چرب آن لینولئیک با حدود ۱۲ درصد است و دارای اندیس یدی ۱۱۴۴-۱۳۰ می باشد. چربی – سیر نشده برای ساخت سلول های مغز، سلامت قلب و نیز برای اعصاب چشم خوب می باشد.در حدود ۲۰ سال پیش، محققان یکی از انواع چربی هایسیر نشده را یافتند و آن را ” امگا۳  ” نامیدند و چون این چربی در بدن ساخته نمی شود، به همین علت یکی از چربی های ضروری برای بدن است. بنابراین روغن خوب باید دارای درصد بالایی چربی سیر نشده باشد.

 • از چه روغن هایی به منظور سرخ کردن می توان استفاده کرد؟ چرا توصیه می شود پس از یک بار سرخ کردن،روغن اضافی را باید دور ریخت؟

روغن هایی که دارای نقطه دود بالا می باشند یعنی در دماهای بالا ساختار ان ها تغییر فیزیکی و شیمیایی ندهد.بعد از یک بار سرخ کردن مقداری از مواد غذایی در روغن باقی می ماند و این ذرات ریز حتی توسط صاف کردن از روغن جدا نمی شود . این ذرات نقطه دود روغن را تغییر می دهند بنابراین در استفاده های بعدی نقطه دود کمتر بوده و روغن زودتر دچار تغییر فیزیکی و شیمیایی می شود

 • چگونه روغن های اضافی حاصل از پخت و پز را باید بازیافت کرد؟

از آن جا که رها کردن پسماند روغن ها در فاضلاب شهری برای محیط زیست و زمین های کشاورزی ضررهای زیادی دارد باید روغن اضافی به روش مناسب امحا یا بازیافت شود. برای این کار باید روغن های اضافی را دریک ظرف بزرگ مانند بطری مایع ظرفشویی بزرگ جمع آوری نمود.وقتی روغن به اندازه نصف گنجایش بطری جمع شد به همان اندازه محلول سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید به آن اضافه کرد)از محلول لوله باز کن صاف که درصد بالای آن محلول سدیم هیدروکسید می باشد استفاده کنید(.در مدت یک هفته هر روز مخلوط را به هم بزنید. بعد ازگذشت این زمان چربی به صابون تبدیل شده است. البته با کمک محلول آب نمک غلیظ باید صابون را ازمخلوط جدا نمود.)این به شرطی است که بخواهید از این صابون برای شست و شو استفاده نمایید.با توجه به عدم حضور اسانس و عطرهای مختلف معمولا این صابون در خانواده مورد استقبال و استفاده قرار نخواهد گرفت.(به این روش روغن های اضافی که موجب از بین رفت زمین های کشاورزی می شود به ماده بی ضررتری تبدیل می شود.

دانلود نسخهPDF

کیفیت روغن

krhaddd fh fchcjcyr nihkkd

۹

آزمایش نقاشی با بزاق دهان

مقدمه:

انسان برای فعالیت های زیستی به انرژی نیاز دارد ، این انرژی با خوردن غذا تامین می شذ. برای اینکه غذا به مولکولهای قابل جذب در سلول ها تبدیل شود .دستگاه گوارش با فعالیت خود غذا را گوارش و به مولکول های ریز قابل جذب تبدل می کند. گوارش غذا از همان دهان آغاز می شود . و بزاق دهان به عمل گوارش کمک می کند.گوارش دو نوع است. گوارش مکانیکی یعنی خرد کردن غذا به قطعات کوچکتر و گوارش شیمیایی یعنی تبدیل مولکول های بزرگ(پلیمر) به مولکول های ریزتر(مونومر).گوارش شیمیایی بوسیلۀ آنزیم ها انجام می گیرد.

هدف:

اثبات وجود آنزیم آمیلاز در بزاق.

جمع آوری اطلاعات:

نشاسته جزو پلیمرهای خوراکی است که از مونومر های گلوکز ساخته شذه است و آنزیم های مو جود در بزاق میتواند بر نشاسته اثرکندوآن را به قند های ساده تر تبدیل کند.

بزاق کارهای مختلفى انجام مى دهد بزاق مخلوطى از ترشحات سه جفت غدهٔ بناگوشى،زىرآرواره اى و زىرزبانى و نىز غده هاى کوچک ترشح کنندهٔ

موسىن است. ترشح غده هاى بناگوشى رقىق تر و بىشتر از غده هاى دىگر است و در آن ىک آمىلاز ضعىف به نام پتىالىن وجود دارد که گوارش کربوهىدرات هاى غذا را آغاز و نشاسته را به مالتوز (دی ساکارید)تبدىل مى کند. ماده دىگرى، به نام موسىن، در بزاق ىافت مى شود که پس از جذب آب محلولى چسبناک به نام موکوز به وجود مى آورد. موکوز باعث به هم چسباندن ذرات جوىده شده و لغزنده و مناسب شدن آن براى انجام عمل بلع مى شود. غده هاى ترشح کننده موسىن در سراسر طول لولهٔ گوارش وجود دارند. لىزوزىم موجود در بزاق دىوارهٔ سلولى باکترى هاى بىمارى زا را از بىن مى برد و باعث ضدعفونى کردن حفره دهان مى شود. ترشح دائمى بزاق محىط درون دهان را پىوسته مرطوب نگاه مى دارد، به احساس چشاىى کمک مى کند،حرکت زبان و لب ها را در هنگام سخن گفتن تسهىل مى کند. ترشح بزاق در هنگام خواب بسىار کاهش مى ىابد.

برای پی بردن به وجود نشاسته در محیط می توان از محلول ید دار (لوگول) استفاده کرد. نشاسته در حضور لوگول به رنگ آبی تیره تغییر رنگ می دهد.

کارهای آزمایشگاهی:

مواد و وسایل لازم:

۱-کاغذ صافی ۲- گوش پاک کن ۳- پودر نشاسته ۴- محلول رقیق لوگول

۵- شیشه ساعت یا ظرف پتری  ۶-گیره

شرح آزمایش:

۱-ابتدا حدود ۱۰g نشاسته را در ۵۰mL آب ریخته و هم زدیم.

۲- در یک ظرف پتری، ۱۰mL مخلوط آب و نشاسته و در ظرف پتری دیگری ۱۰mL محلول ید دار (لوگول )ریختیم.

۳- با گوش پاک کن تمیزی که انتهای آن را به بزاق دهان خود آغشته کرده ایم، روی کاغذ صافی آغشته شده به نشاسته،  کلمه نقاشی با بزاق  را نوشتم.

۴- کاغذ صافی را با کمک پنس درون محلول لوگول برده و بعد از یک دقیقه خارج کردیم.

مشاهده ونتیجه گیری:

بعد خارج کردن کاغذ صافی آغشته به نشاسته ، مشاهده شد که بیشتر بخشهای کاغذ به رنگ آبی تیره است و لی کلمه نقاشی با بزاق، به رنگ آبی نیست.

نتیجه می گیریم که به دلیل اثر آمیلاز بزاق بر نشاسته روی کاغذ صافی و تجزیه نشاسته ، پس از فرو بردن این کاغذ در محلول لوگول در بخش هایی که نشاسته تجزیه شده است رنگ آبی ظاهر نمی شود .

توضیح و تفسیر:

در محل آغشته به بزاق روی کاغذ صافی آنزیم آمیلاز بزاق ، نشاسته را به قند های ساده تبدیل کرده است و برای همین لوگول نتوانسته است در این محل تغییر رنگی ایجاد کند. در صورتی که نقط دیگر کاغذ صافی دارای نشاسته است.

جواب پرسش ها:

۱ چه تغییری در کاغذ صافی مشاهده می کنید؟

پاسخ:کاغذ صافی به جز مناطق آغشته شده به بزاق و تجزیه نشاسته توسط آمیلاز بزاق به رنگ آبی تیره در می آید زیرا در آن مناطق نشاسته تبدیل به ماده ی دیگری شده است )مالتوز( مالتوز یک دی ساکارید است

۲ چرا ابتدا کاغذ صافی را در مخلوط نشاسته و آب خیس کردید؟

پاسخ: تا پیش ماده مورد نیاز آنزیم آمیلاز  یعنی نشاسته وارد کاغذ صافی بشود و آنزیم روی آن تاثیر بگذارد.

۳ چرا پس از نوشتن روی کاغذ صافی باید کمی صبر کرد؟

پاسخ: تا زمان کافی برای تاثیر آنزیم آمیلاز بزاق بر پیش ماده آن ) نشاسته ( فراهم شود.

 

۴ علت قرار دادن کاغذ صافی در محلول لوگول چیست؟

پاسخ:لوگول معرف نشاسته است و در حضور نشاسته رنگ بنفش یا آبی تیره ایجاد می کند.

دانلود نسخه PDF

نقاشی با بزاق دهان

DHOJI IHD LFHVC FNK

۱۴

آزمایش یاخته های مبارز بدن

مقدمه:

اجزاى تشکىل دهندهٔ دستگاه اىمنى که در سراسر بدن پراکنده اند، به طور مداوم و هماهنگ با هم، مولکول ها و سلول هاى غىر خودى )بىگانه( را شناساىى مى کنند؛ آنها را از بین مى برند ىا بى خطر مى کنند. اگر میکربی وارد بدن شود گلبول های سفید با آنها مبارزه می کنند.

هدف:

مشاهده و شناسایی انواع گویچه های سفید

جمع آوری اطلاعات:

یاخته های خونی سفید:

یاخته های خونی، که ضمن گردش در خون، در بافت های مختلف بدن نیز پراکنده می شوند، گویچه های سفید هستند. نقش اصلی آنها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است. این یاخته ها هسته دارند. این گویچه ها در مغز استخوان ، تیموس ، گرههای لنفاوی و طحال تولید میشوند. گویچه های سفید کلیه اجزای یک سلول جانوری را دارند و همه نوع فعالیت های حیاتی را انجام میدهند. تعداد گلبولهای سفید در هرمیلی متر مکعب خون انسان در به طور تقریبی حدود هفت هزار است که در مقایسه با تعداد گلبولهای قرمز این

مقدار بسیار کم است. گویچه های سفید به دو گروه گرانولوسیت ) سیتوپلاسم متراکم و دانه دار( و آگرانولوسیت (سیتوپلاسم کم تراکم و بدون دانه( تقسیم میکنند . گرانولوسىت ها خود شامل سه گروه: نوتروفىل، ائوزىنوفىل و بازوفىل هستند. آگرانولوسىت ها به دو گروه لنفوسىت ومونوسىت تقسىم مى شوند.

طول عمر گلبولهای سفید به جز مونوسیتهایی که در بافتها به ماکروفاژ تبدیل می شوند و می توانند تا بیش از یک سال زنده بمانند، از چند ساعت تا چند هفته بیشتر نیست.

مهم ترىن اعمال گلبول هاى سفىد به

شرح زىر است: نوتروفىل ها سلول هاىى هستند که تحرّک زىاد دارند. اىن سلول ها به سوى ذرات خارجى ىا بافت هاى در حال تخرىب کشىده مى شوند و با پدىدهٔ فاگوسىتوز موجب از بىن رفتن آنها مى شوند. ائوزىنوفىل ها از نظر ظاهرى به نوتروفىل ها شباهت دارند. ولى قدرت آندوسىتوزآنها کمتر است. ائوزىنوفىل ها در عفونت هاى انگلى افزاىش مى ىابند و با ترشح موادى مى توانند

بسىارى از انگل ها را نابود سازند. بازوفىل ها در ترشح هپارىن که ىک مادهٔ ضد انعقاد خون است و هىستامىن که گشاد کنندهٔ

رگ هاست دخالت دارند. مونوسىت ها به همراه نوتروفىل ها با حمله به باکترى ها، وىروس ها و ساىر ذرات خارجى که به بدن وارد شده اند، آنها را از بىن مى برند. مونوسىت ها پس از خروج از خون و ورود به بافت هاى بدن به صورت سلول هاى درشتى به قطر ۸۰ مىکرون به نام ماکروفاژ درمى آىند و با داشتن لىزوزوم هاى فراوان در مبارزه با عوامل بىمارى زا نقش مهمى دارند. مونوسىت ها و نوتروفىل ها داراى حرکات آمىبى شکل هستند و به کمک پدىده اى به نام دىاپدز از خون خارج و وارد بافت می شوند. در این پدیده، شکل گلبول های سفید تغ ییر می کند به طوری که آنها می توانند از منافذ مویرگ های خونی عبور کنند.

کارهای آزمایشگاهی:

وسایل لازم:

۱- میکروسکوپ نوری۲- تیغه ۳- تیغک ۴- لانست یک بار مصرف ۵-  پنبه ۶- اتانول ۷- قطره چکان ۸-  محلول ابزار و مواد گیمسا ۹- روغن ایمرسیون

شرح ازمایش:

 • نوک انگشت خود را با پنبهٔ آغشته به الکل، ضدعفونی و سپس با استفاده از لانست یک بار مصرف به نوک انگشت، ضربه زده و یک قطره خون در گوشه تیغه تمیز شیشه ای قرار داده شد.
 • از تیغه شیشه ای دیگری استفاده کرده و لبهٔ آن را با زاویه حدود ۴۵ درجه روی قطرهٔ خون گذاشته و لام را روی قطره خون کشیدیم تا کستره نازکی از خون روی لام تشکیل شد.
 • پس از خشک شدن گسترهٔ خون روی تیغه، چند قطره اتانول روی گسترهٔ خون ریختیم و کمی صبر کردیم تا الکل تبخیر شود.
 • چند قطره محلول گیمسا روی گستره خون ریخته شد و بعد از گذشت حدود ۱۵ دقیقه، رنگ اضافی را با آب مقطر و به آرامی شستشو دادیم.
 • وقتی نمونه خشک شد آن را زیر میکرسکوپ قرار دادیم و ابتدا با بزرگ نمایی کم و سپس با بزرگ نمایی زیاد نگاه کردیم.
 • رای تشخیص درست انواع یاخته ها از بزرگ نمایی ۱۰۰ x و روغن ایمرسیون استفاده شد.

 

 

مشاهده ونتیجه گیری:

 • در بزرگ نمایی کوجک تشخیص گلبول های خون و تفکیک آنها مشکل بود ولی با بزرگ نمایی بزرگ می شد گلبول های قرمز و سفید را تشخیص داد. گلبول های قرمز هسته ندارند برای همین رنگی نداشتند ولی هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش بود.
 • تعدادگلبول های قرمز بسیار بیشتر از گلبول سفید بود.
 • در بزرگ نمایی ۱۰۰ × روغن ایمرسیون شکست نور را بهبود می بخشید و مشاهدۀ گلبول های خون واضحتر می شد.

پاسخ به پرسش ها:

 • در گستره خونی سطح تیغه چند نوع یاخته مشاهده می شود؟

گویچه های قرمز و سفید پس از رنگ آمیزی دیده می شوند.

 • مهم ترین تفاوت یاخته های مشاهده شده از نظر ویژگی های ظاهری چیست؟

وجود یا عدم وجود هسته در سلول

 • کدام یک از یاخته هایی که مشاهده کردید، گویچه سفید است؟ چگونه تشخیص دادید؟

یاخته های دارای هسته . هسته این سلول ها به رنگ بنفش قابل مشاهده است.

 • کدام یاخته های خونی را در گستره خونی ندیدید؟ چرا؟

به طور معمول پلاکت ها به دلیل آن که قطعاتی از یاخته هستند. به راحتی مشاهده نمی شوند.

 • آیا ویژگی های ظاهری همه یاخته های هسته داری که در نمونه مشاهده کردید، مشابه است؟

خیر شکل هسته و تراکم سیتوپلاسم در سلول های هسته دار(گویچه های سفی) متفاوت است.

دانلود نسخه pdf

یاخته های مبارز بدن

nhkg,n Hclllhdssa ,djhkdl s

۱۸

آزمایش ویتامین C در میوه ها و سبزی ها

مقدمه:

غذا و عادت هاى غذایى، در قسمت هاى مختلف جهان متفاوت است. آنچه مردم مصرف مى کنند، گاه وابسته به توانایى آنان در تهیۀٔ غذاست، نه نوع نیاز یا چیزى که دوست دارند. به هر حال آنچه مى خوریم باید مجموعه اى از هیدرات هاى کربن، چربى ها، پروتئین ها، آب، مواد معدنى و وىتامین ها باشد.

ویتامىن ها از مواد آلى ضرورى در رژیم غذایى محسوب مى شوند. هریک از ویتامین ها نقش های خاصى را برعهده دارند. اگر هریک از آنها از رژیم غذایى حذف شود، ما دچار بیمارى و احتمالاً مرگ خواهیم شد. ویتامین ها را با حروف B ، A و C و غیره مشخص مى کنند. امروزه آنها را با نام هاى شیمیایى مناسب مشخص کرده اند. برخى از ویتامین ها در آب حل مى شوند و برخى دیگر قابل حل در چربى هستند. بنابراین وجودآب و چربى در رژیم غذایى براى جذب ویتامین ها اهمیت دارد. در اینجا به برسی ویتامین C ( اسکوربیک اسید) ، محلول در آب می پردازیم. این ویتامین در مرکبات به فراوانی یافت می شود .

هدف:

اثبات عدم ماندگاری و اکسیداسیون سریع ویتامین C در مجاورت هوا

جمع آوری اطلاعات:

ویتامین C یا آسکوربیک اسید، یکی از ویتامین های محلول در آب است که در برابر حرارت و مواد قلیایی از بین می رود. این ویتامین در واکنش های شیمیایی بدن، حمل کننده الکترون است و از مهم ترین آنتی اکسیدان ها به شمار می رود؛ همچنین ویتامین C موجب: محافظت پوست در مقابل آثار مخرب اشعه ماورای بنفش نور خورشید ،افزایش قدرت ایمنی بدن و کمک به استحکام لثه ها و دندا نها  ،ساخت کلاژن )قو یترین بخش بافت پیوندی که تمام اعضای بدن را در کنار هم نگه می دارد.( پیشگیری از افزایش کلسترول خون ، جلوگیری از ایجاد لخت ههای خونی در رگ ها و کمک به جذب آهن در روده می شود.

اندازه گیری کمی ویتامین C در آزمایشگاه های شیمی تجزیه نیز به روش یدومتری مطابق روش بیان شده درکتاب انجام می شود.در واقع مقدار ویتامین C با واکنش اکسیداسیون اسکوربیک اسید به دی هیدرو اسکوربیک اسید قابل اندازه گیری است. البته این واکنش در حالت خشک بسیار آهسته است . اما زمانی که در تماس با رطوبت قرار بگیرد.سریعتر صورت می گیرد.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

 • لوله آزمایش ۲- پیپت یا قطره چکان ۳- محلول تنتورید۴- آب پرتقال

 

شرح آزمایش:

 • مقدار ۲ mL آب پرتقال تازه در یک لوله آزمایش ریختیم.
 • مقدار ۲ mL آب پرتقال که از هفته قبل تهیه شده است را به لوله آزمایش دیگر اضافه کردیم.
 • به هر دو لوله آزمایش قطره قطره محلول تنتورید اضافه کرده و هم زده شدند.
 • افزودن محلول تنتورید را تا جایی ادامه دادیم که آخرین قطره توسط آب پرتقال دیگر بی رنگ نشد.
 • تعداد قطره های تنتورید بی رنگ شده در هر لوله آزمایش یاد داشت گردید.
 • مقدار ۲ mL آب پرتقال تازه را در یک لوله آزمایش ریخته و محلول را به آرام برای چند دقیقه حرارت دادیم.
 • پس از سرد شدن محلول، تا جایی که دیگر بی رنگ نشود به آن قطره قطره محلول تنتورید اضافه کردیم.
 • تعداد قطره ها و مشاهدات را یاداشت کردیم.

مشاهده و تفسیر:

توضیح اینکه محلول تنتورید ید به رنگ قهوه ای می باشد و وقتی  لوله های حاوی آب پرتقال  اضافه می شد بی رنگ می گردید.

لوله شماره ۱ که حاوی آب پرتقال تازه بود با تعداد بیشتری از تنتورید ید نسبت به آب پرتقال لوله آزمایش ۲ که از هفته قبل تهیه شده بود بی رنگ شد.

به لوله آزمایش ۳ که حرارت دیده بود نیز تنتورید ید اضافه کردیم ولی با تعدادقطره های کمتری بی رنگ شد.

پاسخ به پرسش ها:

۱-به چه علت مصرف مرکبات مانند لیمو ترش، به منظور درمان و پیشگیری از بسیاری بیماری ها توصیه می –
شود؟ به نظر شما آب لیموترش موجود در فروشگاه های موادغذایی این ویژگی را دارد؟
جواب:زیرا این مواد مقدار زیادی ویتامین C دارند و این ویتامین یک آنتی اکسیدان بسیار مناسب برای بدن می باشد.خیر با توجه به نتیجه آزمایش انجام شده ،این لیمو ترش ها حاوی ویتامین C نمی باشند.
۲- اندازه گیری دقیق ویتامین  C موجود در موادغذایی و داروها به روش های مختلفی انجام می شود. در اینمورد پژوهش کنید و نتیجه تحقیق خود را به کلاس گزارش دهید.

نتیجه تحقیق:اندازه گیری کمی ویتامین C در آزمایشگاه صنایع غذایی به صورت زیر انجام می گیرد: ۲۰۰میلی گرم از آسکوربیک اسید را به حجم ۱۰۰ میلی لیتر می رسانند. ۱میلی لیتر از این محلول و ۱۰میلی لیترمتا فسفریک اسید و ۱۰ میلی لیتراستیک اسید را در بالن حجمی۱۰۰ میلی لیتری ریخته و به حجم ۱۰۰ میلی لیترمی رسانند. ۵ میلی لیتراز محلول را برداشته و در یک ارلن حجمی می ریزند.این محلول را با محلول رنگی۲٫۶ دی کلرو فنل ایندوفنل تیتر می کنند، نقطه ی پایان برای این تیتراسیون صورتی رنگ است.

دانلود نسخه PDF

۱۸- ویتامین C در میوه ها و سبزی ها

hrdhk,sd hc i,h

۲۰

آزمایش اقیانوسی از هوا

مقدمه:

هوای کرۀ زمین برای ساکنین آن بسیار اهمیت دارد. اما این هوا از چه ساخته شده است. ویژگی های آن چیست. آیا مقدار گازهای درون هوا ، همیشه ثابت است و یا با تغیرات گرما و ارتفاع تغییر می یابد. آیا گرما در آن تاثیری دارد. بدون هوا زنده نمی مانیم.

هدف:

مشاهده وبررسی فشار هوا

جمع آوری اطلاعات:

هوا به صورت لایه‌های ضخیم به ضخامت ۶۰ تا ۱۰۰کیلومتر، دور زمین را فراگرفته است که به آن، اتمسفر یا جو می‌گویند.

فشار هوا مقدار نیرویی است که توسط هوای جسم بالای سطح بر سطح وارد می‌شود. اگر وزن هوای جسم یا تعداد مولکول‌های آن افزایش یابد، فشار هوا افزایش و اگر وزن هوای جسم یا تعداد مولکول‌های آن کاهش یابد، فشار هوا کاهش می‌یابد هر چه ارتفاع افزایش می‌یابد، فشار هوا کاهش می‌یابد؛ زیرا مولکول‌های جو در ارتفاعات بالاتر کاهش یافته و در نتیجه فشار هوا نیز کاهش می‌یابد. از آن‌جا که بسیاری از مولکول‌های جو توسط گرانش زمین در نزدیکی سطح زمین هستند، ابتدا کاهش فشار هوا به سرعت انجام می‌گیرد (از پایین به بالا) و سپس از سرعت کاهش فشار کاسته می‌شود. از آن‌جا که بیش از نیمی از مولکول‌های جو در زیر ارتفاع ۵٫۵ کیلومتر هستند، ۵۰ درصد فشار هوا در این ارتفاع است. فشار هوا با دستگاهی به نام فشارسنج(بارومتر) اندازه‌گیری می‌شود. فشارسنج دارای یک لولهٔ باریک شیشه‌ای است که هوایی در آن وجود ندارد و به یک ظرف جیوه وارد می‌شود. هوا به جیوهٔ درون ظرف فشار می‌آورد و جیوه حدود ۳۰ اینچ (اگر فشارسنجی در سطح زمین انجام‌گیرد) به درون لوله می‌رود. نوع دیگری از فشارسنج، فشارسنج آنروید است که امروزه در هواشناسی و حمل‌ونقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا این فشارسنج فضای کم‌تری اشغال می‌کند و دقیق‌تر است فشار هوای استاندارد ۷۶۰ میلی‌متر جیوه (mmHg) در سطح دریا است. واحدهای اندازه‌گیری فشار هوا عبارتند از: جیوه، اتمسفر، کیلوپاسکالو میلی بار. در هوانوردی از واحد جیوه استفاده می‌شود، اما هواشناسان از واحد میلی بار بر روی نقشه‌های آب‌وهوایی استفاده می‌کنند.

کار های آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

۱-آب جوش  ۲- بطری آب

شرح آزمایش:

مقداری آب جوش درون یک بطری پلاستیکی ریخته و در آن را بستیم ، آن را به آرامی تکان دادیم .
سپس در بطری را باز و آب جوش را بیرون ریختیم و سریع درب را دوباره محکم بستیم.

مشاهده و تفسیر:

موقع ریختن آب جوش بطری گرم شد.آب جوش داخل بطری، هوای داخل بطری را نیزگرم کرده و دمای آن را بالا می برد و در نتیجه منبسط می شود ،بعد از خارج کردن آب داغ با بستن در بطری هوای محبوس شروع به سرد شدن کرده و منقبض می شود.
انقباض هوای داخل بطری باعث کاهش فشار درون بطری می شود و فشار هوای بیرون باعث مچاله شدن بطری می شود.این مچاله شدن تا همدما شدن هوای داخل بطری با هوای بیرون ادامه خواهد داشت.

پاسخ پرسش:

۱-اگر هوای دو نیم کره(نیم کره های ماگدبورگ) به هم چسبیده را خالی کنیم، دو نیم کره به آسانی از هم جدا نمی شوند؛ چرا؟

پاسخ: با خارج کردن مقداری از هوای داخل نیم کره های به هم چسبیده فشار هوای داخل کم می شود و فشار هوای بیرون(فشار محیط) مانع از باز شدن نیم کره از هم خواهد شد.

۲- چگونه می توان آزمایش نیم کره ها را بدون پمپ تخلیهٔ هوا انجام داد؟

پاسخ:روش اول این است که به کمک دهان و مکیدن می توان این کار را انجام داد البته با این روش شاید جدا – کردن نیم کره ها از هم زیاد مشکل نباشد. روش دوم آغشته کردن یک پنبه به الکل و مشتعل کردن آن و قرار دادن آن داخل نیم کره ها و به هم چسبیاندن آن ها می باشد.با این کار فشار هوای داخل از فشار هوای بیرون کمتر خواهد شد و نیم کره ها به هم چسبیده باقی می مانند.(آتش اکسیژن داخل نیم کره را می سوزاند).

دانلود نسخه pdf

۲۰-آزمایش اقیانوس هوا

 

[,ahknk hf dfh ‘vlhdf nfdj

۱۰

آزمایش جوشاندن آب، بدون گرما

مقدمه:

در حالت عادی به دلیل فشار هوا ، آب نمی جوشد. اگر آب را گرم کنیم ، مولکول های آب بخار می شوند و در نتیجه ی افزایش فشاربخار مایع، آب شروع به جوشیدن می کند.

نقطه جوش به دمایی گفته می شود که فشار هوا برابر فشار بخار مایع شود.

هدف:

۱٫بیان رابطه حجم با فشار گاز )قانون بویل).

۲٫تعریف نقطه جوش و اثر فشار هوا بر روی آن.

 1. معرفی خواص کولیگاتیو.

جمع آوری اطلاعات:

آب در طبیعت به سه شکل یخ، بخار و آب مایع وجود دارد. آب در سطح دریا و فشار یک اتمسفر در صفر درجه سیلسیوس یخ می زند و در ۱۰۰درجه سلسیوس می جوشد و به بخار تبدیل می شود. اگر فشار هوا را خیلی کم کنیم می توانیم آب را به راحتی در صفر درجه سلسیوس نیز به جوش آوریم. در این حالت )نقطه سه گانه آب( آب به سه شکل یخ، بخار و آب مایع وجود دارد و سه حالت با هم در تعادل هستندنقطه سه گانه آب در فشار ۶ میلی بار و صفر درجه سلسیوس (۳۲ درجه فارنهایت( است. این شرایط در سطح مریخ وجود دارد. به همین دلیل گاهی به این آزمایش “مریخ روی زمین” گفته می شود.

کارهای آزمایشگاهی:

وسایل لازم:

سرنگ بزرگ ۶۰میلی لیتری –آب –محلول سیر شده نمک سدیم کلرید

شرح ازمایش:

مربی درون یک سرنگ بزرگ تا نیمه آب ۴۰ ˚C ریخته و درحالی که کمی هوا در بالای آب بود، درپوش سرنگ را  گذاشت ، سپس پیستون را  کشید  بعد دست خود را کشید.

سپس مربی با نیروی بیشتری پیستون را کشید . و نگه داشت.

مربی آزمایش را بامحلول سیر شده نمک تکرار کرد.

مشاهده وتوضیح:

وقتی مربی بار اول درون سرنگ بزرگ تا نیمه آب ریخته و همانطور که درپوش آن را گذاشته بود پیستون را کشید.مشاهده کردیم سطح آب پایین آمد ولی به محض برداشتن دست از روی پیستون ، پیستون به محل قبلی بر گشت. توضیح : باکشیدن پیستون، فشار داخل سرنگ کاهش می یابد و کم تر از فشار هوای بیرون سرنگ می شود، به همین دلیل نیرویی بر روی پیستون به وجود می آید که به محض برداشتن دست از روی پیستون،خود به خود، پیستون به محل قبلی بر می گردد.

وقتی مربی با نیروی بیشتری پیستون را کشید . حباب های هوا مانند آنچه هنگام جوشیدن آب ایجاد می شود ، درون سرنگ نیز ایجاد شد.علت چیست؟ نقطه جوش به دمایی گفته می شود که فشار هوا برابر فشار بخار مایع شود. در حالت عادی به دلیل فشار هوا ، آب نمی جوشد. اگر آب را گرم کنیم ، مولکول های آب بخار می شوند و در نتیجه با افزایش فشاربخار مایع، آب شروع به جوشیدن می کند. در این آزمایش با کشیدن پیستون حجم هوای داخل سرنگ افزایش می یابد و در نتیجه فشار آن کاهش می یابد( قانون بویل) و جوشیدن آب بر اثر کاهش فشار هوا رخ می دهد. در این حالت، با کشیدن پیستون، در بالای سطح آب، خلاء ایجاد می شود و در اثر این خلاء ابتدا گازهای محلول در آب سریع خارج می شوند و آب نیز شروع به جوشیدن می کند و از بخار آب و گازهای خارج شده از آب، فضای خلاء پر می شود (گازهای زیادی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید در آب شیر محلول هستند).

 • در تکرار آزمایش با محلول سیر شدۀ نمک سدیم کلراید در همان دما.مشاهده شد که به سختی چند حباب هوا دیده شد. یعنی جوشیدن در این سرنگ نسبت به سرنگ قبلی بسیار کم است.
 • نتیجه گیری : با افزایش فشار هوا نقطه جوش آب پایین می آید.

 

جواب پرسش ها:

 • بدنه سرنگ را، پیش و بعد از کشیدن پیستون ، لمس کنید. آیا دمای سرنگ تغییر محسوسی کرده است؟

پاسخ:خیر

 • چه تفاوتی بین فشار درون سرنگ و فشار هوای بیرون، هنگام کشیدن پیستون ایجاد می شود؟

پاسخ:فشار هوای درون سرنگ کم تر از فشار هوای بیرون سرنگ خواهد بود.

 • نقطه جوش به دمایی گفته می شود که درآن فشار هوای بالای مایع برابر با فشار بخار مایع است. مشاهدات
  خود را با توجه به این نکته توضیح دهید.

فشار هوای داخل سرنگ کاهش می یابد، در نتیجه آب سریع به جوش می آید.

 •  علت تفاوت تغییرات مشاهده شده با افزایش نمک به آب چیست؟

با افزایش نمک، نقطه جوش افزایش می یابد. بنابراین جوشیدن آب مانند حالت اول نیست و بسیار سخت تر صورت می گیرد.

دانلود نسخه قابل چاپ

۱۰-جوشاندن آب بدون گرما

 • 2
 • 2,809
 • 887
 • 3,133
 • 916