هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

محمود خاقانی

امتحان زیست شناسی۳ نوبت اول

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی زیست شناسی۳ دوازدهم تجربی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی زیست شناسی۳ دوازدهم تجربی نوبت اول

 

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی زیست شناسی۳ دوازدهم تجربی نوبت اول را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی زیست شناسی۳ دوازدهم تجربی نوبت اول شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت  اول می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال زیست شناسی۳ دوازدهم تجربی نوبت اول را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات  می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .


سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

به نام خدا امتحان نوبت اول در س زیست شناسی۳ وقت: نمره
اداره آموزش و پرورش ملکان نام و نام خانوادگی: دبیر: خاقانی
دبیرستان امام حسین (ع) نام کلاس:………… دی ماه ۱۳۹۷
ردیف سوالات نمره
۱ صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

آ) مکمل بودن باز های آلی در مولکول رنا(RNA) نتایج آزمایش های چارگاف را تائید می کند. غلط.

ب) انرژی لازم برای تهیه پلی پپتید از مولکول های پر انرژی مانندATP به دست می اید. صحیح .

پ) در هم توانی صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت های خالص مشاهده می شود.. غلط .

ت) مقاوم شدن باکتری ها نسبت به داروها، نشان دهندۀ این است که موجودات زنده می توانند در گذر زمان تغییر کنند. صحیح .

۲
۲ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

آ)گریفیت باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق کردو موش ها …….. سالم ماندند………………………….

ب) نواحی که درمولکول دنا وجود دارد ولی رونوشت آن در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف شده …………. میانه )اینترون)….. می گویند.

پ) رخ نمود صفات …….. تک جایگاهی……………..، غیرپیوسته است. در صورتی که رخ نمود …….. صفات چند جایگاهی…………….. رخ نمود های پیوسته ای دارند.

ت) ژنگان به کل محتوای مادۀ وراثتی گفته می شود و برابر است با…… مجموع محتوای مادهٔ وراثتی هسته ای وسیتوپلاسمی………………………..

۲
۳ گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

آ)کدام گزینه نتایج آزمایش های ایوری و همکارانش را بدرستی بیان می کند.

عامل اصلی و مؤثردر انتقال صفات، دِنا است. عامل اصلی و مؤثردر انتقال صفات، پروتئین است

ب)در فرایند ترجمه کدام گزینه شرکت دارد؟

رنا بسپاراز رنا تن

پ)در بیماری فنیل کتونوری (PKU) کدام مورد وجود ندارد.

آمینو اسید فنیل آلانین آنزیم تجزیه کنندۀ فنیل آلانین

ت) کدام گزینه گونه زایی هم میهنی را بهتر بیان می کند.

پدیدۀ کوه زایی پدیدۀ چند لادی

۲
۴ به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

آ) منظور از جایگاه فعال آنزیم چیست؟ جایگاه فعال بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیش ماده در آن قرار می گیرد.

ب) تغییر شکل گویچۀقرمز در بیماری ،کم خونی حاصل از گویچه های قرمز داسی شکل ، مربوط به کدام پروتئین است؟ هموگلوبین

پ) در تولید مثل جنسی ، ارتباط بین نسل ها توسط کدام یاخته ها بر قرار می ماند؟ یاخته های جنسی (گامت یا کامه)

ت) عاملی که توان بقای جمعیت ها را در شرایط متغیر محیط افزایش می دهد چیست؟ تغییر پذیری مادۀ وراثتی( جهش)

۲
۵ با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دھید.

الف) موارد شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

۱- گروه فسفات

۲- قند ۵ کربنه

۳- باز آلی نیتروزن دار

۱٫۵
۶ سه مرحلۀ رو نویسی را نام ببرید. آغاز – طویل شدن – پایان . ۱٫۵
۷ جدول زیر را کامل کنید.

DD,Dd

گروه خونی A

گروه خونی

۱٫۵
۸ نوع جهش را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید.

۱- ……..,واژگونی………….. ۲- …..جابجایی………………. ۳- …مضاعف شدگی………….

۱٫۵
۹ در مورد همانند سازی به سوالات زیر پاسخ دهید.

آ) کدام آنزیم پیوند های هیدروژنی را می شکند؟ هلیکاز.

ب)کدام آنزیم پیوند فسفو دی استر را می شکند؟ دنا بسپاراز.

۱
۱۰ الف) در چه هنگامی یک آمینو اسید بار مثبت و منفی به خود می گیرد؟ هنگامی که آمینواسیدی در محیط آبی )یاخته( قرار می گیرد، گروه آمین بارمثبت (+) و گروه کربوکسیل بار منفی (-)به خود می گیرد.

ب)چرا با قرار گرفتن عامل آزاد کننده در جایگاه A ریبوزوم ، ترجمه به پایان می رسد؟چون این پروتئین ها باعث جداشدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل می شوند. همچنین این پروتئین ها باعث جدا شدن زیرواحدهای رِناتَن از هم و آزاد شدن رنای پیک می شوند.

۱
۱۱ در مورد تنظیم منفی بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ)در حضور کدام ماده مهار کننده از توالی اپراتور جدا می شود؟ لاکتوز

ب) این نوع تنظیم معمولاً در کدام جانداران دیده می شود؟ در پیش هسته ای ها

۱
۱۲ در خانواده ای که مادر ناقل است دختری با گروه خونی AB و بیماری هموفیلی متولد شده است. با رسم مربع پانت به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) چقدر احتمال دارد که فرزندی با گروه خونی O متولد شود؟

گامتها i
i ii

مادر ناقل هموفیلی وبا گروه خونی A × پدر هموفیلی با گروه خونی B

Y i

ب) احتمال تولد پسری با بیماری هموفیلی چقدر است؟؟

گامتها
X
Y XY

مادر ناقل هموفیلی وبا گروه خونی A × پدر هموفیلی با گروه خونی

Y i

۱
۱۳ الف) منظور از ژن نمود خالص چیست؟ یعنی هر دو آلل مربوط به یک ژن ، در کروموزوم های همتا ، مشابه باشند.(DD,dd).

ب)کدام پدیده می تواند باعث حذف آلل های سازگار، از محیط شود؟ رانش دگره ای

۱
۱۴ در رابطه با تغییر گونه ها به سوالات زیر پاسخ دهید؟

آ) اندام هایی را که طرح ساختاری آنها یکسان است، ولی کار متفاوتی دارند چه نامیده می شوند؟ ساختار های همتا.

ب) گونۀ جدیدی طی آمیزش گامت های طبیعی دو گیاه با عدد کروموزومی ۲۸ =n4 و ۱۴=n2 به وجود آمده است. گونۀ جدید چند کروموزوم دارد. کروموزوم ۲۱ = ۷ +۱۴

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

 


مشخصات فایل دالودی

فرمت :PDF

حجم:۵۶۵K

منبع: آسان بود

تاریخ انتشار:   ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

 


 

کنکور سراسری زبان

کنکور زبان در کنار کنکور هنر ، گروه های آزمایشی شناور کنکور سراسری را تشکیل می دهند . به این معنی که هر کدام از داوطلبان کنکور سراسری می توانند در کنار یکی از سه گروه آزمایشی اصلی ریاضی ، تجربی و انسانی ، یکی یا هر دو گروه آزمایشی زبان و هنر را نیز به برای شرکت در کنکور انتخاب کنند . به همین دلیل مخاطبان کنکور زبان دو دسته هستند . دسته ای که شرکت در کنکور زبان را به عنوان شانس دوم برای قبولی و درکنار یک گروه آزمایشی دیگر انتخاب کرده اند و دسته دوم که منحصرا قصد شرکت در کنکور زبان را دارند و به عبارت دیگر گروه آزمایشی اصلی آن ها کنکور زبان است . روی صحبت ما در این مقاله نیز بیشتر با داوطلبانی است که در کنکور ۹۸ گروه آزمایشی زبان را از ابتدا به عنوان گروه آزمایشی اصلی خود انتخاب کرده اند و قصد دارند برنامه ریزی دقیق و کاملی برای کنکور زبان ۹۸ داشته باشند .
در ادامه به بررسی ثبت نام ، شرایط ، منابع ، دروس عمومی و دروس اختصاصی ، بررسی سوالات و برنامه ریزی کنکور سراسری زبان ۹۸ می پردازیم .

 

” گروه آزمایشی زبان شناور است و می توان در کنار آن یک گروه آزمایشی اصلی انتخاب کرد “

 

ثبت نام کنکور سراسری زبان ۹۸

ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از ۲۴ بهمن الی ۲ اسفند ماه و زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۸ در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه خواهد بود . ثبت نام به صورت غیرحضوری و از طریق سایت سنجش صورت می گیرد . معمولا نیمه دوم اسفند ماه ، یک مهلت ثبت نام مجدد در نظر گرفته می شود تا جاماندگان از ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ بتوانند ثبت نام خود را انجام دهند . همانطور که در شرح ابتدایی مقاله گفتیم کلیه داوطلبان کنکور زبان ۹۸ می توانند در کنار گروه آزمایشی زبان ، یکی از گروه های آزمایشی اصلی ریاضی ، تجربی یا انسانی را نیز انتخاب کنند .

چند روز قبل از برگزاری آزمون ، داوطلبان باید نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند و در نهایت  . داوطلب باید تا پایان دریافت اعلام نتایج کنکور زبان ۹۸ و انتخاب رشته کنکور زبان ۹۸ در نگه داشتن کد رهگیری کوشا باشد .

شرایط ثبت نام کنکور سراسری زبان ۹۸

هر فرد برای ثبت نام کنکور سراسری زبان ۹۸ باید دارای دو یک سری شرایط عمومی و اختصاصی باشد . از جمله مهم ترین شرایط عمومی می توان به اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و یکی از ادیان رسمی کشور اشاره کرد . از جمله شرایط اختصاصی نیز می توان به دارا بودن مدرک دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی اشاره کرد . نیازی به یکسان بودن گروه آزمایشی این دو مدرک نمی باشد و دانش آموزان با هر مدرکی می توانند در این گروه آزمایشی کنکور دهند . داشتن مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) نیز برای شرکت در کنکور زبان ۹۸ کفایت می کند . اگر قصد اطلاع از شرایط انصراف از تحصیل و تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و متن کامل شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ دارید کلیک کنید .

” هر داوطلب کنکور زبان می تواند یکی از زبان های آلمانی ، فرانسه ، روسی و انگلیسی را به عنوان زبان خارجی اصلی خود انتخاب کند “

 

دروس عمومی و تخصصی کنکور سراسری زبان ۹۸

سوالات عمومی کنکور سراسری زبان ۹۸ از دروس ادبیات فارسی ، زبان عربی ، معارف اسلامی ( دین و زندگی ) و زبان خارجی طرح می شوند . در ادامه به ضرایب آن ها اشاره می کنیم :

 

 

 مواد آزمون عمومی و ضرایب آن برای کنکور منحصرا زبان
آزمون ضریب
زبان و ادبیات فارسی ۴
زبان عربی ۲
فرهنگ و معارف اسلامی  ۳
زبان خارجی ( انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه ، روسی ، ایتالیایی ) ۲

اگر داوطلب اقلیت های مذهبی قصد پاسخ دهی به سوالات معارف غیراسلام ( کلیمی ، زرتشتی و مسیحی ) به جای معارف اسلامی ( دین و زندگی ) را دارد ، می توانند با علامت زدن گزینه مربوط به آن در هنگام ثبت نام اینترنتی ، به سوالات آن پاسخ دهد .
داوطلبان کنکور سراسری ۹۸ می توانند در حین ثبت نام اینترنتی پاسخ دهی به یکی از زبان های روسی ، آلمانی ، فرانسوی و ایتالیایی را به جای زبان انگلیسی انتخاب کنند . این زبان باید با زبان درس اختصاصی یکی باشد .

سوالات اختصاصی کنکور زبان ۹۸ با توجه به هر زیرگروه دارای ضریب خاصی هستند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آن در گروه آزمایشی زبان های خارجی در زیرگروه های مختلف
مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها زیرگروه
زبان تخصصی انگلیسی با ضریب ۴ ۱
زبان تخصصی آلمانی با ضریب ۴ ۲
زبان تخصصی فرانسه با ضریب ۴ ۳

بودجه بندی سوالات اختصاصی کنکور زبان شامل موارد زیر می باشد :

سوالات اختصاصی کنکور زبان
مبحث تعداد سوالات
واژگان ۱۵
ریدینگ ۲۰
گرامر ۱۰
کاربرد زبانی ۱۰
کلوز تست ۱۰
ترتیب واژه ها ۵

در زیر رشته های مربوط به هر زیرگروه را ذکر کرده ایم :

زیرگروه های مختلف گروه آزمایشی زبان های خارجی
رشته ها زیرگروه
رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی ، رشته زبان و ادبیات انگلیسی ، رشته مترجمی زبان انگلیسی ، رشته آموزش زبان انگلیسی ، رشته کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی ۱
رشته زبان آلمانی ، رشته مترجمی زبان آلمانی ۲
رشته زبان فرانسه (گرایش ادبی) ، رشته زبان فرانسه (گرایش مترجمی) ۳
رشته زبان روسی ، رشته زبان و ادبیات ارمنی ، رشته زبان و ادبیات اردو ، رشته زبان ژاپنی ، رشته زبان ایتالیایی ، رشته زبان اسپانیایی ، رشته زبان چینی ، رشته زبان ترکی استانبولی ۴

بررسی سوالات کنکور سراسری زبان ۹۸ 

دفترچه عمومی شامل ۱۰۰ تست ۴ گزینه ای می باشد .  مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه ۷۵ دقیقه می باشد .

اطلاعات دفترچه عمومی کنکور سراسری زبان ۹۸ 
نام درس شماره سوالات مدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۱ تا ۲۵ ۱۸ دقیقه
زبان عربی ۲۶ تا ۵۰ ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۵۱ تا ۷۵ ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی ۷۶ تا ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

دفترچه اختصاصی شامل ۷۰ تست ۴ گزینه ای می باشد .  مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه ۱۰۵ دقیقه می باشد .

اطلاعات دفترچه اختصاصی کنکور سراسری زبان ۹۸ 
نام درس شماره سوالات مدت زمان پاسخگویی
زبان تخصصی ۱۰۱ تا ۱۷۰ ۱۰۵ دقیقه

در کل ۱۷۰ تست در کنکور سراسری زبان ۹۸ وجود دارد و مدت زمان کل کنکور ۳ ساعت می باشد . نکته قابل توجه این است که آزمون نمره منفی دارد و هر سه پاسخ نادرست ، تاثیر یک پاسخ صحیح را از بین می برد .

برنامه ریزی کنکور سراسری زبان ۹۸

سوالات کنکور سراسری زبان در سال گذشته نسبت به سال های قبل مفهومی تر شده است . این به آن مفهوم است که داوطلبان گروه آزمایشی زبان نیازمند مطالعه دقیق تر و برنامه ریزی صحیح برای قبول شدن در کنکور هستند . داوطلبان باید بعد از آشنایی با منابع کنکور سراسری زبان ۹۸ نسبت به برنامه ریزی صحیح اقدام کنند و با پشتکار در راه رسیدن به هدف خود تلاش کنند . اگر معدل پایینی دارید نباید نگران باشید زیرا تاثیر معدل در کنکور ۹۸ به صورت تاثیر مثبت و قطعی می باشد .

کنکور سراسری هنر

گروه آزمایشی هنر جزء گروه هایی است که داوطلبان همه گروه های آزمایشی ( علوم ریاضی ، علوم انسانی و علوم تجربی ) می توانند در کنکور آن شرکت کنند . تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل علاقه یا تغییر رشته تحصیلی در کنکور هنر شرکت می کنند .

برخلاف تصور بعضی افراد قبولی در کنکور سراسری هنر ۹۸ کاری دشوار است که فقط علاقه زیاد و مطالعه دقیق موجب موفقیت در این عرصه می شود . این گروه از تنوع رشته ی کمتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار است . گروه آزمایشی هنر تفاوتی اساسی با سایر گروه های آزمایشی دارد . این تفاوت دو مرحله ای بودن کنکور هنر در بیشتر رشته ها است . یعنی بعضی از رشته های هنر علاوه بر آزمون تستی دارای آزمون عملی ( یا مصاحبه ) هم هستند . از رشته های پرمتقاضی این گروه آزمایشی می توان به سینما ، عکاسی ، چاپ ، صنایع دستی و مرمت و احیاء بناهای تاریخی اشاره کرد .
در ادامه به بررسی ثبت نام ، شرایط ، منابع ، دروس عمومی و دروس اختصاصی ، بررسی سوالات و برنامه ریزی کنکور سراسری هنر ۹۸ می پردازیم .

 

 

ثبت نام کنکور سراسری هنر ۹۸

ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از ۲۴ بهمن الی ۲ اسفند ماه و زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۸ در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه خواهد بود . داوطلبان در منوی سمت راست وب سایت سازمان سنجش با انتخاب خرید کارت اعتباری ، می توانند کارت ( کارت های ) اعتباری مورد نیاز خود را با توجه به تعداد کنکور هایی که قصد شرکت در آن را دارند خریداری کنند . در هنگام ثبت نام وارد کردن اطلاعات شخصی ( نام ، نام خانوادگی ، آدرس ، کد پستی و … ) و اطلاعات تحصیلی ( معدل دیپلم ، معدل پیش دانشگاهی و … ) فرد الزامی می باشد . در تاریخ اعلام شده توسط سنجش داوطلبان باید نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری اقدام کنند . معمولا بعد از اتمام زمان ثبت نام مهلت مجددی برای جاماندگان ثبت نام تعیین می شود تا بتوانند در کنکور سراسری ۹۸ ثبت نام کنند . در نهایت پس از اتمام مراحل ثبت نام سیستم یک کد رهگیری به داوطلب می دهد که نگه داری آن تا پایان اعلام نتایج و انتخاب رشته کنکور هنر ۹۸ مورد نیاز است .
داوطلبان گروه آزمایشی هنر می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش از زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تستی تا پایان تیرماه نسبت به انتخاب حداکثر دو مورد از رشته های دارای آزمون عملی و مصاحبه اقدام کنند . علاقه مندان به شرکت در آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز از طریق لینک ویرایش کارت ، یک و یا حداکثر دو مجموعه از مجموعه رشته‌ های تحصیلی نیمه متمرکز را انتخاب می کنند.

شرایط ثبت نام کنکور سراسری هنر ۹۸

هر داوطلب برای ثبت نام کنکور سراسری هنر ۹۸  باید دارای شرایط عمومی و شرایط اختصاصی باشند . از مهم ترین شرایط عمومی می توان به اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد . همچنین از مهم ترین شرایط اختصاصی می توان دارا بودن مدرک دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی را نام برد . نیازی به یکسان بودن گروه آزمایشی این دو مدرک نمی باشد و دانش آموزان با هر مدرکی می توانند در این گروه آزمایشی کنکور دهند . داوطلبانی که دارای مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) هستند نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند . برای اطلاع از شرایط انصراف از تحصیل و تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و متن کامل شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ کلیک کنید .

 

 

آزمون عملی کنکور سراسری هنر ۹۸

کدرشته محل های ارائه شده در کنکور هنر ۹۸ به دو دسته ی رشته های متمرکز و نیمه متمرکز ( با آزمون عملی و مصاحبه ) تقسیم می شوند .
رشته های متمرکز رشته هایی هستند که پذیرش صرفاً با رتبه داوطلب صورت می گیرد و آزمون عملی یا مصاحبه ندارد . مانند سینما ، صنایع دستی ، چاپ و … اما رشته های نیمه متمرکز رشته هایی هستند که علاوه بر رتبه ، آزمون عملی یا مصاحبه نیز در پذیرش تاثیر گذار است . در مصاحبه ، داوطلب باید به داوران ثابت کند که توانایی تحصیل در رشته مورد علاقه اش را دارد . رشته های نیمه متمرکز مانند : گرافیک ، طراحی صنعتی ، مجسمه سازی ، نقاشی ، ادبیات نمایشی و… آزمون عملی دارند .

داوطلبانی از گروه هنر می توانند برای شرکت در آزمون عملی شرکت کنند که در زمان پرینت کارت شرکت در کنکور سراسری علاقه مندی خود را برای شرکت در رشته های دارای آزمون عملی اعلام کنند ، همچنین داوطلبان باید در بازه زمانی مشخص شده نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و مصاحبه حضوری اقدام کنند .

اگر دانش آموزی در انتخاب رشته ی کنکور سراسری خود هم از بین کدرشته محل های متمرکز و هم از بین کدرشته محل های نیمه متمرکز انتخاب کرده باشد ، باید در صورت قبولی در کدرشته محل متمرکز ، به دانشگاه مراجعه و ثبت نام کند و منتظر جواب نهایی آزمون باشد . گزینش نهایی بر اساس نمره کسب شده در کنکور به همراه نتایج مرحله دوم صورت می پذیرد . دانش آموزانی که در کدرشته محل های نیمه متمرکز قبول می شوند می توانند از بهمن ماه همان سال شروع به تحصیل کنند .
نکته مهم : اگر داوطلبی در جلسه مصاحبه یا آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز شرکت نکند ، می تواند در رشته ی متمرکزی که پذیرفته شده است ادامه تحصیل دهد اما در صورتی که در جلسه مصاحبه یا آزمون عملی شرکت کند و بعد از قبولی در رشته نیمه متمرکز قصد انصراف از تحصیل در رشته نیمه متمرکز را داشته باشد ، امکان تحصیل در رشته متمرکز پذیرفته شده را ندارد و محروم می شود .

شایان ذکر است که آزمون عملی رشته‌ های تحصیلی ادبیات نمایشی ، مجسمه‌ سازی ، موسیقی ایرانی و جهانی ، کتابت و نگارگری ، آهنگسازی ، بازیگری ( کارگردانی ) ، طراحی صحنه ، نمایش عروسکی و عکاسی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد .

دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری هنر ۹۸

سوالات عمومی کنکور سراسری هنر ۹۸ از دروس ادبیات فارسی ، زبان عربی ، معارف اسلامی ( دین و زندگی ) و زبان خارجی طرح می شوند . در ادامه به ضرایب آن ها اشاره می کنیم :

 

 

مواد آزمون عمومی و ضرایب آن برای تمامی گروه های آزمایشی در کنکور ۹۸

مواد امتحانی

ضرایب

زبان و ادبیات فارسی

۴

زبان عربی

۲

فرهنگ و معارف اسلامی

۳

زبان خارجه

۲

اگر داوطلب اقلیت های مذهبی قصد پاسخ دهی به سوالات معارف غیراسلام ( کلیمی ، زرتشتی و مسیحی ) به جای معارف اسلامی ( دین و زندگی ) را دارد ، می توانند با علامت زدن گزینه مربوط به آن در هنگام ثبت نام اینترنتی ، به سوالات آن پاسخ دهد .
داوطلبان کنکور ۹۸ می توانند در حین ثبت نام اینترنتی ، یکی از زبان های روسی ، آلمانی ، فرانسوی و ایتالیایی را به جای زبان انگلیسی انتخاب کنند . این زبان باید با زبان درس اختصاصی یکی باشد .
سوالات اختصاصی کنکور هنر ۹۸ با توجه به هر زیرگروه دارای ضریب خاصی هستند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم

مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آن برای گروه آزمایشی هنر در کنکور ۹۸

مواد امتحانی

ضرایب دروس به تفکیک زیرگروه‌های آزمایشی

زیرگروه ۱

زیرگروه ۲

زیرگروه ۳

زیرگروه ۴

زیرگروه ۵

 درک عمومی هنر

۴

۳

۳

۳

۳

 درک عمومی ریاضی- فیزیک

۱

۳

۱

۱

۱

 ترسیم فنی

۱

۲

۲

۱

۱

 خلاقیت تصویری و تجسمی

۴

۴

۲

۲

۱

 خلاقیت نمایشی

۱

۱

۱

۴

۱

 خلاقیت موسیقی

۱

۱

۱

۱

۴

خواص مواد

۱

۱

۱

۱

۱

امتحان عملی برای رشته‌ های نیمه متمرکز نیز دارای ضرایب خاصی هستند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم :

ضرایب امتحان عملی برای رشته‌های نیمه متمرکز گرایش هنر

نام رشته

ضرایب

ارتباط تصویری، نقاشی، هنرهای تجسمی و طراحی پارچه و طراحی لباس

۴

مجسمه‌سازی

۴

طراحی صنعتی

۴

نمایش

۴

ساز ایرانی، ساز جهانی و موسیقی نظامی

۶

آهنگسازی

۴

کنکور هنر شامل پنج زیر گروه است. در هر کدام از این زیر گروه ها ، دروس مشخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است که با توجه به رشته مورد علاقه داوطلب باید مورد توجه قرار بگیرد.  در زیر رشته های مربوط به هر زیرگروه را ذکر کرده ایم  

زیرگروه‌های آزمایشی

مجموعه رشته‌هایی که دروس امتحانی آن‌ها دارای ضرایب یکسان می‌باشند

زیرگروه ۱

ارتباط تصویری، چاپ، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی آموزش‌ هنرهای تجسمی، کاردانی علمی‌‌کاربردی عکاسی خبری، کاردانی علمی‌کاربردی فرش دستباف، کاردانی علمی‌کاربردی گرافیک، کاردانی هنرهای تجسمی، کاردانی هنرهای سنتی، کارشناسی فرش، کتابت و نگارگری، مجسمه‌سازی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی.

زیرگروه ۲

باستان‌شناسی، طراحی صنعتی، علوم اجتماعی (گرایش امنیت ملی)، علوم سیاسی (گرایش‌های امنیت ملی و مطالعات امنیتی)، کاردانی صنایع دستی، کاردانی علمی‌کاربردی طراحی صنعتی، مدیریت فرهنگی‌ هنری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنر اسلامی.

زیرگروه ۳

کاردانی باستان‌شناسی، کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی، کاردانی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، کاردانی راهنمای موز‌ه‌ها و بناهای تاریخی، کاردانی موزه‌داری، مردم‌شناسی، مرمت آثار تاریخی، موزه‌داری.

زیرگروه ۴

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، تولید سیما، سینما، کاردانی هنرهای نمایشی، کارگردانی تلویزیون، نمایش.

زیرگروه ۵

موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایران، نوازندگی موسیقی جهانی.

درصد دروس ذکر شده بالا در کارنامه اولیه ذکر می شود و داوطلبان می توانند درصد های خود را مشاهده نمایند . کارنامه قسمت های مختلفی دارد که اطلاع از همه قسمت های آن ضروری می باشد . توضیحات کارنامه به صورت کاملا مفصل در مقاله توضیحات کارنامه کنکور سراسری تشریح شده است .

بررسی سوالات کنکور سراسری هنر ۹۸

دفترچه عمومی شامل ۱۰۰ تست ۴ گزینه ای می باشد .  مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه ۷۵ دقیقه می باشد .

اطلاعات دفترچه عمومی کنکور سراسری زبان ۹۸ 
نام درس شماره سوالات مدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی ۱ تا ۲۵ ۱۸ دقیقه
زبان عربی ۲۶ تا ۵۰ ۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۵۱ تا ۷۵ ۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی ۷۶ تا ۱۰۰ ۲۰ دقیقه

دفترچه اختصاصی شامل ۱۶۰ تست ۴ گزینه ای می باشد .  مدت زمان پاسخ گویی به سوالات این دفترچه ۱۶۵ دقیقه می باشد .

اطلاعات دفترچه اختصاصی کنکور سراسری هنر ۹۸ 
نام درس شماره سوالات مدت زمان پاسخگویی
درک عمومی هنر ۱۰۱ تا ۱۳۰ ۲۵ دقیقه
درک عمومی ریاضی – فیزیک ۱۳۱ تا ۱۶۰ ۴۰ دقیقه
ترسیم فنی ۱۶۱ تا ۱۸۰ ۲۶ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی ۱۸۱ تا ۲۰۰ ۲۴ دقیقه
خلاقیت نمایشی ۲۰۱ تا ۲۲۰ ۱۳ دقیقه
خلاقیت موسیقی ۲۲۱ تا ۲۴۰ ۲۰ دقیقه
خواص مواد ۲۴۱ تا ۲۶۰ ۱۷ دقیقه

 

در کل ۲۶۰  تست در کنکور سراسری هنر ۹۸ وجود دارد و مدت زمان کل کنکور ۴ ساعت می باشد . نکته قابل توجه این است که به ازای هر ۳ جواب ناصحیح یک جواب صحیح از بین می رود .
برنامه ریزی کنکور سراسری هنر ۹۸


بررسی های مختلف درباره سوالات کنکور سراسری هنر در سال گذشته نشان می دهد که سوالات نسبت به سال های قبل مفهومی تر شده است . این به آن مفهوم است که داوطلبان گروه آزمایشی هنر نیازمند مطالعه دقیق تر و برنامه ریزی صحیح برای قبول شدن در کنکور هستند . داوطلبان باید بعد از آشنایی با منابع کنکور سراسری هنر ۹۸ نسبت به برنامه ریزی صحیح اقدام کنند و با پشتکار در راه رسیدن به هدف خود تلاش کنند . اگر دانش آموز سال سوم دبیرستان هستید که این مقاله را مطالعه می کنید نباید از تاثیر معدل در کنکور غافل شوید ، هرچند تاثیر معدل در کنکور ۹۸ به صورت تاثیر مثبت و قطعی می باشد.


. .  

تراز قبولی دانشگاه آزاد

برخلاف انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ که برای تخمین شانس قبولی در هر رشته محل ، با رتبه قبولی آن در انتخاب رشته سال گذشته سروکار داریم ، در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ، صرفا اطلاع از تراز آخرین نفر قبولی در هر رشته محل ، برای تخمین شانس قبولی کفایت می کند . درمورد تراز یا نمره در مقاله کارنامه کنکور سراسری توضیح داده شده است . منظور از تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد ، نمره کنکور ( و نه رتبه کنکور ) آخرین نفری است که توانسته در آن رشته محل پذیرفته شود . قطعا رشته محل های پرمتقاضی مثل پزشکی و دندانپزشکی تراز قبولی بالاتری می طلبند و رشته های کم متقاضی تراز پایین تر . در جدول زیر تراز قبولی دانشگاه آزاد بیشتر رشته محل های با آزمون گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی و انسانی ارائه شده است . اگر می بینید در رشته های انسانی و ریاضی و هنر و زبان آمار قبولی کمتری داریم به این دلیل است که بیش از ۹۵ درصد رشته محل های دانشگاه آزاد در این گروه های آزمایشی بدون کنکور است . برای اطلاع از شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلیک کنید . دقت داشته باشید که این تراز ها برای داوطبانی است که در انتخاب رشته ۹۵ شرکت کرده اند ، با توجه به سوابق سال های گذشته ، افزایش ۲ الی ۵ درصدی تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۷ دور از تصور نیست . به همراه تراز های زیر ، نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد هیوا نیز می تواند به شما کمک کند که بهترین ترکیب را انتخاب کنید . برای اطلاع از رتبه قبولی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

تراز آخرین نفر قبولی انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۶ – ۹۷ در سهمیه عادی

گروه آزمایشی علوم تجربی
نام دانشگاه تراز  آخرین نفر قبولی
پزشکی – دکتری عمومی / واحد زاهدان ۹۲۸۳
دندانپزشکی – واحد بروجرد ۹۷۲۲
داروسازی – واحد دامغان ۹۳۴۷
دامپزشکی – واحد شوشتر ۷۱۰۰
اتاق عمل – واحد سراب ۷۱۳۷
هوشبری – واحد سراب ۷۱۷۰
علوم تغذیه – واحد سراب ۸۰۶۳
پرستاری – واحد گلپایگان ۶۸۹۶
علوم آزمایشگاهی – واحد زاهدان ۷۱۳۹
مامایی – واحد مسجد سلیمان ۶۸۱۲
بهداشت محیط – واحد پزشکی تهران ۶۶۳۲
بهداشت حرفه ای – واحد بروجرد ۶۳۳۳
بهداشت خانواده / کاردانی – واحد پزشکی تهران ۵۱۲۴

 

 

گروه آزمایشی ریاضی فیزیک
نام دانشگاه تراز آخرین نفر قبولی
مهندسی برق – واحد تهران شمال ۲۱۳۹
مهندسی عمران – واحد تهران شمال ۵۸۴
مهندسی معماری – واحد تبریز ۱۰۳۷
مهندسی پزشکی – واحد اسلامشهر ۱۰۳۶
مهندسی مکانیک – واحد تهران مرکزی ۳۵۰۱
مهندسی نقشه برداری – واحد تهران شمال ۱۸۵۱
مهندسی کامپیوتر – واحد کرج ۴۷۰۹
مهندسی صنایع – واحد کرج ۴۶۰۰
مهندسی شیمی – واحد تهران مرکزی ۱۵۱۵
مهندسی رباتیک – واحد تهران مرکزی ۲۲۷۲

 

گروه آزمایشی علوم انسانی
نام دانشگاه  تراز آخرین نفر قبولی
حقوق – واحد – دماوند ۲۲۶۷
روانشناسی – واحد تهران شرق ۳۹۹۲
حسابداری – واحد علوم و تحقیقات ۵۵۱۲
مدیریت مالی – واحد تهران شمال ۵۹۲۳
مدیریت بازرگانی – واحد تهران شرق ۲۶۳۱
علوم سیاسی – واحد علوم و تحقیقات ۲۷۰۲

 

نکاتی پیرامون تاثیر سهمیه در تراز قبولی دانشگاه آزاد

همانطور که در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم ، تراز قبولی های ذکر شده در جدول بالا برای سهمیه عادی هستند . سهمیه عادی شامل کلیه داوطلبانی است که در کنکور سراسری در سهمیه مناطق دسته بندی شده اند و از سهمیه بسیج فعال هم استفاده نمی کنند . در واقع وقتی شما از هیچ سهمیه ای در انتخاب رشته دانشگاه آزاد استفاده می کنید مشمول سهمیه عادی می شوید . تراز قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی بالاتر از سایر سهمیه هاست بنابراین مشولان سهیه عادی کار به نسبت سخت تری برای قبولی دارند . برای اطلاع از تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد و تراز قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد کلیک کنید . استفاده از تراز قبولی دانشگاه آزاد در کنکور سال گذشته به شما کمک می کند در چینش انتخاب هایتان کار ساده تری داشته باشید و از شانس قبولی خود در رشته محل های مختلف مطلع شوید .

 

تحصیل مجدد در رشته پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی و رشته های پیراپزشکی

یکی از متداول ترین سوالاتی که در زمینه ادامه تحصیل از ما پرسیده می شود داوطلبانی هستند که پس از گرفتن یک لیسانس یا فوق لیسانس می خواهند مجددا در کنکور سراسری شرکت کنند و تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی داشته باشند . شرایط تحصیل مجدد برای این افراد مهیا است ولی شرایط و ضوابطی دارد که باید رعایت شود . در این مقاله داوطلبانی که قصد تحصیل مجدد در رشته های گروه پزشکی دارند به چهاردسته تقسیم می کنیم و برای هر کدام شرایط و ضوابط مختص به آن گروه را توضیح می دهیم .

 

” تحصیل رایگان مجدد تنها به مدرک کارشناسی شما مرتبط است “

 

شرایط تحصیل مجدد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های گروه پزشکی

براساس تصمیم اخذ شده در کمیسیون موضوع ماده ۲ و ۳ آئین نام اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۵ ” ، فارغ التحصیلان رشته های با طرح اجباری وزارت بهداشت در مقاطع کاردانی و کارشناسی ( مانند پرستاری ، علوم آزمایشگاهی و … ) که قصد دارند در کنکور سراسری شرکت کنند این افراد تا قبل از اتمام طرح خود می توانند فقط یک بار در کنکور سراسری شرکت کنند و به شرط قبولی در یکی از رشته های پزشکی ، دنداپزشکی و یا داروسازی ادامه طرح شان به بعد از اتمام رشته جدیدشان موکول می شود و در صورتی که در کنکور سراسری قبول نشوند تا اتمام طرح خود حق ثبت نام در کنکور سراسری را ندارند این نکته حائز اهمیت است که آقایان نباید از لحاظ نظام وظیفه مشکلی داشته باشند . در اینصورت می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند و در صورت قبولی در رشته های علوم پزشکی ( رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) بدون هیچ محدودیتی در هر دانشگاهی که قبول شدند ادامه تحصیل دهند . همچنین اگر این افراد در طول زمان تحصیل در دانشگاه های دولتی درس خوانده باشند و از مزایای تحصیل رایگان برخوردار گردیده باشند حتی اگر برای بار دوم در یک دانشگاه دولتی روزانه قبول شوند می توانند تحصیل مجدد رایگان داشته باشند و نیازی به پرداخت شهریه نیست . از آنجایی که در دفترچه کنکور سراسری سال های ۹۲ الی ۹۵ درج گردیده بود که تحصیل مجدد در رشته های پزشکی منوط به پرداخت شهریه است ، شکایتی توسط داوطلبان کنکور سراسری صورت گرفت و دیوان عدالت اداری اقدام به داوری در این زمینه کرد . در نتیجه این رای افرادی که به واسطه شرکت در کنکور سراسری در یک رشته محل روزانه پذیرفته شوند مشمول رای ۷۳۴ می شوند که برای اطلاع از جزئیات آن مقاله آیا برای تحصیل مجدد در رشته های پزشکی باید شهریه پرداخت کرد را مطالعه کنید .

نکته مهم :

در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۲ خرداد ۹۶ مقرر گردید درصورت قبولی در دانشگاه روزانه ، تحصیل مجدد در مقطع جدید یا مقطع قبلی در هر صورت رایگان باشد . برای اطلاع از ابطال قانون تحصیل مجدد با پرداخت شهریه کلیک کنید .

 

شرایط تحصیل مجدد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های غیر پزشکی

این افراد به شرطی می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند که تعهدی به ارگان یا سازمان خاصی نداشته باشند و آقایان از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند . در اینصورت می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند و در صورت قبولی در رشته های علوم پزشکی ( چه رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی و چه رشته های پیراپزشکی ) بدون هیچ محدودیتی در هر دانشگاهی که قبول شدند ادامه تحصیل دهند . تنها نکته قابل توجه این است که اگر این افراد در طول زمان تحصیل در دانشگاه های دولتی درس خوانده باشند و از مزایای تحصیل رایگان برخوردار گردیده باشند حتی اگر برای بار دوم در یک دانشگاه دولتی قبول شوند نیز نیاز به پرداخت شهریه نیست ( طبق قوانین و مقررات دانشگاه ) . برای این دسته از داوطلبان هم رای ۷۳۴ دیوان عدالت اداری صادق است که برای آگاهی از آن اینجا کلیک کنید .

نکته مهم :

در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۲ خرداد ۹۶ مقرر گردید در صورت قبولی در دانشگاه روزانه ، تحصیل مجدد در مقطع جدید یا مقطع قبلی درهرصورت رایگان باشد . برای اطلاع از ابطال قانون تحصیل مجدد با پرداخت شهریه کلیک کنید .

” حذف محدودیت تحصیل مجدد برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری “

 

شرایط تحصیل مجدد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

یکی از مبهم ترین سوالاتی که پیش می آید شرایط تحصیل مجدد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری است . تا قبل از سال ۹۵ در دفترچه سازمان سنجش ذکر شده بود که این اگر داوطلبی دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد کلا حق تحصیل در دانشگاه های روزانه را ندارد . چه قبلا از امکانات تحصیل رایگان استفاده کرده باشد چه نه . ولی در سال ۹۵ شرایط تحصیل مجدد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری تغییر کرد و شرط تحصیل رایگان این داوطلبان به مدرک دوره کارشناسی آن ها ارجاع داده شد . به این شکل که اگر داوطلبی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا بالاتر بود به مدرک کارشناسی اش نگاه می کردند . اگر مدرک کارشناسی اش را از دانشگاه دولتی روزانه و با استفاده از مزایای تحصیل رایگان به اتمام می رساند حق تحصیل مجدد رایگان در رشته های گروه پزشکی را نداشت ( که این مصوبه خلاف قانون اساسی کشور و رای دیوان عدالت اداری بود ) ولی اگر مدرک کارشناسی اش را در یک دانشگاه غیر روزانه ( حتی شبانه ) گرفته بود می توانست در کلیه رشته هایی که از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرفتند تحصیل رایگان داشته باشد . در سال ۹۶ این مشکل برطرف شد و داوطلبان با توجه به مدرک کارشناسی ( روزانه یا دوره های دیگر ) می توانستند در صورت قبولی در یکی از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی در یکی از دوره های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد تحصیل مجدد داشته باشند . البته این دسته از متقاضیان می بایست در صورتی که فارغ التحصیل رشته های دارای طرح اند طرح نیروی انسانی خود را گذرانده و به هیچ ارگان خاصی تعهد نداشته باشند . در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۷ ، بند ” و ” که مربوط به تحصیل مجدد رایگان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری است تغییر کرد و طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مـورخ ۷ / ۶ / ۱۳۹۶ فارغ التحصیلان این مقاطع در صورت شرکت در کنکور سراسری و به شرط قبولی بدون در نظر گرفتن مدرک کارشناسی فقط حق تحصیل در دوره های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد را دارند . البته این رای با آرای قبلی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و داوطلبان در صورت بروز مشکل می توانند به استناد رای ۷۳۴ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و اعلام نمایند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدشلن در مقطع تکراری نبوده است .

اما طبق آخرین رای دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸ فروردین ۹۷ هر داوطلب در هر مقطع مجاز است دو بار تحصیل رایگان داشته باشد که انتظار می رود و احتمال می دهیم این بند در دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ تغییر کند . البته اگر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری روزانه هستید و قصد شرکت در کنکور سراسری را دارید فراموش نکنید که باید حتما فرم انصراف از دانشگاه را تا ۲۰ اسفند تکمیل کنید .

نکته مهم :

در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۲ خرداد ۹۶ مقرر گردید درصورت قبولی در دانشگاه روزانه ، تحصیل مجدد در مقطع جدید یا مقطع قبلی درهرصورت رایگان باشد. برای اطلاع از ابطال قانون تحصیل مجدد با پرداخت شهریه کلیک کنید .

 

 

نکات مهم در شرایط تحصیل مجدد

نکته کلی :
اگر مایل به تحصیل در دانشگاه آزاد هستید مهم نیست قبلا در دانشگاه دولتی تحصیل کرده اید یا خیر. در هرصورت باید شهریه بپردازید و تفاوتی هم بین شهریه کسانی که لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری دارند با کسانی که برای اولین بار در کنکور شرکت می کنند ندارند . قبولی در پردیس های خودگردان یا بین الملل هم در هرصورت همراه با پرداخت شهریه است. چه قبلا از امکانات تحصیل رایگان استفاده کرده اید یا خیر. برای آشنایی با شهریه پردیس های خودگردان کلیک کنید .
نکته مهم ۱ :
هیچ گونه محدودیت سنی برای شرکت مجدد در کنکور وجود ندارد. تنها منعی که در این مورد وجود دارد این است که کسانی که تا بحال ۲ بار در دانشگاه های دولتی و در مقطع کارشناسی یا دکتری عمومی ” قبول شده باشند ” یعنی انتخاب رشته کرده باشند و خبر قبولی شان آمده باشد دیگر نمی توانند در کنکور سراسری شرکت کنند . به عنوان مثال کسی که چندین بار در کنکور سراسری  در یکی از رشته های تجربی، انسانی ، ریاضی ، زبان و هنر شرکت کرده اما فقط یک بار در سال ۸۴ در دانشگاه دولتی x1 در رشته  y1 قبول شده و بار دیگر در سال ۹۲ در دانشگاه دولتی x2 در رشته y2 قبول شده باشد دیگر حق شرکت در کنکور سراسری را ندارد ولی اگر داوطلبی فقط و فقط قصد انتخاب رشته دانشگاه آزاد را داشته باشد ، این محرومیت شامل حالش نمی شود .

در پایان توصیه می کنیم که اگر تحصیل رایگان مجدد در رشته های دکتری پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی را دارید حتما مقاله آیا برای تحصیل مجدد در رشته های پزشکی دانشگاه های دولتی باید شهریه پرداخت کرد را مطالعه کنید. درضمن با توجه به تغییر بعضی از قوانین درمورد تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی اگر قصد ثبت نام در کنکور سراسری ۹۸ را دارید برای آشنایی با شرایط شرکت در کنکور سراسری ۹۸ کلیک کنید .

 

ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد

کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد از سال ۹۲ ادغام شد و به موجب این امر کلیه داوطلبانی که علاقه مند به تحصیل در دانشگاه آزاد یا دانشگاه های سراسری در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ هستند می بایست در یک آزمون  که همان کنکور سراسری ۹۸ می باشد ، ثبت نام نمایند . برای بسیاری از داوطلبان در زمان ثبت نام سوالاتی از قبیل زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ ، نحوه خرید کارت اعتباری ، نحوه تهیه دفترچه ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ و … مطرح می باشد که در این مقاله قصد داریم به همه سوالات شما پیرامون ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۸ پاسخ دهیم .

 

” کلیه حاضران در جلسه کنکور ۹۸ حق انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد را دارند “

 

زمان و نحوه ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۷

به دلیل ادغام شدن کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد ، علاقه مندان به تحصیل در رشته های با آزمون دانشگاه آزاد صرفا می بایست در آزمون سراسری که سازمان سنجش برگزار می کند شرکت نمایند . هر داوطلب با ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ در هریک از رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان و حضور در جلسه آزمون می تواند از دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۸ ، تمامی رشته محل های با آزمون  را انتخاب نماید . طبق اطلاع رسانی سازمان سنجش زمان ثبت نام کنکور ۹۸ از ۲۴ بهمن آغاز شده و تا ۲ اسفند ادامه دارد . کلیه داوطلبان اعم از علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه سراسری و یا دانشگاه آزاد می توانند در موعد مقرر به سایت سنجش آموزش کشور مراجعه نموده و پس از خریداری کارت اعتباری ، ثبت نام نمایند . لازم به ذکر است شرکت یا عدم شرکت در کنکور ۹۸ محدودیتی برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ ایجاد نمی کند .

شرایط ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۸

ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۸ دارای شرایط عمومی و اختصاصی می باشد که در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ مفصلا به آن اشاره شده است . همچنین می توانید برای اطلاع از متن کامل شرایط مندرج در دفترچه ، مقاله شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه کنید . در این میان داوطلبانی نیز هستند که هدف شان از شرکت در کنکور ۹۸ ، فقط و فقط شرکت در انتخاب رشته دانشگاه ازاد ۹۸ است و به هیچ وجه قصد شرکت در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را ندارند . برای این داوطلبان شرایط ثبت نام با سخت گیری کمتری اعمال می شود که در زیر به برخی از آنها اشاره کرده ایم :
۱ – اگر دانشجوی روزانه در یکی از دانشگاه های سراسری می باشید و قصد شرکت در کنکور ۹۸ برای قبولی در یکی از رشته محل های با آزمون دانشگاه آزاد را دارید ، می توانید پس از اطمینان از قبولی در انتخاب رشته دانشگاه ازاد ۹۷ ، درخواست انصراف از دانشگاه دولتی فعلی تان را اعلام نمایید و اجباری به انصراف از دانشگاه تا ۳۰ بهمن ۹۷ نیست ، حتی اگر ورودی ۹۷ هستید .
۲- اگر قبلا در یک دانشگاه دولتی با استفاده از مزایای تحصیل رایگان فارغ التحصیل شده اید و یا انصراف داده اید ، می توانید بدون ایجاد هیچ مشکلی درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد ، در هر کدام از رشته محل های با آزمون به تحصیل مجدد بپردازید . به عبارت دیگر دانشگاه آزاد با سابقه تحصیل شما در دانشگاه های دیگر کاری ندارد .
۳ – داوطلبانی که قبلاً در کنکور سراسری شرکت کرده اند و دوبار در دوره روزانه پذیرفته شده اند ، طبق قوانین موجود در دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ ، از شرکت در کنکور سراسری محروم خواهند بود ولی اگر فقط داوطلب شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد باشند ، ممانعتی برای شرکت در کنکور ۹۸ نخواهند داشت .
۴ – فارغ التحصیلان رشته های وزارت بهداشت که طرح اجباری دارند و در حال انجام طرح نیروی انسانی خود هستند و یا هنوز طرحشان را نگذرانده اند ، می توانند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند . لازم به ذکر است که این استعلام توسط مرکز مشاوره تحصیلی هیوا گرفته شده است و در آن اشاره شده که اجرای طرح همزمان با تحصیل در دانشگاه ازاد مانعی ندارد . هرچند طبق آخرین بخشنامه وزارت بهداشت ، داوطلبان مشمول طرح اجباری به شرط قبولی در یکی از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی می توانند طرح خود را به پایان تحصیل منتقل کنند .

” تنها ۵ درصد از رشته محل های دانشگاه آزاد از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد “

 

برنامه ریزی کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۸

برنامه ریزی کنکور ۹۸ برای ورود داوطلبان به دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری یک آزمون واحد ، یکسان می باشد . ولی نکته قابل تامل در انتخاب رشته دانشگاه آزاد آن است که به دلیل عدم تاثیر سهمیه مناطق و بومی گزینی ، پذیرش در رشته محل های دانشگاه آزاد برای متقاضیانی که در سهمیه منطقه یک و دو هستند بسیار راحت تر است از داوطلبانی که در سهمیه منطقه سه قرار دارند . این موضوع در کنار ظرفیت نسبتا بیشتر دانشگاه آزاد در رشته محل های پرمتقاضی باعث شده داوطلبان نسبت با سختی کمتری شانس قبولی در دانشگاه آزاد را داشته باشند .

 

 

رشته های با آزمون کنکور سراسری دانشگاه آزاد ۹۸

دانشگاه آزاد در سال های اخیر پذیرش در بیش از ۹۵ درصد رشته های گروه های آزمایشی ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را بصورت بدون کنکور کرده است و تنها رقابت کنکور سراسری دانشگاه آزاد بر سر برخی از رشته محل های پرطرفدار ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان در شهر های بزرگ همچنین رشته محل های پزشکی و پیراپزشکی گروه آزمایشی تجربی می باشد . بنابراین انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۸ برای متقاضیان گروه آزمایشی تجربی رنگ و بوی جدی تری دارد و لازم به ذکر است که رشته های ارائه شده در این دانشگاه در گروه آزمایشی تجربی در رشته های زیر گروه پزشکی عبارت اند از پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه ، هوشبری و بهداشت .

 

کنکور سراسری ۹۸

ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

کنکور سراسری ۹۸ همانند روال سال های گذشته تنها آزمون برای ورود متقاضیان به دانشگاه ها در دوره های روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور ، غیرانتفاعی ، دوره های نیمه حضوری ، مجازی ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ می باشد . در سال های اخیر ادغام کنکور سراسری و کنکور سراسری دانشگاه آزاد موجب شده است که دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ نیز آزمون مجزایی نداشته باشد و علاقه مندان به تحصیل در این دانشگاه می توانند با ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ و شرکت در آن ، نسبت به انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۸ نیز اقدام نمایند . سازمان سنجش آموزش کشور که مجری ثبت نام و برگزاری کنکور ۹۸ می باشد ، طبق روند  سال های گذشته با انتشار اطلاعیه ای در مهر ماه ۹۷ جزئیات ثبت نام کنکور ۹۸ را بطور دقیق مشخص خواهد کرد . ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ گامی مهم پس از برنامه ریزی کنکور ۹۸ جهت کسب موفقیت در کنکور ۹۸ می باشد که ما در این مقاله سعی کرده ایم راهنمای ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از جمله زمان و نحوه و شرایط ثبت نام کنکور ۹۸ را برای متقاضیان ثبت نام این آزمون قرار دهیم .

” توصیه می کنیم متقاضیان ثبت نام کنکور ۹۸ ، ثبت نام خود را در روزهای اول انجام دهند و به روزهای پایانی موکول نکنند . “

زمان ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

در چند سال گذشته ثبت نام کنکور سراسری در بهمن ماه انجام گرفته است که آنچه قابل پیش بینی می باشد آن است که طبق روند سال های اخیر احتمالا زمان ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ نیز اوایل بهمن ماه ۹۷ خواهد بود اما برای اطلاع از زمان دقیق ثبت نام می بایست منتظر انتشار اطلاعیه سازمان سنجش باشیم . بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش زمان ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از ۲۴ بهمن لغایت ۲ اسفند می باشد .همچنین پیش بینی می شود همانند سال های گذشته علاوه بر اختصاص بازه زمانی ۸ روزه برای ثبت نام ، با تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ ، فرصتی چند روزه برای متقاضیانی که در این بازه موفق به ثبت نام نشده اند نیز تعیین شود . همچنین قابل پیش بینی است که سازمان سنجش مشابه سال های اخیر با پایان زمان ثبت نام کنکور ۹۸ ، با تعیین بازه زمانی دیگری ( احتمالا اسفند ماه ) با عنوان مهلت مجدد ثبت نام جاماندگان کنکور سراسری ۹۸ را در اختیار آن دسته از متقاضیانی که به دلیل عدم دریافت کدسوابق تحصیلی و یا هر مشکل دیگری نتوانسته اند ثبت نام خود را در زمان مقرر انجام دهند قرار دهد .  ضمناً با شروع ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ لینک ویرایش ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ نیز فعال خواهد شد که متقاضیان در صورت ثبت نام و دریافت رسید ثبت نامی خود متوجه ایجاد مغایرت در اطلاعات درج شده خود شدند ، می توانند با کلیک روی این لینک اطلاعات خود را ویرایش نمایند .

نحوه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

ثبت نام کنکور ۹۸ فقط بصورت اینترنتی و از طریق وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود . نشانی وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور sanjesh.org می باشد که متقاضیان پس از ورود به این سایت و با کلیک روی لینک ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ می توانند وارد مراحل ثبت نام کنکور ۹۸ شده و در هر مرحله اطلاعات شخصی شان را وارد نمایند . لازم به ذکر است که کلیه متقاضیان می بایست قبل از ثبت نام کنکور ۹۸ با خرید کارت اعتباری ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ ، هزینه ثبت نام کنکور ۹۸ را پرداخت نمایند که لینک خرید کارت اعتباری ثبت نام نیز در سایت سنجش قرار دارد . توصیه می کنیم داوطلبان پس از دریافت دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ فرم پیش ثبت نام کنکور ۹۸ که در صفحه آخر دفترچه قرار داده شده را تکمیل نمایند و در زمان ثبت نام نیز مدارک زیر را آماده نمایید .

۱ – شناسنامه و کارت ملی

۲ – شماره سریال کارت اعتباری خریداری شده ( به تعداد گروه های آزمایشی که قصد شرکت در آزمون آن را دارید . )

۳ – کد سوابق دیپلم و کد سوابق پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی ( صادر شده از طرف دبیرستان برای متقاضیان مشمول سوابق تحصیلی )

۴ – کد مربوط به منطقه و کد پستی محل سکونت

۵ – فایل عکس اسکن شده

۶ – معدل کتبی دیپلم

۷ – کد نظام وظیفه ( برای متقاضیان مرد )

۸ – کد پیگیری سهمیه رزمندگان ( برای مشمولین سهمیه رزمندگان ) 

خرید کارت اعتباری ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ تنها از طریق سایت سنجش آموزش کشور امکان پذیر است . “

شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

همزمان با شروع ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ ، دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ نیز بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت . لازم است تمامی داوطلبان پیش از اقدام به ثبت نام خود با مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام کنکور سراسری از شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ بطور دقیق مطلع گردند . شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ در دو بخش عمومی و اختصاصی ارائه می شود که در بخش شرایط اختصاصی نکته ای که مورد پرسش برای بسیاری از متقاضیان است مدارک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در کنکور سراسری می باشد که بطور خلاصه می توان گفت هر داوطلب جهت ثبت نام در کنکور سراسری می بایست دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) را دارا باشد . جهت مطالعه شرایط شرکت در کنکور سراسری ۹۸ می توانید روی شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایید. . ضمناً به متقاضیانی که درخصوص تحصیل مجدد و شرایط انصراف و تحصیل مجدد رایگان در کنکور ۹۸ سوالی دارند توصیه می کنیم روی تحصیل مجدد ، شرایط انصراف از دانشگاه و تحصیل مجدد رایگان کلیک نمایند .

گروه های آزمایشی ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ همانند ثبت نام کنکور سراسری در سال های گذشته در ۵ گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان برگزار می شود که متقاضیان برای ثبت نام می توانند بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی شان در یکی از گروه های آزمایشی اصلی ریاضی یا تجربی یا انسانی ثبت نام نمایند . همچنین هر داوطلب علاوه بر ثبت نام در یکی از گروه های آزمایشی اصلی ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ) می تواند در صورت تمایل در یک و یا هردو گروه آزمایشی هنر و زبان نیز ثبت نام نماید که لازم به ذکر است که متقاضیان کنکور هنر و یا کنکور زبان می بایست کارت اعتباری جداگانه ای خریداری نمایند . برای اطلاع از منابع کنکور سراسری ۹۸ ( تجربی ، انسانی ، ریاضی ) کلیک کنید .

زمان برگزاری و اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۸

کنکور ۹۸ در واقع اولین کنکور پس از تغییرات بوجود آمده در نظام آموزشی خواهد بود که برای بسیاری از متقاضیان کنکور سراسری ۹۸ این دغدغه را بوجود خواهد آورد که می توانید با کلیک روی تغییرات کنکور سراسری ۹۸ از جزئیات و نحوه اعمال تغییرات کنکور ۹۸ مطلع شوید . پیش بینی می شود کنکور سراسری ۹۸ در نیمه اول تیرماه ۹۸ برگزار گردد و اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۹۸ نیز احتمالا در مرداد ماه ۹۸ خواهد بود که داوطلبان می بایست پس از دریافت نتایج اولیه نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ اقدام نمایند . 

شرایط ثبت نام کنکور سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور پیش از زمان ثبت نام با انتشار دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ ، تمامی قوانین و مقررات و شرایط شرکت در کنکور سراسری ۹۸  را شرح می دهد . شرایط شرکت در کنکور سراسری به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم می شوند که متقاضیان می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی ، برای شرکت در کنکور سراسری شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند . طبق شرایط درج شده در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری هر داوطلب برای شرکت در کنکور سراسری می بایست دارای مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم ۴ ساله نظام قدیم و یا مدرک کاردانی ( فوق دیپلم ) باشد . در این صورت متقاضی می تواند بدون محدودیت در یکی از سه گروه آزمایشی اصلی ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ) و نیز در گروه های آزمایشی هنر و زبان ثبت نام نماید .

داوطلبان شرکت در کنکور سراسری در نظر داشته باشند چنانچه در مرحله انتخاب رشته شهریور ماه در ردیف پذیرفته شدگان قرار نگرفتند یا اگر از رشته محل پذیرفته شده رضایت ندارند با توجه به ادغام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد می توانند شانس خود را در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۷ و یا تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ اقدام کنند

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

احتمالا طبق روال سال های گذشته در دهه اول بهمن ماه آغاز شده و همزمان با آغاز ثبت نام کنکور ۹۸ ، دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش کشور قرار می گیرد . با توجه به ادغام کنکور سراسری با دانشگاه آزاد تمامی مراحل ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش کشور به آدرس sanjesh.org صورت می گیرد و متقاضیان کد رشته محل های دانشگاه آزاد در نظر داشته باشند با توجه به یک پارچه برگزار شدن کنکور سراسری با دانشگاه آزاد دفترچه ثبت نام جداگانه ای از طریق مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد منتشر نخواهد شد و تمامی مراحل ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش کشور صورت می گیرد. متقاضیان ثبت نام کنکور  ۹۸ با مراجعه به سایت سنجش و خرید کارت اعتباری که هزینه ثبت نام کنکور ۹۸ است با  وارد کردن شماره سریال ۱۲ رقمی آن و کد سوابق دیپلم و پیش دانشگاهی خود وارد مرحله ثبت نام شوند . قبل از شروع ثبت نام داوطلبان برای آنکه ثبت نام دقیق داشته باشند بهتر است قبل از شروع ثبت نام یکبار دفترچه ثبت نام کنکور سراسری را به طور دقیق مطالعه نمایند تا در روند ثبت نام با مشکلی مواجه نشوند . به محض انتشار در سایت سنجش لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ را در ادامه مقاله قرار می دهیم .

لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراری ۹۸ اوایل بهمن ماه فعال می شود . 

بخش های مختلف دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ از بخش های مختلفی تشکیل شده که شامل موارد زیر می باشد :

شرایط عمومی 
۱ – اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲ – عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران.
۳ –  عدم احراز فساد اخالقی.
۴ – نداشتن سابقه عضویت در سازمان های غیر قانونی ، فراماسونری و اعقاب آنها .
۵ –  عدم احراز فساد اخالقی .

۶ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
شرایط اختصاصی
مقررات وظیفه عمومی 
( داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ مشخص نمایند )
مدرک تحصیلی لازم برای شرکت در آزمون سراسری
داوطلبان برای شرکت در کنکور سراسری ۹۸ باید دارای یکی از مدارک زیر باشند :
۱ -دیپلم چهار ساله نظام قدیم  ۲ – مدرک پیش دانشگاهی ۳- مدرک کاردانی ( فوق دیپلم )
– مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ها
در کنکور سراسری سهمیه هایی مانند سهمیه مناطق در کنکور سراسری ، سهمیه رزمندگان ، سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری ، خانواده های شهدا و بهیاران و سهمیه مناطق محروم و زلزله زدگان وجود دارد .
هزینه ثبت نام و نحوه پرداخت آن
هزینه شرکت در آزمون سراسری به صورت اینترنتی و با کارت های اعتباری عضو شبکه بانکی شتاب
دریافت می شود . 
مدارک لازم برای ثبت نام کنکور ۹۸

با مطالعه دفترچه ثبت نام کنکور ۹۸ می تواید از مدارک لازم برای ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ مطلع شوید .
نحوه دریافت کدسوابق دیپلم ، کد سوابق پیش دانشگاهی و کد دانش آموزی
برای اطلاع از نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی کلیک کنید .

 نحوه شرکت قبول شدگان آزمون سراسری سال های قبل​

۱- کسانی که دو بار در رشته های روزانه قبول شده باشند حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند .
۲- کسانی که در آزمون سراسری سال ۹۷ ، برای اولین بار ، در رشته روزانه قبول شده اند ، درصورتی می توانند در کنکور سراسری ۹۸ شرکت کنند که تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ انصراف خود را اعلام نماینددر نظر داشته باشید که پذیرفته شدگان رشته محل روزانه در صورت شرکت در کنکور ۹۸  فقط می توانند رشته های غیر روزانه را انتخاب نمایند .

نحوه شرکت دانشجویان انصرافی​

دانشجویان دوره های غیر روزانه ( نوبت دوم ، نیمه حضوری مجازی و پردیس های خودگردان ، دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی و ظرفیت مازاد ) به شرط نداشتن منع نظام وظیفه ، می یتوانند هم زمان با تحصیل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصیل برای شرکت درآزمون سراسری سال ۹۸ ثبت نام نمایند و در صورت قبولی باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل تحصیل جدید ارائه دهند . 
پذیرفته شده دوره روزانه ۹۷ برای ثبت نام در کنکور سراری ۹۸ باید تاتاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ انصراف خود را به دانشگاه اعلام نماید .

فرم پیش نویس ثبت نام کنکور ۹۸

در انتهای دفترچه فرم پیش نویس ثبت نام قرار دارد که به متقاضیان توصیه می کنیم قبل از مراجعه به سایت سازمان سنجش و ثبت نام اینترنتی این فرم را تکمیل نمایند

کد سوابق تحصیلی را می توانید قبل از ثبت نام کنکور دریافت کنید

 

راهنمای دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

برای ورود به سامانه ابتدا باید وارد سایت سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها شوید. برای ورود به سایت اینجا را کلیک کنید. بعد از باز شدن سایت طبق تصویر زیر ، گزینه ” برای مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی اینجا را کلیک کنید ” را انتخاب کنید.

هزینه ثبت نام

کنکور سراسری و دانشگاه آزاد از سال ۹۳ تا کنون ادغام شده است و کلیه متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد میبایست از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org ثبت نام خود را انجام دهند . متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ قبل از ورود به سامانه و تکمیل فرم پیش ثبت نام باید هزینه ثبت نام را بپردازند تا از این طریق کد سریال ۱۲ رقمی برای ورود به سامانه ثبت نام را دریافت کنند . در ادامه میزان هزینه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ و نحوه پرداخت آن را از طریق راهنمای تصویری در اختیار داوطلبان کنکور  ۹۸ قرار می دهیم .

هزینه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

همزمان با شروع ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ لینک خریداری کارت ثبت نام بر روی سایت سازمان سنجش قابل رویت است . هر داوطلبی می تواند در کنکور  ۹۸ در چند گروه آزمایشی شرکت کند و برای هر کدام هزینه جداگانه بپردازد . همانطور که می دانید داوطلبان علاوه بر شرکت در یک گروه آزمایشی اصلی ( ریاضی ، انسانی ، تجربی ) می توانند در یک یا دو گروه آزمایشی شناور ( هنر و زبان ) نیز شانس خود را برای شرکت در کنکور امتحان کنند . 

هزینه ثبت نام به ازای شرکت در یک گروه آزمایشی  : ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد

اگر داوطلب قصد شرکت در گروه های هنر و زبان نیز را داشته باشد برای هر کدام باید هزینه جداگانه ( ۲۷۵۰۰۰ ریال ) پرداخت نماید .

هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه : ۶۰۰۰ ریال
هزینه اعلام علاقمندی برای دانشگاه های پیام نور ، غیر انتفاعی و تربیت معلم ( فرهنگیان )  : ۶۹۰۰۰ ریال
هزینه های فوق بر اساس ثبت نام کنکور سراسری ۹۷ اعلام شده است و در صورت تغییرات هزینه ثبت نام کنکور ۹۸ مقاله آپدیت خواهد شد .

طبق مصوبه جدید هیئت وزیران ، هزینه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ مبلغ ۲۷۵۰۰۰ ریال معادل ۲۷۵۰۰ هزار تومان و هزینه خدمات پیامکی سازمان سنجش ( اختیاری ) ۶۰۰۰ ریال معادل ۶۰۰ تومان است .

زمان و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام کنکور سراسری ۹۸

همزمان با شروع ثبت نام کنکور سراسری ۹۸ لینک خریداری کارت ثبت نام نیز در سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org فعال خواهد شد . علاقمندان به ثبت نام بعد از وارد شدن در سایت سازمان سنجش مطابق تصویر از منوی سمت چپ میبایست بر روی لینک خرید کارت اعتباری کلیک کنند .

 

فهرست کتب منبع سوالات کنکور ۹۸ – نظام جدید و نظام قدیم

 

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ توسط سازمان سنجش اعلام شد

 فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، نظام جدید

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۵  
فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۶
فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۷
۲- عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۷
عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۵ عمومی انسانی
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۷
۳- فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۵ عمومی غیرانسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۷
دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۵ عمومی انسانی
دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۶
دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۷
۴- زبان انگلیسی انگلیسی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۵  
انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۶
انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۷

 

 

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۵  
هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۵
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۶
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۶
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۶
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۷
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۷
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۷
۲- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۵  
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۶
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۷
۳- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۵  
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۶
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۷

 

 

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زمین ­شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۶  
۲- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۵  
ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۶
ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۷
۳- زیست شناسی زیست­ شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۵  
زیست­ شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۶
زیست­ شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۷
۴- فیزیک فیزیک  (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۵  
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۶
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۷
۵- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۵  
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۶
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۷

 

 

 دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۹۵  
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۹۶
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۹۷
۲- اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۹۵  
۳- زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۹۵  
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۹۶
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۹۷
۴- زبان عربی* عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۵  
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۶
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۷
۵- تاریخ** تاریخ (۱) ۱۱۰۲۱۹ دهم ۹۵  
تاریخ (۲) ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۹۶
تاریخ (۳) ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۹۷
۶- جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۹۵  
جغرافیای (۲) ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۹۶
جغرافیا (۳) (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۹۷
۷- علوم اجتماعی جامعه­ شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۹۵  
جامعه­ شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۹۶
جامعه­ شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۹۷
۸- فلسفه فلسفه ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۹۶  
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۹۷
۹- منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۹۵  
۱۰- روان­شناسی روان­شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۹۶  

 

 

*سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربیبرای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (۱- عربی، زبان قرآن (۱) کد: ۱۱۰۲۰۸، ۲- عربی، زبان قرآن (۲) کد: ۱۱۱۲۰۸،
۳- عربی، زبان قرآن (۳) کد: ۱۱۲۲۰۸) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

** سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخبرای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب (۱- تاریخ اسلام (۱) کد: ۱۱۰۲۳۳، ۲- تاریخ اسلام (۲) کد: ۳/۲۵۳، ۳- تاریخ اسلام(۳)
کد: ۱۱۲۲۳۳)  رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

 

 فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، نظام قدیم

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (۲)

 

۱/۲۲۰

 

دوم ۹۴ کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)

 

۱/۲۴۹

 

سوم ۹۵ کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی

 

۱/۲۸۳ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)

 

۲/۲۴۹ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)

 

۴/۲۴۹ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی) ۳/۲۴۹ سوم ۹۵ کلیه رشته­ ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی عربی ۲ (غیر از علوم انسانی) ۱/۲۲۴ دوم ۹۴ کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی) ۲/۲۲۴ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی) ۱/۲۵۴ سوم ۹۵ کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی) ۲/۲۵۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) ۱/۲۸۵ پیش­دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته­ ها
۴- زبان انگلیسی انگلیسی ۳ ۱/۲۵۲ سوم ۹۵ کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲ ۱/۲۸۴ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته­ ها

 

 

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۴  
آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم ۹۴
هندسه ۲ ۴/۲۵۸ سوم ۹۵
ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۴
حسابان ۱/۲۵۸ سوم ۹۵
جبر و احتمال ۲/۲۵۸ سوم ۹۵
هندسه تحلیلی و جبر خطی ۱/۲۹۴ پیش دانشگاهی ۹۶
حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱/۲۹۵ پیش دانشگاهی ۹۶
ریاضیات گسسته ۱/۲۹۶ پیش دانشگاهی ۹۶
۲- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۳  
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) ۴/۲۵۶ سوم ۹۵
فیزیک (ویژه ریاضی) ۲/۲۹۳ پیش دانشگاهی ۹۶
۳- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۴  
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۵
شیمی ۱/۲۸۹ پیش دانشگاهی ۹۶

 

 

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زمین­شناسی زمین شناسی ۱/۲۶۲ سوم ۹۵  
علوم زمین ۱/۲۹۱ پیش دانشگاهی ۹۶
۲- ریاضیات هندسه ۱ ۲/۲۳۳ دوم ۹۴  
ریاضیات ۲ ۲/۲۳۴ دوم ۹۴
آمار و مدلسازی ۵/۲۵۸ سوم ۹۵
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی) ۳/۲۵۸ سوم ۹۵
ریاضیات عمومی ۱ و ۲ ۱/۲۹۲ پیش دانشگاهی ۹۶
۳- زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱ ۱/۲۳۱ دوم ۹۴  
زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۲ ۱/۲۶۱ سوم ۹۵
زیست­شناسی ۲/۲۹۰ پیش دانشگاهی ۹۶
۴- فیزیک فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۲/۲۰۶ اول ۹۳  
فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲/۲۲۶ دوم ۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی) ۳/۲۵۶ سوم ۹۵
فیزیک (علوم تجربی) ۱/۲۸۸ پیش دانشگاهی ۹۶
۵- شیمی شیمی ۲ و آزمایشگاه ۱/۲۲۷ دوم ۹۴  
شیمی ۳ و آزمایشگاه ۱/۲۵۷ سوم ۹۵
شیمی ۱/۲۸۹ پیش­دانشگاهی ۹۶

 

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات ریاضیات ۱ ۱/۲۱۱ اول ۹۳  
آمار و مدلسازی ۳/۲۳۴ دوم ۹۴
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) ۶/۲۵۸ سوم ۹۵
ریاضی پایه ۲/۲۹۲ پیش دانشگاهی ۹۶
۲- اقتصاد اقتصاد ۱/۲۴۰ دوم ۹۴  
۳- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ ۱/۲۴۶ دوم ۹۴  
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲ ۱/۲۷۶ سوم ۹۵
آرایه­های ادبی ۱/۲۸۰ سوم ۹۵
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی ۴/۲۸۳ پیش دانشگاهی ۹۶
۴- زبان عربی عربی ۲ (ویژه علوم انسانی) ۲/۲۲۴ دوم ۹۴  
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی) ۲/۲۵۴ سوم ۹۵
عربی ۱/۳۱۶ پیش دانشگاهی ۹۶
۵- تاریخ تاریخ ایران و جهان ۱ ۴/۲۳۵ دوم ۹۴  
تاریخ ایران و جهان ۲ ۳/۲۷۱ سوم ۹۵
تاریخ شناسی ۱/۳۰۲ پیش دانشگاهی ۹۶
۶- جغرافیا جغرافیای ۱ ۲/۲۲۵ دوم ۹۴  
جغرافیای ۲ ۴/۲۷۱ سوم ۹۵
جغرافیا ۲/۲۹۷ پیش دانشگاهی ۹۶
۷- علوم اجتماعی جامعه­شناسی ۱ ۱/۲۴۳ دوم ۹۴  
جامعه شناسی ۲ ۱/۲۸۱ سوم ۹۵
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی) ۱/۳۰۰ پیش دانشگاهی ۹۶
۸- فلسفه فلسفه ۱/۲۷۷ سوم ۹۵  
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) ۱/۳۱۷ پیش دانشگاهی ۹۶
۹- منطق منطق ۲۷۷ سوم ۹۵  
۱۰- روان­شناسی روان­شناسی ۱/۲۶۸ سوم ۹۵  

 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

منبع : سایت سازمان سنجش

 

کنکور ۹۸ چگونه است

کنکور ۹۸ چگونه است و چه تغییری کرده؟

حذف کنکور که مسئولان سال‌ها وعده آن را می‌دادند، در یک قدمی پایان است؛ این ادعایی ست که امثال وزیر آموزش و پرورش بیان می‌کنند. اما واقعیت چیست؟

حذف کنکور که مسئولان سال‌ها وعده آن را می‌دادند، در یک قدمی پایان است؛ این ادعایی ست که امثال وزیر آموزش و پرورش بیان می‌کنند. اما واقعیت چیست؟

به گزارش «تابناک»، اگر قرار به ارائه پاسخی کوتاه به این پرسش باشد، باید تاکید کنیم که کنکور حذف نشده و کماکان با قوت ادامه خواهد یافت. پاسخی که اگرچه خلاف اظهار نظر برخی مسئولان (به توئیت بطحائی و ادعای #خداحافظ_کنکور دقت کنید) است، اما واقعی است.

پس ماجرا از چه قرار است و کنکور ۹۸ چه تغییری به نسبت کنکور امسال خواهد داشت که این گونه سر و صدا کرده و توجه همگان را به خود جلب کرده است؟

پیش از آنکه بخواهیم به تغییرات کنکور سال آینده به نسبت کنکور‌های قبل اشاره کنیم، بد نیست به این نکته دقت کنیم که صرف نام بردن از «کنکور ۹۸» یعنی بساط کنکور برچیده نشده و مصائب و مشکلات همراه با آن هنوز پابرجا هستند، با این تفاوت که می‌شود بی تحمل آن‌ها هم روانه دانشگاه شد.

این گزاره همان اتفاق شگرفی است که بر اساس تصمیم روز گذشته مسئولان رقم خورده است. اینکه کنکور محدود شده و این محدودیت تنها برای ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشورمان باقی مانده و ۸۵ درصد دیگر ظرفیت مراکز آموزش عالی بی کنکور پر خواهند شد.

چگونه؟ به این صورت که ابتدا دانشگاه ظرفیت‌های خود را اعلام می‌کنند که بر اساس آن رشته/محل‌هایی که مشمول تغییر اخیر نیستند و کماکان کنکور دارند، جدا می‌شوند و مشخص می‌شود کدام رشته‌ها از کنکور خارج شده‌اند و هر کدام در هر دانشگاه چند نفر ظرفیت دارند.

کنکور ۹۸ مرحله‌ای می‌شود

رئیس سازمان سنجش گفت: طرح مرحله‌ای شدن برای کنکور سراسری ۹۸ اجرایی و جزئیات آن تا آخر دی ماه اعلام می‌شود.

به گزارش مشرق، ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش درباره طرح مرحله‌ای شدن کنکور سراسری گفت: در گام اول برخی رشته‌هایی که با سوابق تحصیلی پذیرش می‌شوند، تا آخر دی ماه اعلام خواهند شد و داوطلبان برای تحصیل در این رشته‌ها دیگر نیازی ندارند که در کنکور شرکت کنند و می‌توانند به دانشگاه مراجعه و ثبت نام کنند.

وی افزود: وزارت علوم تا پیش از این هم ۸۵ درصد پذیرش دانشگاه‌ها را بدون کنکور انجام می‌داد ولی با این طرح به دنبال آن هستیم که آنها را از ثبت نام کنکور جدا کرده و به صورت مجزا اعلام کنیم.

بیشتر بخوانید:

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: آنها باید برای کنکور ۹۸ ثبت‌نام کنند که خارج از این ۸۵ درصد می‌خواهند وارد دانشگاه شوند؛ به عبارت دیگر در حال حاضر، ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها کنکور طلب است.

خدایی با بیان اینکه این طرح برای کنکور ۹۸ اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: جزئیات این طرح تا آخر دی ماه اعلام می‌شود.

وی توضیح داد: این طرح در کارگروه مربوطه در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده و از آنجا که بین اعضای شورا اجماع نظر وجود دارد، هفته آینده در جلسه شورا آیین‌نامه اجرایی را مصوب خواهیم کرد.

رئیس سازمان سنجش در مورد میزان احتمالی ریزش داوطلبان کنکور به دنبال اجرای این طرح گفت: اگرچه انتظار کاهش داریم ولی نه خیلی زیاد؛ در حال حاضر داوطلبان کنکور حدود یک میلیون نفر هستند که پس از اجرای طرح، شاید روند کاهشی در سال اول اجرا زیاد نباشد ولی انتظار داریم پس از چند سال از اجرا، ثبت نام داوطلبان در کنکور سیر کاهشی مناسب به خود گیرد.

خدایی در پاسخ به این سوال که این طرح به صورت پایلوت اجرا خواهد شد، اعلام کرد: خیر؛ این طرح به صورت کامل و قطعی برای کنکور ۹۸ اجرا خواهد شد.

 

طی اطلاعیه سازمان سنجش؛

چگونگی برگزاری کنکور در سال ۹۸ مشخص شد

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای نحوه برگزاری کنکور سراسری سال آینده را تشریح کرد.

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ در رابطه با آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ صادر شد.

براساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ شرایط آزمون سراسری به شرح ذیل اعلام شد.

بدین‌وسیله به اطلاع تمامی داوطلبان آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌رساند، براساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ شرایط آزمون سراسری به شرح ذیل است:

الف- آزمون سراسری سال ۱۳۹۸،

۱- در سال ۱۳۹۸، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) مطابق موارد ذیل انجام می‌شود، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶)، سوال یکسان طرح خواهد شد.

  • یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام قدیم
  • یک آزمون (یک مجموعه سوال) برای دانش‌آموزان نظام جدید (۳-۳-۶)

توجه: داوطلبان با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند.

۲- نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره‌کل‌نهایی در زیرگروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود. به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.

۳- در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد است و ۲۰ درصد با تاثیر قطعی و ۱۰ درصد با تاثیر مثبت اعمال می‌شود به‌طوری‌که:

الف- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ب- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است. در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود. به عبارت دیگر میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر ۱۶/۶۷ درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر ۳/۳۳ درصد می‌باشد و درصورتی که سوابق تحصیلی تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر ۸/۳۳ و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر ۱/۶۷ افزایش خواهد یافت. درصورت عدم وجود تاثیر مثبت، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان ۲۰ درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.

 

ج- سایر دیپلمه‌ها (غیر از بند‌های الف. و ب) مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

توجه ۱: اطلاعات بیشتر درخصوص میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری ارائه می‌شود.

توجه ۲: وزارت آموزش و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلی که حداکثر تا سال ۱۳۹۷، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، برای سال ۱۳۹۸ فراهم می‌کند.

۴- عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری که وزارت آموزش و پرورش امتحان آن‌ها را به صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، برای اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵- فهرست منابع سوالات آزمون برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید (۳-۳-۶) متعاقباً اعلام خواهد شد.

۶- دانش‌آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کارودانش می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند. این دانش‌آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بایستی در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند، در غیراینصورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.

۷- معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (۳-۳-۶) و معدل کتبی دیپلم (سال یازدهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.

۸- دانش آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم‌انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ ۱، ۲، ۳» و «عربی ۱، ۲، ۳» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سوالات «تاریخ ۱، ۲، ۳ اختصاصی» و «عربی ۱، ۲، ۳ اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پاسخ می‌دهند. سوالات سایر دروس امتحانی همان سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.

 ب- آزمون سراسری سال ۱۳۹۹،

۱- در سال ۱۳۹۹، فقط یک آزمون (یک مجموعه سوال) براساس نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) برگزار می‌شود.

۲- در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، میزان تاثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر قطعی اعمال می‌شود. به‌طوری‌که:

الف- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

ب- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر قطعی و برای داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.

۳- بند‌های ۶، ۷ و ۸ مندرج در بند الف. مربوط به آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ نیز برقرار می‌باشد.

در پایان به اطلاع می‌رساند که تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی که در آزمون سراسری اجرا می‌شود (مانند سهمیه‌بندی، بومی‌پذیری و …) مصوب مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.

پذیرش ۸۵ درصدی دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی

تمام جزئیات پذیرش بدون کنکور دانشگاه‌ها/متقاضیان از ۲۰ اسفند آماده باشند

طبق اعلام وزیر آموزش‌وپرورش در کنکور ۹۸، ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاهها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می‌شود. بر این اساس داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل‌های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور ۹۸ ندارند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ” امروز چهارشنبه ساعت ۶٫۳۰ صبح جلسه تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده برگزار شد. ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیاز به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب‌های طاقت‌فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی ملاک عمل است.

از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم؛ خداحافظ کنکور”.

آنگونه که وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید؛ ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها بدون کنکور تکمیل می‌شود اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال‌های گذشته نیز ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به این شیوه تکمیل می‌شد.

تفاوت پذیرش دانشجو از طریق سوابق تصحیلی در کنکور ۹۸  آن هم بدون شرکت در آزمون سراسری در مقایسه با سال‌های قبل چیست؟

طبق اعلام سازمان سنجش،  براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب  ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید پذیرش حداقل ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمام زیر نظام‌های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق تحصیلی با ملاک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام ‌شود بنابراین با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل‌های صرفا سوابق تحصیلی مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای مابقی رشته محل‌هایی که پذیرش آنها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است برگزار می‌شود و از سال ۱۳۹۸ و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه مستقیما توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارتند از: 

۱- داوطلبان برای اخذ پذیرش باید، طبق فراخوان دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده، مدارک لازم را در زمان تعیین شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات ارسال کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات باید با رعایت تمام قوانین و مقررات مربوطه مانند سهمیه‌بندی نسبت به پذیرش دانشجو در سقف ظرفیت تعیین شده توسط شورای گسترش آموزش عالی اقدام و نسبت به ثبت‌نام مشروط پذیرفته‌شدگان اقدام و اسامی آن‌ها را برای تائید به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند.

۲- در این روش داوطلبان می‌توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند ولی در نهایت فقط می‌توانند در یکی از رشته محل‌هایی که با پذیرش آن‌ها موافقت شده است، ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند. 

۳- سایر شرایط و ضوابط در اطلاعیه ها و دفترچه های راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

با توجه به موارد فوق پذیرش دانشجوی صرفا سوابق تحصیلی در بهمن ماه ۹۷ و مهر ماه سال ۹۸در دو بخش به صورت زیر خواهد بود:

 پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای بهمن ماه ۹۷ 

اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ منتشر می‌شود.

داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ ۲۹ دی لغایت ۶ بهمن ماه برای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطلاعیه ۲۵ دی ماه منتشر می‌شود مراجعه خواهند کرد.

 اطلاع رسانی به پذیرفته‌شدگان مشروط توسط دانشگاه در تاریخ ۶ تا ۱۰ بهمن صورت خواهد گرفت.

پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای مهرماه ۹۸

اطلاعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای سال ۱۳۹۸ در اواسط بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

تمام شرایط و ضوابط و نحوه مراجعه، مدارک و مستندات لازم برای اخذ پذیرش توسط موسسات در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.

زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل‌های صرفا سوابق تحصیلی از ۲۰ اسفند ۹۷ تا اواخر مرداد ۹۸ خواهد بود.

داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل‌های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ که ثبت‌نام آن از تاریخ ۲۴ بهمن تا دوم اسفند ۹۷ است، ندارند و مطابق اطلاعیه مذکور و اطلاعیه‌های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

پذیرش رشته محل‌های صرفا سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ضوابط سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن ۹۷ و مهر ۹۸ نیز همزمان با پذیرش سایر موسسات است که در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

در خصوص نحوه پذیرش صرفا سوابق تحصیلی در سایر آزمون‌ها ( فنی‌و حرفه‌ای، کاردانی به کارشناسی و  جامع علمی کاربردی اعم از کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ) متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مافیا کنکور ۳ بار تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال جاری را توانست تغییر دهد

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به وجود مافیا کنکور در کشور گفت: مافیا کنکور ۳ بار تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال جاری را توانست تغییر دهد.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، عبدالرسول عمادی با اشاره قانون سنجش و پذیرش دانشجو گفت: وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم در پیش بردن مصوبه مجلس، حضور و مشارکت داریم.

 

وی در پاسخ به این پرسش که مافیای کنکور چه کسانی هستند، گفت: کنکور یک واقعیتی است که چندین دهه است توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود اما در کنار برگزاری کنکور، فعالیت‌هایی برای ورود به کنکور همیشه در جریان بوده است و بخشی از فعالیت‌های ذکرشده سالم است و مؤسساتی تشکیل‌شده و نسبت به تدوین کتب و برگزاری آزمون اقدام می‌کنند اما در کنار آن، فعالیت‌ها و رقابت‌های ناسالم است که ما تعبیر به مافیای کنکور کنیم؛ این مافیای کنکور به افزایش هزینه‌ها، استرس و فضای ناسالم منجر می‌شود و تا زمانی که از شدت و حدت کنکور کاسته نشود، همچنان فضای ناسالم وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلیل گردش مالی سنگین در جریان کنکور، اقدام به تبلیغات ناسالم در فضای عمومی، شهرها و به‌ویژه رسانه ملی صورت می‌گیرد که باید رسانه ملی پالایشی نسبت به تبلیغات انجام دهد؛ البته در این راستا نشست‌ها و نامه‌نگاری با رسانه ملی شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش‌وپرورش افزود: مافیای کنکور وجود دارد و معتقدیم اگر قانون سنجش و پذیرش کنکور اجرا شود، می‌تواند تب کنکور را کنترل کند.

عمادی در مورد مافیای کنکور گفت: از جریان ناسالم در موضوع کنکور به‌عنوان مافیای کنکور یاد می‌کنیم یعنی عنوان مافیای کنکور برای هر فعالیت ناسالم استفاده می‌شود و معتقدیم در بحث کنکور شکل‌گرفته است.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش به قانون سنجش و پذیرش کنکور که در سال ۹۲تصویب شد، اشاره کرد و افزود: روح قانون سال ۹۲پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی است که سه شیوه دارد؛ در شیوه اول ورود دانشگاه از طریق سوابق تحصیلی مطلق است و حداقل ۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از این طریق یعنی کارنامه امتحان نهایی صورت می‌گیرد؛ در شیوه دوم، سوابق تحصیلی به‌علاوه نمرات آزمون عمومی و شیوه سوم، سوابق تحصیلی به‌علاوه آزمون عمومی و تخصصی است.

وی بابیان اینکه هدف از قانون سنجش و پذیرش دانشجو این بود که اثرات کنکور از سر دانش‌‌آموزان کم شود، اضافه کرد: سال ۹۵یک اصلاحیه در قانون سنجش و پذیرش دانشجو صورت گرفت که برای تعدادی از دروس متوسطه امتحان نهایی گرفته شود و همه دروس نباشد چون معقول نبود که همه دروس باشد و اثرات روانی بر دانش‌آموزان داشت اما اگر شورای سنجش و پذیرش مصلحت بداند که دروس بیشتری نهایی شود، ما اجرا می‌کنیم.

بدون کوچک کردن کنکور نمی‌توانیم مشکل مافیای کنکور را حل کنیم

عمادی بابیان اینکه بدون کوچک کردن کنکور و اعمال سوابق تحصیلی نمی‌توانیم مشکل مافیای کنکور را حل کنیم، اظهار کرد: ما در فعالیت مؤسسات آموزشی آزاد، مجوزهای آموزشی را می‌دهیم و رفتار و فعالیت آن‌ها را نظارت می‌کنیم اما مؤسساتی هستند که از ما مجوز نگرفتند.

وی با تأکید براینکه وقتی جریان بزرگی مانند کنکور راداریم، تب کنکور کاهش پیدا نمی‌کند و مافیا فعال‌تر می‌شوند، افزود: به همین دلیل است که وقتی بحث سوابق تحصیلی مطرح می‌شود، عده‌ای فشار وارد می‌کنند و البته زورشان هم زیاد است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: یک سیاست ملی باید برای حل مشکل مافیا باشد که البته قانون سنجش و پذیرش دانشجو هست؛ مافیا نفوذ دارد و اگر قانون را به‌خوبی اجرا کنیم، پیامدهای کنکور کمتر می‌شود؛ ما به‌جای رد آن، باید قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: شورای سنجش و پذیرش دانشجو باید از همان اول که به‌تدریج صندلی‌های دانشگاه را از کنکور آزاد می‌کرد، این موضوع را مدیریت می‌کرد و امسال این رشته‌های آزاد از کنکور، پذیرشش به دانشگاه‌ها واگذار شد.

عمادی بابیان اینکه رشته‌های آزاد از کنکور باید ۵سال پیش اعلام می‌شد، گفت: داوطلبان برای شرکت رشته‌های آزاد از کنکور باید در کنکور ثبت‌نام ‌کنند اما چرا باید برای این رشته‌ها هزینه روانی و مالی تحمیل شود و بعد بگوییم پول ثبت‌نام کنکور را بدهید؛ معتقدم شورای سنجش نتوانسته است این موضوع را به‌درستی مدیریت کند.

وی ادامه داد: امسال اگر این اتفاق بیفتد و رشته محل‌های آزاد از کنکور اعلام شود، دانش‌‌آموزان برای رشته‌های موردنظر خود به دانشگاه‌های این رشته‌ها مراجعه کرده و بر اساس سوابق تحصیلی ثبت‌نام می‌کنند.

 فشار کنکور در رشته تجربی

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: نقدم نسبت به اجرای قانون سنجش و پذیرش به خود شوراست. ما می‌گوییم همه مجبور نباشند در کنکور ثبت‌نام کنند؛ در شورای سنجش و پذیرش به‌درستی به مردم اطلاع نمی‌دهیم که حتماً نباید در کنکور ثبت‌نام کنید و فردی که علاقه‌مند است در دانشگاه نزدیک خانه‌اش، ثبت‌نام کند، نگران نباشد. ما آن‌قدر رشته محل و صندلی اضافه در دانشگاه‌ها داریم که واقعاً داوطلبان می‌توانند در آن درس بخوانند.

رقابت ۷۰۰ هزار نفر برای ۱۰ هزار صندلی دانشگاهی

وی بابیان اینکه فشار کنکور روی رشته تجربی است و این موضوع هم باید کنترل شود، اظهار کرد: ۷۰۰هزار نفر برای ۱۰هزار صندلی رقابت می‌کنند یعنی ۷۰نفر برای یک صندلی رقابت می‌کنند و یک نفر پذیرفته می‌شود و ۶۹نفر دیگر سرخورده می‌شوند.

در تبلیغات مؤسسات آموزشی نباید با پول دادن قادر به انجام هر کاری باشند

عمادی درباره تبلیغات مؤسسات آزاد گفت: تبلیغات مؤسسات باید تابع ضوابط قانونی باشد و تبلیغات در شهر را مدیریت شهری باید نظارت کند تا به توازن فرهنگی آسیب نزنند. مثلاً یک موسسه آموزشی آزاد نمی‌تواند به شهرداری پول دهد که تمام آگهی‌نماها را در اختیار داشته باشد بلکه هر چیزی باید توازن داشته باشد.

وی افزود: در استان‌ها نیز شورای فرهنگ عمومی وجود دارد که مدیران استانی عضو هستند و باید نظارت کنند؛ به‌هرحال جامعه به انواع تبلیغات فرهنگی و آموزشی نیاز دارد؛ در مورد صداوسیما و رسانه ملی، همان‌طور که آقای خدایی گوشزد کردند باید تبلیغات در رسانه ملی مورد تأیید وزارتخانه ذی‌ربط برسد و در مورد موضوع ما نیز هم آموزش‌وپرورش و آموزش عالی باید نظر دهند.

حذف کنکور داستانی طولانی و بی سرانجام که گویی تمهیداتی جدید آن را در مسیر اجرا و سامان گرفتن به جریان انداخته است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «کنکور حذف می‌شود»؛ داستانی تکراری و بی سرانجام که که هر از گاهی صحبت از آن می‌شود، اما هنوز بعد از سال‌ها به هیچ نتیجه ای نرسیده است و فقط در حد صحبت و قوانین بدون اجرا روی کاغذ جا خشک کرده است.

این ماراتن علمی چنان در کشور ریشه دوانده است که به‌سادگی توان حذف آن وجود ندارد و حتی سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورشکه طی زمان فعالیتش به عنوان وزیر مدعی و پیگیر حذف آزموناست با توجه به گستردگی مافیای موجود در این آزمون از حذف آن اظهار ناتوانی کرده است و معتقد است که موسسات کنکوری کُتشان را در آورده‌اند و آماده یک کشتی جانانه با آموزش و پرورش هستند.

نه تنها آموزش و پرورش بلکه مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم هم درباره حذف کنکور اظهاراتی را داشتند، اما همچنان این غول بی شاخ و دم بر نظام آموزشی کشور سایه انداخته است و قصد جدا شدن از آن را ندارد و در این میان نوجوانان و جوانان بسیاری بهترین سال‌های عمر خود را برای رسیدن به کرسی‌های دانشگاه تلف می‌کنند و با استرس زیاد تحصیل می‌کنند تا بتوانند یکی از کرسی‌های دانشگاه‌های مطرح و رشته‌های خوب دانشگاهی را تصاحب کنند که گاه در این مورد مغلوب می‌شوند.

معادله پیچیده اعمال سوابق تحصیلی در کنکور
حذف کنکور در دهه ۹۰ شکل جدی به خود گرفت و نمایندگان مردم در مجلس به دنبال راه حلی برای این مشکل بودند به همین جهت تاثیر سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه مورد توجه قرار گرفت و قانون مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در سال ۹۲ به تصویب رسید و این قانون در سال ۹۳ و ۹۴ با تأثیر قطعی ۲۵ درصدی اجرایی شد اما با شکایت از این روند در دیوان عدالت اداری قانون با تغییراتی مواجه شد و مصوبه جدید شکل گرفت که تأثیر سوابق تحصیلی در سال ۹۵ با تأثیر مثبت باشد و این روند برای کنکور سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم اجرا شد.

برای کنکور ۹۸ بحث و بررسی های بسیاری در این مورد شکل گرفت تا در نهایت و بعد از کشمکش های بسیار درنهایت تاثیر قطعی سوابق تحصیلی به تاثیر مثبت تغییر یافت و داوطلبان برای کنکور مانند سال های قبل عمل خواهند کرد هر چند که آموزش و پرورشی ها از این نوع اعمال سوابق تحصیلی ناراضی بودند حتی وزیر آموزش و پرورش در یکی از سخنرانی ها درباره امتحانات نهایی و حذف کنکور گفته بود که اگر این نمرات در کنکور اثر نداشته باشد برگزاری امتحان نهایی صرف هزینه بی جهت است اما در نهایت شورای سنجش و پذیرش و نمایندگان مجلس توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند.

هرچند پیش از این مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفته بود که تأثیر مثبت سوابق تحصیلی به منزله بی اعتباری سوابق تحصیلی، برنامه درسی و تلاش‌های دانش‌آموز و معلمان در مدرسه است، تصریح کرد: این رویکرد به بی‌عدالتی آموزشی دامن می‌زند و افرادی در کنکور موفق خواهند شد که با بنیه مالی قوی مهارت‌های تست‌زنی و تحصیلی را آموخته باشند و به کمک مافیای کنکور رتبه‌های خوبی کسب می‌کنند.

داستان پر پیچ و خم حذف کنکور برای سال آینده گویی تمامی ندارد و داوطلبان هر آن خبری جدید در این مورد دریافت می‌کنند و بعد از تغییر در سیاست اعمال سوابق تحصیلی، منصور غلامی وزیر علوم از پذیرش حداقل ۸۵ درصد تمامی ظرفیت‌های آموزش عالی در دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، فنی و حرفه‌ای و جامع علمی کاربردی براساس سوابق تحصیلی خبر داد و گفت: داوطلبان متقاضی رشته محل‌های اعلامی هر دانشگاهی ضرورتی به ثبت‌نام و شرکت در کنکور سراسری ندارند و لیست رشته‌محل‌های دانشگاهی تا آخر دی ماه قبل از ثبت‌نام کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام می شود.

این خبر برای داوطلبان کنکوری خبری خوش به حساب می آمد و از طرفی پای مافیا از نظام و تعلیم و تربیت تا حدی کوتاه می‌شد اما خلف وعده درباره انتشار فهرست رشته محل ها باز هم نگرانی برای دانش آموزان سال های پایانی دبیرستان و داوطلبان کنکور به همراه داشت همچنین در صحبت های وزیر علوم توضیحی کامل از چگونگی این اعمال سوابق تحصیلی به میان نیامده بود.

وزیر آموزش و پرورش خداحافظی با کنکور را رسانه ای کرد

در حالی که داوطلبان کنکوری همچنان بلاتکلیف از اوضاع کنکور بودند و حذف یا کمرنگ شدن این غول بی شاخ و دم را باز هم صرفا یک وعده می دانستند اما آخر هفته گذشته بود که وزیر آموزش و پرورش در حساب شخصی توئیتر خود با هشتگ خدافظ کنکوراز سر و سامان دادن به این آزمون خبر داد و نوشت: «امروز چهارشنبه ساعت ۶:۳۰ صبح جلسه تعیین تکلیف کنکور سال آینده برگزار شد.

ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب‌های طاقت فرسا ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است.»

البته در این پیام کوتاه توئیتری باز هم سوالاتی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور مطرح بود و شائبه هایی برای آنها شکل گرفت اما سازمان سنجش در باره شرایط این قانون اعلام کرد که اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط داوطلبان و نحوه درخواست پذیرش از موسسات و مدارک و سوابق موردنیاز در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ منتشر می‌شود و داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ ۲۹ دی تا ۶ بهمن ماه برای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطلاعیه ۲۵ دی ماه منتشر می‌شود مراجعه خواهند کرد.

داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل‌های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به شرکت در کنکور سراسری ۹۸که ثبت‌نام آن از تاریخ ۲۴ بهمن تا دوم اسفند ۹۷ است، ندارند.

اعمال سوابق تحصیلی و نگرانی از نمره فروشی

اعمال سوابق تحصیلی برای ورود به ۸۵ درصد از رشته‌های دانشگاهی نقطه عطفی برای داوطلبان کنکور حساب می‌شود، اما برخی از آن‌ها اعمال سوابق تحصیلی را نگران کننده می‌دانند و معتقدند که مدارس غیر دولتی با توجه به کیفیت آموزشی و روند نمره‌دهی موفقیت بیشتری را کسب خواهند کرد و حتی برخی دیگر معتقدند که حذف کنکور و اعمال سوابق تحصیلی نه تنها منجر به عدالت آموزشی و بهبود وضعیت نظام تعلیم و تربیت می‌شود بلکه باعث شده تا مافیای کنکور که تا پیش از این بیرون از مدارس وجود داشته اند حالا به داخل مدرسه راه پیدا کنند و از طریق نمره فروشی بخواهند برای دانش آموزان بازار مکاره ای ایجاد کنند.

از طرفی در سال‌های قبل امتحانات نهایی با مشکلاتی مواجه بود و در برخی از سال‌ها شاهد فروش سوالات امتحانی بودیم که این مشکل در نهایت با دخالت آموزش و پرورش و حتی مجلس تا حدی سامان پیدا کرد.

یکی از گره های حذف کنکور هم همین امتحانات نهایی و کیفیت طراحی و برگزاری آن است که عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره امنیت امتحانات نهایی گفته بود با اتخاذ روش‌های جدید از هر گونه فروش سوالات امتحانی و تقلب در این مورد جلوگیری می‌کنیم و فروش سوالات امتحانی را به همه حوزه امتحانی تعمیم نداده بود.

مهدی بهلولی کارشناس آموزشی  درباره نگرانی داوطلبان کنکور نسبت به اعمال سوابق تحصیلی و نمره فروشی و تاثیر مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت نمرات دانش آموزان اظهار کرد: رمز و راز مدارس غیردولتی و موفقیت آن‌ها در فرآیند‌های آموزشی گزینش است؛ در واقع مدارس غیر دولتی که از نظر فضای آموزشی و تامین امکانات مشکلی ندارد با برگزاری آزمون‌های ورودی دانش آموزانی که استعداد و توانایی بالایی دارند جذب کرده بنابراین خروجی آن‌ها هم به نتایج قابل قبولی دست می‌یابند.

وی ادامه داد: البته نباید از این موضوع غافل شویم که تمام مدارس غیردولتی هم موفق نیستند و می‌توان آن‌ها را به ۲ دسته تقسیم کرد؛ برخی از مدارس غیردولتی حتی از مدارس دولتی هم نتایج ضعیف تری دریافت می‌کنند بنابر این شرایط نمی‌توان از این موضوع نگران بود که مدارس دولتی از مدارس غیردولتی باز می‌مانند.

کنکور خط دهی به نظام آموزشی است

این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه موافق حذف کنکور است، تصریح کرد: این آزمون آثار منفی بسیاری در نظام آموزشی دارد که یکی از بارزترین این عوارض خط دادن به آموزش است؛ البته تمام آزمون‌های هماهنگ این اثر را دارند، ولی حذف تمام آنها به یکباره ممکن نیست و باید به تدریج این آزمون‌های هماهنگ کم شود همچنین باید سعی کنیم تا آزمون‌ها از حالت تستی فاصله بگیرد.

وی با اشاره به این طرح به آموزش کیفی در مدارس کمک می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه آزمون های هماهنگی کشوری ملاک عمل در ورود داوطلب به دانشگاه است، بنابراین کیفیت آموزشی مدارس در کسب نتیجه بهتر کمک کننده است.

بهلولی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این طرح برای داوطلبان کنکوری طرحی مناسب است، تصریح کرد: معمولاً می توان به اصالت نمرات حوزه‌های تصحیح تکیه کرد البته باید نظارت بر روند اجرای آزمون‌ها بیشتر شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد فروش سوالات امتحانی یا لو رفتن سوالات مشابه نباشیم همچنین پیشنهاد می‌شود برای بهبود شرایط، امتحانات نهایی به پایه‌های پایین‌تر هم تسری پیدا کند.

کاهش سلطه کنکور به حذف آن منجر می‌شود؟

مجتبی‌ شریعتی ‌نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم درباره سازوکار حذف کنکور پیش تر گفته بود که حذف کنکور تا سه سال آینده امکان ندارد و آنچه در مورد حذف کنکور هدف است، حذف کامل آن است، اما مراحل و چگونگی فرآیند آن باید بررسی شود.

حذف کنکورمی تواند پای مافیای آن را از مدارس کوتاه کند و تنزل کیفیت آموزشی که محدود به چند تست بیشتر زدن شده است، تا حدی سامان دهد اما این مساله زمانی محقق خواهد شد که عدالت آموزشی و سطح کیفی تمام انواع مدارس هم به همان نسبت ارتقا یابد از طرفی رقابت بر سر رشته محل‌های باقی مانده که تماما رشته های محبوب و دانشگاه های برند را شامل می شوند هنوز تب کنکور را آنطور که باید و شاید پایین نیاورده است و برای این ظرفیت هم باید فکری شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران

پذیرش بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی محدودیت سنی ندارد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم تصریح کرد: پذیرش بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی محدودیت سنی ندارد و بازماندگان سال‌های قبل هم می‌توانند بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها پذیرش شوند.

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا آهنچیان درباره شرایط و ضوابط جذب ۸۵ درصد ورودی دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی بیان کرد: پذیرش بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی محدودیت سنی ندارد و بازماندگان سال‌های قبل هم می‌توانند بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها پذیرش شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی فقط در دوره کارشناسی است و شامل سایر مقاطع نمی‌شود.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم در ادامه افزود: رقابت بر سر ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها و رشته‌ها پر طرفدار که رقابت در آنها زیاد است از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور بر اساس سوابق سال‌های گذشته مشخص می‌شود. این رقابت بیشتر بر سر رشته‌های پزشکی دندان پزشکی و … است.

آهنچیان در ادامه اشاره کرد: متقاضیان برای ورود به دانشگاه می‌توانند از هر دو مسیر برای ورود به دانشگاه استفاده کنند به این صورت که هم می‌توانند در کنکور شرکت کنند و هم می‌توانند بر اساس سوابق تحصیلی رشته در رشته مدنظر خود تحصیل کنند.

آهنچیان در ادامه اظهار کرد: جنسیت در پذیرش بدون کنکور دانشگاه‌ها اصلا مهم نیست جز رشته‌هایی که از گذشته هم فقط مرد جذب می‌کرده اند.

وی افزود: در سه سل آخر تحصیل باید بین دانش آموزان رقابت باشد نه در سال آخر و در هیچ کجای جهان چیزی شبیه کنکور که در کشور ما برگزار می‌شود وجود ندارد. کنکور از سال ۱۳۴۷ در کشور ما اجرایی شد و امسال پنجاهمین سال برگزاری کنکور را در کشور داشتیم.

وی مهمترین مشکل کنکور را حافظه پروری و تست زدن‌های متوالی دانست و بیان کرد: سال ۹۸ آغاز حذف کنکور است و پیش بینی می‌شود حذف کنکور ۵ سال طول بگشد.

صداوسیما نباید بدون مجوز آموزش‌وپرورش تبلیغات مؤسسات آموزشی را پخش کند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش بابیان اینکه صداوسیما نباید بدون مجوز آموزش‌وپرورش تبلیغات را پخش کند و تخلف است، گفت: در این خصوص مکاتبه‌ها و نشست‌هایی صورت گرفته است و در چند روز آینده نیز نامه‌ای با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به دستگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی در خصوص اینکه چقدر از درآمد مؤسسات آموزشی آزاد به جیب آموزش‌وپرورش می‌رود، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش یک دستگاه مطلقاً دولتی است و بیشتر بودجه آن صرف حقوق و مزایای پرسنل می‌شود؛ از محل ثبت‌نام کلاس‌ها و برگزاری‌های آزمون مؤسسات آزاد نیز ۴درصدی به‌حساب متمرکز می‌رود و به خزانه واریز می‌شود که میزان آن در اختیار سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است.

مافیا کنکور ۳بار تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال جاری را توانست تغییر دهد

عمادی درباره مافیای کنکور افزود: منظور از مافیا، فرآیندهای خارج از آموزش‌وپرورش و کنکور است. مافیای کنکور، تبی است که نمی‌خوابد و به انواع مختلف فشار وارد می‌کند و همین امسال می‌بینید که ۳بار تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور تغییر کرد.

تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یعنی بی‌تأثیری اعمال سوابق تحصیلی

وی بابیان اینکه تأثیر سوابق تحصیلی مثبت یعنی بی‌تأثیری است، گفت: وقتی می‌گوییم تأثیر مثبت یک‌جور تعارف است یعنی تب کنکور گرم باشد و همچنان فعالیت مؤسسات کنکوری ادامه یابد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش درباره تأمین زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش برای امتحانات نهایی اظهار کرد: سوابق تحصیلی از تعدادی از دروس ۳سال آخر متوسطه است که برای آن‌ها امتحان نهایی برگزار می‌شود؛ فرآیند امتحانات دقیق‌تر شده است و به‌صورت الکترونیکی در حال حاضر انجام می‌شود حتی تصحیح امتحانات نیز دستی نیست.

وی با تأکید براینکه در برگزاری امتحانات نهایی عدالت آموزشی وجود دارد و تمام دانش‌آموزان در هر نقطه کشور از یک کتاب امتحان می‌دهند، افزود: تصحیح امتحانات درگذشته دستی بود و مصحح اول‌نظرش را روی برگه می‌نوشت و مصحح دوم، نظر مصحح اول را می‌دید اما اکنون این روند الکترونیکی است و برگه در اختیار دو مصحح به‌طور جداگانه است و تصحیح یکدیگر را نمی‌بینند؛ اگر نتایج مانند هم نبود، به تصحیح کنندگان برای تصحیح دوباره برمی‌گردد و اگر باز هم این مشکل بود، مصحح سوم، نظر می‌دهد.

عمادی در خصوص ترمیم معدل نیز گفت: کلمه ترمیم معدل درست نیست بلکه ارتقای نمره است و در معدل دیپلم تأثیر ندارد و دانش‌آموزان می‌توانند یکبار در این شرایط شرکت کنند و نمره سوابق تحصیلی را تغییر دهند.

وی درباره تأثیر نمره‌های یکسان مانند ۲۰و انتخاب در کنکور گفت: آنچنان که گفته می شود معدل ۲۰در آموزش و پرورش زیاد داریم، اینگونه نیست و اگر سابقه تحصیلی در انتخاب رشته مورد نظر کفایت نکند، از آزمون عمومی و اختصاصی کمک گرفته می‌شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش درباره مجوز مؤسسات نیز تصریح کرد: این مجوزها به‌صورت سراسری داده نمی‌شود بلکه استانی است و یک مؤسسه برای فعالیت در کل کشور باید از تمام‌ استان‌ها مجوز بگیرد.

منبع: میزان

جزئیات بیشتر از پذیرش ۸۵ درصد دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی

به گزارش افکارنیوز، عبدالرسول عمادی درباره پذیرش ۸۵ درصد دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی بیان کرد: بر مبنای قانون سنجش و پذیرش اعمال سوابق تحصلی قرار بوداز سال ۹۲ شروع شود و در سال مقدار به آن اضافه شود که به دلایلی این امر اتفاق نیافتاد و امسال تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۸۵ درصد تعیین شد که مبنای آن‌ها نمرات سه سال آخر متوسطه است.

وی در ادامه با بیان اینکه این ظرفیت در چند سال آینده می‌تواند به ۱۰۰ درصد برسد گفت: برای رسیدن به این امر باید فرهنگ سازی شود تا به حذف کنکور بیانجامد، زیرا هم اکنون بیشتر دانش آموزان متقاضی رشته‌های پزشکی هستند که مانع بزرگی در سر راه کنکور است و این امر استرس و هزینه زیادی را هم به دانش آموزان و هم خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش گفت: اگر ظرفیت زیر نظام‌های فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی را هم به این ۸۵ درصد اضافه کنیم، ۹۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بدون کنکور پر خواهند شد.

عمادی در پاسخ به این سوال که مبنای بدون کنکور شدن برخی رشته‌های تحصیلی چیست؟ بیان کرد: مبنای بدون آزمون شدن رشته محل‌های دانشگاهی به این شکل است که هر رشته محلی در دانشگاه دولتی اگر تعداد داوطلبانش از ۴ برابر ظرفیت کمتر شود بدون آزمون است و هر رشته محلی در دانشگاه غیر دولتی اگر تعداد داوطلبانش از ۷ برابر ظرفیت کمتر شود این رشته‌ها بدون کنکور و صرف بر ساس سوبق تحصیلی خواهند بود. این آمار از تعداد متقاضیان کد رشته محل‌های امتحانی را سازمان سنجش ارائه می‌کند.

وی درباره فرآیند برگزاری امتحانات نهایی بیان کرد: سوالات امتحانی از وزارت آموزش به حوزه‌های اجرایی ارسال می شود و بسیار امن است؛ بنابراین شرایط برگزاری امتحان نهایی با امنیت است. امتحانات کاملا امن برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اعمال سوابق تصیلی چرا با تاخیر انجام شد؟ گفت: بنا بود از ابتدای سال ۹۲ این طرح اجرا شود، ولی به دلیل منافع زیاد برخی افراد که از طریق برگزاری کنکور تامین می‌شود اجرای این طرح به تعویق افتاد.

وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت زیادی کردیم تا تبلیغات کنکور را کاهش دهد که در جا‌هایی هم موفق شدیم افزود: در این مسیر تلاش کردیم دانش آموزان را آگاه کنیم که مبنای امتحانات نهایی صرفا کتاب است و نباید به تبلیغات موسسات و کتاب‌های کمک آموزشی متکی باشند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش افزود: ملاک و مبنای سوابق تحصیلی، امتحانات پایه نهایی دوازدهم است که معدل آن به دانشگاه‌های مجری پذیرش بدون آزمون اعلام خواهد شد.

للل
  • 1
  • 1,158
  • 357
  • 2,292
  • 717