Search Result: نمونه سوالات

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۱ فصل ۴ زیست شناسی (۱)(چرخۀ ضربان قلب)

در این پست می توانید بقیۀ سوالات امتحانی گفتار۱ فصل چهارم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۴ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. چرخۀ ضربان قلب بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است. بقیۀ نمونه سوالات امتحانی […]

DETAIL

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۱ فصل ۴ زیست شناسی (۱)(ساختار بافتی قلب)

در این پست می توانید بقیۀ سوالات امتحانی گفتار۱ فصل چهارم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۴ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. ساختار بافتی قلب بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است. بقیآ نمونه سوالات امتحانی […]

DETAIL

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل۳ زیست شناسی (۱) (سایر اعمال دستگاه تنفس)

در این پست می توانید بقیۀ سوالات امتحانی گفتار۱ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. سایر اعمال دستگاه تنفس بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۱ فصل سوم بشرح زیر است. بقیۀ نمونه […]

DETAIL

نمونه سوالات امتحانی گفتار۳ فصل ۳ زیست شناسی (۱)

در این پست می توانید سوالات امتحانی گفتار۳ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. تنوع تبادلات گازی بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است. نمونه سوالات امتحانی گفتار۳ فصل […]

DETAIL

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل ۳ زیست شناسی (۱)(حجم های تنفسی)

در این پست می توانید بقیۀ سوالات امتحانی گفتار۲ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. حجم های تنفسی بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است. بقیۀ نمونه سوالات امتحانی […]

DETAIL

نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل۳ زیست شناسی (۱)(تهویۀ ششی)

در این پست می توانید  سوالات امتحانی گفتار۲ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. تهویۀ ششی بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است.  نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل سوم […]

DETAIL

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۱ فصل۳ زیست شناسی (۱)(حمل گازها در خون)

در این پست می توانید بقیۀ سوالات امتحانی گفتار۱ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. حمل گاز ها در خون بعضی از نمونه سوال امتحانی فصل سوم بشرح زیر است. بقیۀ نمونه […]

DETAIL

بقیۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۱ فصل۳ زیست شناسی (۱)(بخش هادی)

در این پست می توانید بقیل سوالات امتحانی گفتار۱ فصل سوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۳ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. بخش های عملکردی دستگاه تنفس بخش هادی بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۱ فصل سوم بشرح زیر […]

DETAIL

ادامۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۳ فصل ۲ زیست شناسی (۱)(تنوع گوارش در جانداران)

در این پست می توانید ادامۀ سوالات امتحانی گفتار۳ فصل دوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۲ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. تنوع گوارش در جانداران بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۳ فصل دوم بشرح زیر است. ادامه نمونه […]

DETAIL

ادامۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۳ فصل ۲ زیست شناسی (۱)(گردش خون دستگاه گوارش)

در این پست می توانید ادامۀ سوالات امتحانی گفتار۳ فصل دوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۲ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. گردش خون دستگاه گوارش بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۳ فصل دوم بشرح زیر است. ادامه نمونه […]

DETAIL

نمونه سوالات امتحانی گفتار۳ فصل ۲ زیست شناسی (۱)

در این پست می توانید  سوالات امتحانی گفتار۳ فصل دوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۲ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۳ فصل دوم بشرح زیر است. […]

DETAIL

ادامۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل ۲ زیست شناسی (۱) (گوارش در رودۀ باریک)

در این پست می توانید ادامۀ سوالات امتحانی گفتار۲ فصل دوم زیست شناسی (۱) را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۲ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. گوارش در رودۀ باریک بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۲ فصل دوم بشرح زیر است. ادامۀ نمونه […]

DETAIL

ادامۀ نمونه سوالات امتحانی گفتار۲ فصل ۲ زیست شناسی (۱) (قسمت معده)

در این پست می توانید ادامۀ سوالات امتحانی گفتار۲ فصل دوم زیست شناسی (۱)  قسمت معده را مشاهده کنید . برای دانلود سوالات فصل ۲ بصورت خط به خط و همراه با پاسخ تشریحی ، به ادامۀ مطلب مراجعه کنید. گوارش در معده بعضی از نمونه سوال امتحانی گفتار۱ فصل دوم بشرح زیر است. ادامۀ […]

DETAIL