هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگونه یون ها را در محلول شناسایی کنیم؟

آزمایش های گاوشگری برای افزایش دانش و آموخته های قبلی شما دانش آموزان است. بنابر این توصیه می شود آزمایش ها را در حد امکان با دقت ، انجام دهید. در  آزمایش شناسایی یون ها بهتر است  از مواد به مقدار کم استفاده کنید تا رسوب های ایجاد شده بهتر دیده شوند. موازنه هر واکنش…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ب (۲۹۰۰) آزمایشگاه علوم تجربی ۱ بخش کاوشگری ، آزمایش های شمارۀ ۳-۱۱-۱۳ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی