هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش یاخته های مبارز بدن

۱۴ یاخته های مبارز بدن مقدمه: اجزاى تشکىل دهندهٔ دستگاه ایمنى که در سراسر بدن پراکنده اند، به طور مداوم و هماهنگ با هم، مولکول ها و سلول هاى غىر خودى )بىگانه( را شناسایی مى کنند؛ آنها را از بین مى برند یا بى خطر مى کنند. اگر میکربی وارد بدن شود گلبول های سفید…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ب (۳۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۹ – ۱۰ – ۱۱- ۱۴ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 234
  • 74
  • 172
  • 49