هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگالی

۲۸ چگالی مقدمه: چرا بعضی از اجسام در آب فرو می روند و بعضی نه . چگالی چیست و چگنه محاسبه می شود. دانستن چگالی اجسام چه کاربردی دارد . آیا چگالی خاصیت مهمی است. هدف: توانایی اندازه گیری حجم اجسام جامد و مایع توانایی اندازه گیری جرم و کار با ترازوهای مختلف توانایی محاسبه…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری پ (۴۳۰۰ تومان) آزمایشگاه علوم تجربی۱ شماره های ۱۸،۲۳ و ۲۸بخش دستورالعملی قابل نمایش است.
ورود نام نویسی