هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش مولکول ها ، دست دردست هم

۱۸ مولکول ها،دست دردست هم مقدمه: رطوبت چگونه در خاک حفظ می شود. آب چگونه از خاک به برگ های گیاه می رسد.  در برخى از گىاهان برگ ها در فاصله اى بىش از ۱۰۰ مترى بالاى سطح زمىن قرار دارند. در چنىن گىاهانى آب و مواد معدنى چگونه به برگ ها مى رسد؟ هدف:…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ث(۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی ۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 1
  • 384
  • 118
  • 621
  • 207