هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش مسیر های رنگی

 ۱۳ مسیر های رنگی مقدمه: آیامولکولها به جریان الکتریسیته پاسخ میدهند؟ آیا سرعت حرکت یونها در محیط های یکسان  متفاوت است. جریان الکتریکی بر کدام محلول ها تاثیر می گذارد.آیا می شود با جریان الکتریکی فلز های غیر ارزشمند را فلزی ارزشمند و زیبا ساخت.فلز های مختلف را چگونه آبکاری می کنند. هدف: نمایش انحلال…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(۴۹۰۰) شامل آزمایش های ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی