هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش محلول های رنگی

آزمایش محلول های رنگی   مقدمه: در زندگی روزمره بامواد شیمیایی مختلفی سر وکار داریم. دترجانها (شوینده ها) و خوراکی ها ازجملۀ این مواد هستند. آیا این مواد حالت اسیدی دارند یا قلیای و یا اینکه مواد مورد استفاده از نظر خاصیت اسیدی و بازی ، خنثی است .برای پاسخ دادن به این پرسش ها…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(۴۹۰۰) شامل آزمایش های ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی