هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش غذاها پشتیبان رشد بدن

۷ غذاهای پشتیبان رشد بدن مقدمه: وال کوژپشت در هر وعده غذایی می تواند در حدود نىم تُن موادغذایی را در معدۀ خود جای دهد. غذای روزانه این وال ۷۲ تنی در حدود ۲ تن است. غذا نىازهای ما را به ماده و انرزی تامىن می کند . انرژی برای فعالىت های زیستی خود و…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری پ (۲۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۷ – ۸ – ۹ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی