هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟

۹ آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟ مقدمه: در بدن و محیط اطراف ما مواد و ترکیبات مختلف شیمیایی وجود دارد. این مواد چگونه بوجود آمده اند؟ مولکول های شیمیایی طی واکنش های شیمیایی باهم ترکیب می شوند و مولکول های بزرگتر و در نهایت ترکیبات شیمیایی مختلفی ایجاد  می کنند.این واکنش ها چگونه انجام…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۳۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱ -۹ – ۱۶ – ۱۹ بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی