هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود