دانش آموزان توجه داشته باشند که این آزمایش ها درشرایط آزمایشگاهی اینجا انجام شده است وممکن است با مشاهدات آزمایش شما کمی متفاوت باشد .  شما میتوانید مشاهدات آزمایش های خودتان رابه جای مشاهدات این آزمایش ها جایگزین کنید.   ۱۸ آزمایش ویتامین C در میوه ها و سبزی ها مقدمه: غذا و عادت هاى...

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (4900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 1 - 15 - 20- 25 و عضویت سری پ (4300 تومان) آزمایشگاه علوم تجربی1 شماره های 18،23 و 28بخش دستورالعملی قابل نمایش است.
ورود نام نویسی