هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش ویتامین C در میوه ها و سبزی ها

دانش آموزان توجه داشته باشند که این آزمایش ها درشرایط آزمایشگاهی اینجا انجام شده است وممکن است با مشاهدات آزمایش شما کمی متفاوت باشد .  شما میتوانید مشاهدات آزمایش های خودتان رابه جای مشاهدات این آزمایش ها جایگزین کنید.   18 آزمایش ویتامین C در میوه ها و سبزی ها مقدمه: غذا و عادت هاى…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۴۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۱ – ۱۵ – ۲۰- ۲۵ و عضویت سری پ (۴۳۰۰ تومان) آزمایشگاه علوم تجربی۱ شماره های ۱۸،۲۳ و ۲۸بخش دستورالعملی قابل نمایش است.
ورود نام نویسی