هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش هلال های متفاوت از ماه

۳ هلال های متفاوت از ماه هدف: نمایش بخش روشن ماه  آنگونه که توسط بیننده از روی زمین دیده می‌شود. مقدمه: بخش تاریک و روشن ماه از دید زمینی ها، یکسان نیست. یعنی ما گاهی نیمه تاریک، گاه نیمه روشن و در برخی شب ها، آن را به صورت هلال های باریک تا گسترده مشاهده…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت ۳ماهه:۱۸۰۰۰ تومان (گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی۱) و عضویت سری الف(۲۹۰۰) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی