هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل۱ زیست شناسی۱

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – مونارک نوعی کرم است که در سطح گیاه از برگ های آن تغذیه می کند.
ب – بوی غذا و نور خورشید، عوامل اصلی مهاجرت پروانه از مکزیک تا جنوب کانادا است.
پ- علم زیست شناسی نمی تواند به همه ی پرسش های انسان پاسخ دهد.
ت- ساقه ی گیاه همانند ریشه ی آن به سمت نور خم می شود.
ث – علوم تجربی نمی توانند درباره ی خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر دهند.
۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- زیست بوم از چند دیواندار تشکیل شده است
ب- مجموع جانداران متعلق به یک گونه که در یک جا زندگی می کنندہ ………………..نام دارد
پ- امروزه با استفاده از ………………. می توان هویت انسان را تشخیص داد.
ت- در همهی جانداران واحد ساختاری و عملی حیات، ………………… است
ث- مشاهدۀ ………………. زیستی و یافتن ویژگی های مشترک بین گونه های مختلف از اهداف زیست شناسی است.
۳- هر …………. از چندین بافت تشکیل شده است.
۱) سلول                      ۲) اندام
۵- چه تعداد از گزینه های زیر صحیح است؟
الف – در هر سلول میتوکندری، کلروپلاست و هسته، جایگاه DNA است
ب – اساس تولید مثل موجودات پرسلولی توانایی سلول در تقسیم شدن است.
پ- اعتقاد دانشمندان بر این است که تعداد گونه های ناشناخته بیش از شناخته شده است.
ت- برخی بیماری ها از جمله دیابت و افزایش فشار خون در حال حاضر مهار شده اند و مرگ آور نیستند.
۱)                            ۱ ۲)۲                           ۳)۳                                      ۴)۴
۶- چه تعداد از موارد زیر، جزء ویژگیهای جانداران است؟
نظم – رشدونمو – تولیدمثل – سازش – جذب و استفاده از انرژی – هومئوستازی
۱)۱                              ۲)۲                                           ۳)۴                                    ۴)۶
به سؤالات زیر، پاسخ کوتاه دهید.
۷- دو مورد از کاربردهای DNA در زیست شناسی امروزی را بنویسید.
۸- دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی در جست و جوی چه مواردی هستند؟
۹- ویژگی های جانداران را نام ببرید.
۱۰- گنجشک با غذاخوردن، به چه نیازهایی از بدن خود پاسخ می دهد؟
۱۱- زیست کره شامل چه مواردی است؟
۱۲- در مورد سطوح سازمان بندی حیات از کوچکترین تا بزرگ ترین، جاهای خالی را پر کنید.
اندامک  ← ………… ←  بافت ها    ←   ………. ← ………← ………….← جمعیت   ←   ………. ← …………. ←  زیست بوم  ←   زیست کره
۱۳- ویژگی های مشترک همه ی سلول ها را نام ببرید.
۱۴- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – ویژگی های سامانه های پیچیده را می توان فقط از طریق مطالعه ی اجزا توضیح داد.
ب – در گذشته بیشتر دانشمندان جانداران را به صورت جزء به جزء بررسی می کردند.
پ – دانشمندان می توانند ژنهای انسان را به گیاهان و باکتریها وارد کنند.
ت – فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جدید امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان فراهم کرده اند.
ث – جانداران در اصل نوعی سیستم پیچیده یا سامانه ی پیچیده اند که اجزای آن با هم ارتباط دارند.
۱۵- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – جانداران میکروسکوپی هم زیست با انسان یعنی …………………………. بر سلامت انسان مؤثر هستند.
ب – به جاندارانی که ژن های افراد گونه های دیگری را در خود جای داده اند، ………………………… می گویند.
پ – روشی که به کمک آن صفات توسط ژنها از یک جاندار به جانداران دیگر منتقل می شود ……………….. نام دارد.
ت – زیست شناسان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سامانه ی زنده …………….. را کنار بگذارند و بیشتر …………… کنند.
۱۶- کدام جمله درست است؟
۱) هر سلول فقط شامل اجزای تشکیل دهنده ی آن است.
۲) هر بافت و اندام در اصل چیزی بیش از مجموع اجزای تشکیل دهنده ی آن به شمار می رود
۱۷- در گذشته برای مشاهده ی سلول، ………………………….
۱) سلول را کشته و سپس رنگ آمیزی کرده و اجزای درون آن را بررسی می کردند
۲) آن را زیر میکروسکوپ قرار می دادند و سلول زنده و اتفاقات درون آن را بررسی می کردند
۱۸- زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که برای درک بهتر سامانه ها، ………………
۱) باید کل نگری کنند تا ارتباط اجزا را کشف کنند
۲) باید جزء به جزء اجزا بررسی شوند
۱۹- چه تعداد از موارد زیر در زیرمجموعه ی موضوعات اخلاق زیستی به شمار می روند؟
تولید جانداران تراژن – حقوق جانوران – ژن درمانی – اطلاعات پزشکی افراد به اطلاعات ژنتیکی افراد
۱)۱             ۲)۲           ۳)۳                   ۴)۵
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۲۰- چرا بررسی کل سیستم از بررسی جزء به جزء یک سیستم مناسب تر است؟
۲۱- هنگام بررسی یک موجود زنده به چه عواملی توجه می شود؟
۲۲- انواع فناوریهای نوین را نام ببرید.
۲۳- درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص کنید.
الف – استخراج سوخت های فسیلی می تواند به جایگزینی آنها کمک کند.
ب- در سال ۲۰۳۰ حدود ۳٫۵ میلیارد نفر دچار گرسنگی و سوء تغذیه خواهند بود.
پ- بیش از۳/۴ نیازهای انرژی حال حاضر جهان از منابع فسیلی تامین می شود.
۲۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – اجتماعات پیچیدهی …………………………. موجود در خاک نقش مهمی در تهیه ی مواد مغذی دارند.
ب- برای بهبود مقاومت گیاهان نسبت به بیماری های گیاهی می توان از ………………………….. استفاده کرد.
پ- میزان خدمات هر بوم سازگان به ……………………………….. آن بستگی دارد.
۲۵- سوخت های فسیلی در اصل منابع …………………………. هستند.
۱) تمام شدنی ۲) تمام نشدنی

۲۶- امروزه با مهندسی ژنتیک می توان ………….
۱) سرعت رشد و کیفیت محصولات کشاورزی را تغییر داد
۲) گیاهان غیرزراعی را به گیاهان زراعی تبدیل کرد
۲۷- چند مورد از موارد زیر، سوخت فسیلی به شمار می روند؟
نفت – گاز – بنزین – گازوئیل – روغن
۱)۱                    ۲)۲                   ۳)۴                          ۴)۵
۲۸- چه تعداد از گزینه های زیر صحیح است؟
الف – برای بهبود مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها می توان از مهندسی ژنتیک استفاده کرد.
ب- امروزه دانشمندان توانسته اند از گیاهان خودرو ژن های دلخواه را استخراج کنند.
ج- در حال حاضر حدود ۱ میلیارد نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند.
د- استخراج سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط زیست می شود.

۱)۱                ۲)۲                     ۳)۳                  ۴)۴
به سؤالات پاسخ کوتاه دهید.
۲۹- چگونه می توان غذای سالم و کافی برای جمعیت در حال رشد انسانی تهیه کرد؟
۳۰- اهمیت پزشکی شخصی چیست؟
۳۱- با توجه به نمودار زیر جاهای خالی را پر کنید.
نور خورشید ← فتوسنتز  ← ………………. مانند  …………….. ← استخراج ← نفت خام گیاهی ← تصفیه ← نفت خام تصفیه شده ← واکنش شیمیایی ← گلسیرین و …………… ←
انرژی برای مصارف مختلف مثل سوفت وسایل نقلیه ← CO2 ←مجددا در فتوسنتز مصرف می شود.

۳۲- چه تعداد از موارد زیر از عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچهی ارومیه به شمار می رود؟
خشکسالی – حفر بی رویهی چاه – بی توجهی به قوانین طبیعت – احداث بزرگراه روی دریاچه – سدسازی در مسیر رودهای منتهی به دریاچه
۱)۱               ۲)۲                  ۳)۳                            ۴)۵
۳۳- اثرات جنگل زدایی را بنویسید.
۳۴- تأثیرات استفاده از سوخت های فسیلی را بنویسید.
۳۵- روشهای مختلفی که امروزه برای کسب انرژی از گیاهان به کار می رود، را نام ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 338
  • 108
  • 1,240
  • 340