هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل ۴ زیست شناسی۱

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

 • در انسان خون خارج شده از بطن چپ بر خلاف بطن راست به سطوح تنفسی منتقل نمی شود.
 • دهلیز راست برخلاف بطن چپ فقط با یک دریچه در ارتبلاط است.
 • ماهیچه های قلبی نیاز های تنفسی و غذایی خود را با رگ های اکلیلی بر طرف می کند.
 • دریچۀ سینی شکل همانند دریچۀ بین دهلیز و بطن راست ، سه قسمتی است.
 • دریچۀ میترال ، از بازگشت خون به بطن جلوگیری می کند.
 • ماهیچۀ قلبی همانند ماهیچۀ صاف ماهیت غیرارادی دارد.
 • ماهیچۀ قلبی دارای سلول هایی با بیش از دو هسته است.
 • اکثر سلولهای قلبی برای شروع تحریک قلبی تخصصی شده اند.
 • بیشترین ضخامت آندوکارد در دیوارهی بطن چپ مشاهده میشود.
 • به طور معمول در یک فرد معمولی در هر ثانیه، قلب بیش از یک ضربان دارد.
 • خون تیره توسط سه سیاهرگ به دهلیز راست وارد می شود.
 • در پایان مرحله ی سیستول دهلیزی، حداکثر میزان خون در هر بطن مشاهده میشود.
 • در مرحله ی سیستول بطنی، مانعی برای ورود خون به دهلیز وجود ندارد.
 • الکترودهای دستگاه الکتروقلب نگاره در نقاط مختلف بدن روی پوست قرار می گیرند.

۲- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 • صدای دوم قلب همزمان با ……………. بطن شنیده می شود.
 • ضخامت دیوارۀ بطن ……. از سایر حفره ها بیشتر بوده و خون به حفرۀ این بطن از طریق دریچۀ …………. وارد می شود.
 • بین دهلیز و بطن راست دریچۀ ……………و بین دهلیز و بطن چپ دریچۀ ………… قرار دارد.
 • ماهیچۀ قلبی ……………. ماهیچۀ اسکلتی ظاهری …………… دارد.
 • در محل اتصال ماهیچه ی دهلیز به ماهیچهی بطن، بافت ………………… وجود دارد.
 • گرهی دوم در دیوارهی ………… بلافاصله در عقب دریچۀ……….. قرار دارد.
 • بافت چربی که عموما قلب را احاطه می کند در ……………. قرار دارد.
 • دریچه های قلبی در قاعده به ………………. قلب متصل هستند.
 • وجود ……………. باعث می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین سلول های ماهیچه ی قلب منتشر شود.
 • حجم خونی که در هر انقباض بطن از هر بطن خارج می شود، ……………….. نام دارد.
 • میانگین برونده قلب افراد بالغ در حالت استراحت حدود …………….. لیتر در دقیقه است.
 • دستگاه ثبت کنندۀ ECG ، ……………. نامیده می شود.
 • در آنفارکتوس قلبی ارتفاع موج QRS …………… می یابد.

۳- بطن چپ خون …………….. را توسط سرخرگ …………. به سرتاسر بدن می فرستد.

۱)تیره – ششی ۲) روشن – آئورت

۴- ماهیچه ی قلبی توسط عروق ……………………. تغذیه می شود.

۱) کرونری ۲) ششی

۵- رگهای اکلیلی ………

۱) با رگهایی که از سرخرگ آئورت منشأ گرفته اند تغذیه می شوند.

۲) پس از رفع نیاز سلول های قلبی به صورت سیاهرگ، به دهلیز چپ متصل می شوند.

۳) اکسیژن زیادی را با خود حمل می کنند.

۴) در سطح پشتی و جلویی قلب با هم یکسان اند.

۶- گرۀ اول در دیواره ی پشتی ……………….. و زیر منفذ ……………………… قرار دارد.

۱) دهلیز چپ – سرخرگ آئورت ۲) دهلیز راست – بزرگ سیاهرگ زبرین

۷- ارتباط بین دو گره توسط ………………………… انجام می شود.

۱) سلول های پیوندی بین گرهی ۲) رشته های بین گرهی ماهیچه ای

۸- شبکۀ هادی قلب …………………

۱) شامل سلول های ماهیچه ای قلبی است که اغلب سلول های قلبی را شامل میشود

۲) شروع کنندهی ضربان قلب است

۳) شامل بافت پیوندی رشته ای و استحکامی اطراف قلب است

۴) در میوکارد دهلیز راست همانند بطن چپ مشاهده نمی شود

۹- ماهیچۀ قلبی ………………………. ماهیچۀ صاف …….

۱) همانند – سیتوپلاسم یکنواخت دارد

۲) همانند – اغلب دارای سلول های یک یا دو هسته ای است

۳) برخلاف – ظاهری مخطط دارد

۴) برخلاف – ماهیت غیرارادی دارد

۱۰- کدام جمله نادرست است؟

۱) ضخیم ترین لایه ی دیوارهی قلب عمدتا از بافت ماهیچه ای است.

۲) بین سلول های ماهیچهی قلبی بافت پیوندی سست وجود دارد.

۳) سلولهای پوشانندهی حفره ی داخلی قلب در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

۴) پیام تحریک قلب از محل اتصال دهلیز به بطن منتشر نمی شود.

۱۱- کدام جمله درست است؟

۱) ارتباط بین گره ها در بافت هادی از طریق بافت پیوندی صورت می گیرد.

۲) تارهای ماهیچه ای، جریان الکتریکی را از گرهی اول به گرهی دوم منتقل می کنند.

۳) گرهی دهلیزی بطنی در عقب دریچهی دولختی قرار دارد.

۴) گرهی سینوسی دهلیزی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ پایینی قرار دارد.

۱۲- کدام گزینه باعث افزایش ارتفاع موج QRS می شود؟

۱) تنگی دریچه ها ۲) آنفارکتوس

۱۳- منحنی ثبت شده در فعالیت قلبی را …………………………………. می نامند.

١) الکتروکاردیوگرام ۲) الکتروکاردیوگرافی

۱۴- چه تعداد از گزینه های زیر، جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «برونده قلب …………………………….)

الف – متناسب با فعالیت بدن تغییر می کند

ب- با حجم ضربهای رابطه ی مستقیم دارد

پ- در بالغین در حال استراحت، ۵ لیتر است

ت- مقدار خونی است که در هر ضربان از بطنها خارج می شود

۱)۱                     ۲)۲                                           ۳)۳                                ۴)۴

۱۵- در هنگام ………..

۱) سیستول بطنی، همه ی دریچه های قلب و رگها باز هستند.

۲) سیستول بطنی، همهی ماهیچه های قلب هم زمان منقبض میشوند.

۳) استراحت عمومی، مانعی برای ورود خون از دهلیز به بطن وجود ندارد.

۴) استراحت عمومی، دریچهی دولختی برخلاف سه لختی باز است

 • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۶- در مسیر گردش خون عمومی جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

بطن ……………← سرخرگ ←سرتاسر بدن ← تبادلات …………… ← سیاهرگ های …………. ← دهلیز ……….

 

۱۷- در مسیر گردش خون کوچک جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

بدن …………← سرخرگ …………..← سرتاسر بدن ← تبادلات …………….←سیاهرگ ……………. ← دهلیز

۱۸- نقش رگهای کرونری در قلب را بنویسید.

علت تصلب شرایین و تأثیر آن چیست؟

علت باز و بسته شدن دریچه های قلبی چیست؟

 • در جدول زیر جاهای خالی را پر کنید.
دریچۀ دولختی دریچه سه لختی دریچۀ سینی ششی دریچۀ سینی آئورتی بطن ها دهلیزها
صدای اول بسته انثباض
صدای دوم

چرا پیام انقباضی دهلیز از طریق میوکارد به بطن منتقل نمی شود؟

ارتباط بین دو گره توسط چه نوع بافتی صورت می گیرد؟

بافت هادی بین دو بطن چه ویژگی هایی دارد؟

تفاوت اصلی انقباض ماهیچه ی اسکلتی و قلبی چیست؟

در صورتی که برونده قلبی فردی ۷ لیتر و حجم ضربه ای ۷۰ میلی لیتر باشد، تعداد ضربان این فرد را در دقیقه محاسبه کنید.

چرا فرایند انقباض قلبی در سطح پوست قابل تشخیص است؟

هر یک از امواج قلبی چه زمانی ثبت می شوند؟ وضعیت حفره های قلبی در هر موج چگونه است؟

صدای اول و دوم قلبی به چه دلیلی است و چه زمانی ثبت می شود؟

اهمیت بررسی منحنی ECG چیست؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب، در زمان ۰٫۴ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب در زمان ۰٫۱ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب در زمان ۰٫۳ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

چه عواملی ممکن است باعث ایجاد صداهای غیرعادی در قلب شود؟

با توجه به شکل

الف – اجزا و بخش های مختلف را نامگذاری کنید.

ب- شروع و خاتمۀ گردش خون عمومی در انسان کدام است؟

پ- شروع و خاتمۀ گردش خون ششی در انسان کدام است؟

ت- رگهایی که به ۲ وارد می شوند، چه نام دارند و حاوی چه خونی (روشن یا تیره) هستند؟

ث- ضخامت دیوارهی کدام بخش از سایرین بیشتر است و علت این ویژگی چیست؟

ج- بین ۱ و ۲ چه دریچه ای قرار دارد و در چه جهتی باز می شود؟

چ- بین ۷ و ۸ چه دریچه ای قرار دارد و در چه جهتی باز می شود؟

ح- کدام بخش ها خون تیره و کدام بخش ها خون روشن دارند؟

شکل روبرو دریچه های قلب را نشان می دهد .با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف- نام هر بخش را بنویسید.

ب- به ترتیب ۱ و ۴ به چه سمتی باز می شوند؟

پ- کدام دریچه ها با خون روشن در تماس هستند؟

ت- نقش ۲ چیست؟

 

 

 

با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- نوع بافت اصلی کدام، با سایرین متفاوت است؟

۱)۱                                ۲)۴                ۳)۵                                  ۴)۶

پ- فضای بین سلولی در کدام، از سایرین کمتر است؟

۱)۱ ۲)۲ ۳)۵ ۴)۶

با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب)شروع کنندۀ تکانه های قلبی از کدام بخش است؟

 

 

 

در ساختار دریچه های قلب چه بافت هایی وجود دارد؟

لایه های قلب را از خارج به داخل به ترتیب نام ببرید.

با توجه به شکل، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف – فعالیت گره ضربان ساز قلب در چه زمانی انجام می شود؟

ب- در محدوده ی ۲ چه اتفاقی رخ می دهد؟

پ- انتشار پیام در بطنها در چه بازهای رخ می دهد؟

ت- در کدام بازه ی زمانی دریچه های سینی باز هستند؟

ث- صدای اول و صدای دوم در چه محدوده ای شنیده می شوند؟

ج- بیشترین و کمترین مقدار خون در بطنها و دهلیزها در چه محدوده ای است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
 • 0
 • 323
 • 104
 • 1,240
 • 340