هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل ۳ زیست شناسی۱

 

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – همه ی جانوران برای دریافت اکسیژن نفس می کشند.

ب- ارسطو معتقد بود هوا مخلوطی از چند نوع گاز است.

پ- کاهش O2 خطرناک تر از افزایش CO2 است.

ت- درک ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون اهمیت فرایند تنفس را آشکارتر کرد.

ث- انرژی فرایندهای سلولی مستقیما از مواد غذایی تأمین می شود.

ج- در واکنش تنفس یاختهای ATP مصرف می شود.

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – انرژی مواد غذایی مانند گلوکز به انرژی نهفته در …………………………….. تبدیل می شود.

ب- CO اگر افزایش یابد با آب واکنش داده و ………………………………. تولید کرده و pH را ………………………. میدهد.

پ- بسیاری از فرایندهای یاخته ای را ………………………………. انجام میدهند.

ت- در اثر دمیدن به ظرف حاوی برم تیمول بلو و آب آهک به ترتیب محلولها به رنگ ……………. و ……………… در می آیند.

٣- کدام یک برای سلول خطرناک تر است؟

۱) افزایش کربن دی اکسید                                                                  ۲) کاهش اکسیژن

۴- چه تعداد از موارد زیر در واکنش تنفس سلولی مصرف می شود؟

    گلوکز – آب – ATP – فسفات – اکسیژن

۱ ) ۲                                                   ۲) ۳                                           ۳)۴                                                ۴)۵

۵- چه تعداد از موارد زیر در واکنش تنفس سلولی تولید می شود؟

ATP – آب – فسفات – گلوکز – اکسیژن – کربن دی اکسید

۱ ) ۲                                                   ۲) ۳                                           ۳)۴                                                ۴)۵

 

۶- کدام مورد مستقیما باعث تغییر ساختار پروتئین ها می شود؟

۳) تغییرات pH ۲) افزایش CO۲ ۱) کاهش اکسیژن

۴) افزایش اکسیژن و به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۷- چگونه از مواد مغذی انرژی لازم برای فرایندهای یاختهای تأمین می شود؟

۸- چرا افزایش کربن دی اکسید برای یاخته ها زیانبار است؟

۹- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – نای در انتهای خود دو شاخه شده و نایژک های اصلی را پدید می آورد.

ب – آخرین انشعابات نایژک در بخش هادی، کیسه های حبابکی نام دارند.

پ- مخاط مژکدار در نایژک انتهایی به پایان می رسد.

ت- در همه ی نوزادان که زود متولد می شوند عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده و به زحمت نفس می کشند.

ث- اطراف هر حبابک را یک مویرگ احاطه کرده است.

ج – پاکسازی هوا از ناخالصی ها، وظیفه ی بخش مبادله ای دستگاه تنفس است.

ج- سرتاسر بخش هادی دستگاه تنفس دارای مخاط مژکدار است.

ح- مژک ها ناخالصی های هوا را به دام می اندازند.

خ- حنجره در جلوی مری قرار دارد. د- قطر مجرای نای قابل تغییر است.

ذ- نایژک مبادلهای درون حبابک ها قرار دارد.

۱۰- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – ……………………………… وظیفه ی مرطوب کردن هوا را به عهده دارد,

ب برای این که گازهای تنفسی بتوانند بین ششها و خون مبادله شوند باید …………………………. باشند.

پ- گرم کردن هوای ورودی، وظیفه ی ………………………….. است.

ت- حنجره در ابتدای ………………………………… قرار دارد و دیواره ی آن …………………………. است.

ث- در حبابک ها ……………………………….. وظیفه ی مشابه مخاط مژکدار، بر عهده دارند.

ج- از بینی تا ……………………………….. به بخش هادی تعلق دارد.

ج- درپوشی به نام ……………………….. مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می شود

ح- انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد ……………… نام دارد

خ- نایژک مبادله ای در انتهای خود به ساختاری شبیه خوشه ی انگور به نام …………………………… ختم می شود.

د- دیواره ی حبابک ها از بافت پوششی ………………………….. تشکیل شده که با مویرگ می تواند غشای پایه ی مشترک داشته باشد.

۱۱- ناخالصی های هوا توسط …………………………….. به دام می افتند.

۱) ترشحات مخاطی                                                                             ۲) سلول های مژکدار

۱۲- مخاط مژک دار در ……………………………. به پایان می رسد.

۱) نایژک انتهایی                                                                                  ۲) نایژک مبادله ای

 

۱۳- شبکه ی رگهای بینی به سطح ……………………………. آن نزدیک هستند.

۱) درونی                                                                                                                 ۲) بیرونی

 

۱۴- در دیواره ی نای یاخته ها ……………….. هستند.

۱) استوانه ای                                                  ۲) سنگفرشی

 

۱۵- اعصاب دیوارهی نای در لایه ی ………………… قرار دارند.

۱) مخاط                                   ۲) زیرمخاط                     ۳) غضروفی – ماهیچه ای                            ۴) پیوندی

۱۶- غدد ترشحی دیوارۀ  نای در کدام لایه قرار دارند؟

۱)مخاط              ۲) زیرمخاط                      ۳) غضروفی                                  ۴) ماهیچه ای

  • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۷- وظایف مجاری تنفسی را بنویسید. (سه مورد)

۱۸- ترشحات مخاطی و ناخالصی های به دام افتاده در آن سرانجام چه می شوند؟

۱۹- وظایف حنجره در تنفس چیست؟ (دو مورد) ۲۰- کدام قسمت نای غضروف ندارد؟ چرا؟

۲۱- لایه های دیوارهی نای را به ترتیب از درون به بیرون بنویسید.

۲۲- مزیت غضروف نداشتن نایژک ها چیست؟

۲۳- آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی و بخش مبادله ای چیست؟

۲۴- عامل محدود کننده و تسهیل کننده ی انبساط کیسه های حبابکی چیست؟

۲۵- انواع سلول های دیوارهی حبابک ها را نام ببرید.

۲۶- با توجه به شکل

الف – این شکل مربوط به چه بخشی از بدن است؟

ب- هر یک از بخش ها را نام ببرید.

پ- در کدام یک تارهای ماهیچه ای مشاهده می شود؟

ت- کدام موارد بافت پیوندی به شمار می روند؟

ث- نقش ۴ و ۷ چیست؟

۲۷- با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- نقش کدام یک بیگانه خواری است؟

۱)۵                                                               ۲)۳

پ- کدام یک از پلی ساکارید چسبناک و پروتئین رشته ای تشکیل شده است؟

۱) ۱۰                                                        ۲)۱۴

ت- در کدام یک فسفولیپید غشای زیستی یافت نمی شود؟

۱)۲                                 ۲)۳                                    ۳)۴                              ۴)۱۰

۲۸- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – در دمای بدن گازهای تنفسی به مقدار کم در خوناب حل می شوند.

ب- هر گروه هم یک مولکول آهن دارد که به طور برگشت پذیر به یک اتم اکسیژن متصل است.

پ- غلظت اکسیژن در اطراف هموگلوبین مشخص می کند که به آن متصل یا از آن جدا شود.

ت – مونواکسید کربن به همان شدت و سرعت که به هموگلوبین متصل می شود از آن جدا می شود.

ث- گویچۀ قرمز حدود ۹۷ ٪ از اکسیژن و ۹۳ ٪ از کربن دی اکسید را جابه جا می کند.

۲۹- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – تنها ……….. درصد O2 و …….. از CO2 به صورت محلول در خوناب حل می شوند.

ب- هموگلوبین پروتئینی است که از ……….. رشته ی پلی پپتیدی تشکیل شده است و هر رشته به یک گروه غیر پروتئینی به نام ………………. متصل است.

پ- هموگلوبین …………. درصد اکسیژن و ……………… درصد کربن دی اکسید را حمل می کند. ت- آنزیم …………….. در گویچه ی قرمز کربن دی اکسید را با ……………. ترکیب کرده و کربنیک اسید ایجاد می کند.

ث- کربنیک اسید بلافاصله بعد از تشکیل به ……….. و …………. تبدیل می شود.

ج- بیشترین میزان کربن دی اکسید که ………. درصد آن است به صورت ………. توسط گویچۀ قرمز جابه جا می شود.

۳۰- هر مولکول هموگلوبین توانایی حمل چند اتم اکسیژن را دارد؟

۱)۴ ۲)۸

۳۱- پیوستن و جداشدن کربن دی اکسید و اکسیژن به هموگلوبین تابع چه چیزی است؟

۱) غلظت گازها ۲) دمای خون

۳۲- در حالت طبیعی هموگلوبین بیشترین سهم را در حمل کدام گاز دارد؟

۱) کربن دی اکسید ۲) اکسیژن

۳) مونواکسید کربن ۴)هیدروژن

به سؤالات پاسخ کوتاه دهید.

ماده A چه نام دارد و درکجا تولید می شود؟

(A) Co2+H2o H++HCo3

در تنفس عمیق،تعداد حرکات تنفس، حجم هوای جاری و حجم هوای مرده چگونه خواهند شد.

۶- در بیماری کم خونی کدام کم می شود.چرا؟

الف-O2 محلول در پلاسما ب-میزان ترکیبCo2 با آب

۷-در هر زنجیره پلی پپتیدی هموگلوبین چند گروه هم و چند آهن دیده می شود؟

۸- عامل اتصال اکسیژن به هموگلوبین چیست؟

۹- در دم عمیق و بازدم عمیق وضعیت عضلات دیافراگم و شکمی چگونه خواهد بود؟

۱۰- برای تنفس پوستی چه سازشهایی در بدن جانداران بوجودآمده است؟

۱۴- در کدام یک از موجودات زیر دستگاه تنفس و گردش خون همکاری ندارند؟

الف- ماهی ها ب-غازهای وحشی ج- کرم خاکی د-ملخ

۱۵- چرا بعضی از نوزادان زودرس به سختی نفس می کشند؟

کاهش تولید سورفاکتانت در اواخر دوره ………باعث ………..کشش سطحی مایع پوشاننده سطح داخلی کیسه های هوایی می شود؟

الف – جوانی – کاهش ب – جنینی – افزایش ج – جنینی- کاهش د – جوانی – افزایش

۱۶- تعداد حرکات تنفسی در یک فرد ۱۰ با در دقیقه است حجم تنفسی این فرد چقدر است؟ محاسبه کنید؟

۱۷-چرا پس از هربازدم عمیق ششها بسته نمی شوند؟

۱۸-در هنگام دم وضعیت دنده ها،جناغ و پرده دیافراگم و عضلات بین دنده ای چگونه است؟

۱۹- در هنگام بازدم وضعیت دنده ها،جناغ و پرده دیافراگم و عضلات بین دنده ای چگونه است؟

۲۰-در چه صورت شش ها از کار می افتند؟ توضیح دهید.

۲۱-علت مرگ افراد دراثر گازگرفتگی چیست؟

۲۳- فایده مجاری تنفسی چیست؟

۲۵- ۱۰۰ مولکول هموگلوبین چندمولکول اکسیژن می تواند با خود حمل کنند در صورتی که می دانیم هر مولکول هموگلوبین ۹۷ درصد توان خود اکسیژن می گیرد؟

۲۶- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد هوای بازدمی Co2 است؟

 

۳۳- هموگلوبین شامل چه بخش هایی است؟

۳۴- کربنیک اسید به چه موادی تجزیه میشود و سرنوشت هر کدام چیست؟

۳۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – شش سمت راست از شش سمت چپ کوچک تر است.

ب- بافت پیوندی عامل ایجاد ساختار اسفنج گونه ی ششها است

پ – دیافراگم در هنگام استراحت حالت مسطح دارد،

ت- دم همانند بازدم فرایندی غیرفعال است

ث- انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی باعث می شود دنده ها به جلو جابه جا شوند،

ج- شش مجموعه ای از لوله های منشعب و کیسه های حبابکی و رگها است که توسط بافت پیوندی احاطه شده است،

۳۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – بیشتر حجم شش ها را …………… به خود اختصاص داده اند و ساختار ………… را به شش ها می دهند.

ب- هر یک از ششها توسط پردهای …….. به نام ………….. احاطه شده است،

پ- پردۀ جنب شش ها را به ………… متصل می کند،

ت- هنگامی که قفسه ی سینه منبسط می شود ششها ……. شده و فشار هوای درون ششها ، ………….، ما داده می شود،

ث- در دم عمیق ………………. به افزایش حجم قفسه ی سینه کمک می کنند.

۳۷- …………………………… بیشترین حجم شش ها را به خود اختصاص می دهد.

۱) بافت پیوندی ۲) کیسه های حبابکی

۳۸- برای کاهش حجم قفسه ی سینه ………….. باید منقبض شود.

۱) ماهیچه های بین دنده ای داخلی ۲) دیافراگم

۳۹- در عمل بازدم عمیق کدام موارد منقبض میشوند؟

۱) ماهیچه های بین دندهای خارجی – دیافراگم

۲) ماهیچه های بین دنده ای داخلی – دیافراگم

۳) ماهیچه های بین دندهای داخلی – ماهیچه های شکمی

۴) ماهیچه های بین دندهای خارجی – ماهیچه های شکمی

۴۰- دم …………………… بازدم عملی …………………… است.

۱) همانند – فعال                   ۲) همانند – غیرفعال                          ۳) بر خلاف – فعال                         ۴) بر خلاف – غیرفعال

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۴۱- ویژگی مهم شش ها را که در فرایند تنفس مؤثر است نام برده و توضیح دهید

۴۲- ماهیچه های مؤثر در فرایند دم را نام ببرید.

۴۳- عوامل مؤثر در فرایند بازدم را نام ببرید.

۴۴- با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- جنس کدام دو مورد، بافت پیوندی است؟

۱) ۴ و ۶

۲)۹ و۷

۳) ۲ و ۸

۴)۱ و ۶

پ- جنس کدام دو مورد بافت ماهیچه ای است؟

۱)۸ و ۹

۲) ۱ و۲

ت- ساختار بافتی کدام یک با سایرین متفاوت است؟

۱)۱                                ۲)۲                       ۳)۶ ۴)۸

ث- ………………………. نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی دارد و انقباض …………….موجب حرکت جناغ به سمت جلو می شود.

۱)۱ و ۶                                                                        ۲) ۲ و ۱

۴۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف- مقدار هوایی که به ششها وارد یا از آنها خارج می شود ثابت است.

ب- ظرفیتهای تنفسی را با دستگاه دم سنج اندازه می گیرند.

پ- ظرفیت حیاتی در اصل مجموع حجم هوای جاری و حجم ذخیره ی دمی است.

ت- بعد از یک دم عمیق، هوایی که در شش وجود دارد شامل ذخیره ی دمی، هوای جاری، ذخیرهی بازدمی و حجم باقی مانده است

ث- ظرفیت تنفسی مجموع دو یا چند حجم تنفسی است.

۴۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – تعداد تنفس در دقیقه را می توان از تقسیم ………….. بر ………… به دست آورد.

ب- مقدار حجم های تنفسی در یک فرد سالم به …………. و …………….. او بستگی دارد.

پ- حجم هوای مرده ……………….. است.

ت – حجم باقی مانده تنها در محاسبه ی ……………. به کار می رود.

ث – حجم های تنفسی را با …………… اندازه می گیرند و نموداری به نام ………..رسم می کنند.

ج- بعد از یک دم عادی هوایی که طی بازدم عمیق خارج می شود شامل ……… و …. در است، ج- بعد از یک دم عادی طی دم عمیق هوای …………… وارد دستگاه تنفس می شود.

۴۷- اگر طی دم عمیق در یک شخص سالم ۲۴۰۰ میلی لیتر هوا وارد شش شود، هوای مرده و ذخیرهی دهی به ترتیب ……………… و ……… است.

۱)۱۵۰ – ۱۲۰۰                          ۲)۱۵۰ – ۱۹۰۰                       ۳) ۸۰۰- ۱۲۰۰                              ۴)۸۰۰ – ۱۹۰۰

۴۸- حجم کدام یک از هواهای زیر از بقیه کم تر است؟

۱) هوای مرده ۲) هوای باقی مانده ۳) هوای جاری ۴) هوای ذخیره در باردم

  • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۴۹ – اهمیت حجم هوای باقیمانده چیست؟ (۲ مورد)

۵۰- با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف – در هر بخش نام حجمها و ظرفیت های تنفسی را بنویسید.

ب – کدام قسمت باعث میشود حبابک ها همواره باز بمانند؟

پ – در صورت دم عمیق، حجم هایی که در ریه ها وجود دارد شامل کدام موارد می شود؟

۵۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – پرده های صوتی توسط هوای دمی به ارتعاش در می آیند.

ب- پیام مرکز تنفس توسط یاخته های عصبی حسی به ماهیچه های دمی ارسال میشود.

پ- ماهیچه های صاف دیواره ی نای و نایژه در تنظیم تنفس نقش دارند.

ت- اکسیژن تنها در صورت افت شدید به عنوان محرک مهم تر تنفس عمل می کند.

ث- دم با انقباض ماهیچه ی دیافراگم و بین دندهای خارجی آغاز می شود.

ج- بعد از عمل دم، بازدم نیز به صورت فعال انجام می گیرد.

چ- پل مغزی با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، دم را خاتمه می دهد.

ح- نیاز بدن به دفع کربن دی اکسید برای نفس کشیدن اهمیت کمتری نسبت به نیاز یاخته ها به اکسیژن دارد.

۵۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – پرده های صوتی حاصل چین خوردگی ……………… به سمت داخل هستند و در …………. قرار دارند.

ب- واژه سازی به وسیله ی …………………… و ……………….. صورت می گیرد.

پ- حضور ذرات خارجی در ………. باعث واکنش سرفه یا عطسه می شود.

افزایش کربن دی اکسید خون با اثر بر مرکز تنفس ………… آهنگ تنفس را ………… می دهد. ث- انقباض ماهیچه های تنفسی توسط دستوری که از یاخته های ……………… به آنها می رسد، کنترل می شود و مرکز صادر کننده ی این دستور در …………، قرار دارد.

ج- مرکز تنفس در ……………… مدت زمان دم را تنظیم می کند.

چ- ………………. کربن دی اکسید و …………… اکسیژن خون در تنظیم تنفس مؤثر هستند.

ح- ……………… در صورت افت شدید و رسیدن به حد خطرناک، به عنوان محرک مهم تر تنفس عمل می کند.

۵۳- در افراد سیگاری ………………………… از بین می رود.

۱) یاخته های مژکدار مخاط تنفسی                                                      ۲) یاخته های سنگفرشی سادهی مویرگها

۵۴- اگر شش ها بیش از حد پر شوند …………

۱) ماهیچه ی دیافراگم منقبض میشود.

۲) ماهیچه های بین دندهای خارجی استراحت می کنند.

(۳) ماهیچه های صاف دیوارهی نایژه و نایژک ها کشیده میشوند.

۴) ماهیچه های بین دندهای داخلی استراحت می کنند.

۵۵- دم با ………………………………. آغاز می شود.

(۱) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – استراحت دیافراگم

۲) استراحت ماهیچه های بین دندهای خارجی – انقباض دیافرایی

(۳) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – انقباض دیافراگم

۴) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – استراحت دیافراگم

۵۶- مرکز تنفس در ………………………. که در ………………………… قرار دارد، مدت زمان دم را تنظیم می کند.

۱) بصل النخاع – بالای پل مغزی

۲) بصل النخاع – پایین پل مغزی

۳) پل مغزی – بالای بصل النخاع

۴) پل مغزی – پایین بصل النخاع

  • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۵۷- کاهش اکسیژن خون چگونه در تنظیم تنفس نقش دارد؟

۵۸- ششها چگونه باعث تنظیم تنفس می شوند؟

۵۹- با توجه به شکل :

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- جاهای خالی در شکل را پر کنید.

 

 

,۶- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف- در کرم پهن و هیدر آب شیرین گازها به طور مستقیم بین یاخته ها و محیط تبادل می شوند.

ب- نایدیس ها از طریق منافذ تنفسی سطح بدن به خارج باز شده و همواره ساختاری جهت بستن منافذ دارند.

پ- در حشرات، ارتباطی بین دستگاه گردش مواد و تنفس برای انتقال گازهای تنفسی وجود ندارد.

ت- در لاک پشت آبی همانند کرم خاکی و برخلاف مارهای آبی تنفس پوستی صورت می گیرد.

ث – اغلب مهره داران ششدار همچون سمندرهای شش دار می توانند از طریق پوست نیز نفس بکشند.

ج- لارو برخی از ماهیان و دوزیستان دارای آبشش خارجی بیرون زده از سطح بدن هستند.

چ – ماهیان بالغ برخلاف لارو برخی از ماهیان، دارای آبشش های داخلی اند.

ح- در قورباغه برخلاف پرنده، مکانیسم فشار مثبت، هوا را به ششها هدایت می شود.

خ- قورباغه به کمک عضلات قفسه ی سینه و حلق با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به شش ها می راند.

د- در پرندگان، کیسه های هوادار در تمام حفرهی بدنی، دو طرف گردن و استخوان های بازو وجود دارند.

۶۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – …………………. در اصل لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین پوشیده شده اند.

ب- انشعابات پایانی نایدیس که در کنار تمام یاخته ها قرار دارد ………………. بوده و …………..

پ- تنفس به کمک نایدیس در …………… مانند ………………. و ………………….. مشاهده میشود.

ت- در دوزیستان بیشتر تبادلات گازی از طریق ……………………………. صورت می گیرد.

ث- ……………………. ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی در بین مهره داران است.

ج- ………………… پوست دوزیستان را مرطوب نگه می دارد و به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند.

چ – پرندگان و ………………………… و بیشتر ……………………… فشار منفی را برای سازوکار تنفسی دارند.

۶۲- با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید.

الف – این شکل مربوط به چه جانداری است؟

۱) حشرات                                                                ۲)کرم خاکی

ب- نقش مویرگها در تبادلات گازهای تنفسی چیست؟

پ – منافذ تنفسی به کجا منتهی می شوند؟

۱) سلولها                                               ۲) رگ خونی

 

نوع تنفس را در موجودات زیر بنویسید.

الف)کرم خاکی                           ب)ماهی                   ج)زنبورعسل

راندمان استفاده از واحد حجم هوا در پرندگان بیشتر است یا پستانداران ؟چرا؟

در مورد دستگاه تنفسی حشرات کدام گزینه صحیح است؟

الف- منفذ دم و بازدم جداوهمیشه بازند ب- منفذ دم وبازدم یکی است و همیشه بازند

هنگام حرکت دنده ها به سمت بالا و بیرون،جناغ و دیافراگم به ترتیب به کدام سمت کشیده خواهند شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 325
  • 105
  • 1,240
  • 340