هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل ۲ زیست شناسی۱

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – برخی سلول ها برای جذب آمینواسیدها از روش آندوسیتوز استفاده می کنند.
ب- فرایندی که طی آن مواد برخلاف شیب غلظت از عرض غشا عبور می کنند، انتشار تسهیل شده نام دارد.
پ- طی عمل اگزوسیتوز مساحت غشای سلول افزایش می یابد.
ت – مولکولها و یون ها به دلیل وجود انرژی جنبشی اغلب در حال حرکت اند
۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – هر چه اختلاف آب در دو سمت غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بستر می شود.
ب- درون سلول باکتری فرایند اسمز رخ می دهد
پ- مولکول های پروتئینی طی فرایند انویی وارد سلول می شوند.
٣- سلول های بدن انسان به شکل ……………………….، سازمان یافته اند. .
۱)بافت                                                              ۲) اندام
۴- در بخش لیپیدی غشا، مولکولهای ……………………… یافت می شوند.
۱) کلسترول                                                   ۲) پروتئین

۵- به …………………………………. پروتئین های غشا، مولکولهای …………………………. متصل می شود.
۱) اغلب – کربوهیدرات                                             ۲) برخی از – کربوهیدرات
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۶- محیط داخلی را تعریف کنید.
۷- اهمیت غذاخوردن چیست؟
۸- کلمات ستون «الف» و «ب» را به هم مرتبط کنید (جابه جایی مواد از عرض غشا را در نظر بگیرید.
(الف)                                                                         (ب)
پروتئین                                                                        ۱- اسمز
CO2                                                                           انتشار

آب                                                                          ۳- انتشار تسهیل شده

O2                                                                        آندوسیتوز

سدیم                                                                                 ۵- اتقال فعال از طریق پکپ

کلسترول

ویتامین A

۹- فرایند اسمز را تعریف کنید.
۱۰- فشار اسمزی را تعریف کنید.
۱۱- انرژی لازم برای انتقال فعال از کجا کسب می شود؟
۱۲- فرایند اگزوسیتوز و آندوسیتوز برای جابه جایی چه موادی کاربرد دارد؟
۱۳- با توجه به شکل مقابل
الف – نام هر یک از اجزا را بنویسید.
ب- نقش هر یک را بنویسید.

۲۷- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف- در لایه ی ماهیچه ای لولهی گوارش، ماهیچهی حلقوی نسبت به ماهیچۀ طولی خارجی تر است.
ب- در لولۀ گوارش انسان بافت پوششی در میان دو بافت پیوندی قرار دارد.
پ- صفاق، پرده ای از جنس بافت پیوندی است که اندامهای حفرۀ شکم را از خارج به هم وصل می کند.
ت- در سرتاسر مسیر لوله ی گوارش، ماهیچۀ صاف مشاهده میشود.
ث- در لایه ی مخاطی در انسان، بافت پوششی و بافت پیوندی سست مشاهده می شود.
۲۸- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – نورون های (یاخته های عصبی مستقر در لایه ی ماهیچه ای و ………………… فعالیت لولۀ گوارش را تنظیم می کنند.
ب- در انتهای مخرج دو اسفنکتر (بنداره) ماهیچه ای به ترتیب از داخل به خارج از نوع ماهیچۀ ……………………. و ……………… وجود دارد.
پ- لایه ی بیرونی لولۀگوارش از جنس بافت …………………………… بوده که در ساختار آن بافت های چربی و …………………………… نیز دیده میشود.
۲۹- حرکات کرمی شکل ………………………………. حرکات قطعه قطعه کننده نقش مخلوط کنندگی دارند.
۱) همانند                                ۲) برخلاف
۳۰- در هنگام ………………………………. حرکات کرمی شکل به طور معکوس در لوله گوارش رخ میدهد.
۱) بلع                                  ۲) استفراغ
۳۱- چه تعداد از گزینه های زیر دربارۀ لوله ی گوارش درست است؟
الف – لولۀ گوارش به ترتیب از خارج به داخل شامل لایه های بیرونی، ماهیچه ای، زیرمخاطی و مخاطی است.
ب- اسفنکترهای انتهای حلق و انتهای مری همیشه بسته اند و از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری می کنند.
پ- لایه ی ماهیچه ای در دهان و حلق و اسفنکتر خروجی مخرج از نوع مخطط است.
ت- در لایه ی زیرمخاطی رگهای خونی فراوان و شبکه ای از نورونها مشاهده میشود.

۱)۱                               ۲)۲                         ۳)۳                  ۴)۴
۳۲- حرکات قطعه قطعه کننده ………………..
۱) فقط توسط ماهیچه های طولی صورت می گیرد
۲) در سرتاسر لوله ی گوارش با شدت یکنواخت مشاهده می شود
۳) باعث افزایش سطح تماس محتویات لوله با مخاط می شود ی به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۴) در افراد، درد خفیفی را همواره ایجاد می کند
۳۳- چند نوع گوارش در لوله ی گوارش رخ می دهد؟
۳۴- اسفنکترهای ماهیچه ای در لوله گوارش:
الف – چه نقشی دارند؟
ب- از چه نوع ماهیچه ای هستند؟
۳۵- لایه های لوله ی گوارش از خارج به داخل را به ترتیب بنویسید.
۳۶- ساختار ماهیچه در لوله ی گوارش چگونه است؟ ۳۷
– نقش لایه ی زیرمخاطی در لولهی گوارش چیست؟
۳۸- اجزای تشکیل دهنده ی لایه ی زیرمخاطی را بنویسید.
۳۹- انواع حرکت در لولهی گوارش را نام ببرید.
۴۰- مراحل حرکت کرمی شکل را بنویسید.
۴۱- مراحل حرکات قطعه قطعه کننده را بنویسید.
۴۲-
۴۳- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – هنگام بلع، اپی گلوت برخلاف حنجره به سمت پایین حرکت می کند.
ب – جاذبه ی زمین تأثیری در حرکت غذا ندارد.
پ- اگر انقباض اسفنکتر پایین مری بیش از حد باشد، فرد دچار ریفلاکس می شود.
ت- لیزوزیم آنزیم درون سلولی بوده که باکتری های وارد شده به دهان را تخریب می کند.
۴۴ – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – بزاق ترکیبی از آب و یون هایی مثل بی کربنات و ترکیباتی گلیکوپروتئینی به نام ……………………….. است.
ب- اسفنکتر ابتدای مری در فاصله ی بین بلعها …………………………… شده و از ورود هوا به مری جلوگیری می کند.
پ- اگر انقباض اسفنکتر انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار …………………….. میشود.
۴۵- کدام ماده ی موجود در بزاق نقش آنزیمی ندارد؟
۱) موسین                                   ۲) لیزوزیم

۴۶- کدام ماده به گوارش نشاسته در دهان کمک می کند؟
۱) لیزوزیم                                     ۲) آمیلاز
۴۷- در هنگام بلع، جهت حرکت کدام گزینه برخلاف دیگر گزینه ها است؟
۱)زبان                    ۲) زبان کوچک          ۳)اپی کلوت               ۴)حنجره

۴۸- در مایع بزاق کدام یک یافت نمی شود؟
۱) بی کربنات                    ۲) موسین                                 ۳)لیزوزیم               ۴)آمیلاز
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۴۹- در گوارش مکانیکی در دهان چه عواملی نقش دارند؟
۵۰- اهمیت آسیاب کردن غذا در دهان چیست؟
۵۱- ترکیبات بزاق را بنویسید.

۵۲- دو نوع پروتئین موجود در بزاق را نام ببرید.
۵۳-
۵۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – گوارش مکانیکی غذا در معده در اثر مواد موجود در شیرهی معده و حرکات معده انجام می شود.
ب- تخریب برخی سلول های جدار معده در ایجاد بیماری کم خونی مؤثر هستند.
پ- پپسینوژن نوعی آنزیم است که در هیدرولیز پروتئین نقش دارد.
ت- در ترشحات معده، بی کربنات یافت میشود.
۵۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – مخاط معده، یک لایه سلول ………… دارد که در بافت ……………. فرو می رود و ………………. را پدید می آورد.
ب- پروتئازهای معده را به طور کلی …………………… می نامند که توسط سلولهای ……………………. ساخته میشوند.

۵۷- در معده چین خوردگیهایی وجود دارد که با پرشدن معده ……………………….
۱) باز شده و غذای بلعیده شده را برای انجام گوارش انبار می کند
۲) جمع شده و غذا را در معرض شیرهای گوارشی قرار می دهد
۵۸- HCl توسط سلول های ………………………. در معده تولید و ترشح می شود.
۱) اصلی
۲) کناری
۵۹- سلولهای اصلی.
۱) برخلاف سلول های کناری در تولید فاکتور داخلی معده نقش ندارند
۲) پروتئازهای فعال معده به نام پپسینوژن را تولید می کنند
۳) در سرتاسر لولهی گوارش به تولید و ترشح آنزیمهای پروتئاز می پردازند
۴) سلول های درون ریزی هستند که ترشحات خود را به درون خون می ریزند
۶۰- چه تعداد از گزینه های زیر جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «مادۀ مخاطی …
الف – در سرتاسر لولۀگوارش تولید و ترشح می شود
ب- در تسهیل حرکت غذا نقش مؤثری دارد
پ- بسیار چسبنده بوده و همچون ژله ای مخاط معده را می پوشاند
ت – در اثر هیجان ها، سیگار کشیدن و عوامل عصبی، آسیب پذیر می شود
۱)۱           ۲)۲                 ۳)۳        ۴)۴
۶۷- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – کیموس پس از تشکیل در معده به سرعت وارد روده ی باریک می شود.
ب- آنزیم های لیپاز موجود در ترکیبات صفرا به گوارش لیپیدهای دوازدهه کمک می کند.
پ- اغلب پروتئازهای پانکراس به صورت فعال وارد لولهی گوارش می شوند.
ت- پیلور همانند کیسه ی صفرا در سمتی از لوله ی گوارش قرار دارد که روده ی باریک از آنجا آغاز میشود.
۶۸- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – نخستین گام در گوارش چربیها تبدیل آنها به ………………………. است تا آنزیم ……………….. بتواند بر آن اثر کند.
ب- چربی غذا در دمای بدن …………. می شود در حالی که لیپاز معده در آب …………………. است.
پ- ………………….. پس از فعال شدن در روده ی باریک، پروتئازهای دیگر را فعال می کند.
ت- پپسین در pH …………………. گوارش …………………. را آغاز می کند.
۶۹- قسمت ابتدایی روده ی باریک ……………….. نام دارد.
۱)داوازده                                      ۲)پیلور
۷۰- نتیجه ی حرکات کرمی شکل و قطعه قطعه کننده ی روده ی باریک ………………………… است.
) ایجاد کیموس اسیدی .                              ۲) مخلوط کردن کیموس با شیره های گوارشی
۷۱- چه تعداد از موارد زیر در صفرا مشاهده می شود؟
نمک – بی کربنات – لسیتین – فسفولیپید – لیپاز – تریپسین،
۱)۱                               ۲) ۳                      ۳)۴                         ۴)۶
۷۲- عملکرد کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان نشده است؟
۱) صفرا  ←  هیدرولیز چربیها
۲) صفرا   ← دفع کلسترول
۳) تریپسین    ←   هیدرولیز پروتئینها
۴) سلول های روده ی باریک   ←     ترشح بی کربنات
۷۳- سنگ کیسه ی صفرا ……………………………….
۱) در اثر رسوب بیلی روبین در کیسه ی صفرا حاصل میشود
۲) مجاری جابه جایی صفرا در دوازدهه را مسدود می کند
۳) بیلی روبین را در خون افزایش داده و در دوازدهه کاهش میدهد
۴) در اثر رسوب چربی در مجاری و کیسه ی صفرا رخ میدهد و به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۷۴- از وظایف صفرا به سه مورد اشاره کنید.
۷۵- علت ایجاد یرقان چیست؟
۷۶- محل استقرار پانکراس کجا است؟
۷۷- تأثیر آمیلاز بر نشاسته و تأثیر پپسین بر پروتئین غذا را بنویسید.
۷۸- آندوسکوپی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟
۷۹- اجزای تشکیل دهندهی تری گلیسریدها را بنویسید.
۸۰- چربیها برای گوارش، ابتدا باید به چه صورتی دربیایند تا گوارش مناسب تری داشته باشند؟
۸۱- در ریزشدن چربی ها چه عواملی نقش دارند؟
۸۲- مهم ترین نقش در گوارش چربیها بر عهده ی چه عاملی است؟
۸۳- تأثیر املاح صفراوی و لسیتین در گوارش چربی ها چیست؟
۸۴-
۸۵- با توجه به شکل
الف – نام هر بخش را بنویسید.
ب- ماهیت کدام یک از موارد زیر با سایرین متفاوت است؟

۸۶- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – جذب مواد در بدن انسان صرفا در روده ی باریک انجام میشود.
ب- در لایه ی مخاطی روده، سلولهای ماهیچه ای وجود داشته که با انقباض خود، جذب را افزایش می دهند.
پ- گلوکز همراه با سدیم وارد یاخته های پرز روده میشود.
ت- کلسیم و آهن طی انتقال فعال، در روده جذب می شوند.
ث – در روده ی بزرگ همانند روده ی باریک پرزها در جذب مواد نقش دارند.
۸۷- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – ویتامین B6 مولکول درشتی است که طی فرایند ………………………….. جذب می شود.
ب- بیماری سلیاک حساسیت به …………………………. است که باعث سوء جذب شدید می شود.
پ- محل اتصال روده ی باریک به روده ی بزرگ …………………………… نام دارد.
ت- انرژی لازم برای انتقال گلوکز از شیب غلظت ………………………………… فراهم می شود.
ث – با ورود مدفوع به …………………………………. انعکاس دفع به راه می افتد.
ج- ویتامین های محلول در آب با ……………………………. یا …………………………….. جذب می شوند.
۸۸- پیامد بیماری سلیاک چیست؟
۱) کاهش سطح جذب مواد                        ۲) کاهش حرکت پرزها
۸۹- در روش هم انتقالی، کدام مولکول الزاما همراه با سدیم وارد سلول پرز می شود؟
۱) آمینواسید
۲) گلوکز
۹۰- برای جذب ویتامین B در روده ……………………. لازم است.
۱) فاکتور داخلی معده                      ۲) ویتامین D
۹۱- مادۀ مخاطی روده ی بزرگ …………
۱) روی پرزها را می پوشاند                                                      ۲) توسط سلول های جدار پرز در روده ی بزرگ تولید می شود
۳) از سلولهای پوششی آن ترشح می شود                                  ۴) آنزیم های گوارشی روده ی بزرگ را در خود جای داده است
۹۲- مواد غذایی پس از هیدرولیز در روده ی باریک، بلافاصله ……..
۱) از طریق خون یا لنف به مراکز مصرف می روند                               ۲) از غشای سلول بافت پوششی لولهی گوارش عبور می کنند
۳) تحت تأثیر آنزیم های گوارشی قرار می گیرند                                ۴) به محیط داخلی بدن وارد میشوند

۹۳- ریزپرزها …………
۱) محل قرارگیری رگهای خونی هستند۲                                                                     ۲ ) حاصل چین خوردگی بافت پوششی اند
۳) از طریق غشای پایه به طور مستقیم مواد را به رگ خونی انتقال می دهند                          ۴) در بیماری سیلاک افزایش می یابند
۹۴- در چه تعداد از موارد زیر، جذب رخ می دهد؟
دهان – معده – رودهی باریک – دوازدهه – کولون بالارو – کولون پایین رو،

۱)۱            ۲)۴              ۳)۵                  ۴)۶
۹۵- چه تعداد از گزینه های زیر نادرست است؟
الف – شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندهی سدیم – پتاسیم حفظ می شود.
ب۔ گلوکز طی انتقال فعال وارد فضای بین سلولی می شود.
پ- روش عبور آمینواسیدها از غشای سلول برخلاف گلوکز، طی انتقال فعال صورت می گیرد.
ت- کیلومیکرونها همراه با لنف به خون وارد شده و لیپوپروتئین ایجاد می کنند.

۱)۱   ۲)۲      ۳)۳        ۴)۴
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۹۶- نقش سلولهای ماهیچه ای مستقر در پرز چیست؟
۹۷- گلوکز چگونه جذب می شود؟
۹۸- مکانیسم جذب چربی ها در روده را بنویسید.
۹۹- لیپوپروتئینها چند نوع هستند؟
۱۰۰- چرا لیپوپروتئین ها از نوع LDL خطرناک تر از HDL هستند؟
۱۰۱- تأثیرات HDL در بدن چیست؟
۱۰۲- در جدول زیر، کلمات مرتبط دو ستون را پیدا کنید.
۱۰۳- تأثیر گلوتن بر روند جذب مواد در لوله ی گوارش را بنویسید.
۱۰۴- چه موادی به روده ی بزرگ وارد می شوند؟
۱۰۵- با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف – نام هر بخش را بنویسید.
ب- ویژگی M و K را با هم مقایسه کنید.
۱۰۶- با توجه به شکل:
الف – نام هر مورد را بنویسید.
ب- ماهیت و واحدهای سازنده ی E را بنویسید.
۱۰۷-
۱۰۸- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – خون خارج شده از لوله ی گوارش از طریق سیاهرگ مستقیما به قلب برمی گردد.
ب- در تنگ و گشاد کردن رگ های لوله ی گوارش علاوه بر اعصاب، هورمون ها نیز مؤثر هستند.
پ- دستگاه عصبی روده ای در سرتاسر مسیر لولۀ گوارش از مری تا مخرج گسترده شده است.
ت- سکرتین از دوازدهه ترشح می شود و محرک ترشح اسید معده است.
ث- گاسترین از یاخته های مجاور پیلور ترشح می شود و ترشح پیسینوژن را کاهش میدهد.
۱۰۹- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- هورمون گاسترین محرک ترشح ……………………………… از سلول های کناری و …………………………. از سلول های اصلی معده است.
ب- تأثیر و فعالیت دستگاه عصبی ……………………………. بر فرایند گوارشی در انسان غیرارادی است.۰
۱۱۰- خون لوله ی گوارش توسط سیاهرگ ابتدا به …………………………… منتقل می شود.
۱) کبد
۲) قلب
۱۱۱- پس از ورود غذا، شیرههای گوارشی ………………… و …………………….. ترشح شده و حرکات لوله ی گوارش به موقع انجام می شود.
۱) به موقع – به اندازه             ۲) با تأخیر – به اندازه
۱۱۲- چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟
الف – در کبد موادی همچون کلسیم و برخی ویتامین ها به میزان کافی ذخیره شده است.
ب- دستگاه گوارش قبل از ورود غذا یک مرحله فعالیت شدید را پشت سر می گذارد.
پ – دستگاه عصبی روده ای همواره مستقل از اعصاب خودمختار فعالیت می کند.
ت- هنگام بلع غذا، مرکز فعالیت تنفس توسط مرکز بلع در بصل النخاع، مهار می شود.
۱)۱      ۲)۲        ۳)۳      ۴)۴
۱۱۳- سکرتین ……………………………. گاسترین ………………………………..
1) همانند – توسط سلول های مجاور پیلور به درون حفرهی لولهی گوارش ترشح می شود                 ۲) همانند – باعث تحریک ترشح اسید معده می شود

۳) برخلاف – بر پانکراس اثر می گذارد                                                                                  ۴) همانند – از سلولهای اصلی غدد معده ترشح می شود
۱۱۴- چه تعداد از موارد زیر از عوارض وزن نامناسب هستند؟
سرطان – دیابت نوع ۱ – سکته ی مغزی – کاهش استحکام استخوانها – ایست قبلی

۱)۲      ۲)۳       ۳)۴     ۴)۵
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱۱۵- مراحل زیر را تکمیل کنید: روده سیاهرگ ………………………….. کبد و …………………………….. قلب
۱۱۶- با چه مکانیسمی هنگام بلع، تنفس متوقف می شود؟
۱۱۷ – از عوامل مؤثر بر افزایش وزن به ۳ مورد اشاره کنید.
۱۱۸ – تأثیرات بی اشتهایی عصبی را بنویسید.
۱۱۹- با توجه به مراحل انعکاس ترشح بزاق، جاهای خالی را پر کنید.
فکر کردن به غذا و فعالیت اعصاب …………………….. و ……………………… دستگاه عصبی خودمختار و ارسال پیام عصبی مغز به …………………… ترشح بزاق».
۱۲۰- نقش دستگاه عصبی روده ای چیست؟
۱۲۱- میزان نمایهی توده ی بدنی فردی با وزن ۹۰ کیلوگرم و قد ۱۸۰ سانتی متر را محاسبه کنید.
۱۲۲- با توجه به شکل مقابل، اجزای مختلف شکل را نامگذاری کنید.
۱۲۳- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – کرم کدو از طریق سطح پوست، مواد غذایی را دریافت می کند.
ب- در کرم خاکی برخلاف پارامسی فقط گوارش درون سلولی صورت می گیرد.
پ- در ملخ، گوارش از دهان آغاز می شود. ت- در ملخ برخلاف کرم خاکی، مواد در روده جذب می شوند.
۱۲۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- در پرنده، سنگدان در …………………………… معده تشکیل شده و ساختار ………………………. دارد.
ب- در اسب، میکروبهای مستقر در …………………………. به تجزیه ی سلولز می پردازند.
پ- در ملخ بلافاصله بعد از چینه دان، غذای مرطوب شده به ………….. وارد می شود.
ت- در لوله ی گوارش گاو در بخش پایینی معده به ترتیب بخش های ……………………… و ………………………… مشاهده میشود.
۱۲۵- در ……………………. از جانداران در درون بدن جایگاه ویژه ای برای گوارش غذا وجود دارد که مجزا از محیط داخلی است.
۱) بسیاری                               ۲)برخی
۱۲۶- در ……………………….. گوارش غذا فقط توسط واکوئول (کریچه های غذایی و گوارشی صورت می گیرد.
۱) کرم کدو                 ۲)پارامسی
۱۲۷ – …………………………….. تمام مواد غذایی مورد نیاز خود را به طور مستقیم از سطح سلول دریافت می کند.
۱) کرم خاکی
۲) برخی تک یاخته ها
۱۲۸- در لوله ی گوارش گوسفند ……………………….
۱) گوارش سلولز از سیرابی آغاز می شود
(۲) برخلاف ملخ، نیاز به میکروب های تجزیه کنندهی سلولز است
۳) پس از بلع مجدد، غذا در سیرابی حالت مایع پیدا می کند

۴) در شیردان، گوارش سلولز رخ نمیدهد
۱۲۹- کرم کدو ….
۱) به واسطه ی معدهی خود گوارش مواد را آغاز می کند

۲) فقط گوارش برون سلولی دارد

۳) فاقد دهان و دستگاه گوارش بوده و مواد را از سطح بدن جذب می کند
۴) مواد را توسط واکوئولهای غذایی خود صرفا به صورت درون سلولی گوارش می کند
۱۳۰- در مرجان …………………………. کرم خاکی ……………………
۱) برخلاف – در گوارش مواد هم آنزیمهای برون سلولی و هم آنزیم های درون سلولی نقش دارند

۲) همانند – گوارش غذا از پیش معده آغاز میشود
۳) برخلاف – مسیر عبور غذا یک طرفه به سمت مخرج است
۴) همانند – آخرین بخش لوله ی گوارش، همان دهان است و به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱۳۱- نقش پیش معده در لوله ی گوارش ملخ چیست؟
۱۳۲- مسیر عبور غذا در لولهی گوارش پستانداران نشخوار کننده را بنویسید.
۱۳۳-
۱۳۴- با توجه به مسیر حرکت غذا در لوله ی گوارش ملخ، فضاهای خالی را پر کنید.

دهان .←مری← ……………………… ←…………… کیسه های معده ← معده ←  روده  ←  مخرج
۱۳۵- نقش کیسه های معده و معده در ملخ را بنویسید.
۱۳۶- نقش رودهی ملخ و هزارلای گوسفند چیست؟
۱۳۷ – مراحل گوارش در پارامسی را بنویسید.
۱۳۸- مکانیسم گوارش در تک یاخته ها و کرم کدو را مقایسه کنید.
۱۳۹- روش تغذیه ای در هیدر و پلاناریا چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *