هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل به فصل علوم نهم

کاربران عزیز می توانید در زیر بعضی از نمونه سوالات امتحانی علوم را به صورت فصل به فصل مشاهده کنید

علوم نهم
مدرس: مهندس اصغر کوهی
فصل اول:
۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
۱) …… یک فلز براق و سرخ است.
۲) اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن فلز …. است که طریق ….. سنگ معدن آن در دمای …. به دست می آید.
۳) مهمترین معدن مس ایران که در حال حاضر از آن بهره برداری می شود معدن مس ……………… در استان کرمان است.
۴) آهن …… با اکسیژن واکنش می دهد و به …….. تبدیل می شود.
۵) مس ……. با اکسیژن واکنش می دهد و به …… تبدیل می شود.
۶) یک تکه نوار منیزیم ……. می سوزد و نور ……. تولید می کند.
۷) طلا با اکسیژن …….. .
۸) کات کبود قبل از حرارت دادن به رنگ …….. و بعد از حرارت دادن به رنگ …… دیده
می شود.
۹) هوا یک مخلوط …….. و …….. است که مهمترین اجزای تشکیل دهنده ی آن گازهای
…….. و ……… و …….. و ……… هستند.
۱۰ ) گوگرد ……… است و در ……… یافت می شود.
۱۱ ) ………. یکی از مواردی است که به خمیر دندان می افزایند تا از پوسیدگی دندان
جلوگیری می کند.
۱۲ ) یکی از ویژگی هایی که می توان بر اساس آن ها عنصرها را طبقه بندی کرد ……… .
۱۳ ) سدیم فلزی جامد است که با آب و اکسیژن …….. واکنش می دهد.
۱۴ ) عنصرها در فعالیت های بدن نقش مهمی دارند. برای نمونه ……. در ساختمان
هموگلوبین خون، …… و ……. در فعالیت های قلب و …… در تنظیم فعالیت های بدن و ……
در رشد استخوان ها مؤثرند.
۱۵ ) ……… دسته ای از مواد هستند که مولکول هایی درشت هستند.
۱۶ ) …….. و …….. و ……… نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی هستند که از گیاهان و جانوران
به دست می آیند.
۱۷ ) ……. نمونه ای از پلیمرهای مصنوعی است که از ……. بدست می آید.
۴Be,12Mg (18 ……. مدار الکترونی و Mg . هر دو در مدار آخر خود ……. الکترون دارند
۴Be …….. مدار الکترونی دارد.
۱۹ ) فسفر و کربن عنصرهای …….. هستند که به ترتیب در …… و ……. کاربرد دارند.
۲۰ ) سلولز یک پلیمر ……. است.

۲) چرا مس کاربرد گسترده ای در زندگی روزمره دارد؟ (سه دلیل)
۳) کدام واکنش انجام نمی گیرد، کدام یک کند انجام می گیرد و کدام یک با سرعت
انجام می گیرد؟
اکسیژن + طلا ( ۱
اکسیژن + منیزیم ( ۲
اکسیژن + مس ( ۳
۴) کدام گاز در هوا به صورت عنصری و کدام یک به صورت اتمی وجود دارد؟ (اکسیژن و
آرگون)
۵) اوزون با چه نمادی نشان داده می شود؟ کجا قرار دارد؟ و کاربرد آن چیست؟
۶) مواد خالص چند حالت دارند؟ نام ببرید.
۷) عنصرها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
۸) از کاربرد فلزات چهار مورد بنویسید.
۹) فلز مس چگونه استخراج می شود؟
۱۰ ) دو مورد از کاربردهای سولفوریک اسید را بنویسید.
۱۱ ) چرخه ی ساده ای از نیتروژن در طبیعت رسم کنید.
۱۲ ) معادله ی تشکیل آمونیاک از هیدروژن و نیتروژن را بنویسید و دو مورد از کاربرد
آن را نام ببرید.
۱۳ ) کلر در مدار آخر خود چند الکترون دارد؟ سه مورد کاربردهای کلر را بنویسید.
۱۴ ) فلز سدیم) ۱۱Na(به راحتی با چاقو بریده می شود. کدام یک از فلزهای
این خاصیت را دارد؟ چرا؟
۱۵ ) دو ماده نام ببرید که در مولکول یکی از آن ها تعداد اتم ها محدود باشد و در
دیگری تعداد بسیار زیادی اتم وجود داشته باشد.
۱۶ ) چرا تولید پلیمرهای مصنوعی از نفت مورد توجه شیمیدان ها و متخصصان قرار
گرفت؟
۱۷ ) چهار مورد از کاربردهای پلیمرهای مصنوعی را بنویسید.
۱۸ ) سه پلیمر طبیعی نام ببرید. چگونه به دست می آیند و چه کاربردی دارند؟
۱۹ ) چرا ترجیح می دهند پلاستیک ها را بازگردانی کنند؟ ( ۲ دلیل)
۲۰ ) کارخانه های پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فرآورده های حاصل از
بازگردانی پلاستیک های پرمصرف چه کاری انجام می دهند؟ این کار چه مزیتی دارد؟
۲۱ ) وجود علامت روی یک پلاستیک نشانه ی چیست؟ و ماده ی پلاستیکی دارای
این علامت چه کاربردی دارد؟
۲۲ ) ظروف مسی زودتر زنگ می زندد یا ظروف آهنی؟ چرا؟
۲۳ ) در مورد از فراوان ترین عناصر موجود در بدن انسان و پوسته ی زمین را نام ببرید.
۲۴ ) از نظر فراوانی عناصر موجود در بدن انسان را مرتب کنید.
۲۵ ) از نظر فراوانی عناصر موجود در پوسته ی زمین را مرتب کنید.

مدرس : مهندس اصغر کوهی
فصل دوم
۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
۱) ما در دنیایی از مواد زندگی می کنیم که به حالت های ….. و …… و …… یافت می
شوند.
۲) همه ی مواد از ….. ساخته شده اند که به روش های …. با هم ترکیب می شوند و ….. و
…… را ایجاد می کنند.
۳) بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت …… یافت نمی شوند بلکه به حالت ….. وجود
دارند.
۴) …… را در رادیاتور خودرو می ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند.
۵) ……. را به زمین های کشاورزی تزریق می کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند.
۶) ……. برای ضدعفونی کردن بیمارستان ها و لوازم پزشکی به کار می رود.
۷) برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن، مدتی در ….. قرار می
دهند.
۸) شکر از ….. ساخته شده است. در حالیکه نمک خوراکی از ….. تشکیل شده است.
۹) ویژگی مواد به نوع ذرات سارنده آن ها بستگی …… .
۱۰ )                                پتاسیم نیترات + ……..     →     سرب نیترات + پتاسیم یدید

۱۱ ) هر گاه اتم ها در شرایط مناسب در کنار هم قرار بگیرند، یک …. بین آن ها رخ می
دهد و مواد …… تولید می شود که خواص آن ها با واکنش دهنده ها …. .

۱۲ ) در هنگام تشکیل NaCl

……+ (s)+Na (s) → Na

……..→  Cl +ē

۱۳ ) در تشکیل سدیم کلرید، گاز …. و ….. کلر و فلز ……. سدیم، به سدیم کلرید …..
رنگ تبدیل می شوند.
۱۴ ) وجود یون های سدیم و کلرید برای سلامتی بدن ….. اما مصرف بیش از اندازه ی آن
سبب ……. و ایجاد ……. می شود.
۱۵ ) در تشکیل یک ترکیب یونی …… با از دست دادن الکترون به یون ……. و با گرفتن
الکترون به یون ……. تبدیل می شود.
۱۶ ) اتم ها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذره هایی تبدیل شوند که در مدار
آخر …… دارند.
۱۷ ) مروارید و پوشش صدفی حلزون از یک ترکیب یونی به نام ….. تشکیل شده است.
۱۸ ) ترکیب یونی در مجموع از نظر بارالکتریکی …….
۱۹ ) تخم مرغ سالم در آب مقطر ….. اما با حل کردن نمک در آن تخم مرغ ….. .
۲۰ ) برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن ….. الکترون به اشتراک گذاشته
است.
۲۱ ) در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب ……. الکترون وجود دارد.
۲۲ ) در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب …… الکترون وجود دارد.

۲۳ ) وقتی که اتم های دو ……. کنار یکدیگر قرار می گیرند یک …… بین آن ها رخ می
دهد.
۲۴ ) در مولکول آب …… پیوند کووالانسی وجود دارد و ……. الکترون پیوندی وجود دارد.
۲۵ ) در مولکول کربن دی اکسید هر کربن ….. پیوند کووالانسی و هر اکسیژن …… پیوند
کووالانسی تشکیل می دهد.
۲۶ ) حل شدن نمک ها در آب، سبب تغییر در خواص …… آب می شود.
۲۷ ) در یک مدار الکتریکی، جهت حرکت آنیون ها به سمت الکترود …… و جهت حرکت
کاتیون ها به سمت الکترود …… می باشد.
۲۸ ) در محلول ها، عامل رسانایی الکتریکی …… می باشد.
۲۹ ) رسانایی الکتریکی آب مقطر از آب نمک …….. است.
۳۰ ) در شبکه ی بلور نمک طعام هر یون سدیم توسط …… یون کلر احاطه می شود.

نمونه سوالات فصل اول همراه با پاسخ

۱-مواد به چند دسته تقسیم می شوند؟۱- خالص ۲- مخلوط.

۲-مواد خالص به چند دسته تقسیم می شوند؟۱-عنصر ۲- ترکیب

۳-عناصر به چنددسته طبقه بندی  می شوند؛نام ببرید.فلزها؛غیرفلزها

۴-با کشف فلزها و شناخت آنها ، انسان روش هایی برای……………..ارائه کرده است ساخت اشیای مفید و گوناگون .

۵-نقش فلزها رادرزندگی روزانه بنویسید.

ازفلزهادر ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و .. استفاده می شود

۶-ویژگی های مس رابنویسید.

فلزی براق وسرخ رنگ ؛ اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن؛ نقش مهمی در صنعت کشور. رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن

۷-مس مانند اهن از طریق …………….در دمای بالا بدست می آید.ذوب سنگ معدن مس

۸-چرا فلزمس کاربرد زیادی درزندگی ما دارد؟فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن کاربرد زیادی درزندگی ما دارد

۹-ازکاربردهای مس درزندگی روز مره چندمثال بزنید.

سیمهای برق؛کات کبود؛آلیاژبرنز؛آلیاژ مفرغ و……………

۱۰-آیافلزها واکنش پذیری یکسانی دارند؟توضیح دهید.

خیر مثلا”فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب می شود درحالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را در شعله چراغ گرم به سرعت می سوزد و نور خیره ای تولید می کند

آهن نیز با اکسیژن به کندی ترکیب شده و به زنگ آهن تبدیل می شود برخلاف مس ،منیزیم و آهن، طلا با اکسیژن ترکیب نمی شود. از این رو از آن برای کارهای تزئینی

استفاده می شود. بنابراین در واکنش با اکسیژن، منیزیم واکنش پذیرتر از آهن و مس است.

۱۰-ظروف مسی زودتر زنگ می زنند یاظروف آهنی؟چرا؟

ظروف آهنی-زیراواکنش پذیری آهن ازمس بیشتراست

۱۱- هوا یک مخلوط گازی و همگن است.

۱۲- گاز های هوا ی سالم همگی از عنصرهای نافلز تشکیل شده اند.

۱۳-گاز اکسیژن درهوا بصورت مولکول…………… وبه حالت……………..وجود دارد.

دو اتمی-عنصر

۱۴-نقش اوزون درهوا چیست؟

گاز اوزون از رسیدن پر تو های خطرناک فرا بنفش به زمین جلوگیری می کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می کند.

۱۵-کاربرد های اکسیژن رابنویسید.

عنصر اکسیژن علاوه بر کاربرد برای تنفس جانداران به صورت گاز (۲O)نقش مهمی در صنعت دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب ها وجود دارد. یکی از ترکیب هایی که اکسیژن در ساختار آن وجود دارد، سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 است.

۱۶-فرمول شیمیایی چیست؟

۱۷- فرمول شیمیایی سولفوریک اسید چیست؟

۱۸-عنصرهای تشکیل دهنده سولفوریک اسید رانام ببرید.

۱۹- کاربرد های سولفوریک اسید رابنویسید.

۲۰-ویژگی های گوگرد رابنویسید.

۲۱- اتم های اکسیژن وگوگردراباهم مقایسه کنید.

۲۲-نقش چرخه نیتروژن درطبیعت را بنویسید.

۲۳-کاربرد های گازنیتروژن رابنویسید.

بخش عمده گاز نیتروژن تولید شده از هوا به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به

کار می رود؛آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد.

۲۴-کاربردعنصرهای فسفر، سیلیسیم، کربن را بنویسید.

نگهداری مواد غذایی ؛گرافیت مغز مداد؛کود شیمیایی؛سیلیسیم،شیشه،سرامیک؛ کبریت سازی

۲۵-مدل اتمی بور را برای Si14 ،C6 ،N7 و P15 رسم کنید؟ مدل اتمی کدام عنصرها به هم شباهت دارد؟ چرا؟

۲۶-چرا به خمیر دندان فلوئور اضافه می کنند؟

زیرافلوئور از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند

۲۷- شباهت مدل اتمی فلوئور وکلر رابنویسد.

مدل اتمی بور فلوئور نشان می دهد این عنصر در مدار آخر خود ۷ الکترون دارد.کلرCl نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است

۲۸-برخی ازکاربرد های کلرو ترکیب های آن را بنویسید.

 

۲۹- چرا عنصرها را طبقه بندی می کنند.

طبقه بندی مطالعه عنصرها را آسان تر می سازد، زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، خواص نسبتا مشابهی دارند.

۳۰- یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، تعداد الکترون های مدار آخر اتم است.

۳۱-در طبقه بندی عنصرها؛ عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن برابر است، در یک ستون قرار می گیرند.

۳۲-ویژگی های فلزسدیم رابنویسید.

۳۳-چه عنصر هایی در ستون آخر جدول طبقه بندی عنصر هاقرار دارند ؟

۳۴-در مدل اتمی بور درستون آخر چه ویژگی مشترکی مشاهده می شود؟

عنصر های این ستون در طبیعت به حالت گازی وجود دارند و به گاز های نجیب معروفند

۳۵-عنصر ها نقش مهمی در فعالیت های بدن دارند.

۳۶-هریک ازعنصرهای زیرچه نقشی دربدن دارند.

آهن (در ساختمان هموگلوبین شرکت دارد)    سدیم و پتاسیم (در فعالیت های قلب )  ید (در تنظیم فعالیت های بدن )      و کلسیم (در رشد استخوان ها )

۳۷-درتصویر زیردرصدبرخی عنصرهادر زمین وبدن انسان مقایسه شده است . نقش این عنصر ها رابنویسید.

۳۸-الیاف هاساختمان پلیمری دارند.

۳۹-پلیمر یا بسپارچیست؟ هر پلیمر از اتصال تعداد زیادی مولکول های کوچک به یکدیگر به دست می آیدبسیاری از ترکیب های دیگر نیز به همین شیوه تهیه می شوند .ترکیبی که به این روش تهیه می شود پلیمر یا بسپار نامیده می شود .

۴۰- مونومرچیست؟ مولکول های کوچکی که برای تهیه پلیمر به کار می روند مونومر نامیده می شوند.

۴۱-انواع پلیمر رانام ببرید.

پلیمرها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. پشم، ابریشم، پنبه و سلولز نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی اند که از گیاهان یا جانوران به دست می آیند.

۴۲-ازکدام نوع پلیمر در تهیه پارچه استفاده می شود.پلیمرهای طبیعی

۴۳-برخی ازکاربردهای پلیمرهای طبیعی رابنویسید.

ازپلیمرهای طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه پوشاک ووسایل مورد نیاز استفاده می شود

۴۴-علت استفاده ازپلیمرهای مصنوعی را بنویسید.

با افزایش روزافزون جمعیت که سبب شد نیازهای انسان نیز افزایش یابدو به کارگیری پلیمرهای طبیعی به تنهایی نتوانست پاسخگوی تقاضاها باشد. علاوه بر این تهیه وسایل از آنها پرهزینه گردید.

۴۵-تولید پلیمرهای مصنوعی از نفت مورد توجه دانشمندان ومتخصصان قرار گرفت.

۴۶-برخی کاربرد پلیمر ها ی مصنوعی را بنویسید.

پلاستیک( نایلون)، تهیه سیمان، تورملامین دستگیره کاشی ؛تهیه ژاکت،شال؛بطری پلاستیکی برای نوشیدنیها؛ بسیاری از قطعات خودرو ، مصالح ساختمانی ، مواد بسته بندی ، وسایل شخصی

۴۷-معایب استفاده ازپلاستیک ها رابنویسید.

پلاستیک ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی شوند و برای مد ت های طولانی در طبیعت باقی می مانند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می کند.

۴۸-منظور ازبازگردانی پلاستیک چیست؟

۴۹-کارخانه پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی

پلاستیک های پر مصرف چه اقداماتی را انجام داده اند ؟

کارخانه پلاستیک سازی به منظور افزایش کیفیت فراورده های حاصل از بازگردانی

پلاستیک های پر مصرف کد های ویژه ای را برای هر یک از آنها معین کرده اند .

۵۰-استفاده از کد دربازگردانی پلاستیک ها چه فایدهای دارد؟

تفکیک زباله های پلاستیکی به کمک این کد ها بسیار آسان است و سبب می شود تنها یک نوع ماده پلاستیکی بازگردانی شود .

 

آزمون فصل دوم و سوم
دسترنج
جملات زیر رابه دقت بخوانید ومشخص کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط میباشد.
۱-هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم،شدت جریان الکتریکی بیشتر می شود. درست غلط
۲-زمایشات الکتروسکوپ باید در هوای مرطوب انجام شود . درست غلط
۳-آمپر سنج در مدار به صورت موازی قرار می گیرد. درست غلط
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
۱-در حالت عادی تعداد الکترون های هر اتم با تعداد ……………………..آن برابر است.
۲-یکای شدت جریان الکتریکی……………………….می باشد.
۳-نیروی بین دو میله شیشه ای از نوع…………………… و نیروی بین بادکنک و میله شیشه ای……………..می باشد.
گزینه صحیح را انتخاب کنید.
۱- مقاومت الکتریکی را با چه وسیله ای اندازه می گیرند؟
الف)اهم متر                 ب)ولت سنج           ج)آمپر سنج                 د)ولت متر
۲-در کدام یک از روشهای باردار کردن اجسام هر دو جسم دارای بار همنام می شدند؟
الف (القا ب(مالش ج(تماس د(القا وتماس
۳-بار دار شدن اتم از طریق انتقال چه ذره ای صورت می گیرد؟
الف-وترون ب-الکترون ج- پروتون د- الکترون و نوترون
۴-اگر شانه بارداری را به آبی که شیر اب جاریست نزدیک کنیم چه روی می دهد؟
الف-آب به سمت شانه جذب می شود. ب-آب از شانه دور می شود
ج-تغییری ایجاد نمی شود د- هر کدام ممکن است اتفاق بیفتد.
۷- کدام یک از اجسام زیر دارای الکترون آزاد زیادی می باشد؟
الف-شیشه ب-چوب ج- پارچه د-مس
به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.
۱-چگونه می توان به وجود یا عدم وجود بار در الکتروسکوپ پی برد؟………………..
۲-ابرها چگونه دارای بار الکتریکی می شوند؟………………..
۳-چه عاملی سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می شوند؟……………………………….
۴-چرا اجسام نارسانا(عایق)نمیتوانند بارهای الکتریکی را از خود عبور دهند؟…………………………….
۵-مسیر حرکت الکترون ها در مدار چگونه است؟…………………………………………………..
۶-الکترونی که در دورترین فاصله از هسته اتم واقع شده است چه نام دارد؟…………………….

آزمون فصل دوم و سوم
دسترنج

۱- مفاهیم زیر را تعریف کنید.
الف-القا بار الکتریکی:
ب-آذرخش:
ج-مقاومت الکتریکی:

۲- در اثر مالش پارچه پشمی با میله پلاستیکی الکترون از کدام جسم کنده می شود و کدام جسم دارای بار منفی و
کدام جسم دارای بار مثبت می شود؟ توضیح دهید

۳- چگونه می توانیم به وسیله یک الکتروسکوپ نشان دهیم یک جسم باردار است یا خیر؟

۴- در شکل زیر میله با بار منفی را به کره A نزدیک کرده،سپس دو کره را از هم دور می کنیم.
طرز قرار گرفتن بارها را بر روی کره ها رسم کنید(در دو مرحله رسم کنید) و علت قرار گرفتن بارها را بنویسید.

۵- علامت اختصاری را در موارد زیر رسم کنید.
الف-مقاومت (…………………………….) ب-کلید(…………………………………)

۶- مسایل زیر را با نوشتن فرمول و یکا محاسبه نمایید.

۱-دو سر یک لامپ رشته ای به ولتاژ ۲۲۰ v وصل است. اگر مقاومت لامپ ۴۸۴ اهم باشد،چند آمپر جریان الکتریکی از لامپ می گذرد؟

۲- اگر اختلاف پتانسیل لازم برای روشن کردن لامپ یک چراغ قوه ۳۲۶ ولت باشد وشدت جریان عبوری ۴/.امپر باشد. مقاومت الکتریکی آن چند اهم است؟

فصل سوم همراه با پاسخ

۱-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟

بــا مصــرف رویــه و غیرمنطقــی منابــع

۲- یکــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت.

۳-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.

چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و…

۴- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)

چرخه هــا ی طبیعی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری کــه تغییــری هرچنــد انــدک در یکــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن به هــم می خــورد.

۵-چرخه چیست؟

چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تکرار می شود.

۶- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟

آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است

۷-یکــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.

بازشــدن زود هنــگام شــکوفه هــای درختــان در زمســتان یکــی از تبعــات بــر هــم

خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت.

۸-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟

بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی

۹- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم کنیــم.

۱۰-چرخــه کربــن چیست؟

چرخــه کربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا کــره، ســنگ کــره و آب کــره انجــام می شــود و کربــن بــه شــکل کربن دی اکســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری کــه مقــدار کربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد.

۱۱-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــکلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟

می توانــد مقــدار کربن دی اکســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــکلاتی را ایجــاد کنــد.

۱۲-شــکل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه کربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.

کربن ذخیره شده در

هوا کره

کربن ذخیره شده در                           کربن ذخیره شده در آب، خاک و

جانداران                                                  سوخت های فسیلی

-شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «۱»، «۲»، «۳» و… آیــا گاز کربن دی اکســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟

ب. کدامیک از بخش های نشان داده شده، در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟

پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد.

۱۴-ســوخت های فســیلی شــامل………….و………….و…………. کــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــکیل شــده اســت.

زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی

۱۵- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای کربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟

مقادیــر بســیار زیــادی گاز ۲ CO بــه هواکــره وارد مــی کننــد.

۱۶-یکــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه کربــن دی اکســید درهــواکــره رانام ببرید، افزایــش دمــای کــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا

۱۷-چرا کشــورهای جهــان ؛پروتکلــی را امضــا کــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار کربــن دی اکســید تولیــد شــده توســط کشورشــان را کنتــرل کننــد؟

زیرا پیــش بینــی مــی شــود کــه اگــر تولیــد کربــن دی اکســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال ۲۰۵۰(۱۴۳۰)حــدود یــک ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا کاهــش آهنــگ تولیــد کربــن دی اکســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود.

۱۸-نفــت خــام چیست؟

نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.

۱۹- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟

شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا کنــد

و در مــدت کوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری کــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی بــه خوبــی رشــد کردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اکثــر بیمــاری هــا غلبــه کننــد یــا آن هــا را بــه کلــی ریشــه کــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا کــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود.

۲۰- چه استفاده هایی از نفت می شود؟

تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو

۲۱-به نظــر شــما امــروزه در جهــان نفــت خــام را بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند یــا از آن بــرای ســاختن فــراورده نــو اســتفاده می کننــد؟

بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند

۲۲-کاربردهــای نفــت خــام را بنویسید.

تامین انر زی؛درصنعــت حمــل و نقــل (شامل انــواع خودروهــا و هواپیماهــا و آسان شدن مســافرت) ؛درصنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی وپلاستیک سازی و…………

۲۳-به طور میانگین نفت مصرفی درسطح جهان صرف چه کارهایی می شود؟( بررسی ها حاکی از چه چیز هایی در مصرف نفت است؟)

بررســی ها نشــان می دهــد کــه به طــور میانگیــن چهارپنجم نفــت مصرفــی در ســطح جهــان صــرف ســوختن و تأمیــن انــرژی در بخش هــای مختلــف ماننــد خانه هــای مســکونی، حمل ونقــل، تولیــد انــرژی الکتریکــی در نیروگاههــا و… می شــود. در حالی کــه فقــط یک پنجم آن صــرف ســاختن فراورده هــای ســودمند و تــازه می شــود!

۲۴- مندلیف شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی رابه چه چیزی تشبیه کرد.

مندلیفهشــدارداد کــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت کــه آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســکناس روشــن نگــه داریــم.

۲۴- چرا نفــت خــام را بیشتربــرای تولیــد انــرژی می ســوزانیم تا مــواد ســودمند ؟

زیراآســانی دسترســی بــه نفــت خــام و افزایــش نیــاز بــه انــرژی بــه دلیــل افزایــش جمعیــت ســبب شــده اســت کــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش تــر بــرای تهیــه ســوخت اســتفاده شــود.

۲۵-روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاچه مقدارنفــت مصــرف می شــود؟

تقریبــا۸۰۰۰۰۰۰۰ بشــکه نفــت

۲۶-هــر بشــکه نفــت خــام برابــر چند لیتــر اســت؟ ۱۵۹لیتر

۲۷-با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

بیش ترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟

پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟

در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟

۲۸-دربــاره راه هــای کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت خــام چه مواردی راپیشنهاد  می کنیــد؟

۲۹-نفت خام ترکیبی ازچه موادی است؟

نفــت خــام مخلوطــی از صدهــا ترکیــب بــه نــام هیدروکربــن اســت. البتــه همــراه نفــت خــام، همــواره مقــداری نمــک، آب و گوگــرد نیــز یافــت می شــود.

۳۰- هیدروکربن هــا از چند عنصــر ســاخته شــده اند

هیدروکربن هــا از دو عنصــر کربــن و هیــدروژن ســاخته شــده اند.

۳۱-در هــر مولکــول هیدروکربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن چگونه بــه یکدیگــر متصل انــد؟مثال بزنید.

در هــر مولکــول هیدروکربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن از طریــق پیوندهــای کووالانســی بــه یکدیگــر متصل انــد.بــرای نمونــه، در متــان کــه ســاده ترین هیدروکربــن اســت، هــراتــم کربــن بــا ۴ اتــم هیــدروژن پیونــدداده اســت.

۳۲-بــا افزایــش تعــداد……….و ………هیدروکربن هــای بــزرگ تــر ســاخته می شــوند. هیدروژن هــا – کربن هــا

۳۳-ویژگــی هیدروکربن هــا بــه …………….. آنهــابســتگی دارد

تعــداد اتمهــای ســازنده ی

۳۴-جــدول زیــر برخــی از هیدروکربن هــاو نقطــه جــوش آنهــا را نشــان می دهــد.از این جدول چه نتیجه ای می گیرید؟ در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن،نقطــه جــوش بالاتــر اســت.

نام هیدروکربن                   فرمول مولکولی                   نقطه جوش

 

بوتان            C4 H10 -۰/۵
برتان      CH4               -۱۶۸
اوکتان            C8 H18 ۱۲۵
————— C20 H42           ۳۴۳

۳۵-چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــه

جــوش بالاتــر اســت.

۳۶-کدام ترکیب نقطه جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

C6 H14                                         C10 H20          

۳۷-نقطــۀ جــوش یک  مــاده بــه چه چیزهایی بســتگی دارد؟

نقطــۀ جــوش یکــی از ویژگیهــای فیزیکــی مــواد اســت کــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازنده آنهــا بســتگی دارد.

۳۸-هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــه جــوش بالاتــر اســت.

۳۹-در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود.

۴۰-با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید.

آ) کدام هیدروکربن آسان ترجاری می شود؟ چرا؟

ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن تعلق دارد؟

الف-C12H26            ب-    H42 C20   ج-  C17 H36     د-C24 H50

۴۱-تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آن ها زیاد است به کار می رود.

۴۲-فــرض کنیــد مخلوطــی ازدو هیدروکربــن مایــع بــا فرمول هــای C6H14(بانقطــه جــوش برابــر بــا ۶۸  و C9H20 بــا نقطــه جــوش برابــر بــا —- در اختیــار داریــد. چگونــه ایــن دو ترکیــب را از هــم جــدا می کنیــد؟

۴۳- بــرای جداســازی مخلــوط دو مایــع در دســتگاه تقطیــر ســاده ازچه روشی استفاده می شود؟

در ایــن دســتگاه مایع هــا براســاس تفــاوت در نقطــه جــوش از هــم جــدا می شــوند. به طــوری کــه بــا گرمــا دادن، مایعــی کــه نقطــه جــوش پاییــن تری  دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــود. ســپس مولکولهــای بخــار شــده بــا عبــور دادن از یــک لولــه ســرد بــه مایــع تبدیــل می شــوند و از مخلــوط دو مایــع جداســازی می گــردد

۴۴-در پالایشــگاههای نفــت؛ اجــزای نفــت خــام را چگونه از یکدیگــر جــدا می کننــد؟

در پالایشــگاههای نفــت از دســتگاه پیچیده تــر و بزرگ تــری بنــام بــرج تقطیــر اســتفاده می شــود.در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروکربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در بــرج بــالا مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آنجایــی کــه نقطــه جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک اســت، نمی تــوان همــه آن هــا را به طــور کامــل از هــم جــدا ســازی کــرد. بلکــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می کننــد.

۴۵-برش نفتی چیست؟

بــه مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد بــرش نفتــی نامیــده مــی شوند

۴۶-با توجه به شکل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ – در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می کنند؟

ب) نقطه جوش کدام برش از بقیه بیش تر است؟

پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

پ – تعداد اتمهای کربن در مولکول های کدام برش از بقیه بیش تر است؟

۴۷- تفاوت اشیائی که انسان از قدیم از آنها استفاده می کردند با اشیاء جهان امروز در چیست؟

در حــدود۱۵۰ ســال پیــش همــه اشــیاء مــورد اســتفاده انســان از مــوادی ماننــد چــوب، ســنگ، انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاک رس ســاخته می شــد.

الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، کتــان یــاابریشــم بــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذایــی از منابــع طبیعــی به دســت می آمــد.

امــا امــروزه دانشــمندان علــوم تجربــی بــا شــناخت اجــزای ســازنده نفــت و ویژگی هــای آنهــا، کاربردهــای تــازه ای بــه غیــر از ســوختن بــرای برخــی از آنهــا پیــدا کردنــد. بــرای نمونــه، ا تــن (اتیلــن) یکــی از ایــن مــواد اســت،

۴۸-اتن (اتیلن)چیست؟وچگونه بدست می آید.

ا تــن C2H4 ) )گاز بی رنگــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه وســیله برخــی از میوه هــای رســیده ماننــد گوجــه فرنگــی و مــوز آزاد می شــود

– چه استفاده هایی از اتن می شود؟

در صنعــت کشــاورزی نیــز از گاز اتــن کــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای نــارس بــه رســیده اســتفاده می کننــد.

از اتــن می تــوان فراورده جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز اتــن را در یــک ظــرف در بســته گرمــا دهیــم، یــک تغییــر شــیمیایی رخ می دهــد و طــی آن یــک مــاده مصنوعــی بــه نــام پلاســتیک تولیــد می شــود.

۴۹- مــاده اولیــه همه الیــاف مصنوعــی (پلاســتیک ها) را ازنفت جداسازی کرده اند.

۵۰-عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیک ها چیست؟

۵۱-بــا توجــه بــه شــکل زیــر، خــواص فیزیکــی ا تــن را بــا فراورده هــای حاصــل از آن(پلــی ا تــن)مقایســه کنیــد.

۵۲-پلــی تــن چیست؟

پلــی تــن، فــراورده ای اســت کــه طــی یــک تغییــر شــیمیایی از اتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر شــیمیایی مولکولهــای کوچــک بــه مولکول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند.

۵۳-پلی تن چگونه به دست می آید؟

پلــی ا تــن از کنــار هــم قــرار گرفتــن مولکول هــای زیــادی از ا تــن تشــکیلمی شــود. بــا ایــن تفــاوت کــه پیونــد دوگانــه بیــن اتم هــای کربــن در اتــن می شــکند و مولکول هــای کوچــک بــا پیونــد کووالانســی جدیــد بــه هــم متصــل می شــوند و زنجیــر بلنــد کربنــی را می ســازند

۵۴-براثرســوختن هیدروکربــن هــاچه موادمرکبی  تولیــد مــی شونــد؟

آّب و کربن دی اکسید

۵۵- فرمول شیمیایی سوزاندن نفت خام را بنویسید.

CH4 + O2                         H2 O + CO2                                                                          

۵۶- افزایش کربن دی اکسید در هوا کره باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی شده است ؟

مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب تولیــد حجــم انبوهــی از کربــن دی اکســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا کــره افزایــش مــی دهــد. و در نتیجه ی  ایــن افزایــش مشــکلاتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت.

۵۷-هــر یــک از شــما هــا در ایجــاد مشــکلات ناشی از افزایش CO2 چقــدر ســهیم هســتید؟

میــزان بــرق مصرفــی در خانــه ما، نــوع خــودرو و میــزان اســتفاده ما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی کــه مصــرف مــی کنیــم روی مقــدار کربــن دی اکســید تاثیــر مــی گــذارد.

۵۸-برخی از عوامــل موثــر بــر کاهــش مقــدار کربــن دی اکســید و از راههــای دوســتی بــا طبیعــت را نام ببرید.

کاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاک و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی و دفــن کربــن دی اکســیدو………….

۵۹-کاربرد پلاستیک هارا بنویسید.( به چه علت ما از پلاستیک فراوان استفاده می کنیم؟)

پلاســتیک هــا کاربردهــا فراوانــی در صنایــع گوناگونــی ماننــد بســته بندی،تولیــد پوشــاک، دارو، کشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد.

۶۰-ویژگی پلاستیک هایی که ازنفت تهیه می شوند را بنویسید.

ارزان قیمت اند؛عمرطولانی واستحکام بالایی دارند

فصل چهارم همراه با پاسخ

۱-همه چیز در جهان پیرامون ما درحال حرکت است.

۲-یکی از راه های شناخت جهان فیزیکی پیرامون چیست؟ شناخت حرکت

۳-الکترون های هر اتم، همواره به دور هسته می چرخند.

۴-اتم های کتابی که روی میز شماست همواره در محل خود نوسان می کنند.

۵-زمین  در هر شبانه روز یک بار به دور خودش می چرخد

۶-زمین در هر ثانیه مسافتی برابر ۳۰ کیلومتر را دور خورشید می پیماید.

۷-مسافت چیست؟ به مجموع طول هایی که یک متحرک برای رفتن از مبدأ تا مقصدمی پیماید، مسافت پیموده شده می گوییم

( کل مسیر طی شده بین شروع تا پایان حرکت را مسافت پیموده شده می نامند.)

۸-جابه جایی چیست؟

به فاصله مستقیم میان نقطه شروع تا پایان حرکت، جابه جایی گفته می شود

۹-جابه جایی حرکت چیست؟

خط راستی که مبدأ حرکت را به مقصد حرکت وصل می کند جابه جایی حرکت نامیده می شود.

۱۰-مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر (m) اندازه گیری می شوند

۱۱-کدام دانشمند به بررسی و مطالعه چگونگی حرکت اجسام به کمک آزمایش پرداخت.

گالیله دانشمند سرشناس ایتالیایی نزدیک به ۵۰۰ سال پیش

۱۲-مردم تا پیش از گالیله، حرکت اجسام را به صورت «کند» و «تند»توصیف می کردند

۱۳- یکی از کارهای مهم گالیله، معرفی تندی متوسط یک متحرک بود که به صورت زیر تعریف میشود

زمان صرف شده/مسافت پیموده شده= تندی متوسط.

۱۴-یک جسم چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه جابه جایی اش یکسان باشد؟

۱۵-دوچرخه سواری مسافت ۸۴۰متر را در مدت زمان ۶۰ ثانیه می پیماید. تندی متوسط دوچرخه سوار چند متر بر ثانیه است؟

حل: با توجه به رابطۀ (۱) داریم

m / s                                            ۸۴۰m/60m=14                      تندی متوسط

این دوچرخه سوار در هر ثانیه به طور متوسط ۱۴ متر را پیموده است.

-۱۶رکورد جهانی دو ۱۰۰ متر مردان، ۵۸/۹ ثانیه و در اختیار اوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی چند متر بر ثانیه است؟

۱۷-کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای تندی است که معمولابرای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابرm 1000 و هر ساعت برابر s 3600 است، نشان دهید یکاهایkm/h و m/ s به صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می شوند.

۱۸-بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در بزرگراههای ایران و در هنگام روز برابر km/h120 است (شکل روبه رو). این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید. (ب) اگر خودرویی با تندی متوسط km/h112 مسافت ۴۶۰ کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر بزرگراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید.

۱۹-فاصله بین مسجد جامع و مسجد خلیج فارس حدود ۳/۴ کیلومتر است.اگر ۶ دقیقه طول بکشد تا شخصی با خوردو از مسجد جامع به مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط اتومبیل وی را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید.

۲۰-وقتی به اجسام متحرک اطراف خود نگاه میکنیم برخی ………..و برخی …………حرکت می کنند. تندتر- کندتر

۲۱-خیلی وقت ها متحرک تندی حرکت خود را ………یا ………..می کند. کمتر- زیادتر

۲۲- وقتی خودرویی پشت چراغ قرمز یک چهارراه توقف کرده است تندی آن ……….است. صفر

۲۳- تندی لحظه ای چیست؟

به تندی خودرو یا هر متحرک در هر لحظه، تندی لحظه ای گفته می شود.

۲۴- وقتی به کیلومترشمار(تندی سنج) یک خودرو در حال حرکت نگاه می کنیم می توان گفت که…….. تندی….. خودرو در آن لحظه چقدر است.

۲۵-وقتی می گوییم خودرویی با km/ h 40 در حرکت است تندی آن را مشخص کرده ایم.

۲۶-اگربگوییم خودرویی با تندیkm/ h 40 به طرف شمال در حرکت است،سرعت آن را مشخص کرده ایم.

۲۷-سرعت، چند نوع اطلاع به ما می دهد. دو نوع ؛ ۱تندی؛ ۲-جهت

۲۸-منظور ازحرکت یکنواخت برروی خط راست چیست؟

حرکتی که تندی متوسط و تندی لحظه ای باهم برابرند. را حرکت یکنواخت برروی خط راست می گویند

۲۹-سرعت متوسط چیست؟

مدت زمان صرف شده/جا به جایی= سرعت متوسط

۳۰-یکای سرعت متوسط چیست؟

اگــر جابه جایــی برحســب متــر و زمــان برحســب ثانیــه باشــند، ســرعت متوســط برحســب متــر بــر ثانیــه بیــان می شــود.

۳۱–شکل زیر قایق تندرویی را نشان می دهد که در امتداد مسیری مستقیم در حرکت است و پس از ۸ ثانیه حدود ۱۱۲ متر جابه جا می شود. سرعت متوسط قایق برحسب متر بر ثانیه و همچنین جا به جایی کیلومتر بر ساعت چقدر است؟

زمان صرف شده/جا به جایی=سرعت متوسط

m/s  ۱۴=  ۱۱۲:۸=سرعت متوسط

۳۲-۲۰متربرثانیه چندکیلومتربرساعت می باشد؟

۲۰ m /s  × ۳/۶=۷۲Km/h

۳۳-درمثال بالاتندی متوسط قایق چقدر است؟

 

۳۴-فاصله جاده ای شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود ۱۱۹ کیلومتر و فاصله مستقیم آن ها ۸۴ کیلومتر است .اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت ۷۰ دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه چقدر است؟

۳۵-انواع شتاب را نام ببرید.

۳۶-حرکت یک متحرک چه موقع شتاب دار است؟

هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می گوییم حرکتش دارای شتاب است.

۳۷-شتاب نیز مانند تندی و سرعت، یکی دیگر از ویژگی های ………….است. حرکت

۳۸-شتاب را تعریف کنید.

زمان تغییرات سرعت /تغییرات سرعت= شتاب

۳۹-یکای شتاب متر بر مربع ثانیه(m/s2) است.

۴۰-راننده ای در یک مسیر مستقیم، سرعت خودرویی را در مدت ۵ ثانیه ازKm/h 18 بهKm/h 72 رسانده است . شتاب خودرو را برحسب متر بر مجذور ثانیه (m/s2) حساب کنید

پاسخ:ابتدا تغییر سرعت خودرو را به دست می آوریم.

= Km/h– ۱۸ Km/ h 72=54 Km/h تغییر سرعت

همانطور که پیش از این دیدیم برای تبدیل یکایkm/h به یکایm/s کافی است عدد مورد نظر را بر ۶/۳تقسیم کنیم. به این ترتیب داریم:

۳/۶=۱۵m/s:54=تغییر سرعت

با توجه به تعریف شتاب داریم:

زمان تغییرات سرعت/تغییرات سرعت= شتاب

۵ s=3 m/s2/15 m/s=شتاب

t1 =0               t2=5

۴۱-شکل زیر هواپیمایی را روی عرشه یک ناو هواپیمابر نشان میدهد که با شتاب ۳۱m/s2 به حرکت در می آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن برسد. مدت زمانی را که طول می کشد تا سرعت هواپیما از صفر به۶۲m/s  ((حدود ۲۲۳ کیلومتر بر ساعت) بر برسد حساب کنید.

 

پاسخ:

تغییر سرعت هواپیما روی عرشه ناو برابر سرعت است با

= ۶۲ m/ s -0 =m/ s 62  تغییر سرعت

با توجه به تعریف شتاب داریم :                              زمان صرف شده: ۶۲ m/s=231 m/S

در نتیجــه زمــان لازم بــرای آنکــه هواپیمــا بــه ســرعت برخاســتن برســد برابــر ۲s  خواهــد شــد.

۴۲-شکل روبه رو ورزشکاری را نشان می دهد که از روی طناب فاصله ۸۰۰ متری بین دو قله را می پیماید. اگر ورزشکار این فاصله را در مدت ۲۴ دقیقه طی کند، سرعت متوسط او را به دست آورید.

 

۴۳-موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن به ۵۴ کیلومتر بر ساعت می رسد .

الف) شتاب موتور سوار را پیدا کنید.

ب) موتور سوار در این مدت چند کیلومتر جابه جا شده است؟

۴۴-  ۵ثانیه طول می کشد تا یک ماشین مسابقه ای که با سرعت ۴۲ متر بر ثانیه در

امتداد جاده ای مستقیم در حرکت است به طور کامل متوقف شود (شکل زیر). شتاب حرکت اتومبیل را در این مدت حساب کنید.

 

فصل پنجم همراه با پاسخ

۴-اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه چندشــکل خــود را نشــان می دهــد؟

اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه شــکل های مختلــف ماننــد: شــروع بــه حرکــت کــردن جســم، توقــف جســم ،کنــد شــدن یــا تنــد شــدن حرکــت جســم، تغییــر جهــت حرکــت (ســرعت) و تغییــر شــکل جســم خــود را نشــان می دهــد

۵-نیرو چیست ؟مثال بزنید

نیــرو اثــر متقابــل بیــن دو جســم اســت. مثال اگــر شــما دوســتتان را هــل دهیــد، او نیــز شــما را هــل میدهــد و اگــر شــما وی را بکشــید او نیــز شــما را می کشــد.

۶-مفهوم متقابل بودن نیرو را توضیح دهید.

یعنی در به وجــود آمــدن نیــرو، همــواره دو جســم مشــارکت دارنــد و هــر جســم بــه جســم دیگــر نیــرو وارد می کنــد،و البتــه ایــن اجســام لزومــا در تمــاس بــا یکدیگــر نیســتند.

۷- نیرو های وارد بر جسم چه موقع  متوازن اند؟

اگر بر جسمی چند نیرو به طورهم زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می گوییم نیرو های وارد بر جسم متوازن اند. به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد برجسم صفر باشد، نیروهای وارد بر جسم متوازن اند.

۸- قانون اول نیوتن را توضیح دهید؟

هرگاه نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسم ساکن، همچنان ساکن باقی می ماند و اگــر در حــال حرکــت باشــد همچنــان بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد و تغییــری در نحــوه حرکــت آن ایجــاد نخواهــد شــد یعنــی ســرعت آن تغییــر نخواهــد کرد

۹-چرابعضی اوقات به جعبه ی ساکن نیروواردمیکنیم ولی جعبه حرکت نمیکند؟

زیرانیروی روبه جلو با نیروی اصطکاک رو به عقب هم اندازه است. بنابراین جعبه ساکن حرکت نخواهد کرد.

۱۰- علت اینکه خودرویی متحرک باسرعت ثابت در جاده مستقیم حرکت می کند.چیست؟

زیرانیروی پیشران با نیروی اصطکاک هم اندازه است(متوازن شده است)،بنابراین خودروی متحرک با سرعت ثابت در جاده مستقیم حرکت می کند.

۱۱- چرا یک چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می کند؟

نیروی وزن وارد بر چتر باز و نیروی مقاومت هوا هم اندازه اند، بنابراین چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می کند.

۱۲-یک جسم چه موقع شروع به حرکت می کند.ویادرحرکت آن تغییری بوجود نخواهدآمد؟

اگــر در جســمی تــوازن نیروهــا بــه هــم بخــورد یعنــی نیروهایــی کــه بــر آن اثــر می کننــد همدیگــررا خنثــی نکنند،آنــگاه نیــروی خالصــی بــر جســم اثــر خواهــد کــرد و جســم ســاکن شــروع بــه حرکــت کنــد و یــا اگــر در حــال حرکــت باشــد، تغییــری در حرکــت آن بــه وجــود خواهــد آمــد.

۱۳- هواپیمــاچه موقع اوج می گیــرد؟

اگــر در پــرواز هواپیمــا، نیــروی بالابــری بیشــتر از وزن هواپیمــا شــود، هواپیمــا اوج می گیــرد

۱۴-چه موقع ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند؟

اگــر نیــروی بالابــری کمتــر از وزن شــود، ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند

۱۵- چه موقع در حرکت هواپیما تغییری ایجاد نمی شود.

وقتی نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز متوازن باشند، تغییری در حرکت هواپیما ایجاد نمی شود. یعنی هواپیما با همان سرعت و ارتفاع حرکت خواهدکرد

۱۶-در شــکل های زیــر دانش آمــوزان جعبه هــا را هــل می دهنــد. اثــر اعمــال ایــن نیروهــا را در هــر شــکل توضیــح دهیــد. (ســطح زمیــن را صــاف و صیقلــی فــرض کنیــد تــا بتوانیــد از نیــروی اصطــکاک صرفنظــر کنیــد).از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی N100 جعبه را هل می دهند.

ب) دانش آموز سمت چپ نیروی باN120 و دانش آموز سمت راست با نیروی N50 جعبه را هل می دهند.

پ) هر دو دانش آموز با نیروی N60 جسم را به طرف راست هل می دهند.

۱۷-نیروی خالص عامل شتاب است

۱۸- ســرعت یک جسم چه زمانی تغییــر نمی کنــد؟مثال بزنید.

اگــر نیروهــای وارد بــر جســم در تــوازن باشــند، یعنــی نیــروی خالــص صفــر باشــد، ســرعت جســم تغییــر نمی کنــد. مثــلاوقتــی شــما و دوســتتان از دو طــرف بــا نیــروی هم انــدازه و در خـلـاف جهــت یــک چــرخ دســتی را هــل دهیــد، چــرخ دســتی حرکــت نمی کنــد، زیــرا نیــروی خالــص وارد بــر آن ،صفــر اســت و نیروهــا در تــوازن هســتند.

۱۹- ســرعت  یک جســم وقتــی تغییــر می کنــد کــه نیروهــای وارد بــرآن درتــوازن نباشـند. بــه عبــارت دیگــر نیــروی خالــص صفــر نباشــد.

۲۰-نیــروی خالــص وارد بــر یــک جســم ســبب تغییــر ســرعت آن می شــود.

۲۱- نیــرو ســبب ایجــاد شــتاب (تغییــر ســرعت) می شــود.

۲۲- اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟

۲۳- وقتــی یــک راننــده می خواهــد ســرعت اتومبیــل خــود را افزایــش دهــد، چــه می کنــد؟اگــر بخواهــد اتومبیــل را متوقــف کنــد چــه می کنــد؟ چــه نیرویــی ســبب توقــف جســم می شــود؟

۲۴-اگــر شــما در ســر یــک چهــارراه ایســتاده باشــید و چــراغ راهنمایــی قرمــز باشــد، مشــاهده می کنیــد کــه خودروهایــی کــه بــه چهــارراه نزدیــک می شــوند، ســرعت خــود را کــم می کنند؟

الف-چــه نیرویــی ســبب توقــف خودروهــا می شــود؟

ب-چه نیرویی ســبب افزایــش ســرعت خودروهــا می شود؟

۲۵-رابطه بین شتاب ونیرو چگونه است؟

پاسخ:مستقیم. شــتاب جســم متناســب بــا نیــروی وارد بــر جســم اســت.

۲۶-رابطه بین شتاب وجرم چگونه است؟

پاسخ:شــتاب بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

۲۷- نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو می شود.

۲۸-یــکای شــتاب متــر بــر مجــذور ثانیــه(N/kg) اســت.

۲۹-رابطــه معــروف قانــون دوم نیوتــون چیست.

جرم جسم/نیروی خالص= شتاب جسم

۳۰-قانون سوم نیوتن را توضیح دهید.

هــرگاه بــر جســم نیــروی خالصــی وارد شــود، جســم تحــت تأثیــر آن نیــرو شــتاب می گیــرد کــه ایــن شــتاب نســبت مســتقیم بــا نیــروی وارد بــر جســم دارد و در همــان جهــت نیــرو اســت و بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

۳۱-در هــر یــک از شــکل های زیرانــدازه شــتابی کــه گاری در اثــر هــل دادن شــخص پیــدا می کنــد را به دســت آوریــد.

از این مثال چه نتیجه ای می گیرید؟

a=F/m=40/20=2N/kg

a =F/m=60:20=3N/kg

a=F/m=40:40=1N/kg

۳۲-خودرو هــای مســابقه به گونــه ای طراحــی می شــوند کــه دارای موتورهــای قــوی باشــند تــا بتواننــد نیــروی زیــادی را بیــن جــاده و خــودرو ایجــاد کنند.همچنیــن آنهــا تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ســبک طراحــی می شــوند. ایــن نــوع طراحــی، یعنــی نیــروی موتــور زیــاد و جــرم کــم اتومبیــل، روی شــتاب آنهــا چــه تأثیــری می گــذارد؟

۳۳-شــکل روبــه رو یــک ماشــین بــازی دو کیلوگرمــی را نشــان می دهــد کــه نیــروی پیــش ران آن (کــه توســط موتــورش تأمیــن می شــود) ۱۸ نیوتــون بــه طــرف راســت اســت. شــتاب ایــن ماشــین اســباب بازی چقــدر و بــه کــدام طــرف اســت؟

۳۴-وزن چیست؟

وزن جســم برابــر بــا نیــروی گرانشــی (جاذبــه ای (اســت کــه از طــرف زمیــن بــر جرم جســم وارد می شــود.

۳۵- وزن جســم را بــا چه وسیله ای اندازه گیــری می کننــد؟

وزن جســم را بــا نیروســنج اندازه گیــری می کننــد

۳۶-یکای اندازه گیری وزن چیست؟

نیوتــون

۳۷-وزن یــک جســم در ســطح زمیــن چگونه به دســت می آیــد.

وزن یــک جســم در ســطح زمیــن از حاصل ضــرب جــرم جســم در شــتاب جاذبــه زمیــن به دســت می آیــد.

۳۸-رابطه بین وزن وجرم رابنویسید.

شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

اگــر جــرم جســم را بــا m ، شــتاب جاذبــه را بــا g و وزن را بــا W نشــان دهیــم رابطــه بــالا بــه شــکل زیــر در می آیــد      W=mg

شــتاب جاذبــه در ســطح زمیــن تقریبــا۸/۹نیوتــون بــر کیلوگــرم اســت کــه بــرای ســادگی در حــل مســئله ها آن را ۱۰نیوتــون بــر کیلوگــرم فــرض می کننــد.

۳۹-جرم دانش آموزی ۵۰ کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟

شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

نیوتن۴۹=۸/۹×۵۰= وزن جسم

۴۰-منظورنیروی کنش و واکنش چیست؟

وقتــی بــا دســت دیــوار (یــا خودرویــی) را هــل می دهیــم، حــس می کنیــم دیــوار (یــا خــودرو)نیــز مــا را هــل می دهــد. یعنــی در برهم کنــش بیــن دســت و دیــوار دو نیــرو وجــود دارد. نیرویــی که مــا بــه دیــوار وارد می کنیــم و نیرویــی کــه دیــوار

به دســت مــا وارد می کنــد. اگــر نیــروی دســت را کــه دیــوار را هــل می دهــد کنــش بنامیــم، نیرویــی کــه دیــوار به دســت مــا وارد می کنــد، واکنــش نامیــده می شــود

۴۱-کنش و واکنش را درجمله زیر مشخص کنید.

«شخصبهدیوارنیروواردمی کندودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند»

شخصبهدیوارنیروواردمی کند )کنش( ودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند)واکنش(

۴۲-اگــر قطب هــای همنــام دو آهن ربــا را بــه هــم نزدیــک کنیــم چه روی می دهد؟کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

آهنربــای (۱)آهنربــای(۲) را دفــع می کنــد (کنــش) و آهنربــای (۲) نیــز آهنربــای (۱) را دفــع می کنــد (واکنــش)

۴۳-وقتــی دو جســم بــاردار الکتریکــی مثبــت (+) و منفــی (-) را نزدیــک هــم قــرار می دهیــم چه روی می دهد؟ کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

بــار مثبــت، بــار منفــی را جــذب می کنــد (کنــش) و بــار منفــی نیــز بــار مثبــت را جــذب می کنــد)واکنــش)

۴۴-نیروهــای کنــش و واکنــش همیشــه همــراه هــم ظاهــر می شــوند و هیچ یــک بــدون دیگــری نمی توانــدوجــود داشــته باشــد.

۴۵-رابطــه بیــن نیروهــای کنــش و واکنــش را ازنظر ایــزاک نیوتــون را بیــان کــنید. (قانــون ســوم نیوتــون را توضیح دهید).

«هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند.»

۴۶-نیــروی کنــش و واکنــش همــواره هــم انــدازه ودر خــلاف جهــت یکدیگرنــد و بــر دو جســم وارد می شــوند.

۴۷-فــرض کنیــد فیلــی روی اســکیت ســاکن اســت. ســیرک بــازی فیــل را هــل می هــد و هــر دوی آن هــا به طــرف خــارج شــتاب پیــدا می کنند کــدام یــک از آن هــا دارای شــتاب بیشــتری می شــود؟ توضیــح دهیــد.

۴۸- اثــرات اصطــکاک را در چه جاهایی مشــاهده می کنیــم.

مــا اثــرات اصطــکاک را در حرکــت خــودرو، راه رفتــن، بــازی کــردن، هــل دادن یــک جســم و… مشــاهده می کنیــم.

۴۹- منظور از نیــروی اصطــکاک چیست؟

وقتــی جســمی کــه بــر روی زمیــن قــرار دارد را می کشــیم یــا هــل می دهیم، نیرویــی در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه وجــود می آیــد. همچنیــن وقتــی جســم بــر روی زمیــن در حــال حرکــت اســت،نیرویی در خـلـاف جهــت حرکــت از طــرف زمیــن بــر جســم وارد می شــود.به ایــن نیروهــا نیــروی اصطــکاک گوینــد.

۵۰-منظور ازنیــروی اصطــکاک ایســتایی چیست؟

نیــروی اصطکاکــی کــه در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه جســم وارد می شــودومانــع حرکــت جســم می شــود. ایــن نیــرو رانیــروی اصطــکاک ایســتایی می نامیم

۵۱-نیــرو ســبب تغییــر ســرعت جســم می شــود.

۵۲- منظور ازنیــروی اصطــکاک جنبشــی چیست؟

نیرویــی که در خـلـاف جهــت حرکــت بــر جســم وارد شــده باشــد و ســبب ایســتادن جســم شــود. ایــن نیــرو را نیــروی اصطــکاک جنبشــی می نامیم

۵۳-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه جنــس دو جســم بســتگی دارد.

۵۴-به نظرشماچرادر کوهنوردی نباید کفش ها لیز باشند، اما در اسکی بازی باید زیر کفش ها کاملا لیز باشد؟ کوهنــوردان از کفش هایــی بــا زیره هــای خاصــی بــرای کوهنــوردی اســتفاده می کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن کفــش و زمیــن زیــاد شــود، در حالــی کــه اســکی بازان تــلاش می کننــد از چوب هــای اســکی صیقلــی شــده اســتفاده کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن چوب هــا و بــرف کــم شــود.

۵۵-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه علــت زبــری (تپــه و چاله هایــی) اســت کــه به صــورت میکروســکوپی بیــن دو جســم وجــود دارد و بــا چشــم غیرمســلح قابــل رؤیــت نیســت.

۵۶-هرچــه دو جســم روی هــم بیشــتر فشــرده شــوند، ایــن تپــه و چاله هــا بیشــتر توهــم رفتــه و بیشــتر مانــع حرکــت شــده و نیــروی اصطــکاک افزایــش می یابــد.

۵۷-آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:

الــف) نیــروی اصطــکاک وارد بــر جســمی ماننــد یــک قطعــه چــوب مکعبــی در حــال لغــزش روی ســطح را انــدازه بگیریــد.

ب) نشــان دهیــد، نیــروی اصطــکاک جنبشــی به طــور محسوســی بــه مســاحت ســطح تمــاس دو جســم بســتگی نــدارد.

پ) نشــان دهیــد هرچــه جســم ســنگین تر شــود (بــا قــرار دادن اجســام دیگــر روی مکعــب)نیــروی اصطــکاک جنبشــی نیــز افزایــش می یابــد.

۵۸-در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

۵۹-در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

۶۰-پستی و بلندی های روی سطح اجسام با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

نیروی اصطکاک – نیروی پیشران = نیروی خالص

فصل هفتم همراه با پاسخ

۱-جانداران در طول زمان دچار ………..و ……….بعضی از آن ها شده اند. تغییرات -منقرض

۲-بخش های وسیعی از سطح زمین را…………. پوشانده است.جواب: آب

۳-رسوبات چگونه تشکیل می شوند؟

فرسایش سطح خشکی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن آن ها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات می شوند.

۴-سنگ های رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل می شوند؟

همزمان با رسوب گذاری لایه های رسوبی، اجسادموجوداتی که در آن زمان می زیسته اند در داخل رسوبات دفن شدند. هزاران سال بعد رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ های رسوبی فسیل دار تبدیل شده اند.

۵-بخش وسیعی از سطح زمین از سنگ های ……….پوشیده شده است. رسوبی

۶- علت اهمیت و کاربرد سنگ های رسوبی چیست؟

داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ های رسوبی ، باعث اهمیت و کاربرد آن ها در مطالعه تاریخچه زمین شده است

۷-سنگهای رسوبی بدلیل …………………… و ………………………… درمطالعه تاریخچه زمین اهمیت دارند. داشتن فسیل – لایه لایه بودن سنگ های رسوبی

۸-فسیل چیست؟

فسیل ها آثار و بقایای جانداران قدیمی هستند که در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارند. در واقع فسیل ها، اجساد و بقایای آثار جاندارانی هستند که پس از مرگ در بین مواد و رسوبات دفن شده اند

۹-فسیلهااجسادو بقایای آثارجاندارانی هستندکه پس ازمرگ در بین …………………. دفن شده اند .مواد و رسوبات وسنگ های رسوبی

۱۰-فسیل شناسان از چه شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند؟فسیل ها

۱۱-در کدام سنگهای زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

الف-ماسه سنگ         ب-بازالت       ج-مرمر              د-گرانیت

۱۲-شرایط لازم برای تشکیل فسیل ها رانام ببرید.( چه جاندارانی شرایط بهتری برای فسیل شدن دارند؟)

دارای قسمتهای سخت باشند؛دور ازعوامل تجزیه( مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده ی دیگر) قرارگیرند

۱۱-چه قسمت هایی ازبدن جانداران تشکیل فسیل می دهند؟

قسمتهای سخت مانند استخوان ، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی

۱۲-چرا ازهمه جانداران گذشته فسیل تشکیل نمی شود؟

فاقد قسمت های سخت بودند، دورنماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری(دورازعوامل تجزیه قرار نگرفته اند)

۱۳-برایفسیلشدننبایدجاندارتحتاثرعواملیمانند ………………… قرارگیرد .

اکسیژنهوا

۱۴-چه عواملی سبب تجزیه فسیل ها می شود؟

اکسیژن هوا،آب،گرما،باکتریهاوموجودات زندهٔ دیگر

۱۵-به نظرشماتنوع وتعدادفسیلهادرمحیط های دریایی بیشتراست یابیابانها؟چرا؟

دریایی:زیرا شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط های سطح زمین بطور یکسان مهیا نبوده است و این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های روی سطح خشکی بوده.به همین دلیل بیشتر فسیلها دراقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند

۱۶-بیشترفسیلهادر …………….. تشکیل شده اند .اقیانوس هاودریاها

۱۷-تشکیل فسیلها به ………………. جانداران بستگی دارد .محل زندگی – محل دفن

۱۸-فسیل ها درچه مکان هایی یافت می شوند؟

۱-محیطهای دریایی مانند دریا ودریاچه؛اقیانوسها؛

۲- محیط های غیردریایی مانند: یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی ؛صمغ گیاهان، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک

۱۹-راه های تشکیل فسیل رانام ببرید.

۱-گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده ، قسمت های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان و صدفدر برابر عوامل فساد مدت زمان بیشتری مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند در این صورت فقط قسمتهای سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده اند.

۲-دربرخیمواردبدنجانداران،پسازمرگدرمحیطیدورازدسترسعواملتجزیهکنندهقرارمیگیرندوبهطورکاملبهفسیلتبدیلمیشوند. دراینصورتحتیقسمتهاینرمبدننیزفسیل میشوند. مانندفسیلحشرههاییکهبهطورکاملدرداخلصمغگیاهانحفظشدهاندوفسیلماموتهایداخلیخچالهایطبیعی

۳-گاهی آثار باقیمانده از فعالیت های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن  خزیدن ،

استراحت کردن، و … به فسیل تبدیل می گردد

۴-گاهی قسمت های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن می شوند. و آب های زیرزمینی به داخل این رسوبات وارد می شود، و مولکولهایی از جسد جاندار در آن حل می شود و مولکولهایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمتهای سخت جاندار داده شود ، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد معدنی جانشین شده معمولا از ترکیبات سیلیسی و آهکی می باشد

۲۰-کامل ترین فسیل درکدام محیط یافت می شود؟

صمغ گیاهان ویخچال های طبیعی، مانند فسیل حشره هایی که بطور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده اندو فسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

۲۱-تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید

۲۲-چه زمانی قالب خارجی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟(قالبخارجیچیست؟)

اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزا سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات برجای مانده و به فسیل تبدیل شوند ، قالب خارجی تشکیل می شود

۲۳- چه زمانی قالب داخلی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف و یا اسکلت جاندار نفوذ کنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی را به

وجود می آورند

۲۴-چراکارشناسان برای بررسی علل سانحه هوایی سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. جعبه سیاه هواپیما چیست و چه کاربردهایی دارد؟

۲۵- ………..در بررسی حوادث زمین شناسان قرار می دهند. فسیل ها

۲۶-آیاهمه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب هستند؟

خیر ،زیرا فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

۲۷- چرافسیل شناسان برای فسیل راهنما ارزش زیادی قائلند؟(فسیلهایراهنماچهویژگیهاییدارند؟)

فسیل های راهنما دارای ویژگیهای خاصی هستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند.این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند.تشخیص آن اسان است. نمونه های موجود آن فراوان است و متعلق به جانداران ساده است ، نه پیچیده .

۲۸-کاربرد فسیل ها رابنویسید.

الف- شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ،نفت و گاز

ب- اثبات جابجایی قاره ها

پ-تعیین شرایط آب وهوایی گذشته

ت-تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته زمین بوسیله فسیل های راهنما

ث-کشف نظم حاکم بر خلقت

ج-تعیین نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی.

۲۹-زمینشناسانبامطالعهفسیلهاجابهجایی ……………….. رااثباتنمودند . قاره ها

۳۰-سوخت های فسیلی چگونه تشکیل می شوند؟

سوخت های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می شوند.

۳۱ -زمین شناسان  چگونه از فسیل ها برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ ، نفت و گاز استفاده می کنند؟

آن ها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عکسهای هوایی وشواهد زمین شناسی در سطح زمین، محلهای مستعد وجود ذخایرسوختهای فسیلی را تعیین می کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه ای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را مورد بررسی قرار می دهند. در صورت تایید اولیه ، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه های اکتشافی و نمونه برداری از لایه های سنگی اعماق زمین، به مطالعه فسیل های ذره بینی موجود در نمونه های برداشت شده می پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

۳۱-برایشناساییواکتشافذخایرنفتوگاز ………………. استفادهمیشود .فسیل

۳۲- زمین شناسان چگونه با مطالعه فسیل ها ؛جابجایی قاره ها را اثبات نمودند؟

زمین شناسان باتوجه به تشابه فسیل های موجود در سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات نمودند که درابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند)

اما به علت حرکت ورقه های سنگ کره آن دو قاره از هم دورشده اند.

۳۳- چگونه از فسیل های راهنما برای تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته زمین استفاده می کنند؟

فسیل های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به ۱۲۰ میلیون سال قبل باشد ،سنگ های در برگیرنده آن نیز دارای سنی در همین حدود است. بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما می توان سن آن ها را تخمین زد.

۳۴-دانشمندان در تعیین سن لایه های سنگی به چه مواردی توجه دارند؟

الف) در توالی لایه های رسوبی، هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی ترو از لایه پایینی خود جوان تر است. البته به شرط اینکه لایه های رسوبی وارونه نشده باشند.

ب) لایه های رسوبی در هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی ته نشین میشوند. بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند. بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است.

۳۵-درتوالیلایههایرسوبیهرلایهازلایهبالاییخود ………….. است .قدیمیتر

۳۶-لایههایرسوبیدرهنگامتشکیلبهصورتتقریباً ………….. تهنشینمیشوند.

افقی

۳۷-در شکل زیر اگر در لایهBفسیل راهنمایی به سن ۲۵۰ میلیون سال و در لایه ی D فسیل

هایی باسن ۲۰۰ میلیون سال وجود داشته باشد.

الف) سن تقریبی لایه های CوE چقدر می باشد؟

ب) سن لایه F را با سایر لایه ها مقایسه کنید

۳۸-دانشمندان چگونه با استفاده از فسیلها نظم حاکم بر خلقت را کشف نمودند؟

آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده تر آفریده است.

۳۹- چگونه می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود؟

فرآیندهای طبیعی که امروز موجب تغییراتی در سطح و یا درون زمین می گردند، در گذشته نیز این فرایندها به همین صورت عمل نموده اند، بنابراین با مطالعه و شناخت آن

ها در عهد حاضر، می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود.به عبارت دیگر «حال کلیدی برای گذشته است»

۴۰-چگونه از فسیل ها برای تعیین شرایط نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی استفاده می شود؟

به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یک منطقه بیانگر وجود جنگل و آب وهوای گرم و مرطوب در گذشته ی آن منطقه می باشد.بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب وهوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

۴۱-به نظر شما سنگ ها ی تبخیری در چه نوع آب وهوایی تشکیل می شوند؟

۴۲-معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی می باشند؟چگونه به این نتیجه رسیدید؟

۴۳-آیا در استان محل زندگی شما هم سنگ های تبخیری تشکیل شده است؟مثال بزنید.

۴۴-امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی  می کنند؟

۴۵-به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته می باشد؟

فصل هشتم همراه با پاسخ

۱-ورقه های………برروی خمیرکره که حالت………..و…………دارد،حرکت میکنند. جواب:سنگ کره- خمیری-نیمه مذاب

۲-حاشیهٔ کدام قاره هابهتربرهم منطبق میشوند؟جواب:حاشیه غربی افریقا وحاشیه شرقی امریکای جنوبی

۳-چراحاشیهٔ برخی قاره هابه خوبی برهم منطبق نمی شوند؟چواب:زیرا بخشی ازحاشیه قاره که درتماس باامواج دریا بوده اند تحت تاثیر فرسایش ازبین رفته اند.

۴-اولین بارکدام دانشمند وچگونه پی بردکه قاره هانسبت به هم جابه جاشده اند

دانشمند آلمانی به نام آلفردوِگنربامطالعه ومشاهدهٔ پدیده های سطح زمین

۵-قاره های امروزی چگونه به وجودآمده اند؟

براساس مطالعات انجام شده،زمین شناسان معتقدندکه حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش درسطح کرهٔ زمین یک خشکی واحدوبزرگی(بنام پانگه آ)وجودداشته است که اطراف آنرایک اقیانوس بزرگ(پانتالاسا)فراگرفته بوده است.میلیونهاسال بعد،این خشکی بزرگ به دوخشکی کوچکترتقسیم شدکه بین آنهارادریای تتیس پرکرده بود. باگذشت زمان،هرکدام ازدوخشکی مذکور،خودنیزبه قطعات کوچکترتبدیل شده وپس ازجابه جایی،قاره های امروزی رابه وجودآورده اند

۶-درشکل زیر قاره های امروزی را مشخص کنید.

الف) نام خشکی بزرگ اولیه چیست؟ پانگه آ

۷-دریاچه خزردرشمال کشورمان،باقیماندهٔ دریای…………… است. تتیس

۸-هریک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

لورازیاشامل:اروپا؛گرینلند؛امریکای شمالی؛کانادا وسیبری

و گندوانا شامل:استرالیا(اقیانوسیه)؛افریقا؛قاره جنوبگان؛هندوستان وامریکای جنوبی.

۹-چرا  گروهی ازافراددرصددردادعای وگنربودند

زیراآنهاعلت حرکت ورقه هاراازوگنرمی پرسیدند. ازآنجاکه هنوزنظریهٔ زمین ساخت ورقه ای مطرح نشده بودوعلت حرکت ورقه هامعلوم نبود،وگنردرپاسخ به این سؤال،جزرومدیاچرخش زمینرامطرح می کردکه قابل قبول واقع نمی شد

۱۰-زمین شناسان با استفاده از چه شواهدی اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت هم جابجا شده اند؟

الف)تشابه فسیل جانداران در قار های مختلف.

ب)انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا

پ)تشابه سنگ شناسی در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی.

۱۱-خمیرکره بخشی از………….است که حالت خمیری ونیمه مذاب داردو………برروی آن واقع شده است. گوشته- سنگکره

۱۲-نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای چیست؟

براساس نظریه زمین ساخت ورقه ای سنگ کره ازتعدادی ورقهٔ کوچک وبزرگ مجزاازهم تشکیل شده است.این ورقه هانسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک میشوند،درجاهایی ازهم دورمیشوندودربعضی جاهاکنارهم می لغزند.

۱۳-بزرگترین ورقه زمین ساخت ورقه ای؛ ……….است که بطور کامل توسط ………….. پوشیده شده است.جواب: ورقه اقیانوس آرام- آب

۱۴-آیامیدانیدبزرگترین ورقهٔ سنگ کره چه نام دارد؟

۱۵-مسیرحرکت جریانهای همرفتی رادرهریک ازظرفهای روبرورارسم کنید

پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل ظرف شماره ۲ است.

۱۶-دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را چه می دانند؟

دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره راجریانهای همرفتی خمیرکره می دانند.

۱۷-پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل کدام ظرف است؟

شماره ۲

۱۸- چراخمیرکره حالت خمیری دارد؟به دلیل شرایط دما و فشار معین ،

۱۹-علت ایجاد جریان همرفت درخمیرکره چیست؟

به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود

۲۰- جریان همرفتی چگونه سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

خمیرکره به دلیل شرایط دما و فشار معین ، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن ، دما زیادتر است بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمتهای بالایی کمتر است . به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می کند و از محل شکاف بین ورقه ها به سطح زمین رسیده و سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

۲۱-منظور از ورقه اقیانوسی و ورقه قاره ای چیست؟

اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد ، آنرا ورقه اقیانوسی و اگر در محل قاره ها باشد.، آن را ورقه قاره ای می نامند.

۲۲-چرا ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره ای فرورانده میشود؟

ورقهٔ اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقهٔ قاره ای داردبه همین دلیل درهنگام برخوردآنهابایکدیگر،ورقه اقیانوسی به زیرورقه قاره ای فرورانده می شود.

۲۳-اولین دانشمندی که فرضیه گسترش بستر اقیانوس ها رامطرح نمود چه کسی بود؟

در سال ۱۹۶۲میلادی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را مطرح کرد.

۲۴-فرضیه گسترش بستر اقیانوس هاراتوضیح دهید.

بر اساس این فرضیه، مواد مذابی که از خمیرکره نشات گرفته اند، در قسمت وسط اقیانوسها به بستر اقیانوس صعود می کنند و پس از انجماد، ورقه اقیانوسی جدید رابهوجودمیآورند. به جبران این افزوده شدن، ورقه مذکور با سرعت متوسط حدود ۵ سانتیمتر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می کند و پس از رسیدن به ساحل،با پوسته قاره ای برخورد می نماید. با ادامه حرکت،ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود

۲۵-آیا می دانید رشد ناخن هایتان چند سانتیمتر در سال است؟

۲۶-چگونه می توانید رشد ناخن را محاسبه کنید؟

۲۷-سرعت رشد ناخن را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید.

۲۸- نتیجه برخورد ورقه نزدیک شونده(حرکت همگرا )چیست؟

نکته:این نوع حرکات سنگ کره هم اکنون نیز با سرعت بسیار کم در حال وقوع است.

دربرخی نواحی کرهٔ زمین،ورقه های سنگ کره طی میلیونهاسال به سمت یکدیگرحرکت ودرنهایت باهم برخوردکرده اند. برخوردآنهاسبب بروزپدیده هایی مانندرشته کوه،چین خوردگی،گسل وحوادثی مانندزمین لرزه وفوران آتشفشان میشود.

۲۹-یکی ازمهمترین نواحی لرزه خیزجهان کجاست؟دلیل بیاورید.

کمربندلرزه خیزاطراف اقیانوس آرام که علت آن برخوردورقهٔ اقیانوسی آرام باورقه ه ای قارهای اطراف آن است.

۳۰-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای زمین لرزههای بزرگی ایجادمی شود

زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود.

دراثر فرورانش،ورقه هامی شکنندوانرژی آزادمیشود،انرژی آزادشده به صورت امواج لرزهای،باعث رخدادن زمین لرزه های بزرگی می شود

۳۱-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای؛ آتشفشان ایجادمی شود؟

زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود. در اثر

فرو رانش ورقهٔ فرورونده واصطکاک ایجادشده،دماافزایش یافته،سنگهاذوب میشوندوآتشفشانهایی رابه وجودمیآورند

۳۲-باتوجه به شکل ۵،ورقهٔ اقیانوس آرام درقسمت شمال شرق به زیرکدام ورقهٔ قارهای فرورانده میشود؟جواب:به زیر ورقهءامریکای شمالی

۳۳-باتوجه ۱۰به شکل زیرزمین لرزههاوآتشفشانهابیشتربرچه مناطقی منطبق است؟

جواب: بیشتر زمین لرزههاوآتشفشانها ؛برحاشیه ءورقه های سنگ کره به ویژه محل برخورد وفرورانش ورقه های اقیانوسی به زیرورقه های قاره منطبق می باشد.

۳۴-نتیجه حرکت ورقه هایی که درکنارهم می لغزند؛چیست؟

دراین نوع حرکت،نه ورقه ای ازهم دورمیشوندونه به هم نزدیک،بلکه ورقه های سنگ کره درکنارهم می لغزند؛این نوع حرکت بیشتردربستراقیانوسهارخ میدهدوباعث ایجادزمین لرزه های زیادی می شود.

۳۵-یکی ازپیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره،ایجاد…………..وتشکیل………..است. چین خوردگی -رشته کوه

۳۶- پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید.

چین خوردگی ؛تشکیل رشته کوه؛فوران آتشفشان؛ وقوع زمین لرزه؛ ایجادسونامی (آبتاز)

۳۷-علت پیدایش چین خوردگیهاوشکستگیهاچیست؟

زیرالایه های رسوبی دردریاهابه صورت افقی ته نشین می شوند. پس ازاین که ضخامت رسوبات زیادشد،دراثرحرکت وبرخوردورقه های سنگ کره،رسوبات ازحالت افقی خارج میشوندوبه حالت چین خورده درمیآیندورشته کوههارابه وجودمی آورند

۳۸-پدیده های زمین شناسی چگونه ایجاد می گردند؟

دراثرحرکت ورقه های سنگ کره، پدیده های زمین شناسی مانند چین خوردگی،رشته کوه،آتشفشان و زمین لرزه ایجاد می گردد.

۳۹-ازپیامدهای حرکت ورقه هادرکشورمان یک نمونه مثال بزنید.

هم اکنون ازوسط دریای سرخ،موادمذاب خمیرکره به بستراین دریابالامی آیندوپوستهٔ جدیدرامیسازندواین پوسته به دوطرف حرکت میکند

۴۰- نتیجه برخوردورقهٔ عربستان باورقهٔ ایران چیست؟

تشکیل رشته کوه زاگرس؛وادامهٔ این حرکت،باعث ایجادزمین لرزه هایی بابزرگی معمولاًکمتراز ۵ ریشتردرنواحی غرب وجنوب غرب ایران میشود.

۴۱-چه عواملی آسیب پذیری مارادرمقابل زلزله به حداقل میرساند؟

داشتن اطلاعات دقیق ورعایت نکات ایمنی درساخت وسازشهرهاوروستاهای کشور،آسیب پذیری مارابه حداقل میرساند.

۴۲-آبتاز(سونامی) چگونه ایجاد می شود؟

هنگامی که در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه و یا آتشفشان رخ می دهند، ممکن

آبتاز(سونامی) ایجاد کند.

۴۳- امواج اقیانوسی چگونه سبب تخریب سواحل می شوند؟

امواج اقیانوسی انرژی بسیار زیادی دارند و در هنگام رسیدن به سواحل، خسارت های زیادی برجای می گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی آبتاز نیز بیشتر بوده و خسارت های زیادتری را ایجاد می کند.

۴۴- عمق آب رادر اقیانوس هند وخلیج فارس رابا هم مقایسه  کنید.

-انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه کنید.

۴۵-رشته کوهها چگونه به وجود می آیند؟

لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته نشین می شوند. پس از اینکه ضخامت

رسوبات زیاد شد، در اثر حرکت و برخورد ورقه های سنگ کره، رسوبات از حالت افقی خارج شده و به حالت چین خورده در می آیند و رشته کوه ها را به وجود می آورند

۴۶-شکستگی ها چگونه تشکیل می شوند؟

در برخی موارد، حرکت ورقه های سنگ کره باعث شکستن سنگ های پوسته زمین و ایجاد شکستگی ها می گردد.

۴۷-شکستگی های پوستۀزمین به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟

شکستگی ها به دو دسته درزه و گسل، تقسیم بندی می شوند.

۴۸-گسل چگونه به وجود می آید؟

اگر سنگ های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، گسل را به وجود می آورند

۴۹-درزه چگونه تشکیل می شود؟

اگر سنگ های دو طرف شکستگی، جابه جا نشده باشند، درزه به وجود می آید.

۵۰- حرکت ورقه های سنگ کره به چندشکل صورت می گیرد.نام ببرید.

ورقه های سنگ کره نسبت به هم سه نوع حرکت دارند. الف) حرکت واگرا شوند. ب) حرکت همگرا: ج- حرکت امتدادلغز

۵۱- حرکت امتدادلغز راتوضیح دهید.

در برخی نواحی کره زمین حرکت ورقه ها به گونه ایست که آنها نه از هم دور می شوند ونه به هم نزدیک، بلکه در این نوع حرکت، ورقه های سنگ کره در کنار هم می لغزند(شکل۱۲(این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوسها رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه های زیادی می گردد.

۵۲-ویژگی های حرکت واگرا رابنویسید.

در برخی نواحی ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند. در محل دور شدن آنها، مواد مذاب گوشته بالا می آیند و ورقه جدیدی ساخته می شود.

فصل نهم همراه با پاسخ

۱-جانداران در طول زمان دچار  ……….و بعضی از آن ها………..  شده اند. جواب:تغییرات-منقرض

۲-بخش های وسیعی از سطح زمین را…………. پوشانده است.جواب: آب

۳-رسوبات چگونه تشکیل می شوند؟

جواب:فرسایش سطح خشکی ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و ته نشین شدن آن ها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات می شوند.

۴-سنگ های رسوبی فسیل دار چگونه تشکیل می شوند؟

همزمان با رسوب گذاری لایه های رسوبی، اجسادموجوداتی که در آن زمان می زیسته اند در داخل رسوبات دفن شدند. هزاران سال بعد رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ های رسوبی فسیل دار تبدیل شده اند.

۵-بخش وسیعی از سطح زمین از سنگ های رسوبی پوشیده شده است.

۶- علت اهمیت و کاربرد سنگ های رسوبی چیست؟

داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ های رسوبی ، باعث اهمیت و کاربرد آن ها در مطالعه تاریخچه زمین شده است

۷-فسیل چیست؟

فسیل ها آثار و بقایای جانداران قدیمی هستند که در بین مواد و سنگ های پوسته زمین وجود دارند. در واقع فسیل ها، اجساد و بقایای آثار جاندارانی هستند که پس از مرگ در بین مواد و رسوبات دفن شده اند

۸-فسیل شناسان از چه شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند؟فسیل ها

۹-در کدام سنگهای زیر احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

الف-ماسه سنگ         ب-بازالت       ج-مرمر              د-گرانیت

۱۰-شرایط لازم برای تشکیل فسیل ها رانام ببرید.

دارای قسمتهای سخت باشند؛دور ازعوامل تجزیه( مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده ی دیگر) قرارگیرند

۱۱-چه قسمت هایی ازبدن جانداران تشکیل فسیل می دهند؟

قسمتهای سخت مانند استخوان ، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی

۱۲-چرا ازهمه جانداران گذشته فسیل تشکیل نمی شود؟

فاقد قسمت های سخت بودند، دورنماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری(دورازعوامل تجزیه قرار نگرفته اند)

۱۳-چه عواملی سبب تجزیه فسیل ها می شود؟

اکسیژن هوا،آب،گرما،باکتریهاوموجودات زندهٔ دیگر

۱۴-به نظرشماتنوع وتعدادفسیلهادرمحیطهای دریاییبیشتراست یابیابانها؟چرا؟

دریایی:زیرا شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط های سطح زمین بطور یکسان مهیا نبوده است و این شرایط در محیط های دریایی مناسب تر از محیط های روی سطح خشکی بوده.به همین دلیل بیشتر فسیلها دراقیانوس ها و دریاها تشکیل شده اند

۱۵-فسیل ها درچه مکان هایی یافت می شوند؟

۱-محیطهای دریایی مانند دریا ودریاچه؛اقیانوسها؛

۲- محیط های غیردریایی مانند: یخچال های طبیعی، خاکستر های آتشفشانی ؛صمغ گیاهان، مواد نفتی، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها و معادن نمک

۱۶-راه های تشکیل فسیل رانام ببرید.

۱-گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده ، قسمت های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان و صدف در برابر عوامل فساد مدت زمان بیشتری مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند در این صورت فقط قسمتهای سخت بدن جاندار به فسیل تبدیل شده اند.

۲-دربرخی مواردبدن جانداران،پس ازمرگ درمحیطی دورازدسترس عوامل تجزیه کننده قرارمیگیرندوبه طورکامل به فسیل تبدیل میشوند. دراینصورت حتی قسمتهای نرم بدن نیزفسیل میشوند. مانندفسیل حشره هایی که به طورکامل درداخل صمغ گیاهان حفظش ده اندوفسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

۳-گاهی آثار باقیمانده از فعالیت های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن  خزیدن ،

استراحت کردن، و … به فسیل تبدیل می گردد

۴-گاهی قسمت های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن می شوند. و آب های زیرزمینی به داخل این رسوبات وارد می شود، و مولکولهایی از جسد جاندار در آن حل می شود و مولکولهایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی جایگزین آن می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می شود و جای آن را موادمعدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمتهای سخت جاندار داده شود ، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد معدنی جانشین شده معمولا از ترکیبات سیلیسی و آهکی می باشد

۱۷-کامل ترین فسیل درکدام محیط یافت می شود؟

صمغ گیاهان ویخچال های طبیعی، مانند فسیل حشره هایی که بطور کامل در داخل صمغ گیاهان حفظ شده اندو فسیل ماموتهای داخل یخچالهای طبیعی

۱۸-تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید

۱۹-چه زمانی قالب خارجی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزا سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات برجای مانده و به فسیل تبدیل شوند ، قالب خارجی تشکیل می شود

۲۰- چه زمانی قالب داخلی جانداران تشکیل فسیل می دهد؟

در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف و یا اسکلت جاندار نفوذ کنند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی را به

وجود می آورند

۲۱-چراکارشناسان برای بررسی علل سانحه هوایی سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. جعبه سیاه هواپیما چیست و چه کاربردهایی دارد؟

۲۲- ………..در بررسی حوادث زمین شناسان قرار می دهند. فسیل ها

۲۳-آیاهمه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب هستند؟

خیر ،زیرا فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

۲۴- چرافسیل شناسان برای فسیل راهنما ارزش زیادی قائلند؟

فسیل های راهنما دارای ویژگیهای خاصی هستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند.این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند.تشخیص آن اسان است. نمونه های موجود آن فراوان است و متعلق به جانداران ساده است ، نه پیچیده .

۲۵-کاربرد فسیل ها رابنویسید.

الف- شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ،نفت و گاز

ب- اثبات جابجایی قاره ها

پ-تعیین شرایط آب وهوایی گذشته

ت-تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته زمین بوسیله فسیل های راهنما

ث-کشف نظم حاکم بر خلقت

ج-تعیین نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی.

۲۶-سوخت های فسیلی چگونه تشکیل می شوند؟

سوخت های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می شوند.

۲۷ -زمین شناسان  چگونه از فسیل ها برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ ، نفت و گاز استفاده می کنند؟

آن ها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، عکسهای هوایی وشواهد زمین شناسی در سطح زمین، محلهای مستعد وجود ذخایرسوختهای فسیلی را تعیین می کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه ای و دیگر روشهای دورسنجی احتمال وجود ذخایر را مورد بررسی قرار می دهند. در صورت تایید اولیه ، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه های اکتشافی و نمونه برداری از لایه های سنگی اعماق زمین، به مطالعه فسیل های ذره بینی موجود در نمونه های برداشت شده می پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

۲۸- زمین شناسان چگونه با مطالعه فسیل ها ؛جابجایی قاره ها را اثبات نمودند؟

زمین شناسان باتوجه به تشابه فسیل های موجود در سنگ های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات نمودند که درابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند)

اما به علت حرکت ورقه های سنگ کره آن دو قاره از هم دورشده اند.

۲۹- چگونه از فسیل های راهنما برای تعیین سن لایه های تشکیل دهنده پوسته زمین استفاده می کنند؟

فسیل های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال اگر فسیل دایناسوری مربوط به ۱۲۰ میلیون سال قبل باشد ،سنگ های در برگیرنده آن نیز دارای سنی در همین حدود است. بنابراین با استفاده از فسیل های راهنما می توان سن آن ها را تخمین زد.

۳۰-دانشمندان در تعیین سن لایه های سنگی به چه مواردی توجه دارند؟

الف) در توالی لایه های رسوبی، هر لایه از لایه بالایی خود قدیمی ترو از لایه پایینی خود جوان تر است. البته به شرط اینکه لایه های رسوبی وارونه نشده باشند.

ب) لایه های رسوبی در هنگام تشکیل به صورت تقریبا افقی ته نشین میشوند. بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند. بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است.

۳۱-در شکل زیر اگر در لایهBفسیل راهنمایی به سن ۲۵۰ میلیون سال و در لایه ی D فسیل

هایی باسن ۲۰۰ میلیون سال وجود داشته باشد.

الف) سن تقریبی لایه های CوE چقدر می باشد؟

ب) سن لایه F را با سایر لایه ها مقایسه کنید

۳۲-دانشمندان چگونه با استفاده از فسیلها نظم حاکم بر خلقت را کشف نمودند؟

آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان، ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده تر آفریده است.

۳۳- چگونه می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود؟

فرآیندهای طبیعی که امروز موجب تغییراتی در سطح و یا درون زمین می گردند، در گذشته نیز این فرایندها به همین صورت عمل نموده اند، بنابراین با مطالعه و شناخت آن

ها در عهد حاضر، می توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر نمود.به عبارت دیگر «حال کلیدی برای گذشته است»

۳۴-چگونه از فسیل ها برای تعیین شرایط نوع آب وهوای گذشته زمین و عمق حوضه های دریایی استفاده می شود؟

به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یک منطقه بیانگر وجود جنگل و آب وهوای گرم و مرطوب در گذشته ی آن منطقه می باشد.بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب وهوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

۳۵-به نظر شما سنگ ها ی تبخیری در چه نوع آب وهوایی تشکیل می شوند؟

۳۶-معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی می باشند؟چگونه به این نتیجه رسیدید؟

۳۷-آیا در استان محل زندگی شما هم سنگ های تبخیری تشکیل شده است؟مثال بزنید.

۳۸-امروزه مرجان ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی  می کنند؟

۳۹-به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته می باشد؟

فصل سیزدهم همراه با پاسخ

۱-وجود تنوع زیستی درمحیط های رسوبی(دریا) نشانه………. است . سلامت آب دریا

۲-عواملی که باعث برهم خوردن تعادل تنوع زیستی می شود را نام ببرید.

افزایش دمای کره زمین ، آلودگی یا تغییرات زیست محیطی دیگر باعث برهم خوردن تعادل این زیستگاه و از بین رفتن آن ها می شود .

۳-جانوران نسبت به بقیه موجودات زنده………………..بیشتری دارند. گوناگونی

۴-دانشمندان،سلسلهٔ جانوران رادرچندگروه اصلی رده بندی می کنند؟

دوگروه :بی مهره هاومهره داران

۵- بی مهره هاو مهره داران رابا هم مقایسه کنید.

بی مهره هااسکلت خارجی دارندوهمانطورکه ازنامشان پیداست،ستون مهره ندارند. مهره داران ستون مهره واسکلت داخلی دارند.

۶-انواع بی مهره ها را نام ببرید. اسفنج ها؛کیسه تنان؛کرم ها؛نرم تنان؛بندپایان؛ خارپوستان

۷- انواع مهره داران را نام ببرید.

۸-اکثرجانوران،……………هستندوازگروه های متنوعی تشکیل شده اند. بی مهره

۹-چنددرصد از جانوران بی مهره اند؟حدود ۹۸ %

۱۰-ویژگی اسفنج ها رابنویسید.

این جانوران دریازی درجای خودثابت اند. درپیکراسفنج سوراخهای کوچکی وجودداردکه آب ازآنهاواردمیشود. آب واردشده،ازسوراخ بزرگ بالای اسفنج خارج می شود. اسفنج ساده ترین جانوردریازی اند

دیواره بدن آنهاسلولهای رشته داری وجودداردکه حرکت آنهاسبب حرکت آب دربدن

اسفنج میشود.  کاردیگراین سلولهاگرفتن ذرات غذایی ازآب وگوارش آنهاست

همه سلولهاازاین موادگوارش یافته،استفاده میکنند. جریان آب دراسفنجهابه تنفس ودفع موادزائدنیزکمک میکند. به همین دلیل اسفنجهادستگاه دیگری دربدن خودندارند.

فعالیت صفحه۱۳۵

۱۱-با توجه به آنچه درباره اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و چگونگی تغذیه ،تنفس ودفع مواد زائد آن را توضیح دهید.

یکی ازساده ترین اسفنجهاسیفانام داردکه ساختارآن

ورودآب

اکسیژن

کربندیاکسید

 

غذا

موادزاید

دیواره بدن آنهاسلولهای رشته داری وجودداردکه حرکت آنهاسبب حرکت آب دربدن اسفنج میشود.  کاردیگراین سلولهاگرفتن ذرات غذایی ازآب وگوارش آنهاست؛همه سلولهاازاین موادگوارش یافته،استفاده می کنند. جریان آب دراسفنجهابه تنفس ودفع موادزائدنیزکمک میکند

۱۲- علت استحکام دیوارهٔ بدن اسفنجها چیست؟

استحکام دیوارهٔ بدن اسفنجهابه علت وجودقطعات سوزن مانندی ازجنس آهک،سیلیس یاموادپروتئینی است.

۱۳-ویژگی کیسه تنان رابنویسید.

بدن آنهاشبیه کیسه ای است،دهانه کیسه محل ورودوخروج مواداست که بازوهایی به آن متصل است. بعضی ازاینهامثل شقایق دریایی جابه جانمیشوندوبعضی مثل عروس دریایی وهیدر،شناورند

۱۴-چندنمونه کیسه تن نام ببرید.مرجان ها؛شقایق وعروس دریایی

۱۵-بزرگترین گروه کیسه تنان،…………….هستندکه اسکلتی آهکی دارند. مرجانها

۱۶-آبسنگ وجزایرمرجانی چگونه تشکیل میشوند.مثال بزنید.

ازتجمع اسکلت مرجان هااَشکال مختلف مرجانی ودرنهایت آبسنگ وجزایرمرجانی تشکیل میشود. جزایرخارک وکیش نمونهایی ازاین جزایرمرجانی هستند

۱۷-وجودمرجانهادرسواحل دریاها چه فایده ای دارد.

وجودمرجانهادرسواحل دریاهاضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری ازجانوران دریایی به عنوان موج شکن طبیعی عمل کرده وانرژی امواج را می گیردومانع فرسایش بیشترسواحل میشوند.

۱۸-بافعالیت مرجانها،……………..تشکیل میشود. جزایرمرجانی

۱۹-ویژگی کرم های پهن رابنویسید.

ساده ترین گروه کرمهاهستندوبدنی پهن ودستگاههای عصبی وگوارش ساده ای دارند. کرمهای پهن مانندکیسه تنان تنهایک راه برای وروددارندوخروج موادازسطح بدن انجام میشود؛بیشتر کرمهای پهن،انگل اندومراحل رشدونموخودرادربدن چندموجودزنده ازجمله انسان طی می کنند. مثلاًنوزادکرم کدوکه درگوشت گاوآلوده،زندگی می کند، میتواندواردبدن ماشودودرآنجابالغ وبزرگ شود؛سالهادر روده باقی بماندوضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث انسدادروده شود.

۲۰- سه گروه عمدهکرمهای پهن رانام ببرید.

کرم پلاناریا؛کرم برگی شکل)کپلک( ؛کرم نواری)کدو(

۲۱-ویژگی کرم های لوله ای رابنویسید.

این کرمهابرخلاف بی مهرگان؛دستگاه گوارش دهان ومخرج دارند. اگرچه معمولاً انواع انگل آن مثل آسکاریس؛کرمک وکرم قلابدارمعرفی می شود،ولی بعضی زندگی آزاددارند. تعدادی ازآنهادرخاک زندگی میکنندکه پس ازخوردن باکتریهاوقارچها،ترکیباتی رابه خاک اضافه می کنندکه باعث رشدبهترگیاهان میشود.تخم کرمهای لوله ای انگل بیشترازطریق آب وسبزیجات آلوده،واردبدن میشودودردستگاه گوارش به کرم بالغ،تبدیل میشود.

۲۲-علائم وجودآسکاریس را نام ببرید.

دردناحیهٔ شکم،بی اشتهایی،اسهال وبدخوابی،

۲۳-وجودخارش درناحیهٔ مخرج کودکان ازعلائم احتمالی وجود………..است.کرمک

۲۴-یکی ازدلایل کم خونی ممکن است وجود………………دربدن باشد. کرم قلابدار

۲۵-مطمئن ترین راه تشخیص کرمهای انگلی دربدن چیست؟

مراجعه به آزمایشگاههای تشخیص طبی وانجام آزمایش مدفوع است.

۲۶- کیست هیداتیک چیست؟

نوعی کرم پهن که دررودهٔ سگ،زندگی می کند. تخم این کرم می تواند همراه سبزیجات،واردبدن انسان ودامهاشودودرکبدوشش تولیدغده هایی کیسه مانندوپرآب کندکه به آن کیست هیداتیک می گویند.

۲۷-ویژگی کرم های حلقوی رابنویسید.

کرمهای حلقوی بدنی حلقه حلقه،نرم وماهیچه ای دارند. بیشترکرمهای حلقوی زندگی آزاددارند؛ولی تعدادکمی نیز انگل اند. این کرمهابرخلاف کرمهای قبلی علاوه بردستگاه گوارش،دستگاههای عصبی،گردش خون ودفع موادزائد،راهم دارند

۲۸-چرا پوست کرم هابایدهمیشه مرطوب باشد؟

پوست کرم هابایدهمیشه مرطوب باشدچون مویرگهای فراوانی دارد. این وضعیت امکان جذب اکسیژن موردنیازراازطریق پوست فراهم می کند.

۲۹-دو نمونه ازکرم های حلقوی را نام ببرید.

کرم خاکی،نمونهٔ معروف آنهاست که وجودآن درزمین های کشاورزی،اهمیت زیادی دارد. زالو،نمونهٔ دیگری ازکرمهای حلقوی است که زندگی انگلی داردوازخون جانوران دیگر،تغذیه می کند.

۳۰- ویژگی نرم تنان رابنویسید.

نرم تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سخت به نام صدف بدن را دربر گرفته و از آن حفاظت می کند.بیشتر آن ها در آب (دریا یا آب شیرین) و بعضی در خشکی، زندگی می کنند

۳۱-کاربرد های نرم تنان رادر زندگی ما  بنویسید.

از صدف نرم تنان در تهیه ابزار های زینتی ؛صنایع ،داروئی , بهداشتی تهیه نخ بخیه و ،تولید کلسیم قابل جذب ،استفاده می کنند؛ استخراج مرواریدازدرون صدف دوکفه ای هانیزیکی ازفوایدنرمتنان است که ازلحاظ اقتصادی بسیاراهمیت دارد.

۳۲-نمونه هایی از نرم تنان را نام ببرید. حلزون ؛لیسه ؛هشت پا؛ دوکفه ای ؛ده پا ( نرم تن مرکب

۳۳-اززالوچه استفادهای میشود.

درطب سنتی اززالواستفاده میشد؛درپزشکی نوین نیزبه آن روآورده اند.

۳۴-بعضی ازنرم تنان مثل حلزون ولیسه،از……………. به شمارمیروند. آفات گیاهی

۳۵-پرورش صدفهای مرواریدسازچندین قرن است که درکشورهای مجاوردریامنبع ……….. است. درآمد

۳۶-مشهورترین وباارزشترین مرواریدهای جهان ازصدفهای مرواریدساز…………….به دست می آمده است. خلیج فارس

۳۷-درجزیرهٔ قشم پروژهٔ کشت وپرورش…………………درحال انجام است. صدف

۳۸-ویژگی بندپایان رابنویسید.

بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بند هایی تشکیل شده است؛ بندپایان،بزرگترین گروه جانوران رادرروی زمین،تشکیل می دهندکه تقریباًدرهمهٔ زیستگاههای روی زمین،یافت می شوند. درمیان آنهاحشرات ازبقیه،فراوانترند.

۳۹-چرا بندپایان رابه این نام می نامند؟

بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بند هایی تشکیل شده به همین دلیل به آن ها بندپایان می گویند.

۴۰-چهار گروه بندپایان را نام ببرید. حشرات ؛عنکبوتیان؛سخت پوستان ؛هزارپایان

۴۱-وظیفه اسکلت خارجی چیست.

بعضی حشرات اسکلت خارجی وسختی دارندکه عضلات به آن متصل است و محافظت ازاندامهایداخلی می کند

۴۲-چرا حشرات پوست اندازی می کنند.

سخت بودن اسکلت خارجی،جلوی رشدجانوررامی گیرد.به همین دلیل،بسیاری ازآنها پوست اندازی می کنند؛اسکلت قبلی راازخودجدامی کنندویک اسکلت بزرگتروجدید برای خودمی سازند

۴۳- بندپایانرابرچه اساسی طبقهبندیمی کنند؟

بندپایان رابراساس زائده های بدن،به ویژه تعدادپاهای حرکتی درچهارگروه، طبقه بندی می کنند

۴۴-جدول زیر راکامل کنید.

نام گروه تعدادپایحرکتی مثال

 

حشرات ۶ ملخ،پروانه،زنبور،پشهو…

 

عنکبوتیان ۸ عنکبوت،رطیل،عقرب،کنه

 

سختپوستان ۱۰ خرچنگ،میگو،خرخاکی

 

هزارپایان بیشتراز۱۰ جفت

 

هزارپا،صدپا

۴۵-ویژگی های ملخ را بنویسید.

دارای چشمهای مرکب و ساده می باشد۲-یک جفت شاخک دارد۳- شش عدد پادارد۴- دو جفت بال دارد۵-دارای بدن سه قسمتی می باشد(سر؛سینه ؛ شکم)۶-دارای سوراخهای تنفسی در ناحیه شکم  می باشد۷-دارای اندام های تولید مثلی

۴۶-ویژگی های حشرات را بنویسید.

گروهی ازبندپایان هستندکه ازبقیه فراوانترهستند.

۴۷-چندموردازآزاروضررهای حشراترا بنویسید.

ازبین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ،خورده شدن چوب وکاغذتوسط موریانه،مزاحمت های مگس وپشه درهنگام استراحت،وانتشارعوامل بیماریزاتوسط حشرات

۴۸-اهمیت حشرات رابنویسید.

اگردنیای مابدون حشره باشد،بسیاری میوه ها،سبزی هاومحصولات کشاورزی تولیدنمیشوند؛ چون گرده افشانی آنهاانجام نمی شود. ابریشم؛موم وعسل نخواهیم داشت چون اینهاراحشرات تولید میکنند. بسیاری ازجانوران مثل ماهیهای آب شیرین ازگرسنگی می میرند،چون ازحشرات و لاروآنهاتغذیه میکنند. اهمیت حشرات بعنوان موجودآزمایشگاهی به ویژه درآزمایشگاه ژنتیک وتأثیرآنهادربهداشت محیط به ویژه تخریب لاشه جانوران مرده رانیزنبایدازنظردورداشت.

۴۹-ویژگی های عنکبوتیان را بنویسید.

عنکبوتیان گروهی ازبندپایان هستندکه شامل عنکبوت،رطیل،عقرب وکنه میشوند. بسیاری ازآنهاباداشتن نیش زهری معروف هستند. توانایی تنیدن تاردرعنکبوت نیزاهمیت داردکه بااینکاربسیاری ازحشرات مزاحم ماراشکارمیکنند.

۵۰-ویژگی سخت پوستان رابنویسید.

پوستی سخت و محکم دارند. بیشتر سخت پوستان؛ذره بینی و دریازی اند و غذای جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشکیل می دهند.

۵۱-چند نمونه ازسخت پوستان را نام ببرید.

خرچنگ پهن، میگو ؛خرچنگ دراز  وخرخاکی که نمونه ای خشکی زی از سخت پوستان است .

۵۲-ویژگی هزارپایان رابنویسید.

نسبت به بقیه بندپایان کمیاب ترند. شکل ظاهری و تعداد زیاد پاها آنها را از بقیهبند پایان، متمایز می کند. تعداد پاهای هزارپایان به پانصد پا هم نمی رسد.بعضی از آنها، گوشت خوار و بعضی گیاه خوارند.

۵۳-ویژگی های خارپوستان را بنویسید.

خارپوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوستشان خارهایی وجود دارد. درون بدن آنها، دستگاه گردش آبی وجود داردکه کار دستگاه های گردش خون ، تنفس و دفع را انجام میدهد؛همه خارپوستان، دریازی اند

۵۴-چند نمونه ازخارپوست را نام ببرید.

ستاره دریایی؛ توتیاو سکه شنی

۵۵-به نظر شما وجود این جانوران در دریا ها چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات روی کره زمین دارد؟

۵۶-جانور چیست؟

۵۷-جانوران چه ویژگی ها یی دارند؟ همه جانوران پرسلولی اند از سلول های یوکاریوت تشکیل شده اند ؛سلول های جانوری دیواره سلولی ندارند . در اکثرجانوران سازمان بندی سلولی تا حد تشکیل اندام و دستگاه های مختلف وجود دارد.هر دستگاه در بدن با اهداف خاصی بوجود آمده است .در بیشتر جانوران اسکلت خارجی یا داخلی وجود دارد که ضمن اتصال ماهیچه ها به آن از بافت های بدن حفاظت می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 323
  • 104
  • 1,240
  • 340