هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل اول سوم تجربی

 

 • دفاع غیر اختصاصی را تعریف کنید.
 • درست یا غلط

  اجزای دستگاه ایمنی به طور مداوم و هماهنگ باهم،مولکول هاوسلول های غیرخودی را شناسایی میکنند.

 • الف-چرا نخستین خط دفایی بدن دفاع غیر اختصاصی نامیده شده است؟

  ب-علت نام گذاری دفاع غر اختصاصی به این نام را بنویسید.

 • درست یا غلط

  لایه های شاخی سطح مجرای ادراری نخستین خط دفاع غیر اختصاصی بشمار میایند.

 • لایه های شاخی سطح پوست چگونه دفاع میکنند؟

 • درست یا غلط

  لایه های شاخی سطح مجرای ادراری مانع از ورودبسیاری از میکروب ها میشوند.

  لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکرو بها به بدن میشوند.

 • چربی پوست و عرق چگونه دفاع میکنند؟
 • نقش مایع مخاطی را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید.
 • مجاری تنفسی چه نقشی در دفاع دارند؟

 • میکروب ها چه موقع با دومین خط دفاع غیر اختصاصی روبرو میشوند.
 • دومىن خط دفاع غىراختصاصى شامل چه مواردی است؟
 • پاسخ التهابی را تعریف کنید.
 • نقش هیستامین درمحل آسیب پوستی چیست؟

 • ترشح هیستامین در پاسخ التهابی چه وقایعی را بدنبال دارد؟

 • وضیفۀ ماکروفاژها در محل آسیب دیده چیست؟
 • نشانه های التهاب را نام ببرید.
 • چرک در بافت های آسیب شامل چیست؟
 • تب چیست؟
 • بروزتب نشانۀ چیست؟
 • تب چگونه با عوامل بیماریزا مبارزه میکند؟

 •  پاسخ دمایی چگونه به ایمنی بدن آدمی کمک میکند؟

 • مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی چیست؟
 • نوتروفیل ها ومونوسیت ها چگونه به مبارزه میپردازند؟
 • فرایند فاگوسیتوز را تعریف کنید؟
 • چرا پروتئین های مکمل به این نام خوانده میشوند؟
 • محل استقرار و ساخته شدن پروتئین های مکمل را بنویسید؟
 • چرا پروتئین های مکمل به این نام خوانده میشوند؟
 • نحوۀ عمل پروتئین های مکمل در دفاع غیر اختصاصی رابنویسید.چ
 • انواعى از پروتئىن ها در دفاع غىر اختصاصى شرکت مى کنند.آنها را نام ببرید؟

  جواب:پروتئین های مکمل و اینتر فرون

 • اینترفرون چیست؟

  جواب:پروتئىن که در دفاع غىراختصاصى شرکت دارد،واز سلول های آلوده به ویروس ترشح میشود


دانلود نسخه PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
 • 0
 • 323
 • 104
 • 1,240
 • 340