هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم زیست شناسی۱ دوم تجربی

خرداد ۹۵

۱- رشته های سلولزی موجود در غذاها چه نام دارد؟
۲- اهمیت این رشته ها چیست؟
۳- پارامسی بوسیلۀ کدام اندامک با مشکل ورود دائمی آب به درون سلول مقابله میکند؟
۴- یکی از اعمالی که شبکۀ آندوپلاسمی صاف در سلول های جگر انسان انجام میدهد بنویسید؟
۵- گرانوم ها درون کدام اندامک سلولی تشکیل میشوند ؟ کار آنها را بیان کنید؟ ۵/۱
هریک از اعمال زیر بوسیلۀ کدام بافت انجام میگیرد ؟زیرجواب صحیح خط بکشید.
۶- ذخیرۀ آب: (پارانشیم – آوند چوبی)
۷- پوشاندن لوله های نفرونی: (بافت پوششی مکعبی یک لایه ای- بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ای)
۸- عایق کردن بدن 🙁 بافت پیوندی سست- بافت چربی)
۹- هدایت ساکاروز: ( آوند چوبی – آوند آبکشی) ۱
۱۰- غده های ترشح کنندۀ بزاق را نام ببرید. ۵/۱
۱۱- هوای جاری را تعریف کنید.

۱۲- کرم خاکی چه نوع تنفسی دارد؟
۱۳- بیشترین مقدار دی اکسید کربن درخون به چه صورتی به ششها منتقل میشود ؟
۱۴- جریان هوای درون شش های پرندگان چگونه است؟(یک طرفه از عقب به سوی جلو– دو طرفه از عقب به سوی جلو) ۲
۱۵- خرچنگ دراز چه نوع گردش خونی دارد؟ …………………………..
۱۶- سمت راست قلب انسان خون را به کجا میفرستد؟ …………………………….
۱۷- به انقباض در آمدن ماهیچۀمیوکارد قلب چه نامیده میشود؟ ……………………………..
۱۸- انفارکتوس قلب چه تاثیری در ارتفاع QRS منحنی الکترو کاردیوگرام دارد؟

۱۹- هماتوکریت را تعریف کنید.

۲۰- کار بازو فیل های خون چیست؟

۲۱- ترومبین چیست؟چه اثری در انعقاد خون دارد؟

۲۲- تعریق را تعریف کنید.

۲۳- دو ویژگی مولکول های آب که باعث انجام پدیدۀ کشش تعرقی میشود را نام ببرید.

۲۴- جنس نوار کاسپاری از چه ماده ای میباشد؟ ………………………………..
۲۵- یکی از عواملی که در باز شدن روزنه در گیاهان دخالت دارد چیست.

۲۶- عواملی که باعث افزایش حبابدار شدگی در گیاهان میشود را نام ببرید.

۲۷- نقش شته ها در پزوهش های مربوط به شیرۀ پرورده چیست؟ ۵/۶
۲۸- مادۀ دفعی ماهی ها را نام برده وچگونگی دفع آن را بنویسید؟

۲۹- ساخته شدن ادرارنتیجۀ چه پدیده هایی است نام ببرید. ……………………. ………………………
………………………………
۳۰- اجزای شماره ۱و۲ را نام ببرید.
۱
۱- ………………………………..
۴ ۳
۲- ……………………………………….
۲ ۵/۲
۳۱- تونوس ماهیچه ای چیست؟

۳۲- ماهی چگونع حرکات عمودی را انجام میدهد؟
۳۳- سارکوپلاسم را تعریف کنید.

۳۴- بخش میانی استخوان های کوتاه از چه نوع بافت استخوانی است؟ ………………………………….
۳۵- مفصل چیست؟
۳۶- جذب سلول نر گیاه به سوی سلول های ماده چه نوع حرکت گیاهی است؟ ………………………………
۳۷- علت پیچش نوک ساقه گیاهان پیچنده را بنویسید؟

۳۸- چرا هنگام به خواب رفتن پلک ها به پایین می افتند؟

 

اگر میخواهید زیست دهم تجربی را نیز ببینید کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 144
  • 56
  • 618
  • 198