هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

ساختار سلولی

بررسی کلیه اندامک های سلولی از طریق پ و پ

نظریه سلولی

۱-  نظریه سلول چیست؟

نظریه سلول بیان می کند که سلول واحد اصلی سازنده پیکر موجود زنده است.

قبل از کشف سلول، مردم اطلاعی از ساختار هایی مانند سلول ها که سازنده بدن موجود زنده هستند نداشتند.

نظریه سلول یکی از نظریه های اصلی زیست شناسی است، و بیان می کند سلول واحد ساختار و عملکرد بدن موجود زنده است.

Cell-Structure

۲- آیا موجود زنده بدون سلول وجود دارد؟

ویروس ها تنها موجودات زنده هستند که سلول  ندارند. ویروسها از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) محصور شده در کپسید پروتئین تشکیل شده است. آنها غشاء، اندامک های سلولی یا متابولیسم ندارند.

۳- در سال ۱۶۶۵، رابرت هوک، یک دانشمند انگلیسی، کتاب Micrographia خود را منتشر کرد، که در آن او توضیح داد که قطعات چوب پنبه ای که در زیر میکروسکوپ دیده می شوند، حفره های کوچک، شبیه به منافذ و پر از هوا است. براساس اطلاعاتی که بعدا کشف شد، به نظر شما چه جاندارانی از این حفره ها تشکیل شده اند؟ اهمیت تاریخی این مشاهدات چیست؟

دیواره های حفره های مشاهده شده توسط هوک، دیوارهای سلول های گیاهی هستند که بافت را تشکیل می دهند. این مشاهدات به کشف سلول ها منجر شد، واقعیتی که تنها پس از اختراع میکروسکوپ امکان پذیر است. در این کتاب، هوک اصطلاح “سلول”، که در حال حاضر به طور گسترده ای در زیست شناسی استفاده می شود، برای تعیین حفره هایی که در زیر میکروسکوپ دیده  می شد،بکار برد.

  • بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: سلول هوک

سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی

۴- دو گروه اصلی که سلول ها در آن طبقه بندی می شوند چیست؟

سلول ها را می توان به عنوان یوکاریوتی یا پروکاریوتی دسته بندی کرد.

سلول های پروکاریوتی ، سلول هایی هستند که دارای هسته محصور نیستند. سلولهای یوکاریوتی سلول هایی هستند که با هسته محصور شده توسط غشا دارند.

۵- آیا سلول های باکتری دارای  هسته هستند؟

در باکتری، ماده ژنتیکی در سیتوزول موجود است و هیچ غشایی داخلی وجود ندارد که هسته را محاصره کند.

۶- آیا باکتری از بیش از یک سلول ساخته شده است؟

هیچ باکتری پر سلولی وجود ندارد. همه باکتریها یک سلول و پروکاریوت هستند.

غشای پلاسما

۷- غشای پلاسمای سلول چیست؟ نقش اصلی آن چیست؟

غشای پلاسما غشای بیرونی یک سلول است، سلول خود را به وسیلۀ این غشاء محصور کرده و شرایط خاصی را برای عملکرد  داخل خود حفظ می کند. از آنجایی که غشاء نفوذپذیری انتخابی دارد، غشای پلاسما در ورود و خروج مواد نقش مهمی ایفا می کند.

۸- چه مواد شیمیایی غشای پلاسما را تشکیل می دهند؟

اجزای اصلی غشای پلاسما عبارتند از فسفولیپید، پروتئین و کربوهیدرات. فسفولیپیدها مولکولهای آمفیفاتیک هستند که به طور منظم در غشا به ترتیب قطبیت آنها سازماندهی می شوند: دو لایه فسفولیپید ها دو لایۀ لیپیدی غشاء را تشکیل می دهند به صورتی که قسمت قطبی فسفولیپید ها (سر آب دوست ) به سمت خارجی لایه و زنجیرهای فسفولیپید غیر قطبی (زنجیره های آب گریز) قسمت داخلی غشاء را می سازند. پروتئین ها را می توان در دو لایه لیپیدی مشاهده کرد. علاوه بر این، برخی از کربوهیدرات ها به پروتئین ها و فسفولیپید های سطح بیرونی غشا متصل هستند.

۹- تفاوت بین غشای پلاسما و دیواره سلولی چیست؟

غشای پلاسما و دیواره سلولی یک چیز نیستند. غشای پلاسما، که غشای سلولی نیز نامیده می شود، غشای بیرونی مشترک با تمام سلول های زنده، ساخته شده از دو لایه فسفولیپید، پروتئین های جاسازی شده و برخی از کربوهیدرات های  است.

از آنجا که غشاهای سلولی انعطاف پذیر هستند، در برخی از انواع سلول ها، ساختارهای خارجی نیز برای حمایت و محافظت از غشا مانند دیواره سلولی در سلول های گیاهی و دیواره کیتین برخی از سلول های قارچی وجود دارد. اکثر باکتری ها دارای دیواره سلولی بیرونی از پپتیدوگلیکان ها و سایر مواد آلی هستند.

بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: دیوار سلولی

۱۰- اجزای اصلی مربوط به دیواره سلولی در باکتری ها، پروتئین ها، قارچ ها و گیاهان چیست؟

در باکتری، دیواره سلولی از peptidoglycans ساخته شده است؛ در بین پروتئین ها، جلبک ها دارای دیوارۀ سلولی ساخته شده از سلولز هستند؛ در قارچ ها، دیواره سلولی از کیتین ساخته شده است (همان ماده ای است که عصاره سلول های وابسته به آن را تشکیل می دهد)؛ و در گیاهان، دیواره سلولی نیز از سلولز ساخته شده است.

۱۱- آیا غشا تنها در خارج از سلول قرار می گیرد؟

غشاهای لیپیدی نه تنها لایه بیرونی سلول را تشکیل می دهند. بلکه اندامک های سلولی، از قبیل دستگاه گلژی، میتوکندریا، کلروپلاست، لیزوزوم، رتیکول اندوپلاسمی و هسته، نیز توسط غشاها محصور شده اند.

بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: هسته سلولی

هسته سلولی

۱۲- کدام نوع سلول اولین بار، سلول یوکاریوتی یا سلول پروکاریوتی تکامل یافته است؟

این مسئله ی جالبی از تکامل بیولوژیکی است. پذیرفته شده ترین فرضیه این است که سلول ساده تر، سلول پروکاریوتی، در تکامل ، قبل تر از سلول های پیچیده یوکاریوتی ظاهر شده است. به عنوان مثال، فرضیه درون همزیستی(endosymbiotic hypothesis) ادعا می کند که سلول های یوکاریوتی هوازی از متابولیسم محیط زیستی بین پروکاریوت های هوازی و  بی هوازی ابتدایی ظاهر شده اند.

۱۳- با توجه به وجود هسته، تفاوت بین سلول های جانوری و باکتری چیست؟

سلول های جانوری دارای غشای داخلی هستند که هسته سلول را محصور کرده و به همین دلیل سلول های یوکاریوتی هستند. در این سلول ها، مواد ژنتیکی درون هسته قرار می گیرند. سلول های باکتریایی ، هسته سلولی سازمان یافته ندارند و به همین دلیل سلول های پروکاریوتی هستند. مواد ژنتیکی آنها در سیتوزول یافت می شود.

۱۴-سه قسمت اصلی یک سلول یوکاریوتی چیست؟

سلولهای یوکاریوتی را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد: غشای سلولی که فضای داخل سلولی را از فضای بیرون آن جدا می کند. سیتوپلاسم، بخش داخلی پر از سیتوزول (مایع  داخل سلول)؛ و هسته، منطقه داخلی محصور غشا که شامل مواد ژنتیکی است.

۱۵- ساختارهای اصلی در هسته سلول چیست؟

درون هسته یک سلول، ساختار اصلی عبارتند از: هستک (nucleolus)، یک منطقه نوری متراکم، منطقه کروی شکل، که شامل RNA ریبوزومی (rRNA) متصل به پروتئین (ممکن است بیش از یک هستک در یک هسته وجود داشته باشد ؛ کروماتین، ساخته شده از مولکول های DNA آزاد شده در ماتریس هسته ای در طول(interphase) اینترفازسلولی. و غشای هسته ای، که غشایی است که هسته را محصور می کند.

۱۶- چه موادی از کروماتین تشکیل شده است؟ تفاوت کروماتین و کروموزوم چیست؟

کروماتین، که در هسته پراکنده شده است، مجموعه ای از مولکول های DNA رشته ای است که به پروتئین های هسته ای به نام هیستون متصل می شوند. هر رشته DNA یک مارپیچ دوتایی از DNA است و بنابراین یک کروموزوم است.

۱۷- مایع که هسته را پر می کند چه نام دارد؟

مایع آبی که ناحیه هسته ای را پر می کند، شیرۀ هسته یا nucleoplasm نامیده می شود. این مایع حاوی پروتئین، آنزیم ها و سایر مواد مهم برای متابولیسم هسته ای است.

۱۸- چه مواد تشکیل دهنده هسته؟ آیا غشای اطراف هسته ای وجود دارد؟

هسته مرکزی یک منطقه درون هسته ای است که از RNA ریبوزومی (rRNA) و پروتئین ساخته شده است. این غشای محصور نیست.

۱۹- نام غشاء که هسته را تعبیر می کند چیست؟ کدام جزء ساختار سلولی به این غشا بستگی دارد؟

غشای هسته ای نیز کریوتکا نامیده می شود. غشای هسته ای به غشاء رتیکولوم اندوپلاسمی پیوسته است.

سیتوپلاسم

۲۰- ساختار اصلی سیتوپلاسم موجود در سلول های جانوری چیست؟

ساختارهای اصلی سیتوپلاسم سلول عبارتند از سانتریول، اسکلت سلولی، لیزوزوم ها، میتوکندری ها، پراکسی زوم ها، دستگاه گلژی، شبکه اندوپلاسمی و ریبوزوم.

۲۱- داخل سیتوپلاسم چه ترکیباتی وجود دارد؟

بجز اندامک ها ، مولکول های خارجی نیز به سیتوپلاسم اضافه شده اند، مانند رنگدانه ها، پلیمرهای آلی و بلورها. آنها اندامک های سلولی در نظر گرفته نمی شوند.

قطرات چربی و گرانول گلیکوژن نمونه هایی از ترکیبات سیتوپلاسمی هستند.

ریبوزوم

۲۲-  ریبوزوم در کدام قسمت سلول یافت می شود؟ عملکرد بیولوژیکی ریبوزوم چیست؟

ریبوزومها در سیتوپلاسمی بطور آزاد یافت میشوند، به سمت بیرونی غشای هسته متصل میشوند یا به غشای رتیکولوم اندوپلاسمی متصل میشوند که شبکه اندوپلاسمی زبر را ایجاد می مند. ریبوزومها ساختارهایی هستند که در آن سنتز پروتئین اتفاق می افتد.

  • بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: ریبوزوم

Reticulum اندوپلاسمی

۲۳-  تفاوت بین رتینول اندوپلاسمی صاف و خشن چیست؟

Reticulum اندوپلاسمی یک ساختار غشایی حساس است که به غشای هسته ای متصل است و در سیتوپلاسم وجود دارد و شبکۀ گسترده از کانال ها و کیسه ها را در سراسر سلول تشکیل می دهد و به نوع خشن و صاف طبقه بندی می شود.

Reticulum endoplasmic خشن دارای تعداد زیادی از ریبوزوم های متصل به سمت خارجی غشاء آن است. رتیکولوم اندوپلاسمی صاف ریبوزوم ها را به غشاء متصل نمی کند.

عملکردهای اصلی شبکیه اندوپلاسمی خشن، سنتز و نگهداری پروتئین های ساخته شده در ریبوزوم هستند. شبکه اندوپلاسمی صاف نقش مهمی در سنتز لیپید دارد و در سلول های عضلانی در انجام محرک های انقباضی اهمیت پیدا می کند.

  • بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: reticulum اندوپلاسمی

دستگاه Golgi

۲۴- در زیر میکرسکوپ الکترونی  یک مجتمع غشایی نازک از کیسه های صاف براق شده با حباب های جدا شده از آن دیده می شود ، این ساختار چه نامیده می شود؟ عملکرد بیولوژیکی آن چیست؟

آنچه مشاهده می شود، جسم گلژی یا دستگاه گلژی است. نقش این اندامک سیتوپلاسمی ،پردازش شیمیایی و اصلاح پروتئین های ساخته شده توسط سلول و همچنین ذخیره و نشانه گذاری این پروتئین ها برای استفاده یا ترشح بعدی است. در میکرسکوپ الکترونی وزیکولهایی که حاوی مواد پردازش شده برای ترشح به خارج از سلول است. این کیسه چه ها از دستگاه گلژی جدا می شوند، در سراسر سیتوپلاسم حرکت می کنند و با غشای پلاسمایی مخلوط می شوند و مواد آنها را به خارج منتقل می کنند.

لیزوزوم ها و پروکسی زوم ها

۲۵-  کدام اندامک سلولی مسئول گوارش درون سلولی است؟ محتوای شیمیایی این اندامکها چیست؟

گوارش درون سلولی از طریق فعالیت لیزوزوم رخ می دهد. لیزوزومها حاوی آنزیمهای گوارشی (هیدرولیز) هستند که در رتولیک اندوپلاسمی خشن تولید می شوند و در دستگاه گلژی ذخیره می شوند. لیزوزوم ها حاوی هیدرولاز ، vesicles هستند که از دستگاه گلژی جدا می شوند.

۲۶-  چرا لیزوزوم به عنوان “پاک کننده”  مواد دفعی سلولی شناخته می شود؟

لیزوزوم ها با دو نوع گوارش ، یعنی (گوارش اتو فاژیک) و (گوارش هتروفاژیک) فعلیت گوارشی خود را انجام می دهند. گوارش اتوفاژیک زمانی اتفاق می افتد که مواد باقی مانده متابولیسم سلولی گوارش یابند.گوارش هتروفاژیک زمانی اتفاق می افتد که موادی که وارد سلول می شوند هضم شوند. لیزوزومها مواد را با ایجاد حفره های گوارشی هیدرولیز میکنند  و موادباقی مانده با تشکیل واکوئل های دفعی به سمت غشای پلاسما مهاجرت کرده، و با آن ادغام می شود. سپس توسط فرایند اگزوسیتوز(برون رانی) به خارج ازسلول دفع می شوند.

  • بررسی ساختار سلول – تنوع تصویر: لیزوزوم

۲۷- شباهت و تفاوتهای مورفولوژیکی، شیمیایی و عملکردی  بین لیزوزوم ها و پراکسی زوم ها چیست؟

شباهت ها: لیزوزوم ها و پراکسی زوم ها کوچکترین ساختار های غشایی هستند که حاوی آنزیم ها هستند و مواد باقی مانده از یک منبع داخلی یا خارجی را در بر می گیرند تا آنها را تجزیه کنند. تفاوت ها: لیزوزوم ها دارای آنزیم های گوارشی (هیدرولیز) هستند که مواد را به مولکول های کوچکتر هضم می کنند، در حالی که پراکسی زوم ها حاوی آنزیم هایی هستند که عمدتا اسید های چرب بلند و اسیدهای آمینه را تجزیه می کنند و عوامل سمی شامل اتانول را غیرفعال می کنند. علاوه بر این، در داخل پروکسی زوم ها، آنزیم کاتالاز  وجود دارد. این انزیم مسئول تجزیۀ پراکسید هیدروژن (H2O2)  به آب و اکسیژن است.

سانتریول ها(Centrioles)

۲۸- کدام اجزاء سلولیدر تشکیل دوک تقسیم وتاژک در برخی از سلولهای یوکاریوتی دخیل هستند؟

اجزائ که در تشکیل تاژک و مژک بعضی از سلول های یو کاریوتی شرکت می کنند،ساتریول ها هستند.بعضی از سلول ها دارای مژک (پارامسی، بافت پوششی مجاری تنفسی و غیره) یا تاژک (آغازیان تاژک دار، سلول های اسپرم و غیره) هستند. این ساختارهای سلولی از میکروتوبول ها تشکیل شده که از مرکز سانتریول ها ایجاد شده اند. Centrioles همچنین تولید میکروتوبولهای مخصوص دوک تقسیم  که برای تقسیم سلولی بسیار مهم هستندرا نیز به عهده دارند.

میتوکندری

۲۹- میتوکندری چیست؟ مورفولوژی اساسی این اندامکها چیست و درکدام سلولها میتوانند یافت شوند؟

میتوکندریها اندامکهایی هستند که مهمترین قسمت تنفس سلولی  و تولیدATP  می باشند.

میتوکندری اندامکهای  هستند که توسط دو غشای لیپیدی محصور شده اند. غشای داخلی در داخل اندامک به وجود می آید و کریستاها را تشکیل می دهد که فضای داخلی را به عنوان ماتریکس میتوکندری محصور می کند، که در آن DNA میتوکندری (mtDNA) و RNA میتوکندری (RNA Mt)، ریبوزوم های میتوکندری و آنزیم های تنفسی یافت می شود. میتوکندریها در سلولهای یوکاریوتی متعدد هستند و  در سلولهایی که به انرژی بیشتری نیاز پیدا می کنند مانند سلولهای عضلانی فراوان هستند. از آنجا که آنها DNA، RNA و ریبوزوم اختصاصی خود را دارند، میتوکندریها می توانند خود تکثیر یابند.

۳۰- چرا میتوکندری می تواند به عنوان”نیروگاه” سلول های هوازی در نظر گرفته شود؟

میتوکندریها “نیروگاهها” سلولهای هوازی هستند، زیرا در آنها، مراحل نهایی پروسه تنفس سلولی رخ می دهد. تنفس سلولی فرایند استفاده از یک مولکول آلی (عمدتا گلوکز) و اکسیژن برای تولید دی اکسید کربن و انرژی است. انرژی در قالب مولکول ATP (آدنوزین تری فسفات) ذخیره می شود و بعدها در سایر واکنش های متابولیکی سلولی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.چرخه کربس و زنجیره تنفسی ، در دو مرحله آخر تنفس سلولی درون میتو کندری ها انجام می گیرد.

۳۱- فرضیه درون همزیستی (endosymbiotic) در مورد منشاء میتوکندری چیست؟ چه حقایق مولکولی این فرضیه را پشتیبانی می کند؟ آیا این فرضیه  می تواند درمورد اندامک های دیگر نیزسلولی استفاده شود؟

فرض بر این است که میتوکندری ها پروکریوت های هوازی ابتدایی بودند که در متابولیسم با یوکاریوت های بی هوازی ابتدایی مشارکت می کردند، از این موجودات حفاظت می کردند و به آنها انرژی می دادند. این فرضیه فرضیه endosymbiotic منشاء میتوکندری نامیده می شود.

این فرضیه با شواهد مولکولی تقویت شده است، از جمله این واقعیت که میتوکندری دارای مولکول های اختصاصی DNA و پروتئین خود، و همچنین RNA خود و ریبوزوم های خود هستند و می توانند خودشان بصورت مستقل تقسیم شوند.

نظریه endosymbiotic نیز می تواند به کلروپلاست ها اعمال شود. فرض بر این است که این اندام ها پروکاریوت های فتوسنتزکنندۀ اولیه هستند زیرا آنها DNA، RNA و ریبوزوم خود دارند و همچنین می توانند خودشان بصورت مستقل تقسیم شوند.

اسکلت سلولی (سیتو اسکلت)

۳۲- اجزای اصلی اسکلت سلولی چیست؟

اسکلت سلولی شبکه ای از لوله ها و رشته های بسیار کوچک است که در سراسر سیتوپلاسم سلول های یوکاریوتی توزیع می شوند.ساختار مولکولی آنها از میکروتوبول ها و رشته های پروتئینی(میکروفیلمان ها) و رشته های کوتاهتر(متوسط)است.

Microtubules توسط مولکول های پروتئینی به نام tubulin تشکیل شده است. میکروفیلیمان ها از اکتین ساخته می شوند، همان پروتئین است که در انقباض سلول های عضلانی دخیل است. رشته های متوسط ​​نیز از پروتئین ساخته شده اند.

۳۳-  عملکرد اسکلت سلولی چیست؟

همانطور که از نام نشان می دهد، اسکلت سلولی مسئول حفظ شکل طبیعی سلول است. همچنین حمل مواد درون سلول و حرکت اندام های سلولی را تسهیل می کند. به عنوان مثال، تعامل بین رشته حاوی اکتین و پروتئین میوزین، پاهای کاذب را ایجاد می کند. در سلولهای سیستم دفاع فاگوسیتیک، مانند ماکروفاژها،  اسکلت سلولی مسئول بر آمدگی(پاهای کاذب) غشای پلاسما است که غشاء عوامل بیگانه را جذب می کند و توسط سلول مورد حمله قرار می گیرد.

کلروپلاست ها

۳۴- کلرپلاست چیست؟ عملکرد کلی کلروپلاست ها چیست؟

کلروپلاستها اندامکهای موجود در سیتوپلاسم سلولهای گیاهی و جلبک هستند. مانند میتوکندری، کلرپلاست ها دارای دو غشاء خارجی و داخلی هستند. کلروپلاست دارای DNAاختصلصی خود است از دیگز اجزاء درون کلروپلاست می توان به RNA،ریبوزوم ،گرانوم ها و همچنین رنگریزه های فتوسنتزی مانند کلروفیل ،کارتنوئیدها و … اشاره کرد. . کلروفیل مسئول جذب انرژی فوتون های نوری مورد استفاده در فتوسنتز است.

عملکرد اصلی کلرپلاستها انجام فتوسنتز است: تولید مولکول های آلی پرانرژی (گلوکز) از دی اکسید کربن، آب توسط انرژی نورانی از کار های گلرو پلاست است.

۳۵- مولکول مسئول جذب انرژی نور در طول فتوسنتز کدام است؟ و در کجا قرار دارند؟

مولکول های کلروفیل مسئول جذب انرژی نور در فتوسنتز هستند. این مولکول ها در غشاهای داخلی کلروپلاست ها یافت می شوند.

۳۶-  کدام رنگ (از طیف الکترومغناطیسی) توسط گیاهان جذب می شود؟ اگر فضاهای سبز که به یک گیاه دسترسی پیدا می کنند چه اتفاقی برای فتوسنتز رخ می دهد؟

کلروفیل تمام رنگ های طیف الکترومغناطیسی را جذب می کند، اما سبز را جذب نمی کند. سبز منعکس می شود و این انعکاس دلیل  رنگ مشخص گیاهان است. اگر نور سبز که به گیاه می رسد، را مسدود کنیم ولی رنگ های دیگر حفظ می شود، هیچ تفاوتی در فتوسنتز رخ نمی دهد. به نظر می رسد نور سبز برای فتوسنتز مهم نیست.

تفاوت بین فرکانس رنگ مطلوب برای دو نوع اصلی کلروفیل، کلروفیل A و کلروفیل B وجود دارد. کلروفیل A دارای پیک جذب در طول موج تقریبا ۴۲۰ نانومتر است (قرمز) و جذب اصلی کلروفیل B در طول موج ۴۵۰ نانومتر (آبی).

۳۷-  نورچه مسیری را طی می کند تا انرژی آن توسط گیاهان برای فتوسنتز استفاده شود؟

منبع انرژی فتوسنتز خورشید است، ستاره منحصر به فرد و مرکزی سامانه خورشیدی ما. در فتوسنتز، انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود، مانند گلوکز ،در فتوسنتز اکسیزن نیز آزاد می شود.. انرژی گلوکز سپس به عنوان نشاسته (یک پلیمر گلوکز) ذخیره می شود و یا در فرآیند تنفس سلولی مورد استفاده قرار می گیرد و به مولکول های ATP منتقل می شود. ATP در طی فرآیندهای متابولیک که نیاز به انرژی دارند (به عنوان مثال، در حمل و نقل فعال در سراسر غشاء) مصرف می شود.

دیواره سلول گیاهی و حفره ها

۳۸- دیوارۀ سلول های گیاهی از کدام ماده تشکیل شده است؟ واحد سازندۀ آن کدام است؟

دیواره سلول گیاهی از سلولز ساخته شده است. سلولز یک پلیمر است که مونومر آن گلوکز است. پلیمرهای گلوکز دیگر مانند گلیکوژن و نشاسته وجود دارد.

۳۹- عملکرد دیواره سلول های گیاهی چیست؟

دیواره سلول های گیاهی دارای نقش ساختاری و محافظتی است. آنها نقش مهمی در محدود کردن اندازه سلول ها و جلوگیری از ترکیدن سلول ها در هنگام جذب زیادی از آب بازی می کنند.

۴۰- واکوئل های سلول های گیاهی کدامند؟ وظایف آنها چه هستند؟ ساختار شیمیایی غشای آنها چیست؟

واکوئل های سلول گیاهی ساختار کیسه ای محصور شده توسط غشائی است که در آن یک محلول آبی از مواد مختلف مانند کربوهیدرات ها و پروتئین ها وجود دارد. در سلول های گیاهی جوان، بسیاری از واکوئل های کوچک دیده می شود؛ در سلول های بالغ، اکثریت ناحیه داخلی سلول توسط یک واکوئل مرکزی اشغال می شود.

عملکرد اصلی واکوئل ها تعادل اسمزی فضای داخل سلولی است. آنها به عنوان “فضای خارجی” در داخل سلول عمل می کنند. Vacuoles باجذب یا آزاد کردن آب درون خود در پاسخ به نیازهای متابولیسم سلولی باعث افزایش یا کاهش غلظت ذرات اسمزی حل شده در سیتوزول سلول می شوند. Vacuoles نیز به عنوان مکانی برای نگهداری برخی از مواد استفاده می شود.

غشاء واکوئل ها تونوپلاست نامیده می شود، که فعالیت اسمزی دارد..