نمونه سوال امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی چهارم تجربی

       
     
  ۱-      وقتی ژن مورد استفاده قرار نمیگیرد ، میگویند آن ژن ، ………………………. است.

۲-      باکتری ………………………………………………. اولین جانداری است که باروش های مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرد.

 
  ۳-      نقش mRNA در سلول های گیاهی چیست؟

۴-      هدف از افزودن ژن انسان به دام ها چیست؟

۵-      این موضوع که اکثر گونه های پستانداران کیسه دار در استرالیا و آمریکای جنوبی یافت میشوند چه فرایندی را توضیح میدهد؟

 
  ۶-      چه عاملی تعین میکند که tRNA چه آمینو اسیدی را حمل کند؟

۷-      اولین جانداران پر سلولی که در خشکی ظاهر شدند .

۸-      دو مورد از شواهد حمایت کننده از منشاء باکتریایی میتوکندری و کلروپلاست را نام ببرید .

 

 
  ۹-      در چه هنگامی ترجمه پایان میگیرد؟

۱۰-  فقدان فاکتور انعقادی شمارۀ VIII چه بیماری را به وجود می اورد؟

 
  ۱۱-  چرا در یوکاریوتهاmRNA بالغ نسبت به mRNA اولیه کوتاه تر است؟

۱۲-  چرا به پلازمید ،کروموزوم کمکی میگویند ؟

۱۳-  چرا درون حباب های موجود در اقیانوس واکنش های شیمیایی با سرعت بیشتر انجام می گرفت؟

 
  با توجه به شکل زیر :    

                                                                      

۱۴-  شمارۀ ۱ چه نام دارد ؟                                                                                                                    

 
  درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با نوشتن کلمه های درست و غلط مشخص کنید :

۱۵-  ساختار سه بعدی در tRNA شبیه برگ گیاه شبدر است.

۱۶-  بسیاری از بیماری های ویروسی ، مانند فلج اطفال و آبله با دارو های موجود درمان میشوند.

۱۷-  برخی از مولکول هایی که در آزمایش میلر یافت شدند از نوع اسید های نوکلئیک بودند .

 
  ۱۸-  در بیماری آلکاپتونوریا کدام آنزیم وجود ندارد؟

۱۹-  در کشاورزی از مهندسی ژنتیک چه استفاده هایی میشود؟(دو مورد)

۲۰-  کدام نظریه منشاء کلروپلاست ها را سیانو باکتری ها می داند؟

 
  ۲۱-  در چه صورتی جهش جانشینی در بیان ژن تاثیری ندارد؟

۲۲-  در مهندسی ژنتیک اصطلاح کلون کردن به چه معنایی است؟

 

 

بسمه تعالی دبیرستان امام حسین (ع)

درس زیست شناسی پیش دانشگاهی (۱)

 

نام و نام خانوادگی:

 

نام دبیر:خاقانی

مدت امتحان :۷۵ دقیقه

نام کلاس:

 
ردیف سوالات نمره
۱ الف) در بیماری ………………………. آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید وجود ندارد .

 

ب) در ساختمان برگ شبدری tRNA   سه باز وجود دارد که با هیچکدام از باز های tRNA    جفت نشده اند که به آنها ……………………………… میگویند

 

ج) رمزهای پروتئین مهارکننده روی ژنی بنام ژن …………….. قرار دارد .

 

د) اٌپران لک از سه ژن ساختاری و …………… و راه انداز ساخته شده است .  

 

۲
۲ درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با نوشتن کلمه های درست و غلط مشخص کنید :

                                        

     الف ـ کپک نوروسپورا هاپلوئید است و در مدت کوتاهی تعداد فراوانی هاگ تولید میکند.

     ب ـ RNA پلیمراز ۱ فقط رونویسی ژنهای rRNA را انجام میدهد .

     ج ـ در یوکاریوتها RNA ای که مستقیماً در نتیجه فعالیت RNA پلیمراز حاصل میشود mRNA بالغ نام دارد .

     د ـ افزاینده بخشی از مولکول DNA است که به کمک عوامل رونویسی متصل به آن عمل رونویسی را متوقف میکند.

 

۲
۳ اگزون را تعریف کنید.

 

۱
۴ جهش نقطه ای را تعریف کنید.

 

۱
۵ الف)درخت تبار زایشی با استفاده از اطلاعات چه نوع مولکولهایی ترسیم می شود؟

 

ب) با وجود آنکه ماده ژنتیک در انواع سلولهای بدن ما یکسان است چرا شکل و کار این سلولها اینقدر متفاوت است ؟  

 

                                            

۵/۱
۶ در مدل حباب ،گازهای مهم را نام برده وبیان کنید انرژی لازم جهت ترکیب شدن این مولکولها چگونه فراهم میشود؟

 

 

۱
۷ به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:                                                                                                          

     الف ـ چرا به پلازمید کروموزوم کمکی میگویند ؟

 

     ب ـ در هنگام بریدن DNA کدام پیوند قطع شده است ؟

 

     ج ـ تولید نسخه های متعدد از یک ژن در کدامیک از مراحل روش مهندسی ژنتیک صورت میگیرد؟

      

     د- ناهنجاری ژنتیکی دیستروفی عضلانی دوشن رو کدام کروموزوم قرار دارد؟

 

۲
۸ الف ـ عامل ایجاد گال را در گوجه فرنگی نام ببرید.

 

ب ـ اولین موجود پرسلولی که ژنوم آ ن توالی یابی شد را ذکر کنید.

 

ج ـ برای تهیه واکسن هرپس تناسلی کدام ژن از ویروس جدا میشود ؟

 

د ـ در روش الکتروفورز پروتئین ها برچه اساسی از یکدیگر جدا میشوند ؟

 

۲
ردیف سوالات نمره
۹ ازمهندسی ژنتیک در کشاورزی چه استفاده هایی میشود دو مورد بنویسید.

 

۱
۱۰  

الف ـ نخستین مولکولی که نقش آنزیمی داشته است .    

ب ـ نخستین فتوسنتز کننده.  

ج ـ اولین جانوران بالدار.

   د ـ اولین جانداران پر سلولی که در خشکی ظاهر شدند .

   هـ ـ نخستین مهره داران تخمگذار ساکن خشکی.

 

۵/۲
۱۱ دو مورد از شواهد حمایت کننده از منشاء باکتریایی میتوکندری و کلروپلاست را نام ببرید .

 

۱
۱۲ ساختارهای همتا یا   همولوگ را تعریف کرده و مثال بزنید.

 

 

۱
۱۳ اصول نظریه لامارک را بنویسید.

 

۱
۱۴ مناطقی که احتمال تشکیل سنگ واره بسیار کم است نام ببرید.

 

۱
مجموع نمرات ۲۰

 برای دانلود نمونه سوالات هر فصل بصورت جداگانه به ادامه مطلب  مراجعه کنید.


سوالات بیشتر

معلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *