هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

بخش اشتراک ویژۀ آزمایش های مربی

گزارش کار آزمایشگاهی مکمل بسیار خوبی برای کارهای عملی است و نگارش صحیح آن می تواند به ارتقای کیفی و کمی آموزش های عملی کمک شایانی بنماید. در زیر برای آزمایش های مربی علوم تجربی۱ گزارش کارها یی تهیه شده است که امیدواریم در آموختن مطالب درسی به شما کمک کند.

۱- جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار

قدم می زنید و ناگهان تصمیم می گیرید که مسیر خود را عوض کنید،

۴-فوران آب های زیرزمینی

ساز وکار چاه آرتزین

۷-غذاهای پشتیبان رشد بدن

رشد و ترمیم بدن نیازمند پروتئین ها است. بیشترین رشد فرد در چه سال هایی انجام می گیرد.

۱۰-جوشاندن آب،بدون گرما

واقعاً جوشیدن به چه معنایی است. آیا آببدون گرم کردن می جوشد.

۱۳-مسیر های رنگی

آیا جریان الکتریسیته از محلول ها نیز عبور می کند؟

۱۶-رسوب شناور

چه شواهدی نشان دهندۀ یک تغییر شیمیایی است؟

۱۹-پرده ای از آب

آیا میتوانید یک گیرۀ کاغذی را روی آب شناور سازید.امتحان کنید!

۲۲-شناوری

در کدام حالت جسم بیشتر در آب فرو می رود؟

۲۵-انتقال انرژی

گرما خود بخود از جسمی با گرمای بیشتر به جسمی با گرمای کمتر منتقل می شود.

۲-بخش قابل رؤیت ماه

آیا همواره نیمی از ماه روشن و نیمه دیگر آن تاریک است؟

۵-رطوبت هوای دمی و بازدمی

کاغذ آغشته به کلرید کبالت در مجاورت هوای بازدمی صورتی رنگ شد!

۸-گویچه های انتقال دهندۀ گاز های تنفسی

تعداد گلبول های قرمز خون چقدر است؟ گلبول های قرمز چه ظاهری دارند؟

۱۱-حرکت آب با گرمای دست

آیابین دما و فشار گازها رابطه ای است؟

۱۴-محلول نمکی حساس

انحلال نمک ها در آب، فرآیندی برگشت پذیر است.

۱۷-زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی

زعفران را در آب جوش حل کنید وبر روی حرارت ملایم بخار آب دم کنید!

۲۰-اقیانوسی از هوا

راهی برای کاهش فشار

۲۳-پرسرعت اما کم فشار

آیا می توانید با یک نی نوشابه ، توپی را در هوا شناور نگه دارید؟

۲۶-جابجایی گرما

در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از ماده که گرم شده است به طرف بالا حرکت می‌کند و قسمت‌های اطراف آن که هنوز گرم نشده اند جای آن را می‌گیرند.

۲۸-قایق بخار

اولین ماشین بخار را پاپن در سال ۱۶۹۰ اختراع کرد.

۳-هلال های متفاوت از ماه

اگر همواره نیمی از ماه روشن و نیمه دیگر تاریک است، به چه دلیل زمینی ها، آن را به شکل های مختلف مشاهده می کنند؟

۶-کربن دی اکسید در هوای بازدمی

اثر کربن دی اکسید بازدمی بر برم تیمول بلو. اثر کربن دی اکسید بازدمی بر آب آهک.

۹-تعیین گروه های خونی

تقسیم بندی گروه های خونی بر چه اساسی است؟ تعیین گروه های خونی چه کمکی به پزشگان می کند؟

۱۲-بازی دما با انحلال پذیری

آیا تغییرات دما بر حل شدن مواد تاثیر دارد.

۱۵-محلول های رنگی

آیا PH محیط تغییری در رنگ محلول ها دارد.

۱۸-مولکول ها دست دردست هم

چه عاملی سبب صعود آب در طول گیاه می شود؟

۲۱-نی غواصی

چگونه زیر دریایی ها به سطح آب می آیند؟

۲۴-انرژی به انرژِی

آیا بلندگوها توانایی روشن کردن لامپ را دارند؟

۲۷-از گرما تا حرکت

ماشین ها:وسایلی که انرژی گرما را به حرکت تبدیل می کنند.