هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

امتحان میان ترم زیست شناسی ۱ دهم

بسمه تعالی دبیرستان امام حسین (ع)

امتحان میان ترم درس زیست شناسی۱

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر: خاقانی

مدت امتحان:۹۰دقیقه

 

 

ردیف سوالات نمره
۱ درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید.(از کلمات درست و غلط استفاده کنید)

·        پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود جایگاه خورشید در آسمان را تشخیص و مقصد خود را پیدا میکنند.

·        سوخت زیستی موجب افزایش کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود.

·        همه مولکول ها و یونها میتوانند از غشا یاخته عبورکنند.

·        آمیلاز بزاق و پانکراس نشاسته رابه یک دی سکاریدومولکول درشتی شامل ۳ تا ۹ مولکول گلوکز تبدیل میکند

۱
۲ از کلمات (سامانه کلی،سامانه پیچیده ، چینه دارن، معده) استفاده و جاهای خالی را پر کنید.

·        در ملخ غذای خورده شده از طریق مری به…………………..منتقل میشود.

·        زیست شناسان جانداران را نوعی ………………میدانند که اجزای آن باهم ارتباط های چند سویه دارند.

۱
۳ ·        مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.

·        ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟

·        مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید.

۱
۴ هر یک از جملات زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

·        اطلاعات لازم برای زندگی یاخته در آن ذخیره شده است.

·        بیشترین مولکول غشا یاخته ای از آن ساخته شده است.

·        با استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.

·        به دیواره سرخرگها می چسبدوبه تدریج مسیر عبور خون را تنگ میکند.

·        با مطالعۀ آن از بیماری های ارثی افراد قبل از ابتلا خبردارمیشوند.

·        یاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکند.

·        اطلاعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظیم میکند؟

۱
۵ مشخص کنید.

o       سطوح سازمان یابی حیات با ………..شروع وبا …………پایان میابد.

الف) سلول – دستگاه                                  ب) اتم – زیستگاه

o       مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی سست…………..ولی انعطاف پذیری آن …………. است.

الف)بیشتر – کم تر                                         ب)کم تر – بیشتر

۱
۶ در گذشته برای مشاهده اجزای درون سلول چه عملی انجام میدادند؟ ۱
۷ مزایای استفاده ازگازوئیل زیستی چیست؟

 

 

۱
ردیف ادامه سوالات نمره
۸ یکی از موارد زیر را تعریف کنید.

الف)خدمات بوم ساز گان

ب)مهندسی ژن شناسی

۱
۹ هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمیکنند.

پروتئین  
اکسیژن اتشار ساده
کلسترول  
سدیم  
آب  
۱
۱۰ هر یک از حرکات لوله گوارشی توسط کدام بافت یا یاخته ها انجام میگیرد.

o       پرزهای روده باریک

 

o       کرمی شکل

 

۱
۱۱ زیست شناسان از چه راه هایی میکوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند؟ ۱
۱۲ قسمت های مشخص شده در شکل رانامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

۱

۱
۱۳ غدد بزاقی دهان را نام ببرید.

 

۱
۱۴ چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟ ۱
۱۵ به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

o                   یک مورد از وظایف صفرا

o                   محل مرکز عمل بلع

۱
۱۶ در موردملخ پاسخ دهید.

o                   گوارش مکانیکی توسط چه اندامانجام میگیرد؟

o                   جذب مواد

۱
۱۷ الف )چرا گارایی دستگاه گوارش گاو بیشتر از اسب است؟

 

ب) برای شخصی که اضافه وزن دارد، چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟

۱
۱۸ چرا لیپو پروتئین LDL نسبت به لیپو پروتئین HDL خطرناک است؟ ۱
۱۹ درادامه روده کور چه بخش هایی در روده بزرگ دیده میشود؟ ۱
۲۰ هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم تجزیه میشود.

پروتئینها

تری گلیسیریدها

 

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

موفق و پیروز باشیدو نمرات خوب بگیرید. خاقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 323
  • 104
  • 1,240
  • 340