هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری پ (2900) شامل آزمایش های شمارۀ 7 - 8 - 9 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است:

  1. آزمایش شمارۀ ۷ غذاها پشتیبان رشد بدن

  2.  آزمایش شمارۀ ۸ گویچه های انتقال دهندۀ گاز های تنفسی

  3. آزمایش شمارۀ ۹ تعیین گروه های خونی

هم اکنون هزینه عضویت 2,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید