سطح قیمت  
عادی،1,100 تومان حالا 1,100.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عادی رایگان
پایان عضویت پس از 1 هفته.
انتخاب
عضویت ماهانه 4900 تومان (آزمایشگاه علوم تجربی2- بخش مربی) حالا 4,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش مربی ، آزمایش های شمارۀ 1 - 2 - 3 حالا 2,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری پ (2900) شامل آزمایش های شمارۀ 7 - 8 - 9 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 2,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری پ (4900) شامل آزمایش های شمارۀ 5 - 6 - 10- 11 - 12 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 4,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ت(4900) شامل آزمایش های 13 - 14 - 15 - 16 - 17 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 4,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ث(4900) شامل آزمایش های شمارۀ 18 - 19 - 20 - 21 - 22 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی 1 حالا 4,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ج (3900)شامل آزمایش های شمارۀ 24 - 25 - 27 - بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 28 حالا 3,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (4900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 1 - 15 - 20- 25 حالا 4,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ب (3900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 9 - 10 - 11- 14 حالا 3,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (3900) شامل آزمایش های شمارۀ 1 -9 - 16 - 19 بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 3,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ب (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش کاوشگری ، آزمایش های شمارۀ 3-11-13 حالا 2,900.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب
عضویت سری پ (4300 تومان) آزمایشگاه علوم تجربی1 شماره های 18،23 و 28بخش دستورالعملی حالا 4,300.00تومان.
پایان عضویت پس از 30 روز.
انتخاب