اسکلت سلولی

سیکلوز، میکروتوبول ها و میکروفیلمان ها

۱-  اسکلت سلولی چیست؟ اجزای اصلی آن در سلول های جانوری کدامند؟

  اسکلت سلولی ساختار سیتوپلاسمی است که سلول را پشتیبانی می کند، از طرفی تنوع شکل سلول ها ،تغییرات شکل یک سلول و تحرک سلولی وابسته به اسکلت سلولی و اعمال متقابل انواع مختلف ریزرشته ها است. سیتواسکت یک شبکه گسترده ای از رشته ها و ریز لوله های پروتئینی است که در سیتو پلاسم پراکنده و در بخش هایی به غشای پلاسمایی متصل شده است. اجزای آن میکروتوبول ها، میکروفیلمان ها و رشته های بینابینی ​​هستند.

Cytoskeleton-and-Cell-Movement

۲- میکرو توبول ها (ریزلوله ها)از چه موادی تشکیل شده است؟ میکرو توبولها در تشکیل کدام ساختار سلولی نقش دارد؟

هر میکروتوبول دایمرهایی(دو تایی) پروتئینی به نام توبولین ساخته شده اند(هر دیمر حاوی آلفا و بتاتووبولین) . .ریز لوله ها فقط در سلول های یوکاریوتی وجود دارند. این ساختار ها تشکیلات استوانه شکلی هستند که نوعی اسکلت را برای سلول ایجاد می کنند و در اعمال گوناگونی مانند تحرک سلولی،تمایز سلول ها،شکلویزه هر سلول و انتقال مواد در سلول دخالت دارند.
میکرو توبول ها در ساختار تاژک و اسکلت سلولی دخالت دارند

۳- میکروفیلمان ها از چه موادی ساخته شده اند؟ کدام خاصیت این عناصر باعث تحرک سلول ها می شود؟

میکروفیلمان ها از اکتین (نوعی پروتئین) ساخته شده اند. پیوند بین actin و myosin و دیگر پروتئین های سیتوپلاسمی،توانایی انقباض به این مولکول ها داده است ،نتیجه اینکه میکروفیلمان ها قدرت حرکت سلولی را ایجاد کرده اند.

 

جنبش درون سلولی

۴- جنبش درون سلولی یا سیکلوز چیست؟ چه چیزی باعث این حرکات می شود؟

جنبش های درون سلولی که توسط ساختارهای ویژۀ سلولی با زیر بنای ریز لوله ای انجام می شود را سیکلوز می گویند، مانند حرکات مژک ها(cilia)  وتاژک ها(flagella) ، حرکت باپاهای کاذب (pseudopod) در آمیب، ماکروفاژ ها و غیره ، سیکلوز و انقباض سارکومر در سلول های عضلانی.

حرکات سلولی را می توان با عمل اسکلت سلولی ایجاد کرد، با تفاوت های ویسکوزیته بین مناطق سیتوپلاسمی و سیستم های انقباض داخل سلولی این عمل امکان پذیر است.

۵- مژک و تاژک چیست؟ چگونه این ساختارها حرکت را تولید می کنند؟ برخی از نمونه هایی از سلول های مژک دار در و تاژک دار در انسان کدامند؟

مژک و تاژک در برخی از پروکاریوت ها و نیز در برخی از سلول های یوکاریوتی یافت می شوند. آنها در دفاع، تغذیه و حرکات  سلولی نقش دارند. به نظر می رسد در سلولهای یوکاریوتی جانوری از اجسام قاعده ای که اغلب در بخش پیرامونی سیتوپلاسم و زیر غشاء سلولی قرار دارند ایجادمیشوند. اجسام قاعده ای همتاهای سانتریول ها هستند که در دو طرف دوک میتوزی قرار دارند. هر تاژک  از ۹ جفت میکروتوبول و یک جفت ریز لولۀمرکزی که توسط غشا پوشیده شده است ساخته شده است. (در باکتری، کلاً از یک پروتئین به نام فلاژلین تولید می شود؛ باکتری نیز می تواند حاوی پیلی باشد.)

در پایه هر یک از ماهیچه ها یا تاژک در غشای پلاسما، پروتئین هایی وجود دارند که به عنوان موتور مولکولی عمل می کنند، و این انرژی را برای این ساختارها فراهم می کنند. با توجه به این مصرف انرژی، سلولهای یوکاریوتی تاژک دار یا مژک دار دارای تعداد زیادی میتوکندری هستند.

در انسان، سلول های مژک دار را در بافت پوششی مجاری تنفسی می توان دید. در این بافت ها، مژک ها دارای عملکرد دفاعی هستند ، به این ترتیب که مواد مغذی و خارجی را که به همرا هوای ورودی به مجاری هوایی وارد می شوند را دور می کنند. سلول های اسپرم نمونه ای از سلول های تاژک دار هستند. تاژک آنها مسئول حرکت آنها به سمت تخمک است.

اسکلت سلولی و جنبش درون سلولی: تنوع تصویر