آزمون ساز زیست شناسی۱

Home
میتوانید یا انتخاب(های لایت کردن) سوال و فشردن دکمۀ افزودن سوال، ورقۀ امتحانی خود را بسازید. دکمۀ چاپ را بزنید!

فصل ۱ زیست شناسی دیروز ، امروز و فردا

بارم ) نوبت اول : ۲٫۵ نمره – خرداد: ۱ نمرهشهریور: ۱نمره

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – مونارک نوعی کرم است که در سطح گیاه از برگ های آن تغذیه می کند.
ب – بوی غذا و نور خورشید، عوامل اصلی مهاجرت پروانه از مکزیک تا جنوب کانادا است.
پ- علم زیست شناسی نمی تواند به همه ی پرسش های انسان پاسخ دهد.
ت- ساقه ی گیاه همانند ریشه ی آن به سمت نور خم می شود.
ث – علوم تجربی نمی توانند درباره ی خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر دهند.
۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- زیست بوم از چند دیواندار تشکیل شده است
ب- مجموع جانداران متعلق به یک گونه که در یک جا زندگی می کنندہ ………………..نام دارد
پ- امروزه با استفاده از ………………. می توان هویت انسان را تشخیص داد.
ت- در همهی جانداران واحد ساختاری و عملی حیات، ………………… است
ث- مشاهدۀ ………………. زیستی و یافتن ویژگی های مشترک بین گونه های مختلف از اهداف زیست شناسی است.
۳- هر …………. از چندین بافت تشکیل شده است.
۱) سلول                                                     ۲) اندام
۵- چه تعداد از گزینه های زیر صحیح است؟
الف – در هر سلول میتوکندری، کلروپلاست و هسته، جایگاه DNA است
ب – اساس تولید مثل موجودات پرسلولی توانایی سلول در تقسیم شدن است.
پ- اعتقاد دانشمندان بر این است که تعداد گونه های ناشناخته بیش از شناخته شده است.
ت- برخی بیماری ها از جمله دیابت و افزایش فشار خون در حال حاضر مهار شده اند و مرگ آور نیستند.
۱) ۱                          ۲)۲                 ۳)۳                          ۴)۴
۶- چه تعداد از موارد زیر، جزء ویژگیهای جانداران است؟
نظم – رشدونمو – تولیدمثل – سازش – جذب و استفاده از انرژی – هومئوستازی
۱)۱ ۲)۲ ۳)۴ ۴)۶
به سؤالات زیر، پاسخ کوتاه دهید.
۷- دو مورد از کاربردهای DNA در زیست شناسی امروزی را بنویسید.
۸- دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی در جست و جوی چه مواردی هستند؟
۹- ویژگی های جانداران را نام ببرید.
۱۰- گنجشک با غذاخوردن، به چه نیازهایی از بدن خود پاسخ می دهد؟
۱۱- زیست کره شامل چه مواردی است؟
۱۲- در مورد سطوح سازمان بندی حیات از کوچکترین تا بزرگ ترین، جاهای خالی را پر کنید.
اندامک ← ………… ← بافت ها ← ………. ← ………← ………….← جمعیت ← ………. ← …………. ← زیست بوم ← زیست کره
۱۳- ویژگی های مشترک همه ی سلول ها را نام ببرید.
۱۴- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – ویژگی های سامانه های پیچیده را می توان فقط از طریق مطالعه ی اجزا توضیح داد.
ب – در گذشته بیشتر دانشمندان جانداران را به صورت جزء به جزء بررسی می کردند.
پ – دانشمندان می توانند ژنهای انسان را به گیاهان و باکتریها وارد کنند.
ت – فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی جدید امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان فراهم کرده اند.
ث – جانداران در اصل نوعی سیستم پیچیده یا سامانه ی پیچیده اند که اجزای آن با هم ارتباط دارند.
۱۵- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – جانداران میکروسکوپی هم زیست با انسان یعنی …………………………. بر سلامت انسان مؤثر هستند.
ب – به جاندارانی که ژن های افراد گونه های دیگری را در خود جای داده اند، ………………………… می گویند.
پ – روشی که به کمک آن صفات توسط ژنها از یک جاندار به جانداران دیگر منتقل می شود ……………….. نام دارد.
ت – زیست شناسان به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سامانه ی زنده …………….. را کنار بگذارند و بیشتر …………… کنند.
۱۶- کدام جمله درست است؟
۱) هر سلول فقط شامل اجزای تشکیل دهنده ی آن است.
۲) هر بافت و اندام در اصل چیزی بیش از مجموع اجزای تشکیل دهنده ی آن به شمار می رود
۱۷- در گذشته برای مشاهده ی سلول، ………………………….
۱) سلول را کشته و سپس رنگ آمیزی کرده و اجزای درون آن را بررسی می کردند
۲) آن را زیر میکروسکوپ قرار می دادند و سلول زنده و اتفاقات درون آن را بررسی می کردند
۱۸- زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که برای درک بهتر سامانه ها، ………………
۱) باید کل نگری کنند تا ارتباط اجزا را کشف کنند
۲) باید جزء به جزء اجزا بررسی شوند
۱۹- چه تعداد از موارد زیر در زیرمجموعه ی موضوعات اخلاق زیستی به شمار می روند؟
تولید جانداران تراژن – حقوق جانوران – ژن درمانی – اطلاعات پزشکی افراد به اطلاعات ژنتیکی افراد
۱)۱                ۲)۲                    ۳)۳                     ۴)۵
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۲۰- چرا بررسی کل سیستم از بررسی جزء به جزء یک سیستم مناسب تر است؟
۲۱- هنگام بررسی یک موجود زنده به چه عواملی توجه می شود؟
۲۲- انواع فناوریهای نوین را نام ببرید.
۲۳- درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص کنید.
الف – استخراج سوخت های فسیلی می تواند به جایگزینی آنها کمک کند.
ب- در سال ۲۰۳۰ حدود ۳٫۵ میلیارد نفر دچار گرسنگی و سوء تغذیه خواهند بود.
پ- بیش از۳/۴ نیازهای انرژی حال حاضر جهان از منابع فسیلی تامین می شود.
۲۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – اجتماعات پیچیدهی …………………………. موجود در خاک نقش مهمی در تهیه ی مواد مغذی دارند.
ب- برای بهبود مقاومت گیاهان نسبت به بیماری های گیاهی می توان از ………………………….. استفاده کرد.
پ- میزان خدمات هر بوم سازگان به ……………………………….. آن بستگی دارد.
۲۵- سوخت های فسیلی در اصل منابع …………………………. هستند.
۱) تمام شدنی              ۲) تمام نشدنی

۲۶- امروزه با مهندسی ژنتیک می توان ………….
۱) سرعت رشد و کیفیت محصولات کشاورزی را تغییر داد
۲) گیاهان غیرزراعی را به گیاهان زراعی تبدیل کرد
۲۷- چند مورد از موارد زیر، سوخت فسیلی به شمار می روند؟
نفت – گاز – بنزین – گازوئیل – روغن
۱)۱                       ۲)۲                            ۳)۴                    ۴)۵
۲۸- چه تعداد از گزینه های زیر صحیح است؟
الف – برای بهبود مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها می توان از مهندسی ژنتیک استفاده کرد.
ب- امروزه دانشمندان توانسته اند از گیاهان خودرو ژن های دلخواه را استخراج کنند.
ج- در حال حاضر حدود ۱ میلیارد نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند.
د- استخراج سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط زیست می شود.

۱)۱            ۲)۲                   ۳)۳                     ۴)۴
به سؤالات پاسخ کوتاه دهید.
۲۹- چگونه می توان غذای سالم و کافی برای جمعیت در حال رشد انسانی تهیه کرد؟
۳۰- اهمیت پزشکی شخصی چیست؟
۳۱- با توجه به نمودار زیر جاهای خالی را پر کنید.
نور خورشید ← فتوسنتز ← ………………. مانند …………….. ← استخراج ← نفت خام گیاهی ← تصفیه ← نفت خام تصفیه شده ← واکنش شیمیایی ← گلسیرین و …………… ←
انرژی برای مصارف مختلف مثل سوفت وسایل نقلیه ← CO2 ←مجددا در فتوسنتز مصرف می شود.

۳۲- چه تعداد از موارد زیر از عوامل مؤثر بر خشک شدن دریاچهی ارومیه به شمار می رود؟
خشکسالی – حفر بی رویهی چاه – بی توجهی به قوانین طبیعت – احداث بزرگراه روی دریاچه – سدسازی در مسیر رودهای منتهی به دریاچه
۱)۱                    ۲)۲                     ۳)۳                       ۴)۵
۳۳- اثرات جنگل زدایی را بنویسید.
۳۴- تأثیرات استفاده از سوخت های فسیلی را بنویسید.
۳۵- روشهای مختلفی که امروزه برای کسب انرژی از گیاهان به کار می رود، را نام ببرید.

فصل ۲ گوارش و جذب مواد

بارم ) نوبت اول : ۷ نمره – خرداد: ۲ نمرهشهریور: ۳٫۵نمره

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – برخی سلول ها برای جذب آمینواسیدها از روش آندوسیتوز استفاده می کنند.
ب- فرایندی که طی آن مواد برخلاف شیب غلظت از عرض غشا عبور می کنند، انتشار تسهیل شده نام دارد.
پ- طی عمل اگزوسیتوز مساحت غشای سلول افزایش می یابد.
ت – مولکولها و یون ها به دلیل وجود انرژی جنبشی اغلب در حال حرکت اند
۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – هر چه اختلاف آب در دو سمت غشا بیشتر باشد، فشار اسمزی بستر می شود.
ب- درون سلول باکتری فرایند اسمز رخ می دهد
پ- مولکول های پروتئینی طی فرایند انویی وارد سلول می شوند.
٣- سلول های بدن انسان به شکل ……………………….، سازمان یافته اند. .
۱)بافت ۲) اندام
۴- در بخش لیپیدی غشا، مولکولهای ……………………… یافت می شوند.
۱) کلسترول ۲) پروتئین

۵- به …………………………………. پروتئین های غشا، مولکولهای …………………………. متصل می شود.
۱) اغلب – کربوهیدرات ۲) برخی از – کربوهیدرات
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۶- محیط داخلی را تعریف کنید.
۷- اهمیت غذاخوردن چیست؟
۸- کلمات ستون «الف» و «ب» را به هم مرتبط کنید (جابه جایی مواد از عرض غشا را در نظر بگیرید.

الف

ب

ارتباط

(۱)   پروتئین

برون رانی

 

(۲)   آب

انتشار

 

(۳)   O2

اسمز

 

(۴)   سدیم

انتشار تسهیل شده

 

(۵)   کلسترول

آندوسیتوز

 

(۶)   ویتامین A

اتقال فعال از طریق پکپ

 

 

۹- فرایند اسمز را تعریف کنید.
۱۰- فشار اسمزی را تعریف کنید.
۱۱- انرژی لازم برای انتقال فعال از کجا کسب می شود؟
۱۲- فرایند اگزوسیتوز و آندوسیتوز برای جابه جایی چه موادی کاربرد دارد؟
۱۳- با توجه به شکل مقابل
الف – نام هر یک از اجزا را بنویسید.
ب- نقش هر یک را بنویسید.

۲۷- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف- در لایه ی ماهیچه ای لولهی گوارش، ماهیچهی حلقوی نسبت به ماهیچۀ طولی خارجی تر است.
ب- در لولۀ گوارش انسان بافت پوششی در میان دو بافت پیوندی قرار دارد.
پ- صفاق، پرده ای از جنس بافت پیوندی است که اندامهای حفرۀ شکم را از خارج به هم وصل می کند.
ت- در سرتاسر مسیر لوله ی گوارش، ماهیچۀ صاف مشاهده میشود.
ث- در لایه ی مخاطی در انسان، بافت پوششی و بافت پیوندی سست مشاهده می شود.
۲۸- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – نورون های (یاخته های عصبی مستقر در لایه ی ماهیچه ای و ………………… فعالیت لولۀ گوارش را تنظیم می کنند.
ب- در انتهای مخرج دو اسفنکتر (بنداره) ماهیچه ای به ترتیب از داخل به خارج از نوع ماهیچۀ ……………………. و ……………… وجود دارد.
پ- لایه ی بیرونی لولۀگوارش از جنس بافت …………………………… بوده که در ساختار آن بافت های چربی و …………………………… نیز دیده میشود.
۲۹- حرکات کرمی شکل ………………………………. حرکات قطعه قطعه کننده نقش مخلوط کنندگی دارند.
۱) همانند ۲) برخلاف
۳۰- در هنگام ………………………………. حرکات کرمی شکل به طور معکوس در لوله گوارش رخ میدهد.
۱) بلع ۲) استفراغ
۳۱- چه تعداد از گزینه های زیر دربارۀ لوله ی گوارش درست است؟
الف – لولۀ گوارش به ترتیب از خارج به داخل شامل لایه های بیرونی، ماهیچه ای، زیرمخاطی و مخاطی است.
ب- اسفنکترهای انتهای حلق و انتهای مری همیشه بسته اند و از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری می کنند.
پ- لایه ی ماهیچه ای در دهان و حلق و اسفنکتر خروجی مخرج از نوع مخطط است.
ت- در لایه ی زیرمخاطی رگهای خونی فراوان و شبکه ای از نورونها مشاهده میشود.

۱)۱           ۲)۲                  ۳)۳                     ۴)۴
۳۲- حرکات قطعه قطعه کننده ………………..
۱) فقط توسط ماهیچه های طولی صورت می گیرد
۲) در سرتاسر لوله ی گوارش با شدت یکنواخت مشاهده می شود
۳) باعث افزایش سطح تماس محتویات لوله با مخاط می شود.

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۴) در افراد، درد خفیفی را همواره ایجاد می کند
۳۳- چند نوع گوارش در لوله ی گوارش رخ می دهد؟
۳۴- اسفنکترهای ماهیچه ای در لوله گوارش:
الف – چه نقشی دارند؟
ب- از چه نوع ماهیچه ای هستند؟
۳۵- لایه های لوله ی گوارش از خارج به داخل را به ترتیب بنویسید.
۳۶- ساختار ماهیچه در لوله ی گوارش چگونه است؟ ۳۷
– نقش لایه ی زیرمخاطی در لولهی گوارش چیست؟
۳۸- اجزای تشکیل دهنده ی لایه ی زیرمخاطی را بنویسید.
۳۹- انواع حرکت در لولهی گوارش را نام ببرید.
۴۰- مراحل حرکت کرمی شکل را بنویسید.
۴۱- مراحل حرکات قطعه قطعه کننده را بنویسید.
۴۲-
۴۳- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – هنگام بلع، اپی گلوت برخلاف حنجره به سمت پایین حرکت می کند.
ب – جاذبه ی زمین تأثیری در حرکت غذا ندارد.
پ- اگر انقباض اسفنکتر پایین مری بیش از حد باشد، فرد دچار ریفلاکس می شود.
ت- لیزوزیم آنزیم درون سلولی بوده که باکتری های وارد شده به دهان را تخریب می کند.
۴۴ – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – بزاق ترکیبی از آب و یون هایی مثل بی کربنات و ترکیباتی گلیکوپروتئینی به نام ……………………….. است.
ب- اسفنکتر ابتدای مری در فاصله ی بین بلعها …………………………… شده و از ورود هوا به مری جلوگیری می کند.
پ- اگر انقباض اسفنکتر انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار …………………….. میشود.
۴۵- کدام ماده ی موجود در بزاق نقش آنزیمی ندارد؟
۱) موسین              ۲) لیزوزیم

۴۶- کدام ماده به گوارش نشاسته در دهان کمک می کند؟
۱) لیزوزیم                      ۲) آمیلاز
۴۷- در هنگام بلع، جهت حرکت کدام گزینه برخلاف دیگر گزینه ها است؟
۱)زبان               ۲) زبان کوچک                  ۳)اپی کلوت              ۴)حنجره

۴۸- در مایع بزاق کدام یک یافت نمی شود؟
۱) بی کربنات ۲) موسین ۳)لیزوزیم ۴)آمیلاز
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۴۹- در گوارش مکانیکی در دهان چه عواملی نقش دارند؟
۵۰- اهمیت آسیاب کردن غذا در دهان چیست؟
۵۱- ترکیبات بزاق را بنویسید.

۵۲- دو نوع پروتئین موجود در بزاق را نام ببرید.
۵۳-
۵۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – گوارش مکانیکی غذا در معده در اثر مواد موجود در شیرهی معده و حرکات معده انجام می شود.
ب- تخریب برخی سلول های جدار معده در ایجاد بیماری کم خونی مؤثر هستند.
پ- پپسینوژن نوعی آنزیم است که در هیدرولیز پروتئین نقش دارد.
ت- در ترشحات معده، بی کربنات یافت میشود.
۵۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – مخاط معده، یک لایه سلول ………… دارد که در بافت ……………. فرو می رود و ………………. را پدید می آورد.
ب- پروتئازهای معده را به طور کلی …………………… می نامند که توسط سلولهای ……………………. ساخته میشوند.

۵۷- در معده چین خوردگیهایی وجود دارد که با پرشدن معده ……………………….
۱) باز شده و غذای بلعیده شده را برای انجام گوارش انبار می کند
۲) جمع شده و غذا را در معرض شیرهای گوارشی قرار می دهد
۵۸- HCl توسط سلول های ………………………. در معده تولید و ترشح می شود.
۱) اصلی
۲) کناری
۵۹- سلولهای اصلی.
۱) برخلاف سلول های کناری در تولید فاکتور داخلی معده نقش ندارند
۲) پروتئازهای فعال معده به نام پپسینوژن را تولید می کنند
۳) در سرتاسر لولهی گوارش به تولید و ترشح آنزیمهای پروتئاز می پردازند
۴) سلول های درون ریزی هستند که ترشحات خود را به درون خون می ریزند
۶۰- چه تعداد از گزینه های زیر جمله ی مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «مادۀ مخاطی …
الف – در سرتاسر لولۀگوارش تولید و ترشح می شود
ب- در تسهیل حرکت غذا نقش مؤثری دارد
پ- بسیار چسبنده بوده و همچون ژله ای مخاط معده را می پوشاند
ت – در اثر هیجان ها، سیگار کشیدن و عوامل عصبی، آسیب پذیر می شود
۱)۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴)۴
۶۷- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – کیموس پس از تشکیل در معده به سرعت وارد روده ی باریک می شود.
ب- آنزیم های لیپاز موجود در ترکیبات صفرا به گوارش لیپیدهای دوازدهه کمک می کند.
پ- اغلب پروتئازهای پانکراس به صورت فعال وارد لولهی گوارش می شوند.
ت- پیلور همانند کیسه ی صفرا در سمتی از لوله ی گوارش قرار دارد که روده ی باریک از آنجا آغاز میشود.
۶۸- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – نخستین گام در گوارش چربیها تبدیل آنها به ………………………. است تا آنزیم ……………….. بتواند بر آن اثر کند.
ب- چربی غذا در دمای بدن …………. می شود در حالی که لیپاز معده در آب …………………. است.
پ- ………………….. پس از فعال شدن در روده ی باریک، پروتئازهای دیگر را فعال می کند.
ت- پپسین در pH …………………. گوارش …………………. را آغاز می کند.
۶۹- قسمت ابتدایی روده ی باریک ……………….. نام دارد.
۱)داوازده ۲)پیلور
۷۰- نتیجه ی حرکات کرمی شکل و قطعه قطعه کننده ی روده ی باریک ………………………… است.
) ایجاد کیموس اسیدی . ۲) مخلوط کردن کیموس با شیره های گوارشی
۷۱- چه تعداد از موارد زیر در صفرا مشاهده می شود؟
نمک – بی کربنات – لسیتین – فسفولیپید – لیپاز – تریپسین،
۱)۱ ۲) ۳ ۳)۴ ۴)۶
۷۲- عملکرد کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان نشده است؟
۱) صفرا ← هیدرولیز چربیها
۲) صفرا ← دفع کلسترول
۳) تریپسین ← هیدرولیز پروتئینها
۴) سلول های روده ی باریک ← ترشح بی کربنات
۷۳- سنگ کیسه ی صفرا ……………………………….
۱) در اثر رسوب بیلی روبین در کیسه ی صفرا حاصل میشود
۲) مجاری جابه جایی صفرا در دوازدهه را مسدود می کند
۳) بیلی روبین را در خون افزایش داده و در دوازدهه کاهش میدهد
۴) در اثر رسوب چربی در مجاری و کیسه ی صفرا رخ میدهد .

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۷۴- از وظایف صفرا به سه مورد اشاره کنید.
۷۵- علت ایجاد یرقان چیست؟
۷۶- محل استقرار پانکراس کجا است؟
۷۷- تأثیر آمیلاز بر نشاسته و تأثیر پپسین بر پروتئین غذا را بنویسید.
۷۸- آندوسکوپی چیست و در چه مواردی استفاده می شود؟
۷۹- اجزای تشکیل دهندهی تری گلیسریدها را بنویسید.
۸۰- چربیها برای گوارش، ابتدا باید به چه صورتی دربیایند تا گوارش مناسب تری داشته باشند؟
۸۱- در ریزشدن چربی ها چه عواملی نقش دارند؟
۸۲- مهم ترین نقش در گوارش چربیها بر عهده ی چه عاملی است؟
۸۳- تأثیر املاح صفراوی و لسیتین در گوارش چربی ها چیست؟
۸۴-
۸۵- با توجه به شکل
الف – نام هر بخش را بنویسید.
ب- ماهیت کدام یک از موارد زیر با سایرین متفاوت است؟

۸۶- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – جذب مواد در بدن انسان صرفا در روده ی باریک انجام میشود.
ب- در لایه ی مخاطی روده، سلولهای ماهیچه ای وجود داشته که با انقباض خود، جذب را افزایش می دهند.
پ- گلوکز همراه با سدیم وارد یاخته های پرز روده میشود.
ت- کلسیم و آهن طی انتقال فعال، در روده جذب می شوند.
ث – در روده ی بزرگ همانند روده ی باریک پرزها در جذب مواد نقش دارند.
۸۷- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف – ویتامین B6 مولکول درشتی است که طی فرایند ………………………….. جذب می شود.
ب- بیماری سلیاک حساسیت به …………………………. است که باعث سوء جذب شدید می شود.
پ- محل اتصال روده ی باریک به روده ی بزرگ …………………………… نام دارد.
ت- انرژی لازم برای انتقال گلوکز از شیب غلظت ………………………………… فراهم می شود.
ث – با ورود مدفوع به …………………………………. انعکاس دفع به راه می افتد.
ج- ویتامین های محلول در آب با ……………………………. یا …………………………….. جذب می شوند.
۸۸- پیامد بیماری سلیاک چیست؟
۱) کاهش سطح جذب مواد ۲) کاهش حرکت پرزها
۸۹- در روش هم انتقالی، کدام مولکول الزاما همراه با سدیم وارد سلول پرز می شود؟
۱) آمینواسید
۲) گلوکز
۹۰- برای جذب ویتامین B در روده ……………………. لازم است.
۱) فاکتور داخلی معده ۲) ویتامین D
۹۱- مادۀ مخاطی روده ی بزرگ …………
۱) روی پرزها را می پوشاند ۲) توسط سلول های جدار پرز در روده ی بزرگ تولید می شود
۳) از سلولهای پوششی آن ترشح می شود ۴) آنزیم های گوارشی روده ی بزرگ را در خود جای داده است
۹۲- مواد غذایی پس از هیدرولیز در روده ی باریک، بلافاصله ……..
۱) از طریق خون یا لنف به مراکز مصرف می روند ۲) از غشای سلول بافت پوششی لولهی گوارش عبور می کنند
۳) تحت تأثیر آنزیم های گوارشی قرار می گیرند ۴) به محیط داخلی بدن وارد میشوند

۹۳- ریزپرزها …………
۱) محل قرارگیری رگهای خونی هستند۲ ۲ ) حاصل چین خوردگی بافت پوششی اند
۳) از طریق غشای پایه به طور مستقیم مواد را به رگ خونی انتقال می دهند ۴) در بیماری سیلاک افزایش می یابند
۹۴- در چه تعداد از موارد زیر، جذب رخ می دهد؟
دهان – معده – رودهی باریک – دوازدهه – کولون بالارو – کولون پایین رو،

۱)۱ ۲)۴ ۳)۵ ۴)۶
۹۵- چه تعداد از گزینه های زیر نادرست است؟
الف – شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندهی سدیم – پتاسیم حفظ می شود.
ب۔ گلوکز طی انتقال فعال وارد فضای بین سلولی می شود.
پ- روش عبور آمینواسیدها از غشای سلول برخلاف گلوکز، طی انتقال فعال صورت می گیرد.
ت- کیلومیکرونها همراه با لنف به خون وارد شده و لیپوپروتئین ایجاد می کنند.

۱)۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴)۴
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۹۶- نقش سلولهای ماهیچه ای مستقر در پرز چیست؟
۹۷- گلوکز چگونه جذب می شود؟
۹۸- مکانیسم جذب چربی ها در روده را بنویسید.
۹۹- لیپوپروتئینها چند نوع هستند؟
۱۰۰- چرا لیپوپروتئین ها از نوع LDL خطرناک تر از HDL هستند؟
۱۰۱- تأثیرات HDL در بدن چیست؟
۱۰۲- در جدول زیر، کلمات مرتبط دو ستون را پیدا کنید.
۱۰۳- تأثیر گلوتن بر روند جذب مواد در لوله ی گوارش را بنویسید.
۱۰۴- چه موادی به روده ی بزرگ وارد می شوند؟
۱۰۵- با توجه به شکل، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف – نام هر بخش را بنویسید.
ب- ویژگی۷ و ۶ را با هم مقایسه کنید.
۱۰۶- با توجه به شکل:
الف – نام هر مورد را بنویسید.
ب- ماهیت و واحدهای سازنده ی ۳ را بنویسید.
۱۰۷-
۱۰۸- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – خون خارج شده از لوله ی گوارش از طریق سیاهرگ مستقیما به قلب برمی گردد.
ب- در تنگ و گشاد کردن رگ های لوله ی گوارش علاوه بر اعصاب، هورمون ها نیز مؤثر هستند.
پ- دستگاه عصبی روده ای در سرتاسر مسیر لولۀ گوارش از مری تا مخرج گسترده شده است.
ت- سکرتین از دوازدهه ترشح می شود و محرک ترشح اسید معده است.
ث- گاسترین از یاخته های مجاور پیلور ترشح می شود و ترشح پیسینوژن را کاهش میدهد.
۱۰۹- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- هورمون گاسترین محرک ترشح ……………………………… از سلول های کناری و …………………………. از سلول های اصلی معده است.
ب- تأثیر و فعالیت دستگاه عصبی ……………………………. بر فرایند گوارشی در انسان غیرارادی است.۰
۱۱۰- خون لوله ی گوارش توسط سیاهرگ ابتدا به …………………………… منتقل می شود.
۱) کبد
۲) قلب
۱۱۱- پس از ورود غذا، شیره های گوارشی ………………… و …………………….. ترشح شده و حرکات لوله ی گوارش به موقع انجام می شود.
۱) به موقع – به اندازه ۲) با تأخیر – به اندازه
۱۱۲- چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟
الف – در کبد موادی همچون کلسیم و برخی ویتامین ها به میزان کافی ذخیره شده است.
ب- دستگاه گوارش قبل از ورود غذا یک مرحله فعالیت شدید را پشت سر می گذارد.
پ – دستگاه عصبی روده ای همواره مستقل از اعصاب خودمختار فعالیت می کند.
ت- هنگام بلع غذا، مرکز فعالیت تنفس توسط مرکز بلع در بصل النخاع، مهار می شود.
۱)۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴)۴
۱۱۳- سکرتین ……………………………. گاسترین ………………………………..
1) همانند – توسط سلول های مجاور پیلور به درون حفرهی لولهی گوارش ترشح می شود ۲) همانند – باعث تحریک ترشح اسید معده می شود

۳) برخلاف – بر پانکراس اثر می گذارد ۴) همانند – از سلولهای اصلی غدد معده ترشح می شود
۱۱۴- چه تعداد از موارد زیر از عوارض وزن نامناسب هستند؟
سرطان – دیابت نوع ۱ – سکته ی مغزی – کاهش استحکام استخوانها – ایست قبلی

۱)۲ ۲)۳ ۳)۴ ۴)۵
به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱۱۵- مراحل زیر را تکمیل کنید: روده سیاهرگ ………………………….. کبد و …………………………….. قلب
۱۱۶- با چه مکانیسمی هنگام بلع، تنفس متوقف می شود؟
۱۱۷ – از عوامل مؤثر بر افزایش وزن به ۳ مورد اشاره کنید.
۱۱۸ – تأثیرات بی اشتهایی عصبی را بنویسید.
۱۱۹- با توجه به مراحل انعکاس ترشح بزاق، جاهای خالی را پر کنید.
فکر کردن به غذا و فعالیت اعصاب …………………….. و ……………………… دستگاه عصبی خودمختار و ارسال پیام عصبی مغز به …………………… ترشح بزاق».
۱۲۰- نقش دستگاه عصبی روده ای چیست؟
۱۲۱- میزان نمایهی توده ی بدنی فردی با وزن ۹۰ کیلوگرم و قد ۱۸۰ سانتی متر را محاسبه کنید.
۱۲۲- با توجه به شکل مقابل، اجزای مختلف شکل را نامگذاری کنید.
۱۲۳- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف – کرم کدو از طریق سطح پوست، مواد غذایی را دریافت می کند.
ب- در کرم خاکی برخلاف پارامسی فقط گوارش درون سلولی صورت می گیرد.
پ- در ملخ، گوارش از دهان آغاز می شود. ت- در ملخ برخلاف کرم خاکی، مواد در روده جذب می شوند.
۱۲۴- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف- در پرنده، سنگدان در …………………………… معده تشکیل شده و ساختار ………………………. دارد.
ب- در اسب، میکروبهای مستقر در …………………………. به تجزیه ی سلولز می پردازند.
پ- در ملخ بلافاصله بعد از چینه دان، غذای مرطوب شده به ………….. وارد می شود.
ت- در لوله ی گوارش گاو در بخش پایینی معده به ترتیب بخش های ……………………… و ………………………… مشاهده میشود.
۱۲۵- در ……………………. از جانداران در درون بدن جایگاه ویژه ای برای گوارش غذا وجود دارد که مجزا از محیط داخلی است.
۱) بسیاری ۲)برخی
۱۲۶- در ……………………….. گوارش غذا فقط توسط واکوئول (کریچه های غذایی و گوارشی صورت می گیرد.
۱) کرم کدو ۲)پارامسی
۱۲۷ – …………………………….. تمام مواد غذایی مورد نیاز خود را به طور مستقیم از سطح سلول دریافت می کند.
۱) کرم خاکی
۲) برخی تک یاخته ها
۱۲۸- در لوله ی گوارش گوسفند ……………………….
۱) گوارش سلولز از سیرابی آغاز می شود
(۲) برخلاف ملخ، نیاز به میکروب های تجزیه کنندهی سلولز است
۳) پس از بلع مجدد، غذا در سیرابی حالت مایع پیدا می کند

۴) در شیردان، گوارش سلولز رخ نمیدهد
۱۲۹- کرم کدو ….
۱) به واسطه ی معدهی خود گوارش مواد را آغاز می کند

۲) فقط گوارش برون سلولی دارد

۳) فاقد دهان و دستگاه گوارش بوده و مواد را از سطح بدن جذب می کند
۴) مواد را توسط واکوئولهای غذایی خود صرفا به صورت درون سلولی گوارش می کند
۱۳۰- در مرجان …………………………. کرم خاکی ……………………
۱) برخلاف – در گوارش مواد هم آنزیمهای برون سلولی و هم آنزیم های درون سلولی نقش دارند

۲) همانند – گوارش غذا از پیش معده آغاز میشود
۳) برخلاف – مسیر عبور غذا یک طرفه به سمت مخرج است
۴) همانند – آخرین بخش لوله ی گوارش، همان دهان است و به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱۳۱- نقش پیش معده در لوله ی گوارش ملخ چیست؟
۱۳۲- مسیر عبور غذا در لولهی گوارش پستانداران نشخوار کننده را بنویسید.
۱۳۳-
۱۳۴- با توجه به مسیر حرکت غذا در لوله ی گوارش ملخ، فضاهای خالی را پر کنید.

دهان .←مری← ……………………… ←…………… کیسه های معده ← معده ← روده ← مخرج
۱۳۵- نقش کیسه های معده و معده در ملخ را بنویسید.
۱۳۶- نقش رودهی ملخ و هزارلای گوسفند چیست؟
۱۳۷ – مراحل گوارش در پارامسی را بنویسید.
۱۳۸- مکانیسم گوارش در تک یاخته ها و کرم کدو را مقایسه کنید.
۱۳۹- روش تغذیه ای در هیدر و پلاناریا چگونه است؟

فصل ۳ تبادلات گازی

بارم ) نوبت اول : ۵ نمره – خرداد: ۱ نمرهشهریور: ۲٫۵نمره

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – همه ی جانوران برای دریافت اکسیژن نفس می کشند.

ب- ارسطو معتقد بود هوا مخلوطی از چند نوع گاز است.

پ- کاهش O2 خطرناک تر از افزایش CO2 است.

ت- درک ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون اهمیت فرایند تنفس را آشکارتر کرد.

ث- انرژی فرایندهای سلولی مستقیما از مواد غذایی تأمین می شود.

ج- در واکنش تنفس یاختهای ATP مصرف می شود.

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – انرژی مواد غذایی مانند گلوکز به انرژی نهفته در …………………………….. تبدیل می شود.

ب- CO اگر افزایش یابد با آب واکنش داده و ………………………………. تولید کرده و pH را ………………………. میدهد.

پ- بسیاری از فرایندهای یاخته ای را ………………………………. انجام میدهند.

ت- در اثر دمیدن به ظرف حاوی برم تیمول بلو و آب آهک به ترتیب محلولها به رنگ ……………. و ……………… در می آیند.

٣- کدام یک برای سلول خطرناک تر است؟

۱) افزایش کربن دی اکسید ۲) کاهش اکسیژن

۴- چه تعداد از موارد زیر در واکنش تنفس سلولی مصرف می شود؟

گلوکز – آب – ATP – فسفات – اکسیژن

۱ ) ۲ ۲) ۳ ۳)۴ ۴)۵

۵- چه تعداد از موارد زیر در واکنش تنفس سلولی تولید می شود؟

ATP – آب – فسفات – گلوکز – اکسیژن – کربن دی اکسید

۱ ) ۲ ۲) ۳ ۳)۴ ۴)۵

۶- کدام مورد مستقیما باعث تغییر ساختار پروتئین ها می شود؟

۳) تغییرات pH ۲) افزایش CO۲ ۱) کاهش اکسیژن

۴) افزایش اکسیژن و به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۷- چگونه از مواد مغذی انرژی لازم برای فرایندهای یاختهای تأمین می شود؟

۸- چرا افزایش کربن دی اکسید برای یاخته ها زیانبار است؟

۹- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – نای در انتهای خود دو شاخه شده و نایژک های اصلی را پدید می آورد.

ب – آخرین انشعابات نایژک در بخش هادی، کیسه های حبابکی نام دارند.

پ- مخاط مژکدار در نایژک انتهایی به پایان می رسد.

ت- در همه ی نوزادان که زود متولد می شوند عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده و به زحمت نفس می کشند.

ث- اطراف هر حبابک را یک مویرگ احاطه کرده است.

ج – پاکسازی هوا از ناخالصی ها، وظیفه ی بخش مبادله ای دستگاه تنفس است.

ج- سرتاسر بخش هادی دستگاه تنفس دارای مخاط مژکدار است.

ح- مژک ها ناخالصی های هوا را به دام می اندازند.

خ- حنجره در جلوی مری قرار دارد. د- قطر مجرای نای قابل تغییر است.

ذ- نایژک مبادلهای درون حبابک ها قرار دارد.

۱۰- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – ……………………………… وظیفه ی مرطوب کردن هوا را به عهده دارد,

ب برای این که گازهای تنفسی بتوانند بین ششها و خون مبادله شوند باید …………………………. باشند.

پ- گرم کردن هوای ورودی، وظیفه ی ………………………….. است.

ت- حنجره در ابتدای ………………………………… قرار دارد و دیواره ی آن …………………………. است.

ث- در حبابک ها ……………………………….. وظیفه ی مشابه مخاط مژکدار، بر عهده دارند.

ج- از بینی تا ……………………………….. به بخش هادی تعلق دارد.

ج- درپوشی به نام ……………………….. مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می شود

ح- انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد ……………… نام دارد

خ- نایژک مبادله ای در انتهای خود به ساختاری شبیه خوشه ی انگور به نام …………………………… ختم می شود.

د- دیواره ی حبابک ها از بافت پوششی ………………………….. تشکیل شده که با مویرگ می تواند غشای پایه ی مشترک داشته باشد.

۱۱- ناخالصی های هوا توسط …………………………….. به دام می افتند.

۱) ترشحات مخاطی ۲) سلول های مژکدار

۱۲- مخاط مژک دار در ……………………………. به پایان می رسد.

۱) نایژک انتهایی ۲) نایژک مبادله ای

۱۳- شبکه ی رگهای بینی به سطح ……………………………. آن نزدیک هستند.

۱) درونی ۲) بیرونی

۱۴- در دیواره ی نای یاخته ها ……………….. هستند.

۱) استوانه ای ۲) سنگفرشی

۱۵- اعصاب دیوارهی نای در لایه ی ………………… قرار دارند.

۱) مخاط ۲) زیرمخاط ۳) غضروفی – ماهیچه ای ۴) پیوندی

۱۶- غدد ترشحی دیوارۀ نای در کدام لایه قرار دارند؟

۱)مخاط ۲) زیرمخاط ۳) غضروفی ۴) ماهیچه ای

 • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۷- وظایف مجاری تنفسی را بنویسید. (سه مورد)

۱۸- ترشحات مخاطی و ناخالصی های به دام افتاده در آن سرانجام چه می شوند؟

۱۹- وظایف حنجره در تنفس چیست؟ (دو مورد) ۲۰- کدام قسمت نای غضروف ندارد؟ چرا؟

۲۱- لایه های دیوارهی نای را به ترتیب از درون به بیرون بنویسید.

۲۲- مزیت غضروف نداشتن نایژک ها چیست؟

۲۳- آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی و بخش مبادله ای چیست؟

۲۴- عامل محدود کننده و تسهیل کننده ی انبساط کیسه های حبابکی چیست؟

۲۵- انواع سلول های دیوارهی حبابک ها را نام ببرید.

۲۶- با توجه به شکل

الف – این شکل مربوط به چه بخشی از بدن است؟

ب- هر یک از بخش ها را نام ببرید.

پ- در کدام یک تارهای ماهیچه ای مشاهده می شود؟

ت- کدام موارد بافت پیوندی به شمار می روند؟

ث- نقش ۴ و ۷ چیست؟

۲۷- با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- نقش کدام یک بیگانه خواری است؟

۱)۵ ۲)۳

پ- کدام یک از پلی ساکارید چسبناک و پروتئین رشته ای تشکیل شده است؟

۱) ۱۰ ۲)۱۴

ت- در کدام یک فسفولیپید غشای زیستی یافت نمی شود؟

۱)۲ ۲)۳ ۳)۴ ۴)۱۰

۲۸- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – در دمای بدن گازهای تنفسی به مقدار کم در خوناب حل می شوند.

ب- هر گروه هم یک مولکول آهن دارد که به طور برگشت پذیر به یک اتم اکسیژن متصل است.

پ- غلظت اکسیژن در اطراف هموگلوبین مشخص می کند که به آن متصل یا از آن جدا شود.

ت – مونواکسید کربن به همان شدت و سرعت که به هموگلوبین متصل می شود از آن جدا می شود.

ث- گویچۀ قرمز حدود ۹۷ ٪ از اکسیژن و ۹۳ ٪ از کربن دی اکسید را جابه جا می کند.

۲۹- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – تنها ……….. درصد O2 و …….. از CO2 به صورت محلول در خوناب حل می شوند.

ب- هموگلوبین پروتئینی است که از ……….. رشته ی پلی پپتیدی تشکیل شده است و هر رشته به یک گروه غیر پروتئینی به نام ………………. متصل است.

پ- هموگلوبین …………. درصد اکسیژن و ……………… درصد کربن دی اکسید را حمل می کند. ت- آنزیم …………….. در گویچه ی قرمز کربن دی اکسید را با ……………. ترکیب کرده و کربنیک اسید ایجاد می کند.

ث- کربنیک اسید بلافاصله بعد از تشکیل به ……….. و …………. تبدیل می شود.

ج- بیشترین میزان کربن دی اکسید که ………. درصد آن است به صورت ………. توسط گویچۀ قرمز جابه جا می شود.

۳۰- هر مولکول هموگلوبین توانایی حمل چند اتم اکسیژن را دارد؟

۱)۴ ۲)۸

۳۱- پیوستن و جداشدن کربن دی اکسید و اکسیژن به هموگلوبین تابع چه چیزی است؟

۱) غلظت گازها ۲) دمای خون

۳۲- در حالت طبیعی هموگلوبین بیشترین سهم را در حمل کدام گاز دارد؟

۱) کربن دی اکسید ۲) اکسیژن

۳) مونواکسید کربن ۴)هیدروژن

به سؤالات پاسخ کوتاه دهید.

ماده A چه نام دارد و درکجا تولید می شود؟

(A) Co2+H2o H++HCo3

در تنفس عمیق،تعداد حرکات تنفس، حجم هوای جاری و حجم هوای مرده چگونه خواهند شد.

۶- در بیماری کم خونی کدام کم می شود.چرا؟

الف-O2 محلول در پلاسما ب-میزان ترکیبCo2 با آب

۷-در هر زنجیره پلی پپتیدی هموگلوبین چند گروه هم و چند آهن دیده می شود؟

۸- عامل اتصال اکسیژن به هموگلوبین چیست؟

۹- در دم عمیق و بازدم عمیق وضعیت عضلات دیافراگم و شکمی چگونه خواهد بود؟

۱۰- برای تنفس پوستی چه سازشهایی در بدن جانداران بوجودآمده است؟

۱۴- در کدام یک از موجودات زیر دستگاه تنفس و گردش خون همکاری ندارند؟

الف- ماهی ها ب-غازهای وحشی ج- کرم خاکی د-ملخ

۱۵- چرا بعضی از نوزادان زودرس به سختی نفس می کشند؟

کاهش تولید سورفاکتانت در اواخر دوره ………باعث ………..کشش سطحی مایع پوشاننده سطح داخلی کیسه های هوایی می شود؟

الف – جوانی – کاهش ب – جنینی – افزایش ج – جنینی- کاهش د – جوانی – افزایش

۱۶- تعداد حرکات تنفسی در یک فرد ۱۰ با در دقیقه است حجم تنفسی این فرد چقدر است؟ محاسبه کنید؟

۱۷-چرا پس از هربازدم عمیق ششها بسته نمی شوند؟

۱۸-در هنگام دم وضعیت دنده ها،جناغ و پرده دیافراگم و عضلات بین دنده ای چگونه است؟

۱۹- در هنگام بازدم وضعیت دنده ها،جناغ و پرده دیافراگم و عضلات بین دنده ای چگونه است؟

۲۰-در چه صورت شش ها از کار می افتند؟ توضیح دهید.

۲۱-علت مرگ افراد دراثر گازگرفتگی چیست؟

۲۳- فایده مجاری تنفسی چیست؟

۲۵- ۱۰۰ مولکول هموگلوبین چندمولکول اکسیژن می تواند با خود حمل کنند در صورتی که می دانیم هر مولکول هموگلوبین ۹۷ درصد توان خود اکسیژن می گیرد؟

۲۶- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد هوای بازدمی Co2 است؟

۳۳- هموگلوبین شامل چه بخش هایی است؟

۳۴- کربنیک اسید به چه موادی تجزیه میشود و سرنوشت هر کدام چیست؟

۳۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – شش سمت راست از شش سمت چپ کوچک تر است.

ب- بافت پیوندی عامل ایجاد ساختار اسفنج گونه ی ششها است

پ – دیافراگم در هنگام استراحت حالت مسطح دارد،

ت- دم همانند بازدم فرایندی غیرفعال است

ث- انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی باعث می شود دنده ها به جلو جابه جا شوند،

ج- شش مجموعه ای از لوله های منشعب و کیسه های حبابکی و رگها است که توسط بافت پیوندی احاطه شده است،

۳۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – بیشتر حجم شش ها را …………… به خود اختصاص داده اند و ساختار ………… را به شش ها می دهند.

ب- هر یک از ششها توسط پردهای …….. به نام ………….. احاطه شده است،

پ- پردۀ جنب شش ها را به ………… متصل می کند،

ت- هنگامی که قفسه ی سینه منبسط می شود ششها ……. شده و فشار هوای درون ششها ، ………….، ما داده می شود،

ث- در دم عمیق ………………. به افزایش حجم قفسه ی سینه کمک می کنند.

۳۷- .………………………….. بیشترین حجم شش ها را به خود اختصاص می دهد.

۱) بافت پیوندی ۲) کیسه های حبابکی

۳۸- برای کاهش حجم قفسه ی سینه ………….. باید منقبض شود.

۱) ماهیچه های بین دنده ای داخلی ۲) دیافراگم

۳۹- در عمل بازدم عمیق کدام موارد منقبض میشوند؟

۱) ماهیچه های بین دندهای خارجی – دیافراگم

۲) ماهیچه های بین دنده ای داخلی – دیافراگم

۳) ماهیچه های بین دندهای داخلی – ماهیچه های شکمی

۴) ماهیچه های بین دندهای خارجی – ماهیچه های شکمی

۴۰- دم …………………… بازدم عملی …………………… است.

۱) همانند – فعال ۲) همانند – غیرفعال ۳) بر خلاف – فعال ۴) بر خلاف – غیرفعال

به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۴۱- ویژگی مهم شش ها را که در فرایند تنفس مؤثر است نام برده و توضیح دهید

۴۲- ماهیچه های مؤثر در فرایند دم را نام ببرید.

۴۳- عوامل مؤثر در فرایند بازدم را نام ببرید.

۴۴- با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- جنس کدام دو مورد، بافت پیوندی است؟

۱) ۴ و ۶

۲)۹ و۷

۳) ۲ و ۸

۴)۱ و ۶

پ- جنس کدام دو مورد بافت ماهیچه ای است؟

۱)۸ و ۹

۲) ۱ و۲

ت- ساختار بافتی کدام یک با سایرین متفاوت است؟

۱)۱ ۲)۲ ۳)۶ ۴)۸

ث- ………………………. نقش اصلی را در تنفس آرام و طبیعی دارد و انقباض …………….موجب حرکت جناغ به سمت جلو می شود.

۱)۱ و ۶ ۲) ۲ و ۱

۴۵- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف- مقدار هوایی که به ششها وارد یا از آنها خارج می شود ثابت است.

ب- ظرفیتهای تنفسی را با دستگاه دم سنج اندازه می گیرند.

پ- ظرفیت حیاتی در اصل مجموع حجم هوای جاری و حجم ذخیره ی دمی است.

ت- بعد از یک دم عمیق، هوایی که در شش وجود دارد شامل ذخیره ی دمی، هوای جاری، ذخیرهی بازدمی و حجم باقی مانده است

ث- ظرفیت تنفسی مجموع دو یا چند حجم تنفسی است.

۴۶- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – تعداد تنفس در دقیقه را می توان از تقسیم ………….. بر ………… به دست آورد.

ب- مقدار حجم های تنفسی در یک فرد سالم به …………. و …………….. او بستگی دارد.

پ- حجم هوای مرده ……………….. است.

ت – حجم باقی مانده تنها در محاسبه ی ……………. به کار می رود.

ث – حجم های تنفسی را با …………… اندازه می گیرند و نموداری به نام ………..رسم می کنند.

ج- بعد از یک دم عادی هوایی که طی بازدم عمیق خارج می شود شامل ……… و …. در است، ج- بعد از یک دم عادی طی دم عمیق هوای …………… وارد دستگاه تنفس می شود.

۴۷- اگر طی دم عمیق در یک شخص سالم ۲۴۰۰ میلی لیتر هوا وارد شش شود، هوای مرده و ذخیرهی دهی به ترتیب ……………… و ……… است.

۱)۱۵۰ – ۱۲۰۰ ۲)۱۵۰ – ۱۹۰۰ ۳) ۸۰۰- ۱۲۰۰ ۴)۸۰۰ – ۱۹۰۰

۴۸- حجم کدام یک از هواهای زیر از بقیه کم تر است؟

۱) هوای مرده ۲) هوای باقی مانده ۳) هوای جاری ۴) هوای ذخیره در باردم

 • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۴۹ – اهمیت حجم هوای باقیمانده چیست؟ (۲ مورد)

۵۰- با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف – در هر بخش نام حجمها و ظرفیت های تنفسی را بنویسید.

ب – کدام قسمت باعث میشود حبابک ها همواره باز بمانند؟

پ – در صورت دم عمیق، حجم هایی که در ریه ها وجود دارد شامل کدام موارد می شود؟

۵۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف – پرده های صوتی توسط هوای دمی به ارتعاش در می آیند.

ب- پیام مرکز تنفس توسط یاخته های عصبی حسی به ماهیچه های دمی ارسال میشود.

پ- ماهیچه های صاف دیواره ی نای و نایژه در تنظیم تنفس نقش دارند.

ت- اکسیژن تنها در صورت افت شدید به عنوان محرک مهم تر تنفس عمل می کند.

ث- دم با انقباض ماهیچه ی دیافراگم و بین دندهای خارجی آغاز می شود.

ج- بعد از عمل دم، بازدم نیز به صورت فعال انجام می گیرد.

چ- پل مغزی با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع، دم را خاتمه می دهد.

ح- نیاز بدن به دفع کربن دی اکسید برای نفس کشیدن اهمیت کمتری نسبت به نیاز یاخته ها به اکسیژن دارد.

۵۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – پرده های صوتی حاصل چین خوردگی ……………… به سمت داخل هستند و در …………. قرار دارند.

ب- واژه سازی به وسیله ی …………………… و ……………….. صورت می گیرد.

پ- حضور ذرات خارجی در ………. باعث واکنش سرفه یا عطسه می شود.

افزایش کربن دی اکسید خون با اثر بر مرکز تنفس ………… آهنگ تنفس را ………… می دهد. ث- انقباض ماهیچه های تنفسی توسط دستوری که از یاخته های ……………… به آنها می رسد، کنترل می شود و مرکز صادر کننده ی این دستور در …………، قرار دارد.

ج- مرکز تنفس در ……………… مدت زمان دم را تنظیم می کند.

چ- ………………. کربن دی اکسید و …………… اکسیژن خون در تنظیم تنفس مؤثر هستند.

ح- ……………… در صورت افت شدید و رسیدن به حد خطرناک، به عنوان محرک مهم تر تنفس عمل می کند.

۵۳- در افراد سیگاری ………………………… از بین می رود.

۱) یاخته های مژکدار مخاط تنفسی ۲) یاخته های سنگفرشی سادهی مویرگها

۵۴- اگر شش ها بیش از حد پر شوند …………

۱) ماهیچه ی دیافراگم منقبض میشود.

۲) ماهیچه های بین دندهای خارجی استراحت می کنند.

(۳) ماهیچه های صاف دیوارهی نایژه و نایژک ها کشیده میشوند.

۴) ماهیچه های بین دندهای داخلی استراحت می کنند.

۵۵- دم با ………………………………. آغاز می شود.

(۱) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – استراحت دیافراگم

۲) استراحت ماهیچه های بین دندهای خارجی – انقباض دیافرایی

(۳) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – انقباض دیافراگم

۴) انقباض ماهیچه های بین دندهای خارجی – استراحت دیافراگم

۵۶- مرکز تنفس در ………………………. که در ………………………… قرار دارد، مدت زمان دم را تنظیم می کند.

۱) بصل النخاع – بالای پل مغزی

۲) بصل النخاع – پایین پل مغزی

۳) پل مغزی – بالای بصل النخاع

۴) پل مغزی – پایین بصل النخاع

 • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۵۷- کاهش اکسیژن خون چگونه در تنظیم تنفس نقش دارد؟

۵۸- ششها چگونه باعث تنظیم تنفس می شوند؟

۵۹- با توجه به شکل :

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- جاهای خالی در شکل را پر کنید.

,۶- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

الف- در کرم پهن و هیدر آب شیرین گازها به طور مستقیم بین یاخته ها و محیط تبادل می شوند.

ب- نایدیس ها از طریق منافذ تنفسی سطح بدن به خارج باز شده و همواره ساختاری جهت بستن منافذ دارند.

پ- در حشرات، ارتباطی بین دستگاه گردش مواد و تنفس برای انتقال گازهای تنفسی وجود ندارد.

ت- در لاک پشت آبی همانند کرم خاکی و برخلاف مارهای آبی تنفس پوستی صورت می گیرد.

ث – اغلب مهره داران ششدار همچون سمندرهای شش دار می توانند از طریق پوست نیز نفس بکشند.

ج- لارو برخی از ماهیان و دوزیستان دارای آبشش خارجی بیرون زده از سطح بدن هستند.

چ – ماهیان بالغ برخلاف لارو برخی از ماهیان، دارای آبشش های داخلی اند.

ح- در قورباغه برخلاف پرنده، مکانیسم فشار مثبت، هوا را به ششها هدایت می شود.

خ- قورباغه به کمک عضلات قفسه ی سینه و حلق با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را با فشار به شش ها می راند.

د- در پرندگان، کیسه های هوادار در تمام حفرهی بدنی، دو طرف گردن و استخوان های بازو وجود دارند.

۶۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف – …………………. در اصل لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین پوشیده شده اند.

ب- انشعابات پایانی نایدیس که در کنار تمام یاخته ها قرار دارد ………………. بوده و …………..

پ- تنفس به کمک نایدیس در …………… مانند ………………. و ………………….. مشاهده میشود.

ت- در دوزیستان بیشتر تبادلات گازی از طریق ……………………………. صورت می گیرد.

ث- ……………………. ساده ترین ساختار در اندام های تنفسی در بین مهره داران است.

ج- ………………… پوست دوزیستان را مرطوب نگه می دارد و به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند.

چ – پرندگان و ………………………… و بیشتر ……………………… فشار منفی را برای سازوکار تنفسی دارند.

۶۲- با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید.

الف – این شکل مربوط به چه جانداری است؟

۱) حشرات ۲)کرم خاکی

ب- نقش مویرگها در تبادلات گازهای تنفسی چیست؟

پ – منافذ تنفسی به کجا منتهی می شوند؟

۱) سلولها ۲) رگ خونی

نوع تنفس را در موجودات زیر بنویسید.

الف)کرم خاکی ب)ماهی ج)زنبورعسل

راندمان استفاده از واحد حجم هوا در پرندگان بیشتر است یا پستانداران ؟چرا؟

در مورد دستگاه تنفسی حشرات کدام گزینه صحیح است؟

الف- منفذ دم و بازدم جداوهمیشه بازند ب- منفذ دم وبازدم یکی است و همیشه بازند

هنگام حرکت دنده ها به سمت بالا و بیرون،جناغ و دیافراگم به ترتیب به کدام سمت کشیده خواهند شد؟

فصل۴ گردش مواد در بدن

بارم ) نوبت اول : ۲٫۵ نمره – خرداد: ۱ نمرهشهریور: ۳٫۵ نمره

۱- درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

 • در انسان خون خارج شده از بطن چپ بر خلاف بطن راست به سطوح تنفسی منتقل نمی شود.
 • دهلیز راست برخلاف بطن چپ فقط با یک دریچه در ارتبلاط است.
 • ماهیچه های قلبی نیاز های تنفسی و غذایی خود را با رگ های اکلیلی بر طرف می کند.
 • دریچۀ سینی شکل همانند دریچۀ بین دهلیز و بطن راست ، سه قسمتی است.
 • دریچۀ میترال ، از بازگشت خون به بطن جلوگیری می کند.
 • ماهیچۀ قلبی همانند ماهیچۀ صاف ماهیت غیرارادی دارد.
 • ماهیچۀ قلبی دارای سلول هایی با بیش از دو هسته است.
 • اکثر سلولهای قلبی برای شروع تحریک قلبی تخصصی شده اند.
 • بیشترین ضخامت آندوکارد در دیوارهی بطن چپ مشاهده میشود.
 • به طور معمول در یک فرد معمولی در هر ثانیه، قلب بیش از یک ضربان دارد.
 • خون تیره توسط سه سیاهرگ به دهلیز راست وارد می شود.
 • در پایان مرحله ی سیستول دهلیزی، حداکثر میزان خون در هر بطن مشاهده میشود.
 • در مرحله ی سیستول بطنی، مانعی برای ورود خون به دهلیز وجود ندارد.
 • الکترودهای دستگاه الکتروقلب نگاره در نقاط مختلف بدن روی پوست قرار می گیرند.

۲- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 • صدای دوم قلب همزمان با ……………. بطن شنیده می شود.
 • ضخامت دیوارۀ بطن ……. از سایر حفره ها بیشتر بوده و خون به حفرۀ این بطن از طریق دریچۀ …………. وارد می شود.
 • بین دهلیز و بطن راست دریچۀ ……………و بین دهلیز و بطن چپ دریچۀ ………… قرار دارد.
 • ماهیچۀ قلبی ……………. ماهیچۀ اسکلتی ظاهری …………… دارد.
 • در محل اتصال ماهیچه ی دهلیز به ماهیچهی بطن، بافت ………………… وجود دارد.
 • گرهی دوم در دیوارهی ………… بلافاصله در عقب دریچۀ……….. قرار دارد.
 • بافت چربی که عموما قلب را احاطه می کند در ……………. قرار دارد.
 • دریچه های قلبی در قاعده به ………………. قلب متصل هستند.
 • وجود ……………. باعث می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین سلول های ماهیچه ی قلب منتشر شود.
 • حجم خونی که در هر انقباض بطن از هر بطن خارج می شود، ……………….. نام دارد.
 • میانگین برونده قلب افراد بالغ در حالت استراحت حدود …………….. لیتر در دقیقه است.
 • دستگاه ثبت کنندۀ ECG ، ……………. نامیده می شود.
 • در آنفارکتوس قلبی ارتفاع موج QRS …………… می یابد.

۳- بطن چپ خون …………….. را توسط سرخرگ …………. به سرتاسر بدن می فرستد.

۱)تیره – ششی ۲) روشن – آئورت

۴- ماهیچه ی قلبی توسط عروق ……………………. تغذیه می شود.

۱) کرونری ۲) ششی

۵- رگهای اکلیلی ………

۱) با رگهایی که از سرخرگ آئورت منشأ گرفته اند تغذیه می شوند.

۲) پس از رفع نیاز سلول های قلبی به صورت سیاهرگ، به دهلیز چپ متصل می شوند.

۳) اکسیژن زیادی را با خود حمل می کنند.

۴) در سطح پشتی و جلویی قلب با هم یکسان اند.

۶- گرۀ اول در دیواره ی پشتی ……………….. و زیر منفذ ……………………… قرار دارد.

۱) دهلیز چپ – سرخرگ آئورت ۲) دهلیز راست – بزرگ سیاهرگ زبرین

۷- ارتباط بین دو گره توسط ………………………… انجام می شود.

۱) سلول های پیوندی بین گرهی ۲) رشته های بین گرهی ماهیچه ای

۸- شبکۀ هادی قلب …………………

۱) شامل سلول های ماهیچه ای قلبی است که اغلب سلول های قلبی را شامل میشود

۲) شروع کنندهی ضربان قلب است

۳) شامل بافت پیوندی رشته ای و استحکامی اطراف قلب است

۴) در میوکارد دهلیز راست همانند بطن چپ مشاهده نمی شود

۹- ماهیچۀ قلبی ………………………. ماهیچۀ صاف …….

۱) همانند – سیتوپلاسم یکنواخت دارد

۲) همانند – اغلب دارای سلول های یک یا دو هسته ای است

۳) برخلاف – ظاهری مخطط دارد

۴) برخلاف – ماهیت غیرارادی دارد

۱۰- کدام جمله نادرست است؟

۱) ضخیم ترین لایه ی دیوارهی قلب عمدتا از بافت ماهیچه ای است.

۲) بین سلول های ماهیچهی قلبی بافت پیوندی سست وجود دارد.

۳) سلولهای پوشانندهی حفره ی داخلی قلب در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

۴) پیام تحریک قلب از محل اتصال دهلیز به بطن منتشر نمی شود.

۱۱- کدام جمله درست است؟

۱) ارتباط بین گره ها در بافت هادی از طریق بافت پیوندی صورت می گیرد.

۲) تارهای ماهیچه ای، جریان الکتریکی را از گرهی اول به گرهی دوم منتقل می کنند.

۳) گرهی دهلیزی بطنی در عقب دریچهی دولختی قرار دارد.

۴) گرهی سینوسی دهلیزی زیر منفذ بزرگ سیاهرگ پایینی قرار دارد.

۱۲- کدام گزینه باعث افزایش ارتفاع موج QRS می شود؟

۱) تنگی دریچه ها ۲) آنفارکتوس

۱۳- منحنی ثبت شده در فعالیت قلبی را …………………………………. می نامند.

١) الکتروکاردیوگرام ۲) الکتروکاردیوگرافی

۱۴- چه تعداد از گزینه های زیر، جمله مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «برونده قلب …………………………….)

الف – متناسب با فعالیت بدن تغییر می کند

ب- با حجم ضربهای رابطه ی مستقیم دارد

پ- در بالغین در حال استراحت، ۵ لیتر است

ت- مقدار خونی است که در هر ضربان از بطنها خارج می شود

۱)۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴)۴

۱۵- در هنگام ………..

۱) سیستول بطنی، همه ی دریچه های قلب و رگها باز هستند.

۲) سیستول بطنی، همهی ماهیچه های قلب هم زمان منقبض میشوند.

۳) استراحت عمومی، مانعی برای ورود خون از دهلیز به بطن وجود ندارد.

۴) استراحت عمومی، دریچهی دولختی برخلاف سه لختی باز است

 • به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

۱۶- در مسیر گردش خون عمومی جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

بطن ……………← سرخرگ ←سرتاسر بدن ← تبادلات …………… ← سیاهرگ های …………. ← دهلیز ……….

۱۷- در مسیر گردش خون کوچک جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

بدن …………← سرخرگ …………..← سرتاسر بدن ← تبادلات …………….←سیاهرگ ……………. ← دهلیز

۱۸- نقش رگهای کرونری در قلب را بنویسید.

علت تصلب شرایین و تأثیر آن چیست؟

علت باز و بسته شدن دریچه های قلبی چیست؟

 • در جدول زیر جاهای خالی را پر کنید.
 دریچۀ دولختیدریچه سه لختیدریچۀ سینی ششیدریچۀ سینی آئورتیبطن هادهلیزها
صدای اولبسته   انثباض 
صدای دوم      

چرا پیام انقباضی دهلیز از طریق میوکارد به بطن منتقل نمی شود؟

ارتباط بین دو گره توسط چه نوع بافتی صورت می گیرد؟

بافت هادی بین دو بطن چه ویژگی هایی دارد؟

تفاوت اصلی انقباض ماهیچه ی اسکلتی و قلبی چیست؟

در صورتی که برونده قلبی فردی ۷ لیتر و حجم ضربه ای ۷۰ میلی لیتر باشد، تعداد ضربان این فرد را در دقیقه محاسبه کنید.

چرا فرایند انقباض قلبی در سطح پوست قابل تشخیص است؟

هر یک از امواج قلبی چه زمانی ثبت می شوند؟ وضعیت حفره های قلبی در هر موج چگونه است؟

صدای اول و دوم قلبی به چه دلیلی است و چه زمانی ثبت می شود؟

اهمیت بررسی منحنی ECG چیست؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب، در زمان ۰٫۴ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب در زمان ۰٫۱ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

با توجه به چرخه ی ضربان قلب در زمان ۰٫۳ ثانیه، دهلیزها و بطنها چه حالتی دارند؟ وضعیت دریچه های قلبی چگونه است؟

چه عواملی ممکن است باعث ایجاد صداهای غیرعادی در قلب شود؟

با توجه به شکل

الف – اجزا و بخش های مختلف را نامگذاری کنید.

ب- شروع و خاتمۀ گردش خون عمومی در انسان کدام است؟

پ- شروع و خاتمۀ گردش خون ششی در انسان کدام است؟

ت- رگهایی که به ۲ وارد می شوند، چه نام دارند و حاوی چه خونی (روشن یا تیره) هستند؟

ث- ضخامت دیوارهی کدام بخش از سایرین بیشتر است و علت این ویژگی چیست؟

ج- بین ۱ و ۲ چه دریچه ای قرار دارد و در چه جهتی باز می شود؟

چ- بین ۷ و ۸ چه دریچه ای قرار دارد و در چه جهتی باز می شود؟

ح- کدام بخش ها خون تیره و کدام بخش ها خون روشن دارند؟

شکل روبرو دریچه های قلب را نشان می دهد .با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف- نام هر بخش را بنویسید.

ب- به ترتیب ۱ و ۴ به چه سمتی باز می شوند؟

پ- کدام دریچه ها با خون روشن در تماس هستند؟

ت- نقش ۲ چیست؟

با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب- نوع بافت اصلی کدام، با سایرین متفاوت است؟

۱)۱ ۲)۴ ۳)۵ ۴)۶

پ- فضای بین سلولی در کدام، از سایرین کمتر است؟

۱)۱ ۲)۲ ۳)۵ ۴)۶

با توجه به شکل

الف – نام هر بخش را بنویسید.

ب)شروع کنندۀ تکانه های قلبی از کدام بخش است؟

در ساختار دریچه های قلب چه بافت هایی وجود دارد؟

لایه های قلب را از خارج به داخل به ترتیب نام ببرید.

با توجه به شکل، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف – فعالیت گره ضربان ساز قلب در چه زمانی انجام می شود؟

ب- در محدوده ی ۲ چه اتفاقی رخ می دهد؟

پ- انتشار پیام در بطنها در چه بازهای رخ می دهد؟

ت- در کدام بازه ی زمانی دریچه های سینی باز هستند؟

ث- صدای اول و صدای دوم در چه محدوده ای شنیده می شوند؟

ج- بیشترین و کمترین مقدار خون در بطنها و دهلیزها در چه محدوده ای است؟

بارم بندی زیست شناسی ۱ سال دهم تجربی

به نام خدا امتحان وقت: نمره
اداره آموزش و پرورش نام و نام خانوادگی: دبیر:
دبیرستان نام کلاس:............ نوبت امتحان /تاریخ
ردیف متن سوالات نمره
مجموع نمرات

 

 


 

دعوت برای کمک به  افزایش کارایی این پست.

 • نویسندگی . اگر مایل هستید که سوالات مربوط به این پست را پر بار تر کنید می توانید از از طریق ثبت نام عمل کنید.
 • برنامه نویسی.. پروژه های زیر برای این پست برنامه نویسی کاربردی احتیاج دارد
 • پردازش اطلاعات موجود در بخش پرینت.به این صورت که سوال را انتخاب کرد ، و با زدن دکمه پردازش ، بتوان آن را پردازش کرد. یا کاملاً تغییر داد.
 • سورت شدن اتوماتیک اعدادردیف بعد از حذف سوال. به این صورت که وقتی سوالی را حذف کردیم ردیف ها بصورت اتوماتیک سورت شوند . مثلاً اگر سوال ۵ را حذف کردیم بصورت خودکار ۶به ۵ و ۷به۶ و ۸به ۷ و الا آخر سورت شوند. یعنی مثل نامبرینگ ورد عمل کند.
 •  در سلول مجموع نمرات ،جمع نمره ها بصورت اتوماتیک انجام شود.
 • دکمه ای برای ایجاد یک برگه امتحانی تصادفی برای هر امتحان وجود داشته باشد . به این صورت که وقتی روی دکمه کلیک می شود . یک ورقه امتحانی کامل از سوالات همان درس ،۲۰ نمره ای یا ۱۵ نمرهای که سوالات بصورت تصادفی انتخاب شده اند ایجاد شود.
 • با کلیک کردن روی دکمه پرینت ، پاسخ نامه هر سوال نیز بصورت جداگانه بعد از سوالات پرینت شود .
هر گونه کپی برداری از ایده و طرح ممنوع است.