[ad] Empty ad slot (#4)!

آسان آزمون ساز.با آزمون ساز به راحتی می توانید امتحانات تشریحی طراحی و پرینت بگیرید.سوالات برگزیده را های لایت کنید و دکمۀ افزودن را کلیک کنید.

علوم هفتم

بارم ارزشیابی

فصل اول: نوبت اول(0.5) نوبت دوم (0.25) نوبت شهریور (0.5)

فصل دوم: نوبت اول 1.5) نوبت دوم(0.5) نوبت شهریور(0.75)

ردیف

متن سوالات فصل اول و دوم علوم هفتم همراه با پاسخ نامه

نمره

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.

الف - سوال کردن و جواب دادن ،مهمترین نکته در علم است. ص غ

ب- اختراع و استفاده از خودرو ،در دنیای امروز ضرری ندارد. ص غ

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

یکی از ویژگی های انسان ……… است که از دوره کودکی ، او را به دانستن سوق می دهد.

یکی از ویژگی های انسان .. کنجکاوی …است که از دوره کودکی ، او را به دانستن سوق می دهد.

متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر و تجربه و به کار بستن…………… در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند.

متخصصان علوم تجربی با بهره گیری از تفکر و تجربه و به کار بستن…… مهارت های گوناگون……… در برخورد با مسائل زندگی، علوم را توسعه بخشیده اند.

جابربن حیان،دانشمند مسلمان، همواره بر اجرای …….. و ……… فعالیت های تجربی تاکید داشت.

جابربن حیان،دانشمند مسلمان، همواره بر اجرای هدفمند و نظام دار فعالیت های تجربی تاکید داشت.

مهم ترین نکته در علم، …….…….. و ……..……. است.

مهم ترین نکته در علم، ……. سوال کردن…….. و …….. یافتن جواب……. است.

تبدیل علم به عمل …………… نامیده می شود.

تبدیل علم به عمل …… فناوری……… نامیده می شود.

دانشمندان تلاش می کنند ،……………………… به نیاز های زندگی پاسخ دهند.

دانشمندان تلاش می کنند ، با تبدیل علم به یک فرآورده مناسب………… به نیاز های زندگی پاسخ دهند.

اغلب فناوری ها در کنار فواید ، …………………… را نیز به دنبال دارند .

اغلب فناوری ها در کنار فواید ، …… معایبی……… را نیز به دنبال دارند .

برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید …… .………. انجام شوند.

برای درستی یا نادرستی فرضیه ها باید …… آزمایش………. انجام شوند.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

) اولین مرحله در روش علمی کدام است؟

۱) مشاهده

۲) فرضیه سازی

۳) جمع آوری اطلاعات

۴) نتیجه گیری

) وقتی به مسئله یا سوالی برخورد می کنیم و به آن پاسخ یا پاسخ های احتمالی می دهیم، در واقع در مورد آن سوال …………. داده ایم.

۱) نظریه

۲) فرضیه

۳) نتیجه گیری

۴) آزمایش

) در روش علمی به بررسی دقیق پدیده ها با استفاده از تمام حواس چه می گویند؟

۱) آزمایش

۲) نتیجه گیری

۳) فرضیه سازی

۴) مشاهده

) دو بطری در باز ،یکی پر از سرکه و دیگری پر از روغن زیتون روی لبه ی پنجره ای مقابل آفتاب قرار داده ایم . چند روز بعد مشاهده شد که بطری ها پُر نیستند .از این مشاهده چه نتیجه ای می توان گرفت؟

۱) سرکه سریع تر از روغن تبخیر می شود.

۲) روغن زیتون سریع تر از سرکه تبخیر می شود.

۳) سرکه و روغن زیتون هر دو تبخیر می شوند.

۴) فقط مایعات آب دار تبخیر می شوند.

) مریم گاز متصاعد از یک تکه زغال گداخته را جمع کرد و آن را وارد آب آهک بی رنگ نمود .او در قسمتی از گزارش خود نوشت “بعد از وارد کردن گاز به ظرف محتوی آب آهک ،رنگ آب آهک به تدریج شیری شد.” این عبارت یک… است.

۱) مشاهده

۲) فرضیه

۳) نتیجه گیری

۴) نظریه

چ) الکساندر فلمینگ متوجه شد که در ظرفی که کپک رشد کرده باشد ، برخی از باکتری ها رشد نمی کنند .او در گزارش خود نوشت :”کپک احتمالا ماده ای تولید می کند که می تواند برخی از باکتری ها را بکشد ” این عبارت مثال مناسبی است برای:

۱) مشاهده

۲) فرضیه

۳) نتیجه گیری

۴) نظریه

) مهم ترین نکته در علم چیست ؟

الف ) سوال کردن ب ) یافتن پاسخ

ج ) استفاده از روش علمی د ) گزینه های الف و ب

) حجم یک مشت شن را چگونه اندازه می گیرند ؟

الف با بشر ب ) با ترازو ج ) با استوانه مدرج د ) با خط کش

اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف ) علوم تجربی :

ب ) جرم :

) چگالی آلومینیوم ۲/۷ ، چوب کاج ۰/۴۴ ، یخ ۰/۹ و نوعی پلاستیک ۲ گرم بر سانتی متر مکعب است . در کدام یک از گزینه ماده اول در آب شناور باقی می ماند و ماده دوم در آب فرو می رود ؟

الف ) آلومینیوم ـ پلاستیک ب ) چوب کاج ـ پلاستیک

ج ) آلومینیوم ـ چوب کاج د ) یخ ـ چوب کاج

) واحد اصلی کمیت زمان چه نام دارد ؟

الف ) ثانیه ب ) دقیقه ج ) ساعت د ) سال

) مساحت این برگه امتحانی تقریباً چقدر است ؟

الف ) cm۲ ۶۳۰ ب ) cm 63

ج ) ۶/۳ سانتی متر مکعب د ) همه موارد صحیح است

جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید .

الف ) یکای اصلی کمیت طول ……………………………… نام دارد .

ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ………………………………. نیوتون بر کیلوگرم است .

پ ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت …………………………………… وابسته است .

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .

الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

یک فناوری را نام ببرید و یک فایده و یک ضرر آن را ذکر کنید .

تبدیل واحد های زیر را انجام بدهید .

الف ) ۰/۲۷ کیلوگرم چند گرم است ؟

ب ) ۹۴۰ گرم چند کیلوگرم است ؟

پ ) ۰/۶ کیلوگرم چند نیوتون است ؟

ت ) ۰/۸۷ کیلو متر چند متر است ؟

ث ) ۲/۲ متر چند سانتی متر است ؟

ج ) ۹۰ میلی لیتر چند سی سی است ؟

چ ) یک ساعت و ۲۰ دقیقه چند ثانیه است ؟

ح ) ۹۰ گرم چند نیوتون است ؟

با توجه به شکل و اعداد داده شده حجم شکل مقابل را محاسبه کنید .
چگالی سرب ۱۱ گرم بر سانتی متر مکعب است . ۳/۳ کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد ؟

فصل سوم: توبت اول(3) نوبت دوم(0.75) نوبت شهریور(1.5).

فصل چهارم: توبت اول(3) نوبت دوم(0.5) نوبت شهریور(1).

ردیف

متن سوالات

نمره

اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف ) مولکول :

ب ) استحکام :

ج ) آلیاژ :

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف ) در هسته اتم ها پروتون ها و ...................................... قرار دارند .

ب ) مولکول اکسیژن از پیوند بین ...................................... اتم اکسیژن تشکیل شده است .

ج ) منظور از ویژگی ...................................... مقاومت یک ماده در برابر شکستن و ترک خوردن است .

د ) فلز ...................................... به عنوان یک فلز سبک شهرت دارد .

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .

الف ) دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع، فراوانی و ارزان بودن آن است .

ب ) میزان انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است .

با توجه به ساختار اتمی مواد زیر ، نوع هر یک از آن ها را مشخص کنید . ( عنصر فلزی ـ عنصر نافلزی ـ ترکیب )

عبارات ستون A را به گزینه مناسب در ستون B وصل کنید . ( در ستون B یک لغت اضافه است . )

تصویر مقابل چه تغییر حالتی را نشان می دهد.

مثالی از این تغییر حالت بنویسید .

انتقال گرما به یک ماده چه تاثیری بر ساختار مولکولی آن ماده دارد ؟ توضیح دهید .
چرا سیم های برق در تابستان شُل و افتاده به نظر می رسند ولی در زمستان سفت و کشیده ؟

با توجه به شکل زیر بگویید چرا جامدها چکش خوار هستند ؟

برای ساخت هر یک از وسایل زیر از چه ماده ای استفاده می شود ؟ دو دلیل برای استفاده از آن ماده را ذکر کنید.

الف ) ظروف آشپزخانه ماده سازنده : ……………….. ………

دلایل : ۱ـ …………………………………………………..

۲ـ …………………………………………………..

ب ) توپ فوتبال ماده سازنده : ……………………………..

دلایل : ۱ـ …………………………………………………..

۲ـ …………………………………………………..

جدول زیر را تکمیل کنید .

سوالات تستی

A) کدامیک از مواد زیر از نظر ساختار اتمی با بقیه متفاوت است ؟

الف ) شکر ب ) نشاسته ج ) مس د ) کربنات کلسیم

B) به تبدیل حالت ماده از جامد به گاز چه گفته می شود ؟

الف ) میعان ب ) چگالش ج ) تبخیر د ) تصعید

C) کدام گزینه تعداد ذرات سازنده اتم اکسیژن را به درستی بیان می کند ؟

الف ) ۶ پروتون ، ۶ الکترون و ۶ نوترون ب ) ۸ پروتون ، ۸ الکترون و ۸ نوترون

ج ) ۲۲ پروتون ، ۲۲ الکترون و ۲۶ نوترون د ) ۱ پروتون ، ۱ الکترون و ۰ نوترون

D) مقاومت کدامیک از مواد زیر در برابر زنگ زدن بیشتر است ؟

الف ) آلومینیوم ب) آهن ج ) مس د ) طلا

رای ساخت کلید پریز و سیم برق به ترتیب باید از چه موادی استفاده شود ؟

الف ) پلاستیک ـ پلاستیک ب) پلاستیک ـ فلز ج ) فلز ـ پلاستیک فلز ـ فلز

ردیف متن سوالات نمره
جا خالی

عنصر ……… به صورت بلور های زرد است که در دهانه­ ی آتشفشان های خاموش و نیمه فعال یافت می­شود.

با ناخن می توان بر روی صابون خراش ایجاد کرد پس ناخن از صابون ، …………… است

کاربرد های یک ماده به …………… آن بستگی دارد.

مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن ، گسسته یا بریده شود، …………… گویند .

با اضافه کردن …………… به کربن، سختی آن افزایش می یابد.

در ساخت یک وسیله علاوه بر ویژگی های فیزیکی مواد ، …………… و …………… آن ها نیز در انتخابشان اهمیت دارد.

اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز مواد جدیدی به نام …………… به وجود می آید.

برخی از مواد…………… طوری ساخته شده اند که در شرایط مختلف شکل خود را حفظ می کنند.

بیش تر نمک طعام مورد نیاز ما از …………… تهیه می شود.

هر گاه مقدار کمی از فلز های مختلف یا کربن را به آهن اضافه کنیم ، انواع ……… بدست می آید.

برای پاسخ، درست گزینه پیشنهاد کنید:

کدام یک به طور خالص در طبیعت یافت نمی شود؟

۱) اکسیژن                       ۲) گوگرد                ۳) آهن                   ۴) طلا

چگالی کدام یک از بقیه کم تر است؟

۱) آب                            ۲) هوا                    ۳) چوب پنبه            ۴) آهن

رسانایی ،از ویژگی های کدام ماده است؟

۱) سکه                           ۲) خط کش چوبی     ۳) پارچه                 ۴) روکش سیم

اگر بخواهیم طنابی با قطر مشابه از مواد زیر درست کنیم ، استحکام کدام یک بیش ترخواهد شد؟

۱) فولاد                          ۲) پلاستیک              ۳) ابریشم                ۴) مس

آلیاژ چدن از مخلوط کردن کدام مواد بدست می آید؟

۱) مس – نقره                   ۲) آهن – مس          ۳) آهن – کربن         ۴) کربن – کروم

آلیاژ چدن از مخلوط کردن کدام مواد بدست می آید؟

۱) مس – نقره                   ۲) آهن – مس          ۳) آهن – کربن         ۴) کربن – کروم

[ad] Empty ad slot (#3)!

دعوت برای کمک به  افزایش کارایی این پست.

  • نویسندگی . اگر مایل هستید که سوالات مربوط به این پست را پر بار تر کنید می توانید از از طریق ثبت نام عمل کنید.
  • برنامه نویسی.. پروژه های زیر برای این پست برنامه نویسی کاربردی احتیاج دارد.
  1. پردازش اطلاعات موجود در بخش پرینت.به این صورت که سوال را انتخاب کرد ، و با زدن دکمه پردازش ، بتوان آن را پردازش کرد. یا کاملاً تغییر داد.
  2. سورت شدن اتوماتیک اعدادردیف بعد از حذف سوال. به این صورت که وقتی سوالی را حذف کردیم ردیف ها بصورت اتوماتیک سورت شوند . مثلاً اگر سوال ۵ را حذف کردیم بصورت خودکار ۶به ۵ و ۷به۶ و ۸به ۷ و الا آخر سورت شوند. یعنی مثل نامبرینگ ورد عمل کند.
  3.  در سلول مجموع نمرات ،جمع نمره ها بصورت اتوماتیک انجام شود.
  4. دکمه ای برای ایجاد یک برگه امتحانی تصادفی برای هر امتحان وجود داشته باشد . به این صورت که وقتی روی دکمه کلیک می شود . یک ورقه امتحانی کامل از سوالات همان درس ،۲۰ نمره ای یا ۱۵ نمرهای که سوالات بصورت تصادفی انتخاب شده اند ایجاد شود.
  5. با کلیک کردن روی دکمه پرینت ، پاسخ نامه هر سوال نیز بصورت جداگانه بعد از سوالات پرینت شود .
هر گونه کپی برداری از ایده و طرح ممنوع است.