[ad] Empty ad slot (#4)!

آسان آزمون ساز.با آزمون ساز به راحتی می توانید امتحانات تشریحی طراحی و پرینت بگیرید.سوالات برگزیده را های لایت کنید و دکمۀ افزودن را کلیک کنید.

علوم هشتم

درسوالات زیر جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید:

-موادی که فقط ازیک نوع ماده تشکیل شده باشند،ماده ............................... نام دارند .

-مخلوط هایی که ذرات آن هابه طوریکنواخت پراکنده شده اند ،مخلوط های .................... یا .....................نام دارند.
-تعلیقه(سوسپانسیون )مخلوطی .............. است که درآن ذرات یک ............. به صورت معلق در ............ پراکنده اند.
--..................... ماده ای است که بخش بیشتری رادرمحلول به خود اختصاص می دهد.
--...................... ها نوعی محلول جامد درجامد هستند.
-مقدارحل شدن نمک خوراکی درآب بافزایش دما ............................... می یابد.
-موادی که PH آن ها ازهفت بیشتراست خاصیت........................... وموادی که PH آن ها ازهفت کمتراست خاصیت ................. دارند.

-درصنعت برای جداسازی اجزای شیر از دستگاهی به نام ............................ استفاده می شود.
-درست یا نادرست بودن عبارت های زیر رامشخص کنید ودرصورت نادرست بودن عبارت درست رابازنویسی کنید

-دریک مخلوط ،مواداولیه خواص خودراحفظ می کنند.

-تعلیقه(سوسپانسیون) نوعی محلول جامد درمایع است.

-آب لیمو ونوشابه گازدارنوعی تعلیقه(سوسپانسیون) هستند.
-محلول همان مخلوط همگن است. درست نادرست

-افزایش دماهمواره موجب حل شدن بیشترحل شونده درحلال می شود.

-درسوالات زیرفقط یکی ازپاسخ ها درست است.آن رامشخص کنید

-کدام موردسوسپانسیون(تعلیقه) نیست؟
الف)                 دوغ             ب)آب لیمو                   ج) آب نمک                      د)شربت آنتی بیوتیک

-کدام ماده خالص است؟
الف)آب نمک                               ب) شیشه                  ج) آب مقطر                                         د) سکه طلا

-کدام مخلوط بابقیه متفاوت است؟
الف)هوا                                    ب) آب نمک                              ج) شربت آنتی بیوتیک                         د) سکه طلا
- 4 3
PH ماده ای برابر 1 است این ماده یک ............................ است.
الف) اسیدضعیف                          ب)بازضعیف                                        ج)اسیدقوی                                           د)بازقوی

-برای جداکردن مخلوط دومایع که درهم حل می شوند کدام روش مناسب تراست؟
الف) کاغذصافی                     ب) تقطیر                          ج) قیف جداکننده                                 د) انجماد

-درکدام روش جداسازی ،موادبراساس اندازه ازهم جدا می شوند؟
الف) دستگاه دیالیز                         ب) دستگاه تقطیر                               ج) قیف جداکننده                               د) انجماد

-تفاوت های مخلوط همگن وناهمگن چیست؟ سه مورد.

-ماهی ها درآب های سرداکسیژن بیشتری در اختیاردارند یادرآب های گرم؟ چرا؟

-اگربخواهیم مقدارکربن دی اکسیدبیشتری درآب حل کنیم چه راهی پیشنهاد می کنید؟ چرا؟

-در 100گرم آب دردمای 20 درجه سانتی گراد 38 گرم نمک خوراکی حل می شود .با این کار :
الف( حجم محلول کم تر می شود یابیشتر؟ چرا؟
ب( جرم محلول کم تر می شود یابیشتر؟ چرا؟
ج(چگالی محلول کم تر می شود یابیشتر؟ چرا؟

-برای جداسازی اجزای هرکدام ازمخلوط های زیرکدام روش مناسب تراست؟

الف(اجزای نفت خام
ب( محلول شکردرآب
ج(براده آهن ونمک
د( آب والکل
ه( اجزای خون
و( روغن وآب

بسمه تعالی

1-بیان احساس ها نشان دهنده چه چیزی می باشد؟

بیان احساسها نشان دهنده رسیدن اطلاعاتی ازمحیط اطراف به دستگاه عصبی است

2-چند مورداز محرک هایی که روی بدن ما تاثیر دارندرا نام ببرید.

نور ، صوت ، مواد شیمیایی ، گرما و فشار

3-هرکدام ازمحرکهای نور،صوت وگرماوسرمادرکدام اندام ها حس می شوند؟

نورباچشم،صوت باگوش وگرماوسرماباپوست احساس می شوند

4-اندام حسی چیست؟

به اندام هایی که اثر محرك خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند اندام هاي حسی می گویند

5-مهمترین اندام حسی بدن کدام است؟

چشم،گوش،زبان،پوست،بینی

6-چگونه اجسام ورنگ ها را می بینیم؟

نور موجود در محیط به جسم برخورد کرده و تصویر جسم به سمت چشم ما منعکس می شود نور بر سلول هاي گیرنده نور چشم اثر کرده و پیام عصبی ایجاد میشود که از طریق عصب بینایی به مغز مخابره می شود مغز با اطلاعات دریافتی تصویري از جسم را مهیا کرده و ما آن را می بینیم

7-وظیفه سلولهای گیرنده نوری چیست؟

این سلولهااثرنوررابه پیام عصبی تبدیل می کنندوازطریق عصب بینایی به مرکزحس بینایی درقشرمخ می فرستند

8-گیرنده های مخروطی راتوضیح دهید.

گیرنده های مخروطی سه نوع اندکه هرکدام به یکی ازرنگ های اصلی)قرمز،آبی وسبز( حساسیت دارندباتحریک یکیاچندموردازاین سلول،رنگهای مختلف اجسام رامی بینیم

9-بخش های مختلف کره چشم را نام ببرید.صلبیه؛مشیمیه؛شبکیه

10-سلو لهای گیرنده نور درچشم را نام ببرید.

درلایه داخلی چشم )شبکیه( دونوع سلول گیرنده نوری مخروطی واستوانه ای وجوددارد

11-مرکزحس بینایی درقسمت... پس سری..قشرمخ قرار دارد.

12-چگونه اجسام را به رنگ های مختلف می بینیم؟

گیرنده هاي مخروطی سه نوع هستند که هرکدام به یکی از رنگهاي اصلی (قرمز ، آبی و سبز )حساس هستند با تحریک یک یا چند مورد از این سلول هاي رنگ هاي مختلف اجسام را می بینیم

13- چگونه صدا های مختلف رامی شنویم؟

صدایاصوت به صورت امواجی دراطراف ماپراکنده اندهرکدام که به گوش مابرسد،به پیام عصبی تبدیل وبه مرکزشنوایی درقشرمخ ارسال می شودتاضمن درک آن درصورت نیازپاسخ مناسب داده شود

14-گیرنده های صوتی راتوضیح دهید

گیرنده های صوتی سلولهای مژه داری اندکه دربخش حلزونی گوش داخلی قراردارندوباانرژی صوت مژه های آنهاتحریک می شودوپیام عصبی تولیدمی کند

15-صدا یاصوت به صورت.امواجی.دراطراف ماپراکنده اند.

16-مرکزحس شنوایی در قسمت..گیجگاهی.قشر مخ قرار دارد.

17-مهم ترین بخش گوش کدام قسمت می باشد؟چرا؟

گوش داخلی ؛زیرادر آن سلول هاي گیرنده وجود دارد و پیام هاي صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کند

18-بخش حلزونی درکدام قسمت گوش قراردارد؟گوش داخلی

19-وظیفه گوش داخلی چیست؟

درگوش داخلی سلولهای گیرنده وجودداردوپیامهای صوتی رابه پیام عصبی تبدیل می کند

20- ازوجود بو درمحیط چگونه اگاه می شویم؟

همیشه مقداری ازمولکولهای موادبوداربه حالت بخاردراطراف موادوجوددارند.وقتی این مولکولهاواردبینی مامی شود،روی گیرنده های بویایی قرارمی گیرند.این گیرنده هاپیام عصبی تولیدمی کنندوبه قشرمخ می فرستند.به این ترتیب بوی موادراتشخیص می دهیم

21-چگونه بوهای مختلف راتشخیص می دهیم؟

تنوع گیرنده هایی که دربافت پوشش بینی قراردارند،زیاداست وباعث می شودبوهای مختلف رااحساس وازهم تشخیص دهیم

22-مرکز حس بویایی در... نیمکره های مخ...است.

23-چگونه مزه غذا را حس می کنیم؟

روی زبان ودیواره دهان سلول های گیرنده چشایی قراردارند. مواد

غذایی پس ازحل شدن دربزاق روی این گیرنده هاقرارمی گیرندوپیام عصبی ایجادمی کنند.پیام به قشرمخ ارسال ومزه تشخیص داده می شود.

24-چهار مزه اصلی غذا رانام ببرید وجایگاه آن ها را بنویسید.

25-مزه غذاهای خیلی داغ وخیلی سردهم احساس نمیشود.

26-حس لامسه چگونه کارمی کند؟

درپوست،سلول های گیرنده متفاوتی وجوددارندکه اثرمحرک های مختلف راتبدیل به پیام عصبی می کنندوبه قشرمخ می فرستند

27-مغزباتوجه به چه چیزی پاسخهای حرکتی را به ماهیچه هامی فرستد؟

مغزباتوجه به پیام هایی که ازگیرنده های پوست دریافت می کند،پاسخهای حرکتی رابرای ماهیچه هامی فرستد

28-گیرنده های پوست که باکمک آن هاتغییرات محیط رااحساس می کنیم رانام ببرید

گیرنده های پوست شامل گرما،سرما،لمس،فشارودردمی شوندکه باکمک آنهاتغییرات محیط رااحساس می کنیم

29-وجود گیرنده های پوست چگونه به سالم ماندن بدن کمک می کنند؟ گیرنده های پوست شامل گرما،سرما، لمس، فشارودردمی شوندکه باکمک آنهاتغییرات محیط رااحساس می کنیم.گیرنده های درد ما را ازوجودبیماری آگاه می کنند؛احساس گرما وسرما سبب می شودازسوختن یایخ زدن جلو گیری شود

30- دستگاه های حرکتی بدن رانام ببرید.ماهیچه واسکلت

31- اسکلت بخش .زنده.. و..پراهمیت...بدن است.

32-اسکلت چیست؟به مجموعه استخوان ها؛غضروف ها واتصالات آن ها دربدن ما دستگاه اسکلت گفته می شود .

33-بیشتراستخوان های ما ابتدا از..غضروف....ساخته شده اند.

34-غضروف هاچگونه به استخوان تبدیل می شوند؟

غضروف ها درهنگام رشد،باجذب موادمعدنی مثل کلسیم وفسفرسخت وبه استخوان تبدیل می شوند.

35-  وظایف استخوانها چیست؟

ازاندام های مهم مثل قلب،مغزوششهامحافظت می کنند؛به بدن ماشکل وفرم می دهند؛درحرکت بدن به ماهیچه هاکمک می کنندو همچنین ذخیره موادمعدنی وتولید سلولهای خونی راانجام می دهند

36-استخوان شانه شامل چه بخشهای است؟کتف وترقوه

37- بزرگترین استخوان بدن ما استخوان...ران..وکوچکترین آن در....استخوانچه های موجوددرگوش میانی......است.

38-دراستخوانی که حرارت دیده چه تغییراتی بوجود آمده است؟

39- دراستخوانی که درسرکه بوده چه تغییراتی بوجود آمده است؟

40-درساختار اسکلت.استخوان...و.. غضروف...به کاررفته است.

41-ساختاراستخوان چگونه است؟

درساختاراستخوان،بافت استخوانی به دوصورت متراکم وحفره داردیده می شود

42- ماده ای زمینه ای استخوان شامل چه موادی است؟ کلسیم و فسفر

43-دو نوع بافت پیوندی که درساختار اسکلت به کار رفته است رانام ببرید.اسفنجی؛حفره دار(متراکم)

44- نقش کلسیم و فسفر در استخوان چیست؟

سبب استحکام ومقاومت استخوان می شود

45-تفاوت استخوان با غضروف چیست؟

استخوان استحکام ومقاومت زیادی داردودرماده زمینه آن کلسیم وفسفرفراوان است

اما غضروف نرم وقابل انعطاف است ومانع اصطکاک استخوانها درمفاصل می شود

46-در.. نوك بینی...و... لاله گوش.....و.. محل اتصال استخوان ها...غضروف وجوددارد.

47-  غضروف در چه قسمت هایی از بدن وجود دارد؟

نوك بینی ، لاله گوش ومحل اتصال استخوان ها

48-کدام منابع غذایی؛کلسیم وفسفر فراوان دارد.

شیر و لبنیات دارای بیشترین مقدار کلسیم هستند. سبزیهای برگدار سبز تیره، مثل کلم و شلغم از منابع خوب به شمار می روند. ماهیهایی که با استخوان کنسرو می شوند مانند سالمون، ساردین و شاه ماهی منابع خوبی هستند، به شرط آنکه استخوان آنها نیز مصرف شود

49- منظوراز پوکی استخوان چیست؟درچه افرادی دیده می شود.

50- مفصل چیست؟

محل اتصال استخوان ها به هم را مفصل می گویند.

51- انواع مفصل را باذکر مثال نام ببرید؟

بعضی ازمفصل هادرجهتهای مختلفی می چرخند؛مانندمفصل بین بازووشانه؛بعضی ازآنهافقط دریک جهت خاص حرکت می کنند؛مثل

آرنج؛بعضی ازآنهاحرکت محدودی دارند؛مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها؛بعضی ازمفصل هانیزحرکت ندارندوکاملاثابت اند؛ مثل مفصل بین استخوان های جمجمه

52- رباط چیست؟

بافت پیوندی محکمی که استخوان هارادرمحل مفصل های متحرک به هم وصل می کند،رباط نام دارد

53-هنگام در رفتگی؛استخوان ازمحل...مفصل.خارج شده است.

54- وظیفه ماهیچه چیست؟

اسکلت به تنهایی قادربه حرکت نیست.

اتصال وهمکاری بین ماهیچه هاواستخوانهای یک اندام،باعث حرکت میشوند

ماهیچه هااستخوانهاراتکیه گاه خودقرارمیدهندوباانقباض وانبساط باعث حرکت آنهامی شوند

55-سه نوع ازانواع ماهیچه هارانام برده وتوضیح دهید

حرکات ارادی بدن که میتوانیم آنهاراکنترل کنیم،توسط ماهیچه های اسکلتی یامخطط انجام میشود؛ ولی بدن ماحرکات غیرارادی نیز دارد؛مثل تپش قلب که توسط ماهیچه های قلبی انجام می شود.

حرکات دستگاه گوارش وبازوبسته شدن مردمک رانیزماهیچه های صاف انجام می دهند

56-جدول زیر را کامل کنید.

شکل

نام-نوع

اسکلتی

قلبی

صاف

عمل

ارادی

غیرارادی

غیر ارادی

رنگ

قرمز

سفید-صورتی

قرمز

محل

اسکلتی دردست وبدن

دیواره دستگاه گوارش

قلب

57-ماهیچه چگونه تشکیل می شود.( سلولهای ماهیچه ای راتوضیح دهید(.

پاسخ: سلولهای ماهیچه ای درازونازک اندودرطول،درکنارهم قرارگرفته اند. درون آنهارشته های پروتئینی وجودداردکه میتوانندمنقبض وکوتاهترشوندبافت پیوندی سلولهای ماهیچه ای را به هم متصل میکند ورشته های ماهیچه ای بزرگ وبزرگتری رامیسازدکه مجموعه آنهاماهیچه راتشکیل می دهند

58- زردپی (تاندون) چیست؟

بافت پیوندي بین رشته ها و روي ماهیچه ها تا دو سر آن ادامه یافته طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون )را می سازند که معمولا  به استخوان متصل می شود.

59- ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارند یعنی چه؟( چراماهیچه های اسکلتی عمل متقابل دارندوجفت جفت کارمیکنند؟)

وقتی ماهیچه ای منقبض وکوتاه می شود،استخوانی رابه یک سمت حرکت می دهد. درحالت استراحت این ماهیچه نمی توانداستخوان رابه جای قبلی خود برگرداند.این عمل رابایدیک یاچندماهیچه درسمت دیگراستخوان انجام دهند.

60-ماهیچه های بدن بر چه اساسی کار می کنند؟

شکل ، محل قرار گیري یا کاري که انجام می دهند

فصل ششم علوم هشتم                              بسمه تعالی

1-دستگاه هورمونی چیست؟

 گروهی از غدد یا سلول هایی هستند که هورمون ها را تولید می کنند

2-هورمون چیست؟

ترکیبات شیمیایی در بدن هستند که از غدد خاصی ترشح و وارد خون می شوند .از طریق خون به اندام یا اندام هاي هدف خود می رسند و فعالیت آن ها را تنظیم (کم یا زیاد )می کنند.

3-اندام هدف چیست؟شامل مجموعه خاصی ازسلول های حساس به یک هورمون است.

4-غدهای مهم بدن رانام ببرید وبنویسید هریک درکجاقرار دارند.

 غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفته و هورمونهای زیادی ترشح می کند.

 غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوی نای زیر حنجره قرار دارد

 غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دارد

 غده پانکراس در زیر کبد چسبیده به ابتدای روده ی باریک

غده فوق کلیه دربالای کلیه وچسبیده به آن قراردارد.

غددجنسی درمردان دربیضه ها ودرزنان درتخمدان ها قراردارد.

5-اعمال(نقش) هورمون ها در بدن رابیان کنید.

تنظیم رشدبدن ، تنظیم سوخت وساز؛ تنظیم قندخون ؛ تنظیم کلسیم بدن؛تولید مثل ومقابله با فشارهاي روحی و جسمی

6-هورمون رشد چیست؟

هورمون رشدیکی ازهورمونهایی است که در تنظیم رشد بدن ما دخالت دارد و ازغده هیپوفیز ترشح می شود و این غده درزیرمغز قرار دارد و هورمون هاي مختلفی را ترشح می کند

7-هورمون رشدبررشد استخوانها تاثیر دارد؟

هورمون رشد با تاثیر براستخوان ها باعث رشد قد ما می شود .این هورمون با اثر بر استخوان ها جذب کلسیم و تبدیل غضروف به استخوان را افزایش می دهد .

رشد قد تا حدود 20سالگی ادامه دارد .ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در دوران رشد باعث ایجاد ناهنجاري هایی مثل کوتاه قدي و بلند قدي می شود

8-تنظیم سوخت وساز(متابولیسم)دربدن چگونه انجام می شود؟

هورمون هاي غده تیروئید(تیروکسین)فرایندهایي را که منجر به تولید و ذخیره انرژي در سلول هاي بدن ما می شوند را کنترل می کنند و با این عمل انرژي مورد نیاز سلول ها را در موا قع مختلف تأمین می کنند.هورمون هاي این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري می شوند .

نکته: هورمون هاي این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاري می شوند .

9-علائم کم کاری غده تیرئیدرابنویسید.خستگی ، خواب آلودگی و کمبود انرژي

10- علائم کم کاری غده تیرئیدرابنویسید. اختلال در خواب ، کاهش وزن وعرق کردن زیاد

نکته:در ساخته شدن هورمون هاي غده تیروئید ید به کار می رود که تیروئید آن را از خون جذب می کند.بنابراین مصرف غذاهایی یددار یا نمک ید دار به اندازه کافی در کارکرد این غده موثر است

11-عواملی که با عث کم شدن ید نمک می شوندرانام ببرید.

گرما – رطوبت  - نور -  ماندن -  با عث کم شدن ید نمک می شود

12-تنظیم قندخون دربدن چگونه انجام می شود؟

غده پانکراس (لوزالمعده)با دو نوع هورمون کاهنده (انسولین )وزیاد کننده قند(گلوکاگون) در تنظیم قند خون نقش اساسی دارد

13- انسولین چگونه قند خون را تنظیم می کند؟

وقتی قندخون بالا می رودانسولین روی سلول های کبد اثر می کندوآنها را واداربه جذب گلوکز ازخون می کند. سلول های کبد گلوکز رابرای استفاده...........ادامه صفحه50

15-کاهش انسولین باعث افزایش..........وبروز.............می شود. قندخون -علائم دیابت

16-دیابت بزرگسالی چیست؟

17-دیابت جوانی چیست؟

18-مقابله بافشارهای روحی وجسمی(استرس) دربدن چگونه انجام می شود؟

در شرایط فشارهای روحی مثل ترسیدن،مرگ عزیزان ، تصادف ، شرکت در امتحان با آمادگی کم ، ناراحت شدن از رفتار دیگران و ....تغییراتی در رفتارو بدن ما اتفاق می افتد که ابتدا شدت آن بیش تر ولی بعد از مدتی شدت آن کاسته می شودو ضربان قلب و تنفس زیاد می شود رنگ چهره تغییر می کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می شود .

در این گونه موارد هورمون ها یی از غدد فوق کلیوي ترشح می شوند که به بدن کمک می کنند .

مثلاقندخون ، فشارخون و ضربان قلب را بالا می برند.

19-نقش کلسیم در بدن چیست؟

کلسیم در استحکام استخوان ها و دندان ها و عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه هاي بدن نقش دارد

20- تنظیم کلسیم خون چگونه صورت می گیرد.

ازغده هایی که در پشت تیروئید (پاراتیروئید) قرار دارند هورمونی ترشح می شود.که با تأثیرروي کلیه ها،روده واستخوان ها  باعث افزایش یون کلسیم درخون می شوند همچنین غده تیروئید نیز با ترشح هورمونی با عث کاهش کلسیم خون می شود .

21- تغییرات جنسی(بلوغ)توسط کدام غدد انجام می شود؟

توسط غدد جنسی که در مردان بیضه ها و در زنان تخمدان ها هستند.

22- بروز صفات ثانویه جنسی دربدن چگونه انجام می شود؟

 با دخالت هورمون هاي جنسی مردانه وزنانه انجام می شود .

23-تغییرات جنسی(بلوغ)منجر به ..................می شود. صفات ثانویه جنسی

24-وظایف غددجنسی رابنویسید.

ساختن هورمون هاي جنسی و سلول هاي جنسی

25-نفش بیضه هادربدن چیست؟

تولید تعداد زیادي سلول هاي جنسی نر (اسپرم )وتولیدهورمون جنسی مردانه (تستوسترون )

26- سلول هاي جنسی نر...............نام دارد. (اسپرم )

27- هورمون جنسی مردانه................نام دارد. (تستوسترون )

28- علائم ترشح هورمون جنسی مردانه (تستوسترون )چست؟

تحریک رشد اندام هاي مختلف به ویژه ماهیچه ها و استخوان ها باعث بروز صفات ثانویه در مردان ( مثل بم شدن صدا ، روئیدن مو در صورت و قسمت هاي دیگر بدن)

29-تخمدان ها درکجا قراردارن و نفش تخمدان هادربدن چیست؟

تخمدان ها در زنان در محوطه شکم و کنار رحم قرار دارند.

تولید سلول جنسی ماده (تخمک )؛ تولید هورمون هاي جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون )

30- سلول جنسی ماده  ..................نام دارد.(تخمک )

31-هورمون هاي جنسی زنانه .............نام دارد.(استروژن و پروژسترون )

30-علائم ترشح هورمون جنسی زنانه (استروژن و پروژسترون )چست؟

ضمن رشد و نگهداري اندام هاي مختلف باعث بروز صفات ثانویه جنسی در زنان مثل رشد سینه ها ، رشد استخوان لگن و رویش مو در بعضی از قسمت هاي بدن

31- هورمون هاي جنسی رانام ببرید.

تستوسترون؛ استروژن و پروژسترون

32-کدام غده فعالیت سایر غدد بدن رابه عهده دارد؟

غده هیپوفیز نیز با ترشح بعضی از هورمون ها در کنترل غدد دخالت دارد .این غده هم تحت نظارت مغز قرار دارد .

26-تنظیم وهماهنگی کارهای بدن توسط کدام دستگاه ها انجام می شود؟

 دستگاه عصبی و هورمونی

27- با توجه به اینکه مقدار ترشح هورمون ها بسیار کم است پس چرا باید به طور دقیق کنترل شود ؟

زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماري می گردد .

28-خودتنظیمی چیست؟

بسیاري از غددمقدار هورمون تولیدي خود را بر اساس تغییر ترکیب خون تنظیم می کند که به آن خود تنطیم گویند .

29-جدول زیرراکامل کنید.

ماندگاری

 ماهیت

سرعت

نوع تنظیم

ج

پ

الف

عصبی

چ

ت

ب

هورمونی

ج-کم

پ-الکتریکی

الف-زیاد

چ-زیاد

نمونه سؤالات فصل8

1-توليد مثل تعریف کنید ؟ عملی است که برای بوجود آمدن جاندارجدید ازهمنوعان خود بکار می رود

2-مهمترین تفاوتبین موجودات زنده و غیر زنده چیست؟ تولیدمثل

3-ویژگی جانداران رابنویسید؛ونقش هریک ازاین ویژگی ها رابنویسید.

تولید مثل

رشد

حرکت

تغذیه

ویژگی

ازدیاد نسل وتنوع موجودات

بزرگ شدن تعدادوابعاد سلول

تهیه غذا ومکان زندگی

فراهم کردن ماده وانرژی

نقش

4-مخمر چیست؟

مخمر نوعی قارج تک سلولی بوده که در شرایط مناسب به وسیله ی جوانه زدن زیاد می شود

 5-انواع روشهاي توليد مثل را نام ببريد.   توليد مثل غيرجنسي و توليد مثل جنسي
6-تولید مثل غیرجنسی یعنی چه؟

نوعی تولید مثل که درآن وجودیک فرد برای ایجاد یک جاندارجدید کافی است

7- تولید مثل جنسی یعنی چه؟

نوعی تولید مثل که درآن وجوددو فرد نر وماده برای تولید یک جاندارجدید نیاز است

9-نحوه توليد مثل غيرجنسي چگونه است؟
در اين روش، كار توليد مثل بوسيله يك فرد صورت مي گيرد. در اين نوع توليد مثل ، وقتي جاندار به مرحله ي معيني از رشد برسد مي تواند تكثير يابد و افراد جديدي را بوجود آورد.

10-روش های تولیدمثل غیرجنسی درجانداران..تک سلولی...و..پرسلولی...دیده می شود

11-روش های تولیدمثل غیرجنسی رانام ببرید.

دونیم شدن- جوانه زدن- قطعه قطعه- هاگ زايي

12-از راه هاي توليد مثل دونیم شدن را توضيح دهيد.

دراین روش سلول باکتری ازوسط به دونیمه تقسیم می شود وهر نیمه رشد کرده ویک سلول کامل بوجود می آورد وسلول رشدکرده به همین روش تقسیم وتکثیر پیدامی کند.مثل باکتری ها

13- شرایط رشد باکتری ها رانام ببرید. تغذیه(موادمغذی کافی)-دمای مناسب-رطوبت-تاریکی

14-از راه هاي توليد مثل جوانه زدن را توضيح دهيد.

دراین روش جوانه ای برسطح خارجی سلول مادربه وجودمی آیدواین جوانه ممکن به سلول مادرمتصل بماند یا ازآن جدا شود مثل:مخمروئیدر
15-از راه هاي توليد مثل قطعه قطعه شدن را توضيح دهيد.
در برخي گياهان و جانوران انشعاب هاي جديد از گياه يا جانور قبلي جدا مي شود كه هر كدام از آن ها مي تواند به جاندار تازه اي مبدل شود.
16-هاگ زايي نوعي توليد مثل .. غيرجنسي.. است كه به كمك .. هاگ... صورت مي گيرد.

17.  هاگ چیست؟ نوعی سلول کوچک؛سبک ومقاوم است که همراه آب وهواپخش می شود.

18.  هاگدان چیست؟محل قرارگرفتن هاگ ها هاگدان گفته می شود.

19-کپک نان بوسیله...هاگ...تولیدمثل می کند.

20-پنی سیلین چیست؟ نوعی آنتی بیوتیک که برای ازبین بردن عفونت به کارمی رود

21-لقاح چيست؟تركيب سلول هاي جنسي نر و ماده را لقاح مي گويند كه حاصل آن سلول تخم است.

22-  لقاح خارجی را تعریف کنید؟ترکیب سلول هاي جنسي نر و ماده درخارج ازبدن جانداررا لقاح خارجی مي گويند.

23-لقاح داخلی را تعریف کنید.ترکیب سلول هاي جنسي نر و ماده درون بدن جانداررا لقاح داخلی مي گويند

23-نقش رحم وبندناف در بدن انسان چگونه است؟

بخشی ازبدن مادر است که به رشدونمو جنین اختصاص دارد وبندناف بارگهای خونی که داردمواد مغذی واکسیژن راازمادربه جنین می رساند ومواد دفعی جنین رانیز به بدن مادرمی برد.

24-  سلول جنسی نر و ماده در جانوران را نام ببرید؟گامت نر(اسپرم)-گامت ماده(تخمک)

25- سلول تخم چیست؟اولین سلولی که بعد ازعمل لقاح درجانداران بوجود می اید سلول تخم را می گویند.

26.  گامتها در کجا ساخته می شود؟اندام های تولید مثلی
27-گامت چيست؟گامت يا سلول جنسي ، يك سلول ويژه براي توليد مثل است كه براي توليد جاندار جديد بايد با گامت ديگري از جنس مخالف همان نوع جاندار تركيب شود.

28-با رسم شکل چگونگی تولید یک انسان را شرح دهید؟شکل صفحه66کتاب
29-تقسیم میوز چیست؟ در این تقسیم تعداد کروموزوم های سلول های حاصل نصف می شود.این تقسیم اصولا در اندام جنسی و برای ایجاد سلول های جنسیکه تعداد کروموزوم های آن ها نصف تعداد کروموزم های سلول های دیگر بدن است ، صورت می گیرد.یعنی سلول تخم به تعداد مساوی کروموزوم های والدین را دریافت می کند.

30-اسپرم چیست؟ به گامت نردرجانوران اسپرم می گویند.

31- قسمت های مختلف گل رانام ببرید.کاسبرگ-گلبرگ-پرچم(بساک-میله)-مادگی(کلاله-خامه –تخمدان)

32-اندام تولید مثلی گیاهان چیست واز چه بخشهای تشکیل شده است؟گل-مادگی وپرچم

33-بخش ماده ی گل را.مادگی.... می گویند.

34- بخش نر گل را...پرچم.... می گویند.

33-  مادگی شامل چه بخشهای است؟کلاله-خامه -تخمدان

34-  پرچم شامل چه بخشهای است؟بساک-میله

35-  گامت ماده گیاه و گامت نر گیاه در کجا قرار دارد؟تخمک-دانه گرده

 36-گل ها «نر – ماده هستند» يعني چه ؟يعني هم پرچم و هم مادگي دارند.

37-  با رسم شکل رشدلوله گرده را نمایش دهید؟شکل صفحه69کتاب

38-  چگونه یک دانه­ی گرده با یک گامت ماده ترکیب می شود؟هنگام گرده افشانی گرده یک گل روی مادگی یک گل قرارمی گیرد.دراین هنگام لوله ای ازدانه گرده تشکیل می شود که گامت نر رابه سوی گامت ماده می برد

39-اصطلاح گرده افشاني را تعريف كنيد.
گرده افشاني عبارت است از پراكنده شدن دانه هاي گرده به منظور قرارگرفتن روي كلاله ي مادگي.

40-  میوه و دانه حاصل چه بخشهای از گیاه هستند؟ میوه ازرشدتخمدان ودانه ازرشدتخمک ایجادمی شود.

[ad] Empty ad slot (#3)!

دعوت برای کمک به  افزایش کارایی این پست.

  • نویسندگی . اگر مایل هستید که سوالات مربوط به این پست را پر بار تر کنید می توانید از از طریق ثبت نام عمل کنید.
  • برنامه نویسی.. پروژه های زیر برای این پست برنامه نویسی کاربردی احتیاج دارد.
  1. پردازش اطلاعات موجود در بخش پرینت.به این صورت که سوال را انتخاب کرد ، و با زدن دکمه پردازش ، بتوان آن را پردازش کرد. یا کاملاً تغییر داد.
  2. سورت شدن اتوماتیک اعدادردیف بعد از حذف سوال. به این صورت که وقتی سوالی را حذف کردیم ردیف ها بصورت اتوماتیک سورت شوند . مثلاً اگر سوال ۵ را حذف کردیم بصورت خودکار ۶به ۵ و ۷به۶ و ۸به ۷ و الا آخر سورت شوند. یعنی مثل نامبرینگ ورد عمل کند.
  3.  در سلول مجموع نمرات ،جمع نمره ها بصورت اتوماتیک انجام شود.
  4. دکمه ای برای ایجاد یک برگه امتحانی تصادفی برای هر امتحان وجود داشته باشد . به این صورت که وقتی روی دکمه کلیک می شود . یک ورقه امتحانی کامل از سوالات همان درس ،۲۰ نمره ای یا ۱۵ نمرهای که سوالات بصورت تصادفی انتخاب شده اند ایجاد شود.
  5. با کلیک کردن روی دکمه پرینت ، پاسخ نامه هر سوال نیز بصورت جداگانه بعد از سوالات پرینت شود .
هر گونه کپی برداری از ایده و طرح ممنوع است.