گزارش کار های آماده

هم اکنون می توانید عضو ویژۀ سایت شوید و از گزارش کار های زیر به هر تعداد که می خواهید دانلود کنید.


اکانت VIP برای دانلود نامحدود یک ماهه فقط ۴۹۰۰ تومان

اکانت VIP برای دانلود نامحدود دو ماهه فقط ۸۰۰۰ تومان

اکانت VIP برای دانلود نامحدود سه ماهه فقط ۱۲۰۰۰ تومان

 

 


 

 

 

استخراج آهن با کبریت

گزارش کار

 

 


 

 

 

 

 


 

 

جنگل سیاه

گزارش کار

 

 


 

 

زورآزمایی با شیمی

گزارش کار

مقاومت الکتریکی سنگ ها و کانی های مختلف

گزارش کار

هم اکنون می توانید عضو ویژۀ سایت شوید و از گزارش کار های زیر به هر تعداد که می خواهید دانلود کنید.


 

اکانت عادی برای دانلود نامحدود یک ماهه فقط ۱۱۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

آهن ربا و جریان الکتریکی

 

 

 

 


از گزارش کارها لذت ببرید!