هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

آزمایش های مربی آزمایشگاه علوم تجربی۲

 

 


گزارش کار آزمایش ها

مقاومت الکتریکی سنگ ها

  • کدام سنگ یا کانی مقاومت الکتریکی بیشتری دارد؟    (با اکانت روزانه)

واکنش زمان سنج ید

  • آیا کاهش غلظت محلول ها تاثیری در زمان وقوع واکنش ها خواهد داشت؟
  •  با اکانت روزانه

استخراج آهن با کبریت

  • از کدام ویژگی فیزیکی آهن برای جداسازی آن استفاده کردید؟

زورآزمایی با شیمی

  • چرا سطح داخلی قوطی را باید خراش داد؟

شبیه و شبیه تر

  • نیروهای بین مولکولی کدام عناصر بیشتر است؟

رنگ آمیزی با عنصر

  • عناصر واسطه به رنگ هاتی مختلفدر ترکیبات دیده می شوند.

گزارش کار آزمایش جنگل سیاه

  • آیا سوختن ساکارز جنگل ما را پدید می اورد؟