هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

آزمایش نیروی بین ذرات

هدف: -۱ جلب توجه دانش آموزان به عظمت خلقت و نگاه دقیق به محیط اطراف -۲ استفاده از خاصیت موئینگی برای توضیح نیروی واندروالسی و هیدروژنی -۳ بررسی خواص ویژه آب )کشش سطحی ( -۰ جمع آوری داده و گرفتن میانگین همچنین تجزیه و تحلیل داده ها جهت مقایسه میزان بالا رفتن مایع در لوله…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 1,149
  • 354
  • 2,292
  • 717