هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کربن دی اکسید در هوای بازدمی

۶ کربن دی اکسید در هوای بازدمی مقدمه: غذایی که می خوریم به وسیله هوای تنفسی در یاخته های بدن ما سوزانده و انرژی آزاد شدۀ آن صرف فعالیت های زیستی ما می شود. ما بدون هوا چند دقیقه بیشتر زنده نخواهیم ماند. هدف: نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی جمع آوری…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری پ (۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۵ – ۶ – ۱۰- ۱۱ – ۱۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی