هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کربن دی اکسید در هوای بازدمی

۶

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

مقدمه:

غذایی که می خوریم به وسیله هوای تنفسی در یاخته های بدن ما سوزانده و انرژی آزاد شدۀ آن صرف فعالیت های زیستی ما می شود. ما بدون هوا چند دقیقه بیشتر زنده نخواهیم ماند.

هدف:

نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی

جمع آوری اطلاعات:

تنفس اصلی درون سلولها انجام می گیرد . در میتوکندری ها کربن موجود درموادآلی بااکسیژن حاصل از تجزیه آب ترکیب شده و به کربن دی اکسید تبدیل می شود. وجود کربن دی اکسید برای سلول ها زیان آور است و باید از محیط داخلی بدن خارج شود. یکی از علل زیان بار بودن کربن دی اکسید این است که می تواند با آب واکنش داده ،  کربنیک اسید تولید کند وPH را کاهش دهد. تغییر PH باعث تغییر ساختار پروتئین ها  می شود که می تواند عملکرد پروتئین ها را مختل کند. از آنجا که بسیاری از فرایندهای یاخته ای را پروتئین ها انجام  می دهند؛ از بین رفتن عملکرد آنها اختلال گسترد های را در کار یاخته ها و بافت هاایجاد می کند. در واقع، افزایش کربن دی اکسید، خطرناک تر ازکاهش اکسیژن است.

برم تیمول آبی با فرمول C27H28Br2O5S یکی از شناساگرهای PH است. رنگ این ماده درمحیط اسیدی زرد و در محیط بازی آبی است. برم تیمول بلو یک معرف شیمیائی است که برای تشخیص اسیدها و بازهای ضعیف )معرف( PH  مورد استفاده قرار می گیرد. برم تیمول بلو در محلول های خنثی به رنگ سبز است و در محلول های اسیدی زرد رنگ و در محلول های بازی آبی رنگ می شود. وقتی به آن دی اکسید کربن اضافه شود زرد رنگ میشود. البته برم تیمول بلو تنها یک معرف کربن دی اکسید نیست چون در تمام محلول های اسیدی زرد رنگ می شود. اما چون واکنش کربن دی اکسید با آب تولید اسید کربنیک )اسید ضعیف( می کند ، بنابراین باعث تغییر رنگ برم تیمول بلو میگردد.

کاربرد آب آهک به عنوان معرف دی اکسیدکربن بهتر و اختصاصی تر از برم تیمول بلو می باشد. کلسیم اکسید درواکنش با آب کلسیم هیدروکسید ایجاد می کند که محلولی بی رنگ است. ضمن دمیدن در این محلول،کلسیم کربنات تشکیل می شود، که محلول ی کدر یا شیری رنگ ایجاد می کند و با ادامه ی دمیدن در این حلول ، کلسیم هیدروژن کربنات تشکیل می شود که محلولی بی رنگ خواهد بود.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

  • نی نوشابه برای هر دانش آموز۲- لوله آزمایش ۳-  محلول برم تیمول آبی بسیار رقیق(یک گرم برم تیمول آبی را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل کرده و اگر غلیظ شد به حجم بیشتری می رسانیم) ۴- آب آهک(یک گرم آهک را در ۱۰میلی لیتر آب حل کرده و از صافی عبور می دهیم)

ایمنی : در این ازمایش یرای دمیدن درون لوله های ازمایش از نی های جداگانه استفاده شده است.

شرح آزمایش:

  • طبق دستور کار ، در ۲ لوله آزمایش ، مقداری محلول برم تیمول آبی به عنوان نمونۀ یک ریخته شد. و در ۲ لولۀ آزمایش دیگر، به هما ن مقدار، محلول آب آهکی که از صافی عبور داده شده بود ریختیم.
  • از هر نمونه ، یک لوله را به عنوان شاهد در نظر می گیریم و لوله های دیگر را در دست گرفته و با نی درون محلول آنها می دمیم.
  • مشاهدات را یاداشت می کنیم.

مشاهده و تفسیر:

  • با دمیدن به درون لولۀ حاوی برم تیمول رنگ آن زرد می شود.

نتیجه: کربن دی اکسید رنگ محلول برم تیمول را زرد رنگ می کند. پس در هوای باز دمی کربن دی اکسید است .

 

 

 

  • با دمیدن به درون لوله حاوی آب آهک رنگ آن شیری رنگ می شود.

نتیجه:  کربن دی اکسید رنگ آب آهک را شیری رنگ می کند.پس در هوای بازدمی کربن دی اکسید است.

 

 

پاسخ به پرسش ها:

  • پس از دمیدن در محلول درون لوله ها، چه تغییری روی می دهد؟

پاسخ: محلول آب آهک شیری یا کدر می شود و محلول برم تیمول بلو به رنگ زرد در می آید.

  • آیا میزان دمیدن در محلول لوله ها بر نتیجه آزمایش تأثیر دارد؟چرا؟

پاسخ: بله. در صورت دمیدن در محلول آب آهک، ابتدا شیری و با ادامه ی دمیدن بیرنگ می شود.

در صورت دمیدن به محلول آبی رنگ برم تیمول، ابتدا تغییر رنگ محلول به سمت سبز و با ادامه ی دمیدن زرد رنگ می شود.

  • آیا دمیدن در لوله ها پس از انجام فعالیت بدنی، در نتیجه آزمایش تأثیر دارد؟ چرا؟

پاسخ: بله. به دلیل افزایش متابولیسم یا سوخت و ساز طی فعالیتهای بدنی ، میزان دفع کربن دی اکسید افزایش می یابد.

 


دانلود نسخه PDF


 

One Response to گزارش کار آزمایش کربن دی اکسید در هوای بازدمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *