هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

Khaghani

نمونه سوالات امتحانی زیست شناسی۱ دهم نوبت دوم خرداد۹۷

به نام خدا

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۱ دبیرستان شهید مصطفی خمینی    
نوبت دوم خردادماه۹۷ نام کلاس: مدت امتحان:۸۰دقیقه
نام و نام خانوادگی: نام دبیر:خاقانی  

 

ردیف سوالات نمره
آ درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.(از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید).

۱٫      در سرخر گهای کوچک تر، میزان لایۀ کشسان، کمتر و ضخامت لایۀ ماهیچه ای مخطط، بیشتراست.

۲٫      در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریا است ، بنابر این آب می تواند وارد بدن شود.

۳٫      دیوارۀ آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام سوبرین، چوبی شده است.

۴٫     دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می کنند.

۲
ب با استفده از کلمات ( محل مصرف، دیواره سرخرگ، پوششی مکعبی، بطن، روده باریک و ریزپرزو محل منبع) جاهای خالی را پر کنید.

۵٫      فشار بیشینه فشاری است که انقباض  …………………. روی سرخرگ وارد می کند و فشار کمینه در هنگام استراحت قلب، فشاری است که  …………………….. بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.

۶٫      دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک از یک لایه بافت …………….تشکیل شده است که ……………. دارند.

۷٫      .بن لاد چوب پنبه ساز به سمت ……………، یاخته های نرم آکنه و به سمت ………..، بافت چوب پنبه را می سازد.

۸٫     بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر گیاه را تأمین می کند،………………. و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا می روند……………….. نامیده می شود.

۲
پ  سوالات تستی

۹٫      کدام گزینه مسیر سیمپلاستی را به درستی بیان می کند.

الف) حرکت مواد از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور         ب)حرکت مواد محلول ازفضا های بین یاخته ای

۱۰٫  کود های زیستی شامل کدام است؟

الف) بقایای در حال تجزیۀ جانداران                       ب) باکتری های مفید خاک

۱۱٫  ذره های سختی که هنگام خوردن گلابی زیر دندان حس می کنید مربوط به کدام بافت است؟

الف) کلانشیم                                                ب) اسکلرانشیم

۱۲٫  نخستین مرحله تشکیل ادرار کدام است؟

الف) ترشح                                        ب)تراوش

۲
فصل چهار ۱۳٫  نقش دریچه های لانه کبوتری در سیاهرگ چیست؟

 

۱۴٫  برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان چه موادی لازم است؟

 

۲
فصل پنج با توجه به شکل:

۱۵٫  شکل مربوط به چیست؟

۱۶٫  نام هر بخش را بنویسید.

۱۷٫  شبکه اول مویرگی در ……………..دیده میشود

۱۸٫  شبکه دوم مویرگی در اطراف …………..دیده می شود.

۲
فصل ششم ۱۹٫  علت تغییر رنگ سبز دیسه ها در پاییز چیست؟

۲۰٫  تفاوت یاخته های نگهبان روزنه با یاخته های دیگر روپوست چیست؟

۲۱٫  درختان حرّا برای مقابله با کمبود اکسیژن،چه سازشی ایجاد کرده است؟

۳
فصل هفت ۲۲٫  گل جالیز چگونه مواد مغذی گیاه میزبان را بدست می آورد؟

۲۳٫   تعریق را تعریف کنید.

۲
نوبت اول ۲۴٫   از موضوعات اخلاق زیستی دو مورد نام ببرید.

۲۵٫   بخش لیپیدی غشاء از چه مولکول هایی ساخته شده اند؟

۲۶٫  نقش شیردان معدۀ گاو چیست؟

۲۷٫   در آزمایش «آیا هوای دمی با هوای بازدمی متفاوت است» با دمیدن به محلول آب آهک و برم تیمول بلو ، چه تغییری در آنها صورت می گیرد؟

۲۸٫  سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

۵
  جمع نمرات ۲۰

موفق و پیروز باشید.

نمونه سوالات زیست شناسی شهریور دهم

بسمه تعالی امتحان درس زیست شناسی ۱-دهم تجربی

شهریور ۹۶

دبیرستان امام حسین

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

 
مدت امتحان:۷۵دقیقه نام و نام خانوادگی: نام دبیر :خاقانی

 

ردیف متن سوالات نمره
۱ بوم سازگان را تعریف کنید؟

 

۱
۲ گوارش در مرجان ها و پلاناریا در کجا انجام می گیرد؟ ۵/۰
۳ شکل الف چه نوع فرایندی را نشان میدهد؟  

  جواب: الف

 

 

   شکل ب چه نوع فرایندی را نشان می دهد؟

 جواب:

 

                                                                                                                 ب

۵/۰
۴ نقش پرده صفاق(روده بند)را بنویسید؟

 

۵/۰
۵ علت ایجاد بیماری یرقان چیست ؟

 

۵/۰
۶ آمیلاز چه تاثیری بر نشاسته  دارد؟

 

۵/۰
۷ نقش صفرا در گوارش غذا چیست؟

 

۵/۰
۸ چرا تغییرات PH برای بدن خطر ناک است؟

 

۵/۰
۹ چینه دان چه بخشی از دستگاه گوارش است و نقش آن چیست؟

 

۱
۱۰ منظور از دم و بازدم چیست؟ ۵/۰
۱۱  چرا کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن  به هموگلوبین می شود؟

 

۵/۰
۱۲ نقش پردۀ جنب چیست؟

 

۵/۰
۱۳ نایدیس ها چگونه از هدر رفتن آب بدن جلوگیری می کنند؟

 

۵/۰
۱۴ رگ های اکلیلی چه نقشی در قلب دارند؟

 

۱
۱۵ چرا ضخامت لایۀ ماهیچه های و پیوندی سرخرگ ها نسبت به سیاهرگ ها بیشتر است؟

 

۵/۰
۱۶ خیز یا ادم چیست وچگونه ایجاد میشوند؟

 

۱
۱۷ هورمون اریتروپویتین از کدام اندام های بدن ترشح میشود وچه نقشی دارد؟

 

 

۷۵/۰
۱۸ منظور از گردش خون ساده چیست؟

 

۵/۰
۱۹ چرا میزان ادرار در هنگام ورزش کاهش می یابد؟

 

۵/۰
۲۰ مراحل تشکیل ادرار را نام ببرید.

 

۷۵/۰
۲۱ نفریدی چیست و چند نوع است؟

 

۷۵/۰
۲۲ ساختار شیمیایی تیغۀ میانی را بنویسید.

 

۲۵/۰
۲۳ شیرابه،چیست؟

 

۵/۰
۲۴ روپوست چیست؟

 

۵/۰
۲۵ نقش یاخته های همراه درآوند آبکشی چیست؟

 

۲۵/۰
۲۶ شش ریشه چیست؟

 

۲۵/۰
۲۷ منظور از تثبیت نیتروژن چیست؟

 

۵/۰
۲۸ گیاهان فسفر مورد نیاز خود را از کجا بدست می اورند؟

 

۲۵/۰
۲۹ کود های آلی شامل چه موادی هستند؟

 

۵/۰
۳۰ منظور از همزیستی بصورت قارچ ریشه ای چیست؟

 

۱
۳۱ کدام یون ها در باز و بسته شدن روزنه ها دخالت دارند.

 

۲۵/۰
۳۲ تعریق در چه هنگامی انجام می گیرد؟

 

۲۵/۰
۳۳ جابجابی چیست؟

 

۲۵/۰
۳۴ پروتئاز های لوزالمعده متنوع و قوی هستند . و می توانند خود لوزالمعده را تجزیه کنند.فکر می کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می کند؟

 

 

۱
۳۵ باتوجه به اینکه برون ده قلب در بالغان در حالت استراحت حدود ۵ لیتر در دقیقه است. با توجه به تعداد ضربان قلب در دقیقه ، حجم ضربه ای را بر حسب میلی لیتر محاسبه کنید.

 

 

 

۱
  مجموع نمرات ۲۰

 

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زیست شناسی ۱ دهم

به نام خدا

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۱ دبیرستان مصطفی خمینی    
نوبت دوم خردادماه۹۷ نام کلاس: مدت امتحان:۸۰دقیقه
نام و نام خانوادگی: نام دبیر:خاقانی  

 

ردیف سوالات نمره
آ درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.(از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید).

۱٫      در سرخر گهای کوچک تر، میزان لایۀ کشسان، کمتر و ضخامت لایۀ ماهیچه ای مخطط، بیشتراست.

۲٫      در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریا است ، بنابر این آب می تواند وارد بدن شود.

۳٫      دیوارۀ آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام سوبرین، چوبی شده است.

۴٫     دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می کنند.

۲
ب با استفده از کلمات ( محل مصرف، سرخرگ، پوششی مکعبی، بطن، روده باریک و ریزپرزو محل منبع) جاهای خالی را پر کنید.

۵٫      فشار بیشینه فشاری است که انقباض  …………بطن………. روی سرخرگ وارد می کند و فشار کمینه در هنگام استراحت قلب، فشاری است که  …………دیواره سرخرگ…………….. بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.

۶٫      دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک از یک لایه بافت ……پوششی مکعب……….تشکیل شده است که ………ریزپرز……. دارند

۷٫      .بن لاد چوب پنبه ساز به سمت ………..درون …….، یاخته های نرم آکنه و به سمت …..بیرون ……، بافت چوب پنبه را می سازد.

۸٫     بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر گیاه را تأمین می کند،… محل منبع…….. و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا می روند………. محل مصرف………. نامیده می شود.

۲
پ  سوالات تستی

۹٫      کدام گزینه مسیر سیمپلاستی را به درستی بیان می کند.

الف) حرکت مواد از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور         ب)حرکت مواد محلول ازفضا های بین یاخته ای

۱۰٫  کود های زیستی شامل کدام است؟

الف) بقایای در حال تجزیۀ جانداران                       ب) باکتری های مفید خاک

۱۱٫  ذره های سختی که هنگام خوردن گلابی زیر دندان حس می کنید مربوط به کدام بافت است؟

الف) کلانشیم                                                ب) اسکلرانشیم

۱۲٫  نخستین مرحله تشکیل ادرار کدام است؟

الف) ترشح                                        ب)تراوش

۲
فصل چهار ۱۳٫  نقش دریچه های لانه کبوتری در سیاهرگ چیست؟

 

۱۴٫  برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان چه موادی لازم است؟

 

۲
فصل پنج با توجه به شکل:

۱۵٫  شکل مربوط به چیست؟

۱۶٫  نام هر بخش را بنویسید.

۱۷٫  شبکه اول مویرگی در ……………..دیده میشود

۱۸٫  شبکه دوم مویرگی در اطراف …………..دیده می شود.

۲
فصل ششم ۱۹٫  علت تغییر رنگ سبز دیسه ها در پاییز چیست؟

۲۰٫  تفاوت یاخته های نگهبان روزنه با یاخته های دیگر روپوست چیست؟

۲۱٫  درختان حرّا برای مقابله با کمبود اکسیژن،چه سازشی ایجاد کرده است؟

۳
فصل هفت ۲۲٫  گل جالیز چگونه مواد مغذی را گیاه میزبان را بدست می آورد؟

۲۳٫   تعریق را تعریف کنید.

۲
نوبت اول ۲۴٫   از موضوعات اخلاق زیستی دو مورد نام ببرید.

۲۵٫   بخش لیپیدی غشاء از چه مولکول هایی ساخته شده اند؟

۲۶٫  نقش شیردان معدۀ گاو چیست؟ چیست؟

۲۷٫   در آزمایش «آیا هوای دمی با هوای بازدمی متفاوت است» با دمیدن به محلول آب آهک و برم تیمول بلو ، چه تغییری در آنها صورت می گیرد؟

۲۸٫  سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

۵
  جمع نمرات ۲۰

موفق و پیروز باشید.

امتحان میان ترم زیست شناسی ۱ دهم

بسمه تعالی دبیرستان امام حسین (ع)

امتحان میان ترم درس زیست شناسی۱

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر: خاقانی

مدت امتحان:۹۰دقیقه

 

 

ردیف سوالات نمره
۱ درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید.(از کلمات درست و غلط استفاده کنید)

·        پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود جایگاه خورشید در آسمان را تشخیص و مقصد خود را پیدا میکنند.

·        سوخت زیستی موجب افزایش کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود.

·        همه مولکول ها و یونها میتوانند از غشا یاخته عبورکنند.

·        آمیلاز بزاق و پانکراس نشاسته رابه یک دی سکاریدومولکول درشتی شامل ۳ تا ۹ مولکول گلوکز تبدیل میکند

۱
۲ از کلمات (سامانه کلی،سامانه پیچیده ، چینه دارن، معده) استفاده و جاهای خالی را پر کنید.

·        در ملخ غذای خورده شده از طریق مری به…………………..منتقل میشود.

·        زیست شناسان جانداران را نوعی ………………میدانند که اجزای آن باهم ارتباط های چند سویه دارند.

۱
۳ ·        مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.

·        ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟

·        مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید.

۱
۴ هر یک از جملات زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

·        اطلاعات لازم برای زندگی یاخته در آن ذخیره شده است.

·        بیشترین مولکول غشا یاخته ای از آن ساخته شده است.

·        با استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.

·        به دیواره سرخرگها می چسبدوبه تدریج مسیر عبور خون را تنگ میکند.

·        با مطالعۀ آن از بیماری های ارثی افراد قبل از ابتلا خبردارمیشوند.

·        یاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکند.

·        اطلاعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظیم میکند؟

۱
۵ مشخص کنید.

o       سطوح سازمان یابی حیات با ………..شروع وبا …………پایان میابد.

الف) سلول – دستگاه                                  ب) اتم – زیستگاه

o       مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی سست…………..ولی انعطاف پذیری آن …………. است.

الف)بیشتر – کم تر                                         ب)کم تر – بیشتر

۱
۶ در گذشته برای مشاهده اجزای درون سلول چه عملی انجام میدادند؟ ۱
۷ مزایای استفاده ازگازوئیل زیستی چیست؟

 

 

۱
ردیف ادامه سوالات نمره
۸ یکی از موارد زیر را تعریف کنید.

الف)خدمات بوم ساز گان

ب)مهندسی ژن شناسی

۱
۹ هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمیکنند.

پروتئین  
اکسیژن اتشار ساده
کلسترول  
سدیم  
آب  
۱
۱۰ هر یک از حرکات لوله گوارشی توسط کدام بافت یا یاخته ها انجام میگیرد.

o       پرزهای روده باریک

 

o       کرمی شکل

 

۱
۱۱ زیست شناسان از چه راه هایی میکوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند؟ ۱
۱۲ قسمت های مشخص شده در شکل رانامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

۱

۱
۱۳ غدد بزاقی دهان را نام ببرید.

 

۱
۱۴ چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟ ۱
۱۵ به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

o                   یک مورد از وظایف صفرا

o                   محل مرکز عمل بلع

۱
۱۶ در موردملخ پاسخ دهید.

o                   گوارش مکانیکی توسط چه اندامانجام میگیرد؟

o                   جذب مواد

۱
۱۷ الف )چرا گارایی دستگاه گوارش گاو بیشتر از اسب است؟

 

ب) برای شخصی که اضافه وزن دارد، چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟

۱
۱۸ چرا لیپو پروتئین LDL نسبت به لیپو پروتئین HDL خطرناک است؟ ۱
۱۹ درادامه روده کور چه بخش هایی در روده بزرگ دیده میشود؟ ۱
۲۰ هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم تجزیه میشود.

پروتئینها

تری گلیسیریدها

 

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

موفق و پیروز باشیدو نمرات خوب بگیرید. خاقانی

گزارش کار آزمایش واکنش زمان سنج

واکنش زمان سنج

هدف:

 1. سرعت واکنش
 2. عوامل موثر در سرعت واکنش

مقدمه:

غلظت و دما در سرعت فعالیت واکنش هایی شیمیایی تاثیر دارند. برای مثال هر چقدر غلظت شوینده ها بیشتر باشد بهتر قدرت پاک کنندگی خو د را نشان می دهند.

 

جمع آوری اطلاعات:

تندورید مخلوطی از عنصر ید   و الکل اتیلیک(C2H5OH) است.ترکیب شیمیایی عنصر ید و ویتامین C (اسید اسکوربیک) را به ماده ای به نام دی هیدرواسکوربیک اسید تبدیل می کند. البته این ماده دیگر خاصیت ویتامینی ندارد.عنصر ید نیز به یک ذره باردار یدید (-I) تبدیل می شود. ویتامین C در میوه هایی مانند مرکبات وجود دارد. ویتامین C در به هم چسباندن سلول های بدن به همدیگر اهمیت دارد.

برای شناسایی نشاسته در محیط می توان از لوگول (محلول ید دار) استفاده کرد. نشاسته در حضور ید به رنگ آبی تیره مشاهده می شود.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

قرص ویتامین C – تندورید  – آب اکسیژنه – معرف نشاسته – دما سنج – آبمقطر – پیست – استوانه مدرج – ارلن مایر – قیف شیشه ای – کاغذ صافی – بشر در اندازه های مختلف

ایمنی و هشدار

از عینک و دستکش ایمنی استفاده کنید.

شرح آزمایش:

 • با توجه به دستور کار قرص های ویتامین C را در هاون چینی پودر می کنیم و داخل بشر می ریزیم ودر ۵۰ میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم ، برای جدا کردن مواد افزودنی که به قرص ویتامین C در کارخانه اضافه کرده اند، از کاغذ صافی استفاده و محلول را با آن صاف می کنیم. برای این کار ایتدا کاغذ صافی را چهارلا کرده و بعد از خیس کردن با آب مقطر درون قیف شیشه ای گذاشته و محلول را از آن عبور می دهیم.
 • با یک دما سنج ، دمای محلول ویامینC را کنترل می کنیم تا دمای آن مطابق با دمای اطاق شود(۲۵ سانتیگراد)، سپس حدود ۱۵ میلی لیتر تندورید ۵ درصد (ید حل شده در الکل)قهوه ای رنگ رایا بتادین را با استوانه مدرج اندازه کرده و درون محلول صاف شده ویتامین C می ریزیم.رنگ قهوه ای تندورید از بین رفت. (بشر شماره ۱).مشاهدات را یاداشت می کنیم. دما را نیز یاداشت می کنیم.
 • درحدود۱۰۰mlآب گرم (۶۰درجه سانتیگراد) را در بشر دیگر ریخته و ۰٫۲گرم نشاسته به آن اضافه می کنیم تا حل شود. می گذاریم تا سرد شود و به دمای اطاق (۲۵ سانتیگراد ) برسد. سپس با در نظر گرفتن موارد ایمنی مقدار ۵۰ml آب اکسیزنه ( H2O2) را بوسیله بشر اندازه کرده و به بشر حاوی نشاسته اضافه می کنیم.(بشر شماره ۲). تغییر رنگی مشاهده نمی شود.
  • زمان سنج را آماده می کنیم ودمای هردو محلول بشر ۱ و ۲ را اندازه می کنیم تا هم دما شدن صبر کردیم. بعد از اینکه دمای هردو بشر به دمای اتاق (۲۵ درجه) رسیدند، محتویات بشر ۱ را به بشر ۲ اضافه کرده و هم زمان دکمه زمان سنج را می زنیم تا زمان سنج شروع به کار کند . به محض ظاهر شدن رنگ آبی تیره زمان سنج را متوقف می کنیم و زمان را ثبت می کنیم.زمان ۵ ثانیه را نشان می دهد.
 • تمام مراحل آزمایش قبل را با نصف غلظت اولیه انجام داده و مشاهدات را ثبت می کنیم.
 • در مرحله بعد غلظت های اولیه مواد را حفظ کرده ولی دما را با استفاده از حمام آب سرد تا ۵ درجه سرد کرده و مشاهدات را یاداشت کردیم.برای تهیه حمام آب سرد از ظرف یخ استفاده کردیم.

مشاهده و نتیجه گیری:

 • وقتی تندورید را به محلول اسکوربیک اسید (ویتامینC) اضافه کردیم ،تندورید بی رنگ شد . در اصل اسکوربیک اسید باعث شد که ید کاهش پیدا کند یعنی ید را به یون منفی-I تبدیل می کند و خود اسکوربیک اسید نیز اکسید می شود.

نکته:ید منفی (  -I )بی رنگ است و عنصر ید (I)قهوه ای رنگ می باشد.

 • در دمای اتاق (۲۵درجه)وقتی محتویات بشر ۱(محلول اسکوربیک اسید بیرنگ) را به بشر ۲(محلول نشاسته و آب اکسیژنه) اضافه می کنیم دکمه زمان سنج را زدیم و وفتی رنگ آن آبی تیره شد دوبار زمان سنج را متوقف کردیم و زمان ۵ ثانیه را ثبت کرده بودیم یعنی حدود ۵ ثانیه طول کشید تا ید منفی( -I) در حضور آب اکسیژنه به  ید (  I  ) تغییر کند. در این آزمایش وجود ید را با نشاسته شناسایی کردیم چون ید بی رنگ است و در حضور نشاسته یک کمپلکس رنگی ایجاد می کند. پس می توان از ید برای شناسایی نشاسته نیز استفاده کرد.
 • در دمای اتاق(۲۵ درجه سانتیگراد) وقتی غلظت را به نصف تقلیل دادیم . زمان تغییر رنگ محلول ها افزایش پیدا می کند.  یعنی غلظت مواد در سرعت واکنش های شیمیایی تاثیر دارد و وقتی غلظت مواد کاهش پیدا می کنند سرعت واکنش ها نیز کاهش پیدا می کند به همین دلیل زمان سنج زمان بیشتری را نشان می دهد.
 • در دمای ۵ درج سانتیگراد و با غلظت های اولیه آزمایش ( دو عدد ویتامین C و ۱۵ میلی لیتر تندورید ، ۰٫۲ گرم نشاسته و ۵۰میلی آب اکسیژنه ) نیز زمان سنج ، افزایش زمان واکنش ها را نشان داد. یعنی دما در سرعت واکنش ها تاثیر می گذارد. دمای پائین سرعت واکنش ها را کاهش می دهد.

جواب به پرسش ها:

 1. نقش نشاسته در این فرایند چیست؟

نشاسته به عنوان شناسگر ید که در حضور هم کمپلکس رنگی ایجاد می کنند بکار می رود.

 1. کاهش غلظت محلول ها چه تاثیری در زمان وقوع واکنش دارد؟

زمان انجام واکنش بیشتر می شود یعنی کاهش غلظت مواد باعث کاهش سرعت واکنش می شود. علت آن کم شدن برخورد ذرات با هم دیگر است.

 1. با کاهش دمای محلول ها، سرعت واکنش چه تغییری میکند؟

سرعت واکنش کم می شود.


نمایش فیلم واکنش زمان سنج ید

گزارش کار آزمایش جنگل سیاه

جنگل سیاه

مقدمه:

برخی از موجودات زنده می توانند با استفاده از مواد معدنی ساده مواد آلی مورد نیاز خود را بسازند.مواد آلی معمولاً به شکل ترکیبات آلی مختلف  در یاخته های موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرد. برای شناسایی ترکیبات آلی از مواد معدنی می توان از معرف های شیمیایی خاصی استفاده نمود. ترکیبات آلی هنگام سوختن با اکسیزن سیاه رنگ می شوند.

هدف:

 1. آشنایی با ترکیب های آلی
 2. آثر گرما بر ترکیبات الی
 3. معرفی واکنش تجزیه

جمع آوری اطلاعات:

یکی از کربو هیدراتهای(قندها) مهم ،دی ساکارید ساکارز است . ساکارز یکی ترکیبات آلی است که از کربن ،هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است. دی ساکارید ساکارز  از سنتز آبدهی گلوکز و فروکتوز در گیاهان ساخته می شود.

 آب     +      ساکروز         →        فروکتوز    +     گلوکز

C6H12O6(s) + C6H12O6(s)  →   C12H22O11(s)  +   H2O(g)

موجودات زنده معمولاً با خوردن قندهایی مانند ساکارز، انرژی مورد نیاز برای فعالیت های زیستی خود را تامین می کنند . این دی ساکارید بعد از سوختن در بدن جانداران به کربن دی اکسید و آب تجزیه می شود. به همراه مقدار زیاد انرزی  ATP . برای سوختن کامل ساکارز آنزیم های درون پیکر جانداران لازم هستند.

C12H22O11(s)   →   ۱۲CO2(g) + 11H2O(l)

ما ساکارز را بصورت قند و شکر مصرف می کنیم. سوخته ساکارز خارج از سلول نیز امکان دارد . اگر به ساکارز گرمای لازم را بدهیم طبق واکنش زیر می سوزد.

C12H22O11(s)   →   ۱۲C(s) +  ۱۱H2O(g)

جوش شیرین یا سدیم هیدروژن کربنات در صنایع شیرینی سازی  مورد استفاده دارد و باعث افزایش حجم کیک در هنگام پخت می شود. سدیم هیدروژن کربنات در اثر گرما تجزیه می شود و تولید گاز کربن دی اکسید و بخار آب می کند. که خمیر را پف دار و برای پخت بهتر داخل خمیر کیک مورد استفاده دارد.سوختن سدیم کربنات طبق واکنش زیر انجام می گیرد.

۲NaHCO3 (s)   →    Na2CO3(s)  +  CO2 (g)  +  H2O(g)

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

قند – جوش شیرین(سدیم هیدروژن کربنات) – الکل – هاون چینی

ایمنی و هشدار

 1. استفاده از عینک و دستکش ایمنی.
 2. بستن محکم درب الکل و دور نگه داشتن آن..
 3. وجود،ظرف محتوی آب در نزدیک آزمایش.
 4. استفاده از یک سرامیک در هنگام سوختن ساکارز

شرح آزمایش:

 • ابتدا قند را درون هاون بصورت پودر در آورده و ۴ گرم آز آن را وزن کرده و با یک گرم سدیم هیدروژن کاملاً مخلوط می کنیم.
 • روی سرامیک مقداری ماسه ریخته و در آن حفره ای ایجاد می کنیم .با کمک قطره چکان اطراف حفره مقداری الکل می ریزیم پودر ساکارز و سدیم هیدروزن کربنات را درون حفره می ریزیم . روی آن نیز چند قطره الکل ریخته می شود تا جریان سوختن را ایجاد کند.
 • با کبریت پودر و الکل را شعله ور می کنیم.

مشاهده و نتیجه گیری:پعد از شعله ور کردن الکل پودر قند و سدیم هیدروژن کربنات شروع به سوختن کرد و حباب های در حال رشد سیاه رنگی ایجاد می شود. بعد از ۱۵ دقیقه هنوز سوختن ادمه داشت و جنگل سیاه بوجود می آمد.دراثر گرما سدیم هیدروژن کربنات تجزیه می شود و گاز های بخار آب و کربن دی اکسید ایجادمی شود و باعث افزایش حجم ، پف کردن و حباب دار شدن کربن حاصل از سوختن ساکارز می گردد . ساکارز در اثر حرارت سوختن الکل تجزیه و به بخار آب و کربن تجزیه می گردد.به علت وجود الکل ونبودن کاتالیز مناسب ساکار کاملاً نمی سورد تا به کربن دی اکسید تبدیل شود و کربن حاصل از آن چنین جنگلی را ایجاد میکند.جواب به پرسش ها:

 1. عناصر سازنده ساکاروز را نام ببرید.

کربن  C، هیدروژن H و اکسیژن O

 1. با توجه به مشاهده شما از جنگل سیاه در جای خالی معادله زیر، نماد چه عنصری را می توان نوشت؟

 

C12H22O11 →  ۱۲C(s) + 11H2O (g)

 

 1. معادله واکنش زیر را کامل کرده و بگویید نقش گاز حاصل از آن در رشد جنگل سیاه چیست؟

 

۲NaHCO3 (s)   →  Na2CO3 (s) + H2O (g) + CO2(g)

گاز حاصل باعث افزایش حجم و رشد جنگل سیاه می شود.

 1. به این نوع واکنش های انجام شده در این آزمایش واکنش تجزیه می گویند. علت این نام گذاری را شرح دهید.

چون بعد از واکنش ، از یک ماده ، چند مادۀ ساده بوجود می آید . یعنی طی واکنش یک ماده به چند مولکول ساده تر تجزیه شده است.

 1. در صورت در دسترس بودن اکسیژن کافی و کاتالیزگر، فراورده های سوختن ساکارز آب و کربن دی اکسید است.معادلۀ نمادی واکنش را بنویسید و موازنه کنید.

C12H22O11(s)  +  ۱۲O2 →  ۱۲CO2(g) + 11H2O(g)


نمایش فیلم

رنگ آمیزی با عنصر

مقدمه:

عناصر واسطه دارای ترکیب های رنگی هستند. عنصری که این رنگها را بخوبی نمایش میدهد، عنصر منگنز است.

هدف:

 1. آشنایی دانش اموزان با عناصر واسطه
 2. ویژگی عناصر واسطه
 3. علت پایداری کاتیون و آرایش الکترونی

جمع آوری اطلاعات:

منگنز دارای ترکیبات رنگی متفاوتی است. بنفش ،سبز،قهوه ای و صورتی کم رنگ.

رنگ بنفش مربوط بهKMnO4 (پرمنگنات) ،رنگ سبز مربوط به K2MnO4 (منگنات)  ، رنگ قهوه ای مربوط بهMnO2  و رنگ صورتی روشن مربوط به MnO است.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

محلول پتاسیم پرمنگنات ۰۱/۰ – سدیم هیدرواکسید – سولفوریک اسید ۱مولار – کاغذ صافی – قلم مو یا گوش پاک کن.

شرح آزمایش:

گوش پاک کن را درون محلول پتاسیم پرمنگنات فرو برده و بعداز آغشته کردن آن روی کاغذصافی یک گل با ساقه و برگ نقاشی می کنیم. باگوش پاک کن دیگر را به محلول سود (سدیم هیدرواکسید)آغشته و روی ساقه و برگ می کشیم.از محلول سدیم هیدروژن سولفیدو سدیم هیدرواکسید بیشترروی برگ و ساقه می کشیم.

وسط گل را با اسید سولفریک رنگ آمیزی می کنیم.

مشاهده و نتیجه گیری:

نقاشی پتاسیم پرمنگنات به رنگ بنفش بود و وقتی سدیم هیدروکسید را روی ساقه و برگ کشیدیم به رنگ سبز و سپس به رنگ قهوه ای در آمد. البته وقتی از سدیم هیدروزن سولفید استفاده شد رنگ سبز روی برگ ها تثبیت گردید . البته نه زیاد. وقتی گوش پاک کن آغشته به اسید سولفریک را به وسط گل تماس دادیم به رنگ صورتی تغییر رنگ داد.

مرحله زمانی تصویر ها طبق مدل زیر است.

تفسیر:

سود برپتاسیم پرمنگنات اثر می گذارد و باعث تبدیل آن به پتاسیم منگنات وتولید رنگ سبزبا کمک سلولز کاغذ می کند. در واقع پتاسیم پر منگنات از سلولز کاغذ الکترون می گیرد و به پتاسیم منگنات تبدیل می شود . طبق واکنش زیر.

KMnO4(ag)     →    NaOH  →   K2MnO4(ag)  →  MnO2

 که به مرورمنگنات به منگنز اکسید تبدیل می شودکه پایدار است ورنگ قهوه ای را ایجاد می کند.

برای تفسیر این موضوع باید آرایش الکترونی را برسی کرد، بار کاتیون در پتاسیم پرمنگنات ۷ بار مثبت است.در صورتی که در منگنات ۶ بار مثبت است و در  بار مثبت ۴ است.

آرایش الکترونی منگنز در MnO4- با یک بار منفی شبیه نئون است و اربیتال های آن ۳s2 3p6 است و وجود ۸ الکترون در در مدارآخر نشانه پایداری رنگ بنفش پتاسیم پر منکنات است.

در حالی که آرایش الکترونی منگنز در MnO4– با ۲ بار منفی در اربیتال آخر آن ۳d1  است که نشانه ناپیداری رنگ سبز و پایداری رنگ قهوه ای است.

در مورد اسید سولفوریک بر پتاسیم پر منکنات باید گفت کهپر منگنات  در حضور اسید و سلولز کاغذ ،الکترون می گیرد و به MnO تبدیل می شود که صورتی روشن است.

جواب به پرسش ها:

 1. اگر روند تغییر ترکیب های منگنز در این آزمایش به ترتیب زیرباشد، با توجه به مشاهدات خود، رنگ هر ترکیب را مشخص کنید.

KMnO4 (aq)       NaOH      K2 MnO4     →       MnO 2

                                                               قهوه ای                سبز                                    بنفش

 

MnO2 (aq)    NaOH,NaHSO3      K2 MnO4

                                                                         سبز                                           قهوه ای

 

KMnO4 (aq )  H2SO4 MnO

                                                                           صورتی روشن                      بنفش

 1. اگر بدانید آرایش اتم منگنز در یون های زیر به صورت:

آرایش هشتایی و پایدار  MnO4- :[Ne]3 s2, 3p6

ناپایدار  MnO4-2 :[Ar] 3d1

است، پیش بینی می کنید کدام یون پایدارتر است؟

MnO4- یک منفی پایدار است و MnO4—دو منفی ناپایدار است.

 چرا؟ چون آرایش هشت تایی دارد.

آیا پیش بینی شما با نتیجه آزمایش مطابقت دارد؟

بله طبق آزمایش.


نمایش فیلم

گزارش کار آزمایش شبیه و شبیه تر

شبیه و شبیه تر

مقدمه:

وقتی دو تا ذره در کنار هم قرار می گیرند. بین آنها نیروهای جاذبه یا دافعه ای ایجاد می شود .این نیروها همان نیروهای بین مولکولی هستند. نیروهای بین مولکولی شبیه ، در هم حل می شوند و محلول های همگن و تک فاز ایجاد می کننند. هر چه نیرو های بین مولکولی ذرات شبیه تر باشد حل شدن انها بهتر اتفاق می افتد.

هدف:

 1. درک مفهوم نیروهای بین مولکولی
 2. مقایسه نیرو های بین مولکولی
 3. شناسایی محلول همگن

جمع آوری اطلاعات:

به نیروهای  بین ذرات  نیروهای بین مولکولی می گویند و به افتخار فیزیک دان هلندی که این نیروها را کشف کرده است به این نیرو ها نیروهای واندروالسی می گویند. آب و استون هر دو  مولکول های  دوقطبی هستند که وقتی در نزدیک هم قرار می گیرند . بین انها نیروهای بین مولکولی واندروالسی از نوع دو قطبی –دوقطبی ایجاد می شود. انواع نیروهای بین مولکولی وجود دارد مانند یون – دوقطبی و ….

حل شدن زمانی اتفاق می افتد.که مولکول بخش آنیونی و کاتیونی دارد ومی تواند در یک حلال قطبی مانند آب و استون به راحتی حل شود. در اصل نیرو های بین مولکولی آنها شبیه است.

متیل بنفش یک نمک است که از دو بخش کاتیونی  و آنیونی تشکیل شده است. رنگ مربوط به متیل بنفش مربوط به بخش کاتیونی آن است و کلر نیز مربوط به بخش انیونی ان می باشد.و می تواند هم در استون وهم در آب حل شود چون نیروی بین مولکولی آنها شبیه هم است هر سه در هم حل می شوند.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

آب – استون – متیل بنفش (کریستال ویوله) – نمک طعام – لوله آزمایش – جا لوله – استوانه مدرج- پیست –اسپاتول-دستکش

شرح آزمایش:

 • طبق دستور العمل به یک لوله آزمایش ۱۰میلی لیتر استون ریخته و به آن چند قطره متیل بنفش اضافه کردیم. به محلول حاصل ۱۰میلی لیتر آب اضافه کرده و لوله آزمایش را کمی هم می زنیم.
 • در مرحله بعدی به به مخلوط حاصل کمی بیشتر از یک قاشق چای خوری نمک اضافه می کنیم و آن را به شدت هم می زنیم.

مشاهده و نتیجه گیری:

 • بعد اضافه کردن متیل بنفش به لوله آزمایش حاوی استون رنگ آن بنفش شفاف  شد . که نشان دهندۀ حل شدن متیل بنفش در استون است. چون هرد نیرو های بین مولکولی دارند، باعث می شود متیل بنفش در استون حل می شود. وقتی به محلول حاصل آب نیز اضافه شد. هرسه در هم حل می شوند.و محلول تک فاز و همگنی ایجاد می شود.
 • در مرحله اضافه شدن نمک در لوله آزمایش دو فاز ایجاد می شود . محلول استون و متیل بنفش در بالا و محلول نمک و آب در لایه پایینی قرار می گیرد . نتیجه می گیریم که نیروهای بین مولکولی نمک و آب خیلی شبیه تر از نیرو های بین مولکولی استون و آب است و برای همین مولکول های آب استون را رها می کنند و به سراغ مولکول های نمک می روند و برای همین دو فاز یا دو لاه در لوله آزمایش بعد از اضافه کردن نمک ایجاد می شود.

 

جواب به پرسش ها:

 1. چه عاملی باعث همگن شدن مخلوط آب و استون می شود؟

جواب:شباهت نیروهای بین مولکولی.

 1. نوع جاذبه بین مولکولی ترکیب های زیر را پیش بینی کرده و بگویید کدام یک قوی تر است؟

استون – آب : دوقطبی- دوقطبی           نمک خوراکی – آب : یون – دو قطبی(قوی تر)

 1. با توجه به مشاهده های خود از این آزمایش علت دولایه شدن مخلوط پس از افزایش نمک خوراکی را توضیح دهید؟

پاسخ: نیروهای بین مولکولی آب و نمک قوی تر از آب و استون هستندو بنابراین با اضافه کردن نمک ، مولکول های آب ااستون را رها کرده ومولکول های نمک را در خود حل می کنند. که علت دو لایه شدن مخلوط است

 1. با توجه به مشاهده ها، علت نام گذاری این آزمایش به شبیه و شبیه تر را توضیح دهید.

علت این نامگذاری ، شبیه تر بودن نیرو های بین مولکولی آب و نمک نسبت به آب و استون است.


نمایش فیلم

نسل تازه‌ای از سوخت‌های طبیعی در راه است

پژوهشگران یک طرح اروپایی، در آزمایشگاهی در شمال اسپانیا، توانسته‌اند از کاه، یک زیست‌سوخت تازه بسازند.

زیست‌شناسان و شیمی‌دانان این مرکز پژوهشی که با استفاده از کاه، «بیوبوتانول» تولید می‌کنند می‌گویند این ماده‌ می‌تواند یک سوخت جایگزین تولید کند که‌ بسیار کاراتر بوده و با محیط زیست بسیار همسازتر است.

اینیس دل کمپو،‌ مهندس شیمی در این مرکز می‌گوید: «بوتانول،‌ در قیاس با دیگر زیست‌سوخت‌ها بسیار سنگین‌تر است یعنی فرّاریت بسیار کمتری دارد. بنابر این از انتشار گازهای مضر می‌کاهد و سبب می‌شود در پمپ‌بنزین‌ها یا تأسیسات صنعتی سوخت بسیار کمتری تبخیر شود.»

ایرانتزو الگریا، زیست‌شناس، فرایند تولید بیوبوتانول را شرح می‌دهد.

تبدیل خوراک دام به یک سوخت جایگزین، نیازمند یک فرآیند پیچیده مکانیکی، شیمیایی و مولکولی است. پژوهشگران برای رسیدن به فرمول تولید ایده‌آل، صدها فرآیند گوناگون را آزموده اند.

ایرانتزو الگریا که زیست‌شناس است فرآیند نهایی را چنین شرح می‌دهد:‌ «نخست کاه را آسیاب می‌کنیم. سپس آن را حدود ۵ دقیقه تا ۱۷۵ درجه سانتیگراد حرارت می‌دهیم و کمی اسید به آن اضافه می‌کنیم. حاصل کار بستر مناسبی برای افزودن آنزیم‌ها است. این آنزیمها زنجیره سنگین مولکولی مخلوط ما را می‌شکنند و آن را به مولکولهای ساده‌‌ای تجزیه می‌کنند که «مونومر» نام دارد. بعد باکتری‌هایی را می‌فرستیم تا از این مولکولها تغذیه کنند و آنها را مستقیما به بوتانول تبدیل کنند.»

اما در بریتانیا بود که زیست‌شناسان، باکتری مناسب برای این فرآیند را کشت دادند. نخستین انتخاب آنها ریزاندامواره‌هایی بود که مقاومت بسیاری در برابر برخی مواد شیمیایی نشان می‌دادند.

هالی اسمیت، زیست‌شناس مولکولی درباره تولید این باکتری‌های خاص‌ می‌گوید:«چالش اصلی ما کار کردن با ماده اولیه‌ بود، چون مواد شیمیایی بازدارنده‌ای در آن هست که فرآیند تخمیر باکتری‌ها را دچار تنش می‌کند. بنابراین نوعی باکتری‌ پرورش دادیم که مقاومت زیادی نسبت به این مواد شیمیایی دارد.»

دانشمندان امیدوارند این سوخت تازه تا ده سال دیگر وارد بازار شود

آزمایشها نشان داده که بوتانول حاصل از این فرآیند را می‌توان تا ۴۰ درصد با بنزین و تا ۱۶ درصد با گازوئیل آمیخت. اکنون پژوهشگران به آینده این راه می‌اندیشند. اما بوتانول عملا کی می‌تواند وارد بازار شود؟

ادوارد تیموتی دیویس، ‌مهندس زیست‌شیمی و همکار پروژه بوتانکست می‌گوید: «فناوری این کار موجود است. نکته این است که هزینه تولید را پایین بیاوریم. احتمالا ۵ تا ۱۰ سالی زمان لازم است تا به اراده تجاری لازم برسیم. تغییر مقررات هم لازم است و اینها بدون نیاز بازار فراهم نمی‌شود.»

این دانشمندان امیدوارند کارشان به پروژه ویژه اتحادیه اروپا کمک کند؛ پروژه‌ای که هدفش آن است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم ۱۰ درصد از سوخت ترابری کشورهای اروپایی از منابع تجدیدپذیر فراهم شود.

Miandowab لطیف
٢٢(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۵.۵۴(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 8-Very High
رطوبت ٢۵.۵۴(in)
 • 0
 • 2,955
 • 179
 • 3,724
 • 479