هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار بازی دما با انحلال پذیری

بازی دما با انحلال پذیری مقدمه: نمکها در دما های مختلف رفتار های متفاوتی در آب از خود نشان می دهند. هدف آزمایش: نمایش اثر متفاوت دما بر انحلال پذیری نمک ها روش آزمایش: طبق دستور العمل محلول ها را حاضر کرده و مشاهدات خود را برای هر دو نمک در دماهای مختلف آب سرد…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۳ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۶ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : :, خرید اکانت ۱ماهه آزمایشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۹ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : و خرید اکانت۱ماهه آزمابش های فصل دوم ، آزمایش های مربی: ).
ورود نام نویسی