هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش محلول های رنگی

آزمایش محلول های رنگی محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد:………………. مقدمه: در زندگی روز مره بامواد شیمیایی مختلفی سر وکار داریم. دترجانها (شوینده ها) و خوراکی ها ازجملۀ این مواد هستند. آیا این مواد حالت اسیدیدارند یا قلیای و یا اینکه مواد مورد…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی