هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

کربن دی اکسید در هوای بازدمی

  کربن دی اکسید در هوای بازدمی مقدمه: غذایی که می خوریم به وسیله هوای تنفسی در یاخته های بدن ما سوزانده و انرژی آزاد شدۀ آن صرف فعالیت های زیستی مامی شود. ما بدون هوا چند دقیقه بیشتر زنده نخواهیم ماند. هدف: نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی جمع آوری اطلاعات:…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 0
  • 541
  • 96
  • 478
  • 80