هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار هلال های متفاوت از ماه

بخش تاریک و روشن ماه از دید زمینی ها، یکسان نیست. یعنی ما گاهی نیمه تاریک، گاه نیمه روشن و در برخی شب ها، آن را به صورت هلال های باریک تا گسترده مشاهده می کنیم. ما هر شب،چهره متفاوتی از ماه را می بینیم. گاه مانند گوی روشن، زمانی به صورت کمان و ……..

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 0
  • 540
  • 95
  • 478
  • 80