هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار فوران آب های زیرزمینی

چاه آرتزین، چاهی است که آب به صورت جهنده از آن خارج می شود بدون آن که، نیاز به پمپ داشته باشد. با ساخت ماکتی مشابه مناطق تحت فشار، می توان جهش آب از چاه آرتزین را مشاهده کرد. وقتى بخواهیم مقدار قابل توجهى آب از زیر زمین برداشت کنیم، به دنبال یک آبخوان مى…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 0
  • 269
  • 57
  • 1,403
  • 542