هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

رطوبت هوای دمی و باز دمی

اثبات وجود رطوبت در هوای بازدمی یاد آوری: کلریدII کبالت (COCL2)خشک آبی رنگ و کلرید کبالت مرطوب صورتی رنگ است. یک گرم کلرید کبالت را در ۱۰ میلی لیتر آب حل کرده و کاغذ صافی را درآن فرو می کنیم. سپس می گذاریم خشک شود. کاغذ خشک شده رابه دو قسمت می کنیم . یک…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 0
  • 253
  • 55
  • 1,403
  • 542