هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

جهت یابی با استفاده ازساعت عقربه دار

جهت یابی، در زندگی روزمره ضروری به نظر می رسد. گاه در خیابان قدم می زنید و تصمیم می گیرید که مسیر خود را عوض کنید. در صورتی که جهت یابی را انجام ندهید، ممکن است دچار مشکل شوید.این مشکل بیش تر در محیط های نا آشنا اتفاق می افتد. اگرسفری به شهرها و کشورهای…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 0
  • 570
  • 102
  • 478
  • 80