هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

آزمایش گویچه های انتقال دهندۀ گاز های تنفسی

گلبول قرمز: در انسان بیش از ۹۹ درصد یاخته های خونی را گویچه های قرمز تشکیل می دهند که به خون، ظاهری قرمزرنگ می دهند. این یاخته های کروی که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند، در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می دهند و میان یاخته آنها از…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۳ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۶ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : :, خرید اکانت ۱ماهه آزمایشگاه علوم تجربی۱ : و خرید اکانت ۹ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : ).
ورود نام نویسی