هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

آزمایش نیروی بین ذرات

هدف: -۱ جلب توجه دانش آموزان به عظمت خلقت و نگاه دقیق به محیط اطراف -۲ استفاده از خاصیت موئینگی برای توضیح نیروی واندروالسی و هیدروژنی -۳ بررسی خواص ویژه آب )کشش سطحی ( -۰ جمع آوری داده و گرفتن میانگین همچنین تجزیه و تحلیل داده ها جهت مقایسه میزان بالا رفتن مایع در لوله…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( خرید اکانت ۳ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ :, خرید اکانت ۶ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : :, خرید اکانت ۱ماهه آزمایشگاه علوم تجربی۱ : و خرید اکانت ۹ ماهه آزمابشگاه علوم تجربی۱ : ).
ورود نام نویسی
  • 0
  • 248
  • 50
  • 4,642
  • 870