هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود
آزمایش های مربی

آزمایش جوشاندن آب، بدون گرما

هدف از اجرای آزمایش: ۱- بیان رابطه حجم با فشار گاز (قانون بویل) ۲-  تعریف نقطه جوش و اثر فشار هوا بر روی آن.  ۳- معرفی خواص کولیگاتیو.  ابتدا مربی درون سرنگ بزرگ تا نیمه آب ریخته و همانطور که درپوش آن را گذاشته بود پیستون را کشید.مشاهده کردیم سطح آب پایین آمد ولی به…

این محتوا فقط برای اعضا قابل نمایش است( ).
ورود نام نویسی